نتیجه مجموع بالاترین نمره پاینترین نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات 2 نفر 325.614 نمره 290.86 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات 2 نفر 313.642 نمره 309.857 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی نیمروز 44 نفر 312.139 نمره 173.287 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون هرات 2 نفر 294.53 نمره 252.838 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی 2 نفر 293.919 نمره 292.907 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار 1 نفر 284.1 نمره 284.1 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا 2 نفر 283.349 نمره 280.849 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ 2 نفر 281.367 نمره 242.608 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت نیمروز 131 نفر 278.316 نمره 150.019 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 3 نفر 276.459 نمره 208.373 نمره
دیپارتمنت اقتصاد تصدی پوهنحی اقتصاد پوهنتون هرات 1 نفر 274.843 نمره 274.843 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 1 نفر 273.123 نمره 273.123 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون هرات 1 نفر 267.817 نمره 267.817 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون هرات 1 نفر 265.922 نمره 265.922 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندهار 4 نفر 265.818 نمره 227.93 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار 1 نفر 265.67 نمره 265.67 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل 1 نفر 265.276 نمره 265.276 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندهار 1 نفر 261.132 نمره 261.132 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندهار 1 نفر 256.061 نمره 256.061 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی نیمروز 36 نفر 254.638 نمره 165.9 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 1 نفر 254.107 نمره 254.107 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان 1 نفر 245.733 نمره 245.733 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات 1 نفر 238.24 نمره 238.24 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی ساینس پوهنتون هرات 1 نفر 238.17 نمره 238.17 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندهار 1 نفر 236.137 نمره 236.137 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 1 نفر 232.837 نمره 232.837 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی نیمروز 44 نفر 226 نمره 178.946 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 1 نفر 225.02 نمره 225.02 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون هرات 1 نفر 223.37 نمره 223.37 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب 1 نفر 223.093 نمره 223.093 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار 4 نفر 222.552 نمره 191.786 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات 1 نفر 221.441 نمره 221.441 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 1 نفر 219.551 نمره 219.551 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا 1 نفر 215.768 نمره 215.768 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 1 نفر 211.387 نمره 211.387 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار 1 نفر 211.079 نمره 211.079 نمره
دیپارتمنت انجنیری منابع آب و حفاظت محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 1 نفر 209.838 نمره 209.838 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 2 نفر 209.104 نمره 170.376 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنحی اداره پالیسی عامه پوهنتون بلخ 1 نفر 208.144 نمره 208.144 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 1 نفر 208.076 نمره 208.076 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 1 نفر 207.985 نمره 207.985 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون هرات 1 نفر 206.018 نمره 206.018 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون هرات 2 نفر 205.499 نمره 179.306 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کندهار 2 نفر 203.174 نمره 150.267 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی نیمروز 38 نفر 202.814 نمره 156.537 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار 2 نفر 201.937 نمره 179.469 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون هرات 1 نفر 200.945 نمره 200.945 نمره
دیپارتمنت روابط عمومی پوهنحی ژورنالیزم و ارتباطات جمعی پوهنتون بلخ 1 نفر 199.311 نمره 199.311 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون غزنی 1 نفر 198.075 نمره 198.075 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کندهار 1 نفر 197.895 نمره 197.895 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 2 نفر 197.519 نمره 187.972 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات 1 نفر 196.421 نمره 196.421 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کندهار 1 نفر 196.241 نمره 196.241 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار 1 نفر 195.986 نمره 195.986 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 1 نفر 195.682 نمره 195.682 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون کندهار 1 نفر 194.765 نمره 194.765 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون کندهار 1 نفر 193.337 نمره 193.337 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کندز 1 نفر 192.785 نمره 192.785 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 1 نفر 192.148 نمره 192.148 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 1 نفر 191.214 نمره 191.214 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 1 نفر 190.63 نمره 190.63 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 2 نفر 190.544 نمره 178.686 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 1 نفر 189.251 نمره 189.251 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بدخشان 1 نفر 189.145 نمره 189.145 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان 1 نفر 188.992 نمره 188.992 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 1 نفر 188.967 نمره 188.967 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار 1 نفر 188.011 نمره 188.011 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 4 نفر 187.273 نمره 166.645 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 3 نفر 184.098 نمره 179.878 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 2 نفر 183.783 نمره 162.969 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 1 نفر 183.656 نمره 183.656 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 1 نفر 183.371 نمره 183.371 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت هرات 2 نفر 181.98 نمره 177.035 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 1 نفر 180.95 نمره 180.95 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی 1 نفر 179.89 نمره 179.89 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 1 نفر 177.038 نمره 177.038 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 1 نفر 175.518 نمره 175.518 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت ننگرهار 1 نفر 175.195 نمره 175.195 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 3 نفر 173.533 نمره 164.366 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل 1 نفر 171.956 نمره 171.956 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 1 نفر 171.465 نمره 171.465 نمره
دیپارتمنت کیمیا و بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 1 نفر 168.504 نمره 168.504 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت فراه 1 نفر 168.213 نمره 168.213 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 1 نفر 166.956 نمره 166.956 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 1 نفر 164.945 نمره 164.945 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل 1 نفر 158.784 نمره 158.784 نمره
ناکام 13 نفر 149.88 نمره 124.924 نمره
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en