نتیجهمجموعبالاترین نمرهپاینترین نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار26 نفر320.935 نمره270.581 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل1 نفر320.588 نمره320.588 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار15 نفر317.356 نمره305.434 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار6 نفر317.295 نمره289.301 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا15 نفر304.311 نمره280.658 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست5 نفر304.011 نمره292.471 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت پوهنتون کنر20 نفر298.18 نمره182.675 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار4 نفر293.676 نمره289.172 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار8 نفر290.549 نمره254.432 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار15 نفر288.642 نمره241.621 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای اناث پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر287.306 نمره287.306 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست4 نفر284.55 نمره270.473 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون ننگرهار19 نفر283.936 نمره247.14 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون ننگرهار17 نفر282.208 نمره236.373 نمره
دیپارتمنت انجنیری منابع آب و حفاظت محیط زیست پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار33 نفر281.571 نمره199.356 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا10 نفر279.995 نمره260.014 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار16 نفر278.847 نمره256.273 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار14 نفر277.586 نمره250.246 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون لغمان36 نفر276.704 نمره241.049 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار17 نفر276.689 نمره202.149 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا6 نفر274.933 نمره198.706 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار12 نفر274.685 نمره241.366 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا6 نفر273.426 نمره202.586 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار16 نفر272.385 نمره237.514 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت ننگرهار1501 نفر271.58 نمره150.025 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار13 نفر269.336 نمره238.459 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون کندهار2 نفر269.109 نمره254.986 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهار28 نفر267.096 نمره193.813 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ1 نفر264.439 نمره264.439 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای اناث» نتیجه قرنطین گردید81 نفر262.644 نمره152.911 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پکتیا13 نفر261.966 نمره222.616 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان3 نفر261.807 نمره234.385 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست4 نفر261.201 نمره254.256 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ2 نفر257.534 نمره248.363 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار38 نفر257.282 نمره189.292 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون شیخ زاید خوست4 نفر257.245 نمره226.725 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کنر53 نفر255.68 نمره205.511 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ریاضی پوهنتون کابل1 نفر254.686 نمره254.686 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندهار21 نفر254.048 نمره220.906 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کنر52 نفر253.712 نمره210.936 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار23 نفر252.744 نمره168.061 نمره
دیپارتمنت انجنیری اتو میخانیک صرف برای ذکور پوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر252.206 نمره252.206 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار3 نفر251.901 نمره248.632 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا14 نفر251.835 نمره219.524 نمره
دیپارتمنت ارتباط عامه پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر251.782 نمره251.782 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا7 نفر248.914 نمره219.182 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات1 نفر248.708 نمره248.708 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار16 نفر248.453 نمره221.125 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون شیخ زاید خوست6 نفر247.843 نمره225.743 نمره
دیپارتمنت سوداگری پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار12 نفر247.748 نمره215.221 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کنر51 نفر247.624 نمره214.672 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون ننگرهار43 نفر247.319 نمره201.599 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار44 نفر247.147 نمره151.118 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پکتیا11 نفر246.983 نمره214.512 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست6 نفر245.882 نمره170.618 نمره
دیپارتمنت جیولوجی صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل1 نفر245.799 نمره245.799 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار18 نفر245.383 نمره192.894 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار9 نفر244.411 نمره215.159 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کنر54 نفر244.336 نمره214.66 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ1 نفر243.945 نمره243.945 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار12 نفر242.969 نمره190.581 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار46 نفر242.968 نمره204.278 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند11 نفر242.944 نمره208.857 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان32 نفر240.415 نمره191.108 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان2 نفر240.285 نمره197.926 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون ننگرهار24 نفر239.98 نمره209.302 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاید خوست4 نفر239.703 نمره228.594 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندهار6 نفر239.248 نمره227.654 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون کنر25 نفر238.857 نمره176.941 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جوزجان1 نفر238.808 نمره238.808 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون شیخ زاید خوست4 نفر238.669 نمره227.651 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار4 نفر237.904 نمره185.846 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاید خوست2 نفر237.068 نمره226.896 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب5 نفر236.551 نمره217.166 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون هرات1 نفر236.354 نمره236.354 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا5 نفر236.114 نمره158.396 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کندز10 نفر235.897 نمره174.496 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون ننگرهار73 نفر235.608 نمره188.784 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار2 نفر235.257 نمره182.464 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهار18 نفر235.196 نمره214.211 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار54 نفر235.13 نمره177.156 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان1 نفر234.849 نمره234.849 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون شیخ زاید خوست5 نفر234.816 نمره229.58 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی طبی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غنضفر کابل1 نفر234.566 نمره234.566 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون کنر43 نفر234.1 نمره199.863 نمره
دیپارتمنت انرژی پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار3 نفر234.073 نمره208.026 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار22 نفر233.254 نمره192.739 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات ملی پوهنتون کابل2 نفر232.943 نمره215.185 نمره
دیپارتمنت احصائیه وایکونومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل1 نفر232.884 نمره232.884 نمره
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار19 نفر232.76 نمره200.918 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار83 نفر232.631 نمره184.789 نمره
دیپارتمنت هنرهای زیبا پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ2 نفر232.508 نمره200.519 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون هرات1 نفر232.38 نمره232.38 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار16 نفر232.093 نمره187.641 نمره
دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ4 نفر231.429 نمره224.257 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار33 نفر231.224 نمره185.873 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا19 نفر230.147 نمره162.11 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست2 نفر229.845 نمره227.023 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار27 نفر229.806 نمره188.623 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار48 نفر229.778 نمره196.775 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان1 نفر229.609 نمره229.609 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز2 نفر229.545 نمره202.232 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار30 نفر229.163 نمره191.041 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان7 نفر228.834 نمره183.909 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی1 نفر227.845 نمره227.845 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر227.756 نمره227.756 نمره
دیپارتمنت استخراج معدن و مواد مفیدۀ جامد پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان4 نفر227.725 نمره180.621 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندهار6 نفر227.124 نمره216.433 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز5 نفر226.555 نمره199.714 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار33 نفر226.495 نمره175.079 نمره
دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر30 نفر225.724 نمره163.887 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار62 نفر225.591 نمره162.635 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون هرات1 نفر225.583 نمره225.583 نمره
دیپارتمنت علوم کتابداری و معلومات پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان42 نفر225.011 نمره151.349 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بغلان2 نفر223.374 نمره191.324 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زاید خوست2 نفر223.064 نمره211.403 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار38 نفر223.051 نمره151.322 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار15 نفر222.92 نمره188.957 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاید خوست2 نفر222.666 نمره221.767 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز4 نفر221.99 نمره203.06 نمره
دیپارتمنت امور مالی بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب5 نفر221.39 نمره190.965 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی4 نفر221.058 نمره208.896 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی8 نفر220.999 نمره209.152 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان49 نفر220.69 نمره188.993 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست6 نفر220.605 نمره186.185 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار43 نفر220.242 نمره182.195 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار3 نفر219.488 نمره193.894 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار14 نفر218.408 نمره187.12 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان4 نفر218.278 نمره188.935 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان33 نفر218.066 نمره182.138 نمره
دیپارتمنت انجنیری منابع آب و حفاظت محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار4 نفر218.02 نمره185.644 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا5 نفر217.851 نمره201.094 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون کندهار5 نفر217.731 نمره205.092 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بدخشان1 نفر217.627 نمره217.627 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زارعت پوهنتون کابل2 نفر217.582 نمره193.386 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان3 نفر217.57 نمره213.322 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس4 نفر217.058 نمره185.085 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار76 نفر216.857 نمره183.221 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار4 نفر216.477 نمره188.945 نمره
دیپارتمنت انجنیری معدن پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی و انجنیری غزنی1 نفر216.358 نمره216.358 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا10 نفر215.727 نمره177.492 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر215.476 نمره215.476 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار23 نفر215.353 نمره184.619 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند6 نفر214.89 نمره165.43 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار25 نفر214.619 نمره167.194 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندهار1 نفر214.033 نمره214.033 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا13 نفر213.782 نمره168.529 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار6 نفر213.751 نمره152.968 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز6 نفر213.499 نمره190.813 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ1 نفر213.451 نمره213.451 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات هندی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار48 نفر213.421 نمره173.22 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار61 نفر213.388 نمره170.589 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات آلمانی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار39 نفر213.049 نمره166.913 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون شیخ زاید خوست3 نفر212.915 نمره202.686 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار7 نفر212.714 نمره160.293 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست4 نفر212.542 نمره194.765 نمره
دیپارتمنت تعلیمات مسلکی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار45 نفر212.427 نمره174.697 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب4 نفر212.374 نمره185.566 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار79 نفر212.208 نمره176.551 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار32 نفر211.439 نمره191.433 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار46 نفر211.422 نمره183.323 نمره
دیپارتمنت موسیقی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل1 نفر211.059 نمره211.059 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان1 نفر211.037 نمره211.037 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر42 نفر211.002 نمره186.968 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ5 نفر210.988 نمره177.559 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کندهار5 نفر210.984 نمره198.401 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون کنر26 نفر210.663 نمره175.591 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار6 نفر210.64 نمره184.177 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا8 نفر210.551 نمره180.617 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست2 نفر210.453 نمره199.533 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان37 نفر210.416 نمره182.627 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون کندهار5 نفر209.789 نمره194.015 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب7 نفر209.776 نمره185.863 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کندهار5 نفر209.614 نمره187.508 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان31 نفر209.564 نمره173.676 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ3 نفر209.539 نمره207.679 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ7 نفر209.39 نمره177.76 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان4 نفر209.292 نمره174.329 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا21 نفر209.264 نمره165.569 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون پروان1 نفر209.084 نمره209.084 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب18 نفر209.069 نمره163.03 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان1 نفر209.032 نمره209.032 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا20 نفر209.023 نمره163.369 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ2 نفر208.905 نمره201.031 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون کنر23 نفر208.589 نمره181.331 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر32 نفر208.55 نمره180.397 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب2 نفر208.145 نمره208.081 نمره
دیپارتمنت انجنیری پطرولیم صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ3 نفر208.13 نمره185.343 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان23 نفر208.018 نمره182.429 نمره
دیپارتمنت تیاتر پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل2 نفر207.954 نمره189.106 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشان3 نفر207.885 نمره194.414 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز1 نفر207.8 نمره207.8 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار50 نفر207.313 نمره153.407 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر22 نفر207.288 نمره167.018 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ2 نفر207.134 نمره167.918 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا10 نفر207.116 نمره166.195 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار6 نفر206.82 نمره184.177 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا2 نفر206.767 نمره203.441 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان1 نفر206.478 نمره206.478 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار11 نفر205.986 نمره188.49 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز1 نفر205.904 نمره205.904 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس6 نفر205.752 نمره185.597 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا5 نفر205.489 نمره192.332 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی1 نفر205.214 نمره205.214 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر205.144 نمره205.144 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بغلان8 نفر204.521 نمره160.582 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا2 نفر204.24 نمره198.664 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار6 نفر204.108 نمره172.111 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار12 نفر204.019 نمره182.512 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر203.918 نمره203.918 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار29 نفر203.802 نمره170.048 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار52 نفر203.783 نمره150.356 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب4 نفر203.3 نمره192.217 نمره
دیپارتمنت نفت و گاز پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان1 نفر202.984 نمره202.984 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار5 نفر202.972 نمره177.251 نمره
دیپارتمنت نقاشی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون هرات1 نفر202.911 نمره202.911 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست5 نفر202.741 نمره183.258 نمره
دیپارتمنت محیط زیست و جنگلات پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان30 نفر202.738 نمره174.708 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان1 نفر202.719 نمره202.719 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی7 نفر202.595 نمره167.067 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر( باغداری ) پوهنحی زارعت پوهنتون کندز2 نفر202.553 نمره192.183 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر18 نفر202.41 نمره163.521 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی1 نفر202.155 نمره202.155 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشان2 نفر201.98 نمره197.162 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان1 نفر201.944 نمره201.944 نمره
دیپارتمنت حفاظت محیط زیست پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی2 نفر201.887 نمره200.822 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست4 نفر201.289 نمره184.028 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان15 نفر200.962 نمره166.534 نمره
دیپارتمنت روانشناسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان1 نفر200.962 نمره200.962 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان23 نفر200.817 نمره182.174 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر21 نفر200.779 نمره182.697 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر27 نفر200.643 نمره178.926 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تخار1 نفر200.532 نمره200.532 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا3 نفر200.357 نمره174.605 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز2 نفر200.041 نمره196.53 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی نیمروز2 نفر199.844 نمره170.526 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان32 نفر199.775 نمره177.072 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست5 نفر199.643 نمره177.686 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا3 نفر199.628 نمره178.992 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند1 نفر199.314 نمره199.314 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار3 نفر199.296 نمره190.005 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن مواد مفیدۀ جامد صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان2 نفر199.271 نمره190.261 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا5 نفر198.904 نمره185.534 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون شیخ زاید خوست23 نفر198.85 نمره182.564 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار6 نفر198.14 نمره187.613 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات1 نفر198.123 نمره198.123 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار2 نفر198.109 نمره182.66 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون تخار2 نفر197.916 نمره190.972 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور2 نفر197.865 نمره165.266 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار2 نفر197.762 نمره185.559 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون غزنی2 نفر197.612 نمره195.856 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل2 نفر197.528 نمره167.261 نمره
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار5 نفر197.486 نمره182.78 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار4 نفر197.367 نمره169.585 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب3 نفر197.336 نمره175.298 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار1 نفر197.328 نمره197.328 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار3 نفر196.447 نمره175.419 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای ذکور» نتیجه قرنطین گردید5 نفر196.357 نمره169.659 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان3 نفر196.321 نمره192.202 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان6 نفر196.239 نمره190.066 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار2 نفر196.128 نمره179.857 نمره
دیپارتمنت پیداگوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان1 نفر196.039 نمره196.039 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا4 نفر195.908 نمره180.682 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه8 نفر195.743 نمره167.267 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان2 نفر195.533 نمره180.458 نمره
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان1 نفر195.385 نمره195.385 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بلخ14 نفر195.237 نمره153.876 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا3 نفر195.006 نمره175.105 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان1 نفر194.64 نمره194.64 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز1 نفر194.415 نمره194.415 نمره
دیپارتمنت بایو تکنالوژی و تولید تخم های بذری پوهنحی زراعت پوهنتون کابل1 نفر194.335 نمره194.335 نمره
دیپارتمنت تاریخ و جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر23 نفر194.316 نمره174.045 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون هرات1 نفر194.292 نمره194.292 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه2 نفر194.276 نمره182.857 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون کندهار1 نفر194.241 نمره194.241 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا4 نفر194.171 نمره170.737 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار35 نفر194.092 نمره174.393 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان1 نفر194.007 نمره194.007 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند4 نفر193.961 نمره179.602 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون بامیان5 نفر193.937 نمره185.937 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر193.934 نمره193.934 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا3 نفر192.729 نمره177.554 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون غزنی1 نفر192.648 نمره192.648 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان1 نفر192.523 نمره192.523 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی1 نفر192.147 نمره192.147 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان18 نفر192.133 نمره157.236 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی1 نفر192.093 نمره192.093 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس2 نفر192.072 نمره160.123 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست3 نفر191.798 نمره171.048 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پروان12 نفر191.558 نمره156.505 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بدخشان5 نفر191.47 نمره153.446 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی1 نفر190.904 نمره190.904 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان2 نفر190.562 نمره173.026 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا5 نفر190.489 نمره170.115 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان4 نفر190.474 نمره178.721 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز1 نفر190.152 نمره190.152 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان4 نفر189.809 نمره178.759 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان2 نفر189.349 نمره179.496 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب10 نفر189.096 نمره161.964 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت لغمان42 نفر189.088 نمره151.243 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی لوگر3 نفر189.028 نمره160.258 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار34 نفر188.93 نمره150.035 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان2 نفر188.834 نمره184.378 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون هرات1 نفر188.809 نمره188.809 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار2 نفر188.727 نمره181.02 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان1 نفر188.328 نمره188.328 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون هرات1 نفر188.325 نمره188.325 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان1 نفر188.321 نمره188.321 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون غزنی2 نفر188.188 نمره185.867 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند1 نفر188.163 نمره188.163 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی4 نفر187.974 نمره177.998 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زارعت پوهنتون کابل1 نفر187.768 نمره187.768 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی3 نفر187.635 نمره174.073 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار2 نفر187.57 نمره179.697 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب4 نفر187.538 نمره180.528 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی و آبیاری پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان1 نفر187.159 نمره187.159 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس1 نفر187.089 نمره187.089 نمره
دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون شیخ زاید خوست5 نفر187.002 نمره168.444 نمره
دیپارتمنت علوم نباتی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان1 نفر186.501 نمره186.501 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان1 نفر186.261 نمره186.261 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان2 نفر185.961 نمره178.914 نمره
دیپارتمنت علوم نباتی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی1 نفر185.873 نمره185.873 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا1 نفر185.808 نمره185.808 نمره
دیپارتمنت پاراکلینیک پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان2 نفر185.682 نمره168.562 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان18 نفر185.509 نمره153.95 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی2 نفر185.393 نمره172.212 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست5 نفر185.243 نمره153.435 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان2 نفر184.986 نمره156.428 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه1 نفر184.859 نمره184.859 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت خوست11 نفر184.792 نمره151.77 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان1 نفر184.637 نمره184.637 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز2 نفر184.121 نمره177.718 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب3 نفر183.994 نمره175.889 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی وردک3 نفر183.906 نمره165.646 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت میدان وردک6 نفر183.853 نمره151.318 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ3 نفر183.594 نمره172.155 نمره
دیپارتمنت جیولوجی صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان1 نفر183.591 نمره183.591 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب1 نفر183.566 نمره183.566 نمره
واجد شرایط شمولیت در موسسات تحصیلات عالی خصوصی7884 نفر183.036 نمره150.001 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان2 نفر182.821 نمره172.698 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان1 نفر182.782 نمره182.782 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان1 نفر182.485 نمره182.485 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون غزنی1 نفر182.297 نمره182.297 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پکتیا20 نفر182.037 نمره150.371 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی لوگر2 نفر181.986 نمره179.498 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر2 نفر181.869 نمره163.497 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست3 نفر181.147 نمره169.55 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا13 نفر180.829 نمره153.737 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان4 نفر180.526 نمره162.365 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون پروان2 نفر180.279 نمره175.51 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب3 نفر180.241 نمره166.796 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند1 نفر180.187 نمره180.187 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس3 نفر180.179 نمره151.946 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست3 نفر180.168 نمره175.558 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون تخار1 نفر179.82 نمره179.82 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان1 نفر179.602 نمره179.602 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان2 نفر178.949 نمره172.126 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان3 نفر178.924 نمره171.735 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون هرات1 نفر178.909 نمره178.909 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا3 نفر178.866 نمره173.878 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان6 نفر178.789 نمره159.706 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس3 نفر178.229 نمره163.322 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی وردک4 نفر177.953 نمره170.488 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی لوگر1 نفر177.363 نمره177.363 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان2 نفر177.146 نمره173.874 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان1 نفر177.081 نمره177.081 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار2 نفر177.005 نمره175.547 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند5 نفر176.897 نمره168.269 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان2 نفر176.758 نمره175.586 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار6 نفر176.751 نمره166.648 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه14 نفر176.679 نمره153.053 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ1 نفر176.644 نمره176.644 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زارعت پوهنتون بدخشان1 نفر176.615 نمره176.615 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کندهار3 نفر176.061 نمره150.775 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور1 نفر176.016 نمره176.016 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور1 نفر175.677 نمره175.677 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا1 نفر175.373 نمره175.373 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند2 نفر175.019 نمره174.556 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار5 نفر175.009 نمره170.391 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان1 نفر174.871 نمره174.871 نمره
دیپارتمنت اکتشاف و استخراج ساحات نفت و گاز پوهنحی جیولوجی و معادن مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل1 نفر173.93 نمره173.93 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس1 نفر173.79 نمره173.79 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار1 نفر173.666 نمره173.666 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان1 نفر173.379 نمره173.379 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب2 نفر173.327 نمره168.805 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان2 نفر173.29 نمره171.137 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان4 نفر173.217 نمره150.952 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار1 نفر173.205 نمره173.205 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب2 نفر173.11 نمره172.496 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز1 نفر173.033 نمره173.033 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا5 نفر172.837 نمره152.188 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر172.814 نمره172.814 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی و آبیاری پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان1 نفر172.744 نمره172.744 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان2 نفر172.546 نمره159.898 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل2 نفر172.113 نمره166.142 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس1 نفر172.097 نمره172.097 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس6 نفر172.056 نمره156.723 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان1 نفر172.001 نمره172.001 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی4 نفر171.927 نمره152.243 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت پوهنتون بدخشان1 نفر171.596 نمره171.596 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت سرپل2 نفر171.586 نمره165.268 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر1 نفر170.892 نمره170.892 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل2 نفر170.625 نمره167.995 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان2 نفر170.561 نمره169.636 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار1 نفر170.349 نمره170.349 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اردو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر169.049 نمره169.049 نمره
دیپارتمنت تفحص و اکتشاف مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معادن مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل1 نفر168.945 نمره168.945 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت هلمند4 نفر168.504 نمره151.767 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار1 نفر168.383 نمره168.383 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز1 نفر168.062 نمره168.062 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا1 نفر167.596 نمره167.596 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب1 نفر167.355 نمره167.355 نمره
دیپارتمنت جغرافیه صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان1 نفر167.097 نمره167.097 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کندز1 نفر167.073 نمره167.073 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان2 نفر165.607 نمره163.974 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند2 نفر165.215 نمره162.395 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی1 نفر164.691 نمره164.691 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب3 نفر164.148 نمره161.879 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت تخار3 نفر163.966 نمره152.324 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیر عضوی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر163.636 نمره163.636 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه1 نفر163.589 نمره163.589 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان2 نفر163.249 نمره156.528 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کاپیسا7 نفر163.101 نمره150.075 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار2 نفر162.346 نمره160.277 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار1 نفر162.16 نمره162.16 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان2 نفر161.926 نمره151.315 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب1 نفر161.808 نمره161.808 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان1 نفر161.575 نمره161.575 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه1 نفر159.939 نمره159.939 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب4 نفر159.31 نمره156.876 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان2 نفر158.484 نمره153.611 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب1 نفر157.718 نمره157.718 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند1 نفر157.021 نمره157.021 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت فاریاب1 نفر155.06 نمره155.06 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب1 نفر155.049 نمره155.049 نمره
ناکام1871 نفر149.999 نمره90.851 نمره
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en