نتیجهمجموعبالاترین نمرهپاینترین نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون لغمان1 نفر253.9 نمره253.9 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار1 نفر249.971 نمره249.971 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا1 نفر233.978 نمره233.978 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند1 نفر232.82 نمره232.82 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار2 نفر225.462 نمره183.6 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون ننگرهار1 نفر221.607 نمره221.607 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان1 نفر213.25 نمره213.25 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی1 نفر209.672 نمره209.672 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار10 نفر207.8 نمره172.797 نمره
دیپارتمنت تأمین برق مؤسساتی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان1 نفر204.292 نمره204.292 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون کنر2 نفر202.284 نمره179.189 نمره
دیپارتمنت استخراج مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معدن مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر1 نفر199.656 نمره199.656 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار1 نفر198.681 نمره198.681 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر198.658 نمره198.658 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت نورستان91 نفر197.929 نمره151.542 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر195.797 نمره195.797 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار4 نفر194.39 نمره187.731 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار4 نفر192.77 نمره179.073 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر1 نفر189.507 نمره189.507 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار2 نفر189.125 نمره163.792 نمره
دیپارتمنت تاریخ و جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر4 نفر185.572 نمره174.916 نمره
دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر2 نفر184.887 نمره182.097 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان1 نفر184.304 نمره184.304 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر1 نفر183.318 نمره183.318 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان1 نفر182.004 نمره182.004 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر180.558 نمره180.558 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات آلمانی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار1 نفر179.235 نمره179.235 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر1 نفر179.1 نمره179.1 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس1 نفر178.768 نمره178.768 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب1 نفر178.253 نمره178.253 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر177.576 نمره177.576 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان2 نفر177.539 نمره176.945 نمره
دیپارتمنت تعلیمات مسلکی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر177.068 نمره177.068 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار1 نفر175.882 نمره175.882 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر1 نفر173.451 نمره173.451 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ1 نفر172.783 نمره172.783 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان1 نفر172.694 نمره172.694 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان1 نفر170.528 نمره170.528 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان1 نفر170.295 نمره170.295 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر3 نفر168.929 نمره166.528 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان1 نفر168.913 نمره168.913 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب1 نفر168.317 نمره168.317 نمره
دیپارتمنت علوم کتابداری و معلومات پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان1 نفر167.436 نمره167.436 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا1 نفر166.825 نمره166.825 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا1 نفر162.434 نمره162.434 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت ننگرهار2 نفر161.511 نمره160.025 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پروان1 نفر160.409 نمره160.409 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت لغمان2 نفر150.075 نمره150.029 نمره
ناکام22 نفر149.763 نمره107.712 نمره
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en