نتیجه مجموع بالاترین نمره پاینترین نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار 26 نفر 320.935 نمره 270.581 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل 1 نفر 320.588 نمره 320.588 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار 15 نفر 317.356 نمره 305.434 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار 6 نفر 317.295 نمره 289.301 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا 15 نفر 304.311 نمره 280.658 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست 5 نفر 304.011 نمره 292.471 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت پوهنتون کنر 20 نفر 298.18 نمره 182.675 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار 4 نفر 293.676 نمره 289.172 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار 8 نفر 290.549 نمره 254.432 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار 15 نفر 288.642 نمره 241.621 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای اناث پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 287.306 نمره 287.306 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست 4 نفر 284.55 نمره 270.473 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون ننگرهار 19 نفر 283.936 نمره 247.14 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون ننگرهار 17 نفر 282.208 نمره 236.373 نمره
دیپارتمنت انجنیری منابع آب و حفاظت محیط زیست پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار 33 نفر 281.571 نمره 199.356 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا 10 نفر 279.995 نمره 260.014 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار 16 نفر 278.847 نمره 256.273 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 14 نفر 277.586 نمره 250.246 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون لغمان 36 نفر 276.704 نمره 241.049 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار 17 نفر 276.689 نمره 202.149 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا 6 نفر 274.933 نمره 198.706 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار 12 نفر 274.685 نمره 241.366 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا 6 نفر 273.426 نمره 202.586 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار 16 نفر 272.385 نمره 237.514 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت ننگرهار 1501 نفر 271.58 نمره 150.025 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار 13 نفر 269.336 نمره 238.459 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون کندهار 2 نفر 269.109 نمره 254.986 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهار 28 نفر 267.096 نمره 193.813 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ 1 نفر 264.439 نمره 264.439 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای اناث» نتیجه قرنطین گردید 81 نفر 262.644 نمره 152.911 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پکتیا 13 نفر 261.966 نمره 222.616 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان 3 نفر 261.807 نمره 234.385 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست 4 نفر 261.201 نمره 254.256 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ 2 نفر 257.534 نمره 248.363 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 38 نفر 257.282 نمره 189.292 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون شیخ زاید خوست 4 نفر 257.245 نمره 226.725 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کنر 53 نفر 255.68 نمره 205.511 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ریاضی پوهنتون کابل 1 نفر 254.686 نمره 254.686 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندهار 21 نفر 254.048 نمره 220.906 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کنر 52 نفر 253.712 نمره 210.936 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 23 نفر 252.744 نمره 168.061 نمره
دیپارتمنت انجنیری اتو میخانیک صرف برای ذکور پوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 252.206 نمره 252.206 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار 3 نفر 251.901 نمره 248.632 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا 14 نفر 251.835 نمره 219.524 نمره
دیپارتمنت ارتباط عامه پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 251.782 نمره 251.782 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا 7 نفر 248.914 نمره 219.182 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات 1 نفر 248.708 نمره 248.708 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار 16 نفر 248.453 نمره 221.125 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون شیخ زاید خوست 6 نفر 247.843 نمره 225.743 نمره
دیپارتمنت سوداگری پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار 12 نفر 247.748 نمره 215.221 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کنر 51 نفر 247.624 نمره 214.672 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون ننگرهار 43 نفر 247.319 نمره 201.599 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 44 نفر 247.147 نمره 151.118 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پکتیا 11 نفر 246.983 نمره 214.512 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست 6 نفر 245.882 نمره 170.618 نمره
دیپارتمنت جیولوجی صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل 1 نفر 245.799 نمره 245.799 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار 18 نفر 245.383 نمره 192.894 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار 9 نفر 244.411 نمره 215.159 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کنر 54 نفر 244.336 نمره 214.66 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ 1 نفر 243.945 نمره 243.945 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار 12 نفر 242.969 نمره 190.581 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 46 نفر 242.968 نمره 204.278 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 11 نفر 242.944 نمره 208.857 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان 32 نفر 240.415 نمره 191.108 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان 2 نفر 240.285 نمره 197.926 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون ننگرهار 24 نفر 239.98 نمره 209.302 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاید خوست 4 نفر 239.703 نمره 228.594 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندهار 6 نفر 239.248 نمره 227.654 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون کنر 25 نفر 238.857 نمره 176.941 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جوزجان 1 نفر 238.808 نمره 238.808 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون شیخ زاید خوست 4 نفر 238.669 نمره 227.651 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار 4 نفر 237.904 نمره 185.846 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاید خوست 2 نفر 237.068 نمره 226.896 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب 5 نفر 236.551 نمره 217.166 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون هرات 1 نفر 236.354 نمره 236.354 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 5 نفر 236.114 نمره 158.396 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کندز 10 نفر 235.897 نمره 174.496 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون ننگرهار 73 نفر 235.608 نمره 188.784 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار 2 نفر 235.257 نمره 182.464 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهار 18 نفر 235.196 نمره 214.211 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 54 نفر 235.13 نمره 177.156 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان 1 نفر 234.849 نمره 234.849 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون شیخ زاید خوست 5 نفر 234.816 نمره 229.58 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی طبی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غنضفر کابل 1 نفر 234.566 نمره 234.566 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون کنر 43 نفر 234.1 نمره 199.863 نمره
دیپارتمنت انرژی پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 3 نفر 234.073 نمره 208.026 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 22 نفر 233.254 نمره 192.739 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات ملی پوهنتون کابل 2 نفر 232.943 نمره 215.185 نمره
دیپارتمنت احصائیه وایکونومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل 1 نفر 232.884 نمره 232.884 نمره
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار 19 نفر 232.76 نمره 200.918 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 83 نفر 232.631 نمره 184.789 نمره
دیپارتمنت هنرهای زیبا پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ 2 نفر 232.508 نمره 200.519 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون هرات 1 نفر 232.38 نمره 232.38 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار 16 نفر 232.093 نمره 187.641 نمره
دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 4 نفر 231.429 نمره 224.257 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 33 نفر 231.224 نمره 185.873 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا 19 نفر 230.147 نمره 162.11 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست 2 نفر 229.845 نمره 227.023 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار 27 نفر 229.806 نمره 188.623 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 48 نفر 229.778 نمره 196.775 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان 1 نفر 229.609 نمره 229.609 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز 2 نفر 229.545 نمره 202.232 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 30 نفر 229.163 نمره 191.041 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان 7 نفر 228.834 نمره 183.909 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی 1 نفر 227.845 نمره 227.845 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 227.756 نمره 227.756 نمره
دیپارتمنت استخراج معدن و مواد مفیدۀ جامد پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان 4 نفر 227.725 نمره 180.621 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندهار 6 نفر 227.124 نمره 216.433 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز 5 نفر 226.555 نمره 199.714 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار 33 نفر 226.495 نمره 175.079 نمره
دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 30 نفر 225.724 نمره 163.887 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 62 نفر 225.591 نمره 162.635 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون هرات 1 نفر 225.583 نمره 225.583 نمره
دیپارتمنت علوم کتابداری و معلومات پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان 42 نفر 225.011 نمره 151.349 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بغلان 2 نفر 223.374 نمره 191.324 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زاید خوست 2 نفر 223.064 نمره 211.403 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 38 نفر 223.051 نمره 151.322 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار 15 نفر 222.92 نمره 188.957 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاید خوست 2 نفر 222.666 نمره 221.767 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز 4 نفر 221.99 نمره 203.06 نمره
دیپارتمنت امور مالی بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب 5 نفر 221.39 نمره 190.965 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی 4 نفر 221.058 نمره 208.896 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی 8 نفر 220.999 نمره 209.152 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان 49 نفر 220.69 نمره 188.993 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست 6 نفر 220.605 نمره 186.185 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 43 نفر 220.242 نمره 182.195 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 3 نفر 219.488 نمره 193.894 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار 14 نفر 218.408 نمره 187.12 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان 4 نفر 218.278 نمره 188.935 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان 33 نفر 218.066 نمره 182.138 نمره
دیپارتمنت انجنیری منابع آب و حفاظت محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 4 نفر 218.02 نمره 185.644 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا 5 نفر 217.851 نمره 201.094 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون کندهار 5 نفر 217.731 نمره 205.092 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بدخشان 1 نفر 217.627 نمره 217.627 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زارعت پوهنتون کابل 2 نفر 217.582 نمره 193.386 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان 3 نفر 217.57 نمره 213.322 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 4 نفر 217.058 نمره 185.085 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 76 نفر 216.857 نمره 183.221 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 4 نفر 216.477 نمره 188.945 نمره
دیپارتمنت انجنیری معدن پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی و انجنیری غزنی 1 نفر 216.358 نمره 216.358 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا 10 نفر 215.727 نمره 177.492 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 215.476 نمره 215.476 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار 23 نفر 215.353 نمره 184.619 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 6 نفر 214.89 نمره 165.43 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 25 نفر 214.619 نمره 167.194 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندهار 1 نفر 214.033 نمره 214.033 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 13 نفر 213.782 نمره 168.529 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 6 نفر 213.751 نمره 152.968 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز 6 نفر 213.499 نمره 190.813 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 1 نفر 213.451 نمره 213.451 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات هندی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 48 نفر 213.421 نمره 173.22 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 61 نفر 213.388 نمره 170.589 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات آلمانی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 39 نفر 213.049 نمره 166.913 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون شیخ زاید خوست 3 نفر 212.915 نمره 202.686 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 7 نفر 212.714 نمره 160.293 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست 4 نفر 212.542 نمره 194.765 نمره
دیپارتمنت تعلیمات مسلکی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 45 نفر 212.427 نمره 174.697 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب 4 نفر 212.374 نمره 185.566 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 79 نفر 212.208 نمره 176.551 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 32 نفر 211.439 نمره 191.433 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 46 نفر 211.422 نمره 183.323 نمره
دیپارتمنت موسیقی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل 1 نفر 211.059 نمره 211.059 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان 1 نفر 211.037 نمره 211.037 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 42 نفر 211.002 نمره 186.968 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 5 نفر 210.988 نمره 177.559 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کندهار 5 نفر 210.984 نمره 198.401 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون کنر 26 نفر 210.663 نمره 175.591 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار 6 نفر 210.64 نمره 184.177 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا 8 نفر 210.551 نمره 180.617 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست 2 نفر 210.453 نمره 199.533 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان 37 نفر 210.416 نمره 182.627 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون کندهار 5 نفر 209.789 نمره 194.015 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب 7 نفر 209.776 نمره 185.863 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کندهار 5 نفر 209.614 نمره 187.508 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان 31 نفر 209.564 نمره 173.676 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ 3 نفر 209.539 نمره 207.679 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 7 نفر 209.39 نمره 177.76 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان 4 نفر 209.292 نمره 174.329 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا 21 نفر 209.264 نمره 165.569 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون پروان 1 نفر 209.084 نمره 209.084 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 18 نفر 209.069 نمره 163.03 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 1 نفر 209.032 نمره 209.032 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا 20 نفر 209.023 نمره 163.369 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 2 نفر 208.905 نمره 201.031 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون کنر 23 نفر 208.589 نمره 181.331 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 32 نفر 208.55 نمره 180.397 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب 2 نفر 208.145 نمره 208.081 نمره
دیپارتمنت انجنیری پطرولیم صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ 3 نفر 208.13 نمره 185.343 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان 23 نفر 208.018 نمره 182.429 نمره
دیپارتمنت تیاتر پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل 2 نفر 207.954 نمره 189.106 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشان 3 نفر 207.885 نمره 194.414 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز 1 نفر 207.8 نمره 207.8 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 50 نفر 207.313 نمره 153.407 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 22 نفر 207.288 نمره 167.018 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 2 نفر 207.134 نمره 167.918 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا 10 نفر 207.116 نمره 166.195 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار 6 نفر 206.82 نمره 184.177 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 2 نفر 206.767 نمره 203.441 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان 1 نفر 206.478 نمره 206.478 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار 11 نفر 205.986 نمره 188.49 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز 1 نفر 205.904 نمره 205.904 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 6 نفر 205.752 نمره 185.597 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا 5 نفر 205.489 نمره 192.332 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی 1 نفر 205.214 نمره 205.214 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 205.144 نمره 205.144 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بغلان 8 نفر 204.521 نمره 160.582 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا 2 نفر 204.24 نمره 198.664 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 6 نفر 204.108 نمره 172.111 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار 12 نفر 204.019 نمره 182.512 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 203.918 نمره 203.918 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 29 نفر 203.802 نمره 170.048 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 52 نفر 203.783 نمره 150.356 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب 4 نفر 203.3 نمره 192.217 نمره
دیپارتمنت نفت و گاز پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان 1 نفر 202.984 نمره 202.984 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 5 نفر 202.972 نمره 177.251 نمره
دیپارتمنت نقاشی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون هرات 1 نفر 202.911 نمره 202.911 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست 5 نفر 202.741 نمره 183.258 نمره
دیپارتمنت محیط زیست و جنگلات پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان 30 نفر 202.738 نمره 174.708 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان 1 نفر 202.719 نمره 202.719 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی 7 نفر 202.595 نمره 167.067 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر( باغداری ) پوهنحی زارعت پوهنتون کندز 2 نفر 202.553 نمره 192.183 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 18 نفر 202.41 نمره 163.521 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی 1 نفر 202.155 نمره 202.155 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشان 2 نفر 201.98 نمره 197.162 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان 1 نفر 201.944 نمره 201.944 نمره
دیپارتمنت حفاظت محیط زیست پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 2 نفر 201.887 نمره 200.822 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست 4 نفر 201.289 نمره 184.028 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان 15 نفر 200.962 نمره 166.534 نمره
دیپارتمنت روانشناسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 1 نفر 200.962 نمره 200.962 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان 23 نفر 200.817 نمره 182.174 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 21 نفر 200.779 نمره 182.697 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 27 نفر 200.643 نمره 178.926 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تخار 1 نفر 200.532 نمره 200.532 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 3 نفر 200.357 نمره 174.605 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 2 نفر 200.041 نمره 196.53 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی نیمروز 2 نفر 199.844 نمره 170.526 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان 32 نفر 199.775 نمره 177.072 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست 5 نفر 199.643 نمره 177.686 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 3 نفر 199.628 نمره 178.992 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 1 نفر 199.314 نمره 199.314 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 3 نفر 199.296 نمره 190.005 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن مواد مفیدۀ جامد صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 2 نفر 199.271 نمره 190.261 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 5 نفر 198.904 نمره 185.534 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون شیخ زاید خوست 23 نفر 198.85 نمره 182.564 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار 6 نفر 198.14 نمره 187.613 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 1 نفر 198.123 نمره 198.123 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار 2 نفر 198.109 نمره 182.66 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون تخار 2 نفر 197.916 نمره 190.972 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور 2 نفر 197.865 نمره 165.266 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار 2 نفر 197.762 نمره 185.559 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون غزنی 2 نفر 197.612 نمره 195.856 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 2 نفر 197.528 نمره 167.261 نمره
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار 5 نفر 197.486 نمره 182.78 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار 4 نفر 197.367 نمره 169.585 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 3 نفر 197.336 نمره 175.298 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار 1 نفر 197.328 نمره 197.328 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 3 نفر 196.447 نمره 175.419 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای ذکور» نتیجه قرنطین گردید 5 نفر 196.357 نمره 169.659 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان 3 نفر 196.321 نمره 192.202 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان 6 نفر 196.239 نمره 190.066 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 2 نفر 196.128 نمره 179.857 نمره
دیپارتمنت پیداگوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 1 نفر 196.039 نمره 196.039 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 4 نفر 195.908 نمره 180.682 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 8 نفر 195.743 نمره 167.267 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان 2 نفر 195.533 نمره 180.458 نمره
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان 1 نفر 195.385 نمره 195.385 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بلخ 14 نفر 195.237 نمره 153.876 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 3 نفر 195.006 نمره 175.105 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان 1 نفر 194.64 نمره 194.64 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز 1 نفر 194.415 نمره 194.415 نمره
دیپارتمنت بایو تکنالوژی و تولید تخم های بذری پوهنحی زراعت پوهنتون کابل 1 نفر 194.335 نمره 194.335 نمره
دیپارتمنت تاریخ و جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 23 نفر 194.316 نمره 174.045 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون هرات 1 نفر 194.292 نمره 194.292 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 2 نفر 194.276 نمره 182.857 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون کندهار 1 نفر 194.241 نمره 194.241 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 4 نفر 194.171 نمره 170.737 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 35 نفر 194.092 نمره 174.393 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان 1 نفر 194.007 نمره 194.007 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 4 نفر 193.961 نمره 179.602 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون بامیان 5 نفر 193.937 نمره 185.937 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 193.934 نمره 193.934 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا 3 نفر 192.729 نمره 177.554 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون غزنی 1 نفر 192.648 نمره 192.648 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 1 نفر 192.523 نمره 192.523 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی 1 نفر 192.147 نمره 192.147 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان 18 نفر 192.133 نمره 157.236 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی 1 نفر 192.093 نمره 192.093 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 2 نفر 192.072 نمره 160.123 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست 3 نفر 191.798 نمره 171.048 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پروان 12 نفر 191.558 نمره 156.505 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بدخشان 5 نفر 191.47 نمره 153.446 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی 1 نفر 190.904 نمره 190.904 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان 2 نفر 190.562 نمره 173.026 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 5 نفر 190.489 نمره 170.115 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان 4 نفر 190.474 نمره 178.721 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 1 نفر 190.152 نمره 190.152 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان 4 نفر 189.809 نمره 178.759 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان 2 نفر 189.349 نمره 179.496 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 10 نفر 189.096 نمره 161.964 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت لغمان 42 نفر 189.088 نمره 151.243 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی لوگر 3 نفر 189.028 نمره 160.258 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 34 نفر 188.93 نمره 150.035 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 2 نفر 188.834 نمره 184.378 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون هرات 1 نفر 188.809 نمره 188.809 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار 2 نفر 188.727 نمره 181.02 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان 1 نفر 188.328 نمره 188.328 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون هرات 1 نفر 188.325 نمره 188.325 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان 1 نفر 188.321 نمره 188.321 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون غزنی 2 نفر 188.188 نمره 185.867 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 1 نفر 188.163 نمره 188.163 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی 4 نفر 187.974 نمره 177.998 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زارعت پوهنتون کابل 1 نفر 187.768 نمره 187.768 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی 3 نفر 187.635 نمره 174.073 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار 2 نفر 187.57 نمره 179.697 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 4 نفر 187.538 نمره 180.528 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی و آبیاری پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 1 نفر 187.159 نمره 187.159 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 1 نفر 187.089 نمره 187.089 نمره
دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون شیخ زاید خوست 5 نفر 187.002 نمره 168.444 نمره
دیپارتمنت علوم نباتی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان 1 نفر 186.501 نمره 186.501 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان 1 نفر 186.261 نمره 186.261 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان 2 نفر 185.961 نمره 178.914 نمره
دیپارتمنت علوم نباتی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی 1 نفر 185.873 نمره 185.873 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 1 نفر 185.808 نمره 185.808 نمره
دیپارتمنت پاراکلینیک پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 2 نفر 185.682 نمره 168.562 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان 18 نفر 185.509 نمره 153.95 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی 2 نفر 185.393 نمره 172.212 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست 5 نفر 185.243 نمره 153.435 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 2 نفر 184.986 نمره 156.428 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 1 نفر 184.859 نمره 184.859 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت خوست 11 نفر 184.792 نمره 151.77 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 1 نفر 184.637 نمره 184.637 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 2 نفر 184.121 نمره 177.718 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 3 نفر 183.994 نمره 175.889 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی وردک 3 نفر 183.906 نمره 165.646 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت میدان وردک 6 نفر 183.853 نمره 151.318 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 3 نفر 183.594 نمره 172.155 نمره
دیپارتمنت جیولوجی صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 1 نفر 183.591 نمره 183.591 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 1 نفر 183.566 نمره 183.566 نمره
واجد شرایط شمولیت در موسسات تحصیلات عالی خصوصی 7884 نفر 183.036 نمره 150.001 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان 2 نفر 182.821 نمره 172.698 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 1 نفر 182.782 نمره 182.782 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 1 نفر 182.485 نمره 182.485 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون غزنی 1 نفر 182.297 نمره 182.297 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پکتیا 20 نفر 182.037 نمره 150.371 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی لوگر 2 نفر 181.986 نمره 179.498 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 2 نفر 181.869 نمره 163.497 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست 3 نفر 181.147 نمره 169.55 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 13 نفر 180.829 نمره 153.737 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 4 نفر 180.526 نمره 162.365 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون پروان 2 نفر 180.279 نمره 175.51 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 3 نفر 180.241 نمره 166.796 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 1 نفر 180.187 نمره 180.187 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 3 نفر 180.179 نمره 151.946 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست 3 نفر 180.168 نمره 175.558 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون تخار 1 نفر 179.82 نمره 179.82 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 1 نفر 179.602 نمره 179.602 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان 2 نفر 178.949 نمره 172.126 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان 3 نفر 178.924 نمره 171.735 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون هرات 1 نفر 178.909 نمره 178.909 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 3 نفر 178.866 نمره 173.878 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان 6 نفر 178.789 نمره 159.706 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 3 نفر 178.229 نمره 163.322 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی وردک 4 نفر 177.953 نمره 170.488 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی لوگر 1 نفر 177.363 نمره 177.363 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان 2 نفر 177.146 نمره 173.874 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان 1 نفر 177.081 نمره 177.081 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 2 نفر 177.005 نمره 175.547 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 5 نفر 176.897 نمره 168.269 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 2 نفر 176.758 نمره 175.586 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 6 نفر 176.751 نمره 166.648 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 14 نفر 176.679 نمره 153.053 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 1 نفر 176.644 نمره 176.644 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زارعت پوهنتون بدخشان 1 نفر 176.615 نمره 176.615 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کندهار 3 نفر 176.061 نمره 150.775 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور 1 نفر 176.016 نمره 176.016 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور 1 نفر 175.677 نمره 175.677 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 1 نفر 175.373 نمره 175.373 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 2 نفر 175.019 نمره 174.556 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 5 نفر 175.009 نمره 170.391 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 1 نفر 174.871 نمره 174.871 نمره
دیپارتمنت اکتشاف و استخراج ساحات نفت و گاز پوهنحی جیولوجی و معادن مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 1 نفر 173.93 نمره 173.93 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 1 نفر 173.79 نمره 173.79 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار 1 نفر 173.666 نمره 173.666 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان 1 نفر 173.379 نمره 173.379 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب 2 نفر 173.327 نمره 168.805 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 2 نفر 173.29 نمره 171.137 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 4 نفر 173.217 نمره 150.952 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار 1 نفر 173.205 نمره 173.205 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب 2 نفر 173.11 نمره 172.496 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 1 نفر 173.033 نمره 173.033 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 5 نفر 172.837 نمره 152.188 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 172.814 نمره 172.814 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی و آبیاری پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان 1 نفر 172.744 نمره 172.744 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 2 نفر 172.546 نمره 159.898 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل 2 نفر 172.113 نمره 166.142 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 1 نفر 172.097 نمره 172.097 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 6 نفر 172.056 نمره 156.723 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان 1 نفر 172.001 نمره 172.001 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی 4 نفر 171.927 نمره 152.243 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت پوهنتون بدخشان 1 نفر 171.596 نمره 171.596 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت سرپل 2 نفر 171.586 نمره 165.268 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 1 نفر 170.892 نمره 170.892 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل 2 نفر 170.625 نمره 167.995 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 2 نفر 170.561 نمره 169.636 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار 1 نفر 170.349 نمره 170.349 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اردو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 169.049 نمره 169.049 نمره
دیپارتمنت تفحص و اکتشاف مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معادن مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 1 نفر 168.945 نمره 168.945 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت هلمند 4 نفر 168.504 نمره 151.767 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 1 نفر 168.383 نمره 168.383 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 1 نفر 168.062 نمره 168.062 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 1 نفر 167.596 نمره 167.596 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب 1 نفر 167.355 نمره 167.355 نمره
دیپارتمنت جغرافیه صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 1 نفر 167.097 نمره 167.097 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کندز 1 نفر 167.073 نمره 167.073 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 2 نفر 165.607 نمره 163.974 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 2 نفر 165.215 نمره 162.395 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی 1 نفر 164.691 نمره 164.691 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 3 نفر 164.148 نمره 161.879 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت تخار 3 نفر 163.966 نمره 152.324 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیر عضوی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 163.636 نمره 163.636 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 1 نفر 163.589 نمره 163.589 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 2 نفر 163.249 نمره 156.528 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کاپیسا 7 نفر 163.101 نمره 150.075 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 2 نفر 162.346 نمره 160.277 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار 1 نفر 162.16 نمره 162.16 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 2 نفر 161.926 نمره 151.315 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 1 نفر 161.808 نمره 161.808 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان 1 نفر 161.575 نمره 161.575 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 1 نفر 159.939 نمره 159.939 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 4 نفر 159.31 نمره 156.876 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان 2 نفر 158.484 نمره 153.611 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب 1 نفر 157.718 نمره 157.718 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 1 نفر 157.021 نمره 157.021 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت فاریاب 1 نفر 155.06 نمره 155.06 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب 1 نفر 155.049 نمره 155.049 نمره
ناکام 1871 نفر 149.999 نمره 90.851 نمره
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en