نتیجه مجموع بالاترین نمره پاینترین نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون لغمان 1 نفر 253.9 نمره 253.9 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار 1 نفر 249.971 نمره 249.971 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا 1 نفر 233.978 نمره 233.978 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 1 نفر 232.82 نمره 232.82 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 2 نفر 225.462 نمره 183.6 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون ننگرهار 1 نفر 221.607 نمره 221.607 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان 1 نفر 213.25 نمره 213.25 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی 1 نفر 209.672 نمره 209.672 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 10 نفر 207.8 نمره 172.797 نمره
دیپارتمنت تأمین برق مؤسساتی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان 1 نفر 204.292 نمره 204.292 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون کنر 2 نفر 202.284 نمره 179.189 نمره
دیپارتمنت استخراج مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معدن مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 1 نفر 199.656 نمره 199.656 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار 1 نفر 198.681 نمره 198.681 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 1 نفر 198.658 نمره 198.658 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت نورستان 91 نفر 197.929 نمره 151.542 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 1 نفر 195.797 نمره 195.797 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 4 نفر 194.39 نمره 187.731 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 4 نفر 192.77 نمره 179.073 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 1 نفر 189.507 نمره 189.507 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 2 نفر 189.125 نمره 163.792 نمره
دیپارتمنت تاریخ و جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 4 نفر 185.572 نمره 174.916 نمره
دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 2 نفر 184.887 نمره 182.097 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان 1 نفر 184.304 نمره 184.304 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 1 نفر 183.318 نمره 183.318 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان 1 نفر 182.004 نمره 182.004 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 180.558 نمره 180.558 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات آلمانی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 1 نفر 179.235 نمره 179.235 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 1 نفر 179.1 نمره 179.1 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 1 نفر 178.768 نمره 178.768 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 1 نفر 178.253 نمره 178.253 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 177.576 نمره 177.576 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان 2 نفر 177.539 نمره 176.945 نمره
دیپارتمنت تعلیمات مسلکی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 1 نفر 177.068 نمره 177.068 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 1 نفر 175.882 نمره 175.882 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 1 نفر 173.451 نمره 173.451 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 1 نفر 172.783 نمره 172.783 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان 1 نفر 172.694 نمره 172.694 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 1 نفر 170.528 نمره 170.528 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان 1 نفر 170.295 نمره 170.295 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 3 نفر 168.929 نمره 166.528 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان 1 نفر 168.913 نمره 168.913 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 1 نفر 168.317 نمره 168.317 نمره
دیپارتمنت علوم کتابداری و معلومات پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان 1 نفر 167.436 نمره 167.436 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا 1 نفر 166.825 نمره 166.825 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا 1 نفر 162.434 نمره 162.434 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت ننگرهار 2 نفر 161.511 نمره 160.025 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پروان 1 نفر 160.409 نمره 160.409 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت لغمان 2 نفر 150.075 نمره 150.029 نمره
ناکام 22 نفر 149.763 نمره 107.712 نمره
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en