نتیجه مجموع بالاترین نمره پاینترین نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات 24 نفر 329.575 نمره 308.613 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون هرات 60 نفر 327.79 نمره 251.609 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون هرات 58 نفر 324.982 نمره 291.708 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل 1 نفر 316.546 نمره 316.546 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون هرات 35 نفر 312.806 نمره 296.794 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات 32 نفر 311.434 نمره 284.214 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل 2 نفر 311.079 نمره 307.728 نمره
دیپارتمنت علوم سیاسی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل 4 نفر 308.446 نمره 282.373 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار 11 نفر 306.545 نمره 286.547 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 305.94 نمره 305.94 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی 3 نفر 305.582 نمره 292.846 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ 1 نفر 302.372 نمره 302.372 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات 30 نفر 301.295 نمره 269.094 نمره
دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل 2 نفر 301.185 نمره 283.771 نمره
دیپارتمنت قضا و څارنوالی پوهنحی حقوق پوهنتون هرات 96 نفر 300.119 نمره 258.968 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات 26 نفر 299.588 نمره 247.472 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون هرات 52 نفر 298.133 نمره 280.12 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات 24 نفر 296.78 نمره 252.859 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی لابراتوار طبی صرف برای ذکور پوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل 1 نفر 296.66 نمره 296.66 نمره
دیپارتمنت شهر سازی صرف برای ذکور پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 295.158 نمره 295.158 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون هرات 137 نفر 294.836 نمره 232.328 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا 6 نفر 294.716 نمره 281.607 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون هرات 49 نفر 293.903 نمره 264.211 نمره
دیپارتمنت مدیریت شهری پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات 53 نفر 293.587 نمره 244.652 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب 5 نفر 292.715 نمره 231.375 نمره
دیپارتمنت علوم نباتی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی 1 نفر 292.376 نمره 292.376 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کابل 2 نفر 291.996 نمره 286.035 نمره
دیپارتمنت برق و الکترونیک پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل 1 نفر 291.925 نمره 291.925 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون هرات 40 نفر 290.51 نمره 254.747 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ 4 نفر 289.826 نمره 240.186 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ 3 نفر 289.553 نمره 264.844 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون بلخ 3 نفر 289.331 نمره 283.122 نمره
دیپارتمنت میخانیک صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل 1 نفر 287.521 نمره 287.521 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات 15 نفر 287.367 نمره 238.134 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوترو انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 287.322 نمره 287.322 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم و ارتباط جمعی پوهنتون هرات 42 نفر 287.168 نمره 236.205 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی وزارت مخابرات پوهنتون کابل 2 نفر 286.43 نمره 285.771 نمره
دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای اناث پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل 1 نفر 286.302 نمره 286.302 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات 19 نفر 285.741 نمره 265.525 نمره
دیپارتمنت اقتصاد تصدی پوهنحی اقتصاد پوهنتون هرات 56 نفر 285.66 نمره 242.823 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات 18 نفر 285.123 نمره 251.078 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست 3 نفر 284.993 نمره 255.395 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات 77 نفر 284.525 نمره 235.207 نمره
دیپارتمنت میکاترونیک پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات 47 نفر 283.309 نمره 232.96 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات 22 نفر 283.107 نمره 250.707 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون کندهار 28 نفر 282.711 نمره 252.987 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی پوهنحی زراعت پوهنتون هرات 47 نفر 280.24 نمره 207.44 نمره
دیپارتمنت احصائیه وایکونومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل 5 نفر 279.784 نمره 211.669 نمره
دیپارتمنت انستیزی صرف برای ذکور پوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل 3 نفر 279.646 نمره 269.293 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات 22 نفر 279.529 نمره 245.67 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات 23 نفر 279.362 نمره 249.92 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون هرات 39 نفر 279.176 نمره 174.969 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری ) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون هرات 38 نفر 278.974 نمره 218.993 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندهار 8 نفر 277.989 نمره 214.225 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون هرات 49 نفر 277.429 نمره 194.568 نمره
دیپارتمنت تأمین برق صرف برای ذکور پوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 277.295 نمره 277.295 نمره
دیپارتمنت بایو تکنالوژی و تولید تخم های بذری پوهنحی زراعت پوهنتون کابل 2 نفر 276.884 نمره 239.2 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل 1 نفر 276.695 نمره 276.695 نمره
دیپارتمنت نرسنگ صرف برای ذکور پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهنتون طبی کابل 1 نفر 276.695 نمره 276.695 نمره
واجد شرایط شمولیت در موسسات تحصیلات عالی خصوصی 4394 نفر 276.683 نمره 150.035 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای ذکور» نتیجه قرنطین گردید 44 نفر 276.47 نمره 172.013 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 9 نفر 276.013 نمره 246.465 نمره
دیپارتمنت روانشناسی تعلیم و تربیۀ نابینایان پوهنحی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 2 نفر 275.585 نمره 215.811 نمره
دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون کابل 1 نفر 275.31 نمره 275.31 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندهار 13 نفر 275.095 نمره 221.597 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروان 2 نفر 274.683 نمره 252.493 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار 3 نفر 274.444 نمره 244.423 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان 2 نفر 273.785 نمره 253.344 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون هرات 32 نفر 273.24 نمره 244.664 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندهار 21 نفر 272.068 نمره 215.896 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون هرات 33 نفر 271.552 نمره 247.34 نمره
دیپارتمنت انجنیری کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 270.458 نمره 270.458 نمره
دیپارتمنت نرسنگ صرف برای اناث پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهنتون طبی کابل 1 نفر 270.228 نمره 270.228 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون هرات 29 نفر 270.183 نمره 179.488 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل 2 نفر 270.032 نمره 250.531 نمره
دیپارتمنت استخراج زیرزمینی معادن صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل 2 نفر 269.978 نمره 242.815 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 1 نفر 268.673 نمره 268.673 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی 1 نفر 268.131 نمره 268.131 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات 110 نفر 268.123 نمره 214.903 نمره
دیپارتمنت اقتصاد توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون هرات 48 نفر 267.274 نمره 216.288 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون کابل 1 نفر 265.736 نمره 265.736 نمره
دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای ذکور پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل 1 نفر 265.349 نمره 265.349 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کابل 1 نفر 264.802 نمره 264.802 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار 1 نفر 264.64 نمره 264.64 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون هرات 38 نفر 263.949 نمره 223.276 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی ساینس پوهنتون هرات 116 نفر 263.538 نمره 208.917 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ 1 نفر 263.454 نمره 263.454 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی 1 نفر 263.324 نمره 263.324 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندهار 16 نفر 262.75 نمره 227.534 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 56 نفر 261.51 نمره 205.998 نمره
دیپارتمنت میناتوری پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون هرات 68 نفر 260.223 نمره 178.576 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار 2 نفر 260.142 نمره 233.253 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 43 نفر 259.545 نمره 184.278 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز 2 نفر 259.442 نمره 198.237 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 71 نفر 258.747 نمره 198.091 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 3 نفر 258.498 نمره 233.511 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ 2 نفر 258.118 نمره 256.443 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات 113 نفر 257.445 نمره 193.113 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب 3 نفر 256.74 نمره 197.841 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون هرات 47 نفر 256.72 نمره 207.939 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ 2 نفر 256.651 نمره 240.986 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون ننگرهار 1 نفر 256.624 نمره 256.624 نمره
دیپارتمنت نفت و گاز صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل 2 نفر 256.294 نمره 241.692 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون هرات 45 نفر 255.856 نمره 184.054 نمره
دیپارتمنت روابط عمومی پوهنحی ژورنالیزم و ارتباط جمعی پوهنتون هرات 53 نفر 255.345 نمره 208.488 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون هرات 131 نفر 255.221 نمره 187.647 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی 1 نفر 254.981 نمره 254.981 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی و آموزشی پوهنحی آموزش کمپیوتر و تکنالوژی معلوماتی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 254.735 نمره 254.735 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون هرات 77 نفر 254.548 نمره 214.07 نمره
دیپارتمنت گرافیک پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون هرات 58 نفر 253.762 نمره 211.096 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون هرات 35 نفر 253.245 نمره 224.237 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب 11 نفر 253.076 نمره 204.443 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 12 نفر 252.825 نمره 208.466 نمره
دیپارتمنت بشرشناسی وباستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون کابل 2 نفر 252.799 نمره 214.288 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون شیخ زاید خوست 3 نفر 252.26 نمره 226.319 نمره
دیپارتمنت پروتیز دندان صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل 2 نفر 251.893 نمره 246.225 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 251.723 نمره 251.723 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون هرات 31 نفر 250.866 نمره 177.363 نمره
دیپارتمنت مشاوره و رهنمایی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 82 نفر 250.483 نمره 206.79 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 65 نفر 250.384 نمره 204.105 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات آلمانی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات 49 نفر 250.328 نمره 203.502 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پکتیا 2 نفر 250.271 نمره 242.027 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ 1 نفر 249.759 نمره 249.759 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 80 نفر 249.68 نمره 189.624 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی 2 نفر 249.619 نمره 249.52 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 77 نفر 249.413 نمره 189.53 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون ننگرهار 1 نفر 249.043 نمره 249.043 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون هرات 44 نفر 248.407 نمره 218.336 نمره
دیپارتمنت حفاظت محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل 1 نفر 248.388 نمره 248.388 نمره
دیپارتمنت تعلیمات مسلکی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 69 نفر 248.317 نمره 197.299 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات 71 نفر 248.291 نمره 185.819 نمره
دیپارتمنت رادیولوژی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل 3 نفر 248.259 نمره 216.906 نمره
دیپارتمنت سیستم اطلاعات جغرافیایی صرف برای اناث پوهنحی جیوماتیک و کدستر پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 248.115 نمره 248.115 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب 3 نفر 247.985 نمره 194.439 نمره
دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ 3 نفر 247.601 نمره 241.983 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاید خوست 2 نفر 246.387 نمره 239.652 نمره
دیپارتمنت مشاوره و رهنمایی پوهنحی روانشناسی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 246.059 نمره 246.059 نمره
دیپارتمنت روابط عمومی پوهنحی ژورنالیزم و ارتباطات جمعی پوهنتون بلخ 3 نفر 246.025 نمره 201.025 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون هرات 27 نفر 245.976 نمره 177.275 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون هرات 35 نفر 245.903 نمره 200.46 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 53 نفر 245.865 نمره 209.234 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ 1 نفر 245.222 نمره 245.222 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 22 نفر 244.713 نمره 209.728 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 49 نفر 244.598 نمره 187.89 نمره
دیپارتمنت محاسبه و علوم معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 244.593 نمره 244.593 نمره
دیپارتمنت رادیولوژی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل 4 نفر 244.592 نمره 224.844 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 6 نفر 244.404 نمره 179.066 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون هرات 40 نفر 244.316 نمره 199.335 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات روسی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل 1 نفر 243.837 نمره 243.837 نمره
دیپارتمنت روانشناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ 2 نفر 243.5 نمره 229.548 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا 1 نفر 243.338 نمره 243.338 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار 1 نفر 243.126 نمره 243.126 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی کیمیا پوهنتون کابل 1 نفر 242.811 نمره 242.811 نمره
دیپارتمنت موسیقی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل 1 نفر 242.804 نمره 242.804 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون هرات 39 نفر 242.388 نمره 196.151 نمره
دیپارتمنت جیولوجی انجنیری و هایدروجیولوجی معادن صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل 3 نفر 242.024 نمره 230.07 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی وزارت مخابرات پوهنتون کابل 1 نفر 241.866 نمره 241.866 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زارعت پوهنتون کابل 1 نفر 241.656 نمره 241.656 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای اناث» نتیجه قرنطین گردید 28 نفر 241.555 نمره 155.427 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون هرات 11 نفر 241.186 نمره 176.863 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان 1 نفر 241.186 نمره 241.186 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروان 3 نفر 241.073 نمره 215.929 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون ننگرهار 1 نفر 240.838 نمره 240.838 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت هرات 1229 نفر 240.213 نمره 170.526 نمره
دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان 1 نفر 240.161 نمره 240.161 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 3 نفر 240.134 نمره 158.032 نمره
دیپارتمنت پلان وپالیسی پوهنحی روان شناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل 1 نفر 240.095 نمره 240.095 نمره
دیپارتمنت انجنیری معدن صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ 9 نفر 239.295 نمره 209.494 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ 4 نفر 238.974 نمره 205.136 نمره
دیپارتمنت انرژی پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 2 نفر 238.758 نمره 198.948 نمره
دیپارتمنت نقاشی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون هرات 61 نفر 237.882 نمره 190.368 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون هرات 54 نفر 236.216 نمره 190.368 نمره
دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 2 نفر 235.427 نمره 232.845 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان 1 نفر 235.105 نمره 235.105 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی پوهنحی زراعت پوهنتون هرات 45 نفر 235.098 نمره 186.273 نمره
دیپارتمنت فزیوتراپی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل 2 نفر 234.544 نمره 209.629 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی 2 نفر 234.505 نمره 222.546 نمره
دیپارتمنت نقاشی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل 1 نفر 234.448 نمره 234.448 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 1 نفر 234.128 نمره 234.128 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی 1 نفر 233.542 نمره 233.542 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تخار 2 نفر 233.426 نمره 211.271 نمره
دیپارتمنت احصائیه و ایکونومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ 3 نفر 233.375 نمره 197.463 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بدخشان 1 نفر 233.297 نمره 233.297 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بدخشان 1 نفر 232.317 نمره 232.317 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 232.18 نمره 232.18 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری ) صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون هرات 7 نفر 232.053 نمره 197.585 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی طبی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل 1 نفر 232.003 نمره 232.003 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم و ارتباطات جمعی پوهنتون بلخ 3 نفر 231.961 نمره 230.911 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار 2 نفر 231.586 نمره 215.777 نمره
دیپارتمنت انجنیری پطرولیم صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ 6 نفر 231.522 نمره 188.502 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون کندهار 3 نفر 231.503 نمره 206.438 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی 3 نفر 231.289 نمره 212.094 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 80 نفر 231.17 نمره 185.997 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار 3 نفر 230.621 نمره 217.114 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان 1 نفر 229.728 نمره 229.728 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 39 نفر 229.574 نمره 185.506 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 229.163 نمره 229.163 نمره
دیپارتمنت دواسازی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل 1 نفر 229.129 نمره 229.129 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 19 نفر 228.994 نمره 189.765 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 11 نفر 228.735 نمره 196.591 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 4 نفر 227.962 نمره 183.684 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 4 نفر 227.491 نمره 203.031 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 2 نفر 227.378 نمره 173.517 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز 2 نفر 226.47 نمره 202.529 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز 2 نفر 225.418 نمره 206.538 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب 3 نفر 225.044 نمره 186.354 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 225.043 نمره 225.043 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی بیولوژی پوهنتون کابل 2 نفر 224.982 نمره 219.939 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 12 نفر 224.615 نمره 194.47 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار 1 نفر 224.576 نمره 224.576 نمره
دیپارتمنت فوتوگرافی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل 1 نفر 224.457 نمره 224.457 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان 2 نفر 223.945 نمره 220.888 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل 4 نفر 223.215 نمره 199.017 نمره
دیپارتمنت نرسنگ عالی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل 2 نفر 223.127 نمره 215.945 نمره
دیپارتمنت ادبیات نمایشی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل 2 نفر 223.101 نمره 189.27 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون هرات 10 نفر 222.943 نمره 177.108 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کندهار 7 نفر 222.746 نمره 193.862 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان 4 نفر 222.382 نمره 202.208 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار 7 نفر 221.757 نمره 189.219 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیر عضوی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 221.696 نمره 221.696 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 1 نفر 221.277 نمره 221.277 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 47 نفر 221.256 نمره 191.35 نمره
دیپارتمنت نفت و گاز صرف برای اناث پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 220.648 نمره 220.648 نمره
دیپارتمنت انجنیری منابع آب و حفاظت محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 5 نفر 220.583 نمره 178.707 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان 2 نفر 220.565 نمره 218.123 نمره
دیپارتمنت فزیوتراپی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل 1 نفر 219.874 نمره 219.874 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار 1 نفر 218.703 نمره 218.703 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زارعت پوهنتون کندز 1 نفر 218.037 نمره 218.037 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 1 نفر 217.746 نمره 217.746 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 11 نفر 217.5 نمره 155.984 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 2 نفر 217.239 نمره 199.495 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پکتیا 1 نفر 216.734 نمره 216.734 نمره
دیپارتمنت انجنیری معدن پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی و انجنیری غزنی 3 نفر 216.645 نمره 189.034 نمره
دیپارتمنت دواسازی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل 1 نفر 216.237 نمره 216.237 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت ننگرهار 21 نفر 215.873 نمره 150.093 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشان 1 نفر 215.775 نمره 215.775 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون بامیان 1 نفر 215.147 نمره 215.147 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات ملی پوهنتون کابل 2 نفر 214.812 نمره 213.87 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 21 نفر 214.521 نمره 164.934 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جوزجان 1 نفر 214.442 نمره 214.442 نمره
دیپارتمنت انجنیری معدن صرف برای اناث پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ 1 نفر 214.354 نمره 214.354 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان 1 نفر 214.243 نمره 214.243 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیر عضوی صرف برای اناث پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 213.571 نمره 213.571 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار 1 نفر 213.301 نمره 213.301 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان 2 نفر 213.08 نمره 210.208 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 1 نفر 211.799 نمره 211.799 نمره
دیپارتمنت باستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ 2 نفر 211.605 نمره 183.018 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون هرات 10 نفر 211.395 نمره 167.169 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار 2 نفر 211.069 نمره 195.483 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 1 نفر 210.92 نمره 210.92 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 68 نفر 210.748 نمره 178.795 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بلخ 29 نفر 209.945 نمره 153.507 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندهار 3 نفر 209.847 نمره 201.435 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 1 نفر 209.112 نمره 209.112 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 209.101 نمره 209.101 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 209.047 نمره 209.047 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تخار 2 نفر 209.002 نمره 200.517 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز 2 نفر 208.41 نمره 199.681 نمره
دیپارتمنت نفت و گاز پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان 1 نفر 208.115 نمره 208.115 نمره
دیپارتمنت استخراج معدن و مواد مفیدۀ جامد پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان 1 نفر 207.837 نمره 207.837 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کابل 3 نفر 207.694 نمره 201.088 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 5 نفر 207.596 نمره 169.344 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی 2 نفر 207.392 نمره 205.711 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فرانسوی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان 1 نفر 206.505 نمره 206.505 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کندهار 2 نفر 206.05 نمره 201.081 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 9 نفر 204.561 نمره 153.164 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ 1 نفر 204.556 نمره 204.556 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان 2 نفر 204.253 نمره 190.697 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون بلخ 3 نفر 204.209 نمره 184.199 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی وردک 1 نفر 204.165 نمره 204.165 نمره
دیپارتمنت استخراج مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معدن مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 3 نفر 204.012 نمره 189.388 نمره
دیپارتمنت انجنیری منابع آب و حفاظت محیط زیست پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار 1 نفر 203.738 نمره 203.738 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان 1 نفر 203.716 نمره 203.716 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا 1 نفر 203.7 نمره 203.7 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار 1 نفر 202.817 نمره 202.817 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پروان 6 نفر 202.596 نمره 157.115 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 1 نفر 202.469 نمره 202.469 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا 1 نفر 202.169 نمره 202.169 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان 2 نفر 201.822 نمره 197.671 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 1 نفر 201.328 نمره 201.328 نمره
دیپارتمنت مدیریت آموزشی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 1 نفر 201.251 نمره 201.251 نمره
دیپارتمنت باستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان 3 نفر 200.9 نمره 179.69 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون کندهار 1 نفر 200.507 نمره 200.507 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون کنر 1 نفر 200.154 نمره 200.154 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 200.148 نمره 200.148 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 5 نفر 200.008 نمره 160.554 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 4 نفر 200.005 نمره 183.909 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 2 نفر 199.944 نمره 175.713 نمره
دیپارتمنت امور مالی بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب 4 نفر 199.593 نمره 195.608 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون تخار 2 نفر 199.535 نمره 195.863 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 3 نفر 199.529 نمره 193.756 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 2 نفر 199.423 نمره 181.858 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان 2 نفر 199.359 نمره 196.935 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان 1 نفر 199.333 نمره 199.333 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی نیمروز 4 نفر 199.255 نمره 158.229 نمره
دیپارتمنت سینما پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل 2 نفر 199.066 نمره 195.345 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور 1 نفر 198.283 نمره 198.283 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بغلان 9 نفر 198.254 نمره 150.389 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی 1 نفر 198.098 نمره 198.098 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان 1 نفر 198.095 نمره 198.095 نمره
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان 1 نفر 197.807 نمره 197.807 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون غزنی 1 نفر 197.716 نمره 197.716 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان 3 نفر 197.649 نمره 192.467 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب 1 نفر 197.646 نمره 197.646 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 1 نفر 197.548 نمره 197.548 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست 2 نفر 196.986 نمره 194.543 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بامیان 19 نفر 196.442 نمره 153.735 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا 1 نفر 195.809 نمره 195.809 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار 1 نفر 195.805 نمره 195.805 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 26 نفر 195.709 نمره 166.171 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان 1 نفر 195.057 نمره 195.057 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 1 نفر 194.823 نمره 194.823 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون کندهار 1 نفر 194.645 نمره 194.645 نمره
دیپارتمنت جغرافیه صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل 1 نفر 194.638 نمره 194.638 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی 2 نفر 194.622 نمره 184.171 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 2 نفر 194.443 نمره 193.347 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان 3 نفر 194.056 نمره 178.017 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 1 نفر 193.832 نمره 193.832 نمره
دیپارتمنت انجنیری آب و محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ 1 نفر 193.556 نمره 193.556 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زارعت پوهنتون بدخشان 1 نفر 193.445 نمره 193.445 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 6 نفر 192.808 نمره 166.807 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت هلمند 25 نفر 192.718 نمره 155.615 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز 1 نفر 192.714 نمره 192.714 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 2 نفر 191.271 نمره 187.222 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 3 نفر 191.064 نمره 183.326 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 1 نفر 190.955 نمره 190.955 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار 1 نفر 190.871 نمره 190.871 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 18 نفر 190.798 نمره 150.482 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بغلان 1 نفر 189.524 نمره 189.524 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار 1 نفر 189.52 نمره 189.52 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 1 نفر 189.289 نمره 189.289 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون شیخ زاید خوست 2 نفر 189.018 نمره 187.087 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 1 نفر 188.964 نمره 188.964 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 7 نفر 188.901 نمره 161.821 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 4 نفر 188.897 نمره 158.615 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 188.882 نمره 188.882 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 1 نفر 188.795 نمره 188.795 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی 1 نفر 188.015 نمره 188.015 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 2 نفر 187.864 نمره 180.79 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 1 نفر 187.796 نمره 187.796 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 1 نفر 187.724 نمره 187.724 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان 4 نفر 187.616 نمره 175.202 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 7 نفر 187.54 نمره 158.254 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 3 نفر 187.465 نمره 171.941 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 1 نفر 187.446 نمره 187.446 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان 1 نفر 187.286 نمره 187.286 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 2 نفر 187.207 نمره 165.062 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی 2 نفر 187.067 نمره 183.899 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان 1 نفر 186.563 نمره 186.563 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار 1 نفر 186.095 نمره 186.095 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 1 نفر 186.061 نمره 186.061 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بدخشان 2 نفر 185.894 نمره 168.668 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان 1 نفر 185.821 نمره 185.821 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان 2 نفر 185.636 نمره 176.694 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی 1 نفر 185.515 نمره 185.515 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 1 نفر 185.46 نمره 185.46 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار 3 نفر 185.306 نمره 184.047 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات هندی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 2 نفر 184.998 نمره 184.314 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 1 نفر 184.737 نمره 184.737 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت غور 1 نفر 184.665 نمره 184.665 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن مواد مفیدۀ جامد صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 1 نفر 184.129 نمره 184.129 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 2 نفر 183.852 نمره 173.012 نمره
دیپارتمنت تاریخ و جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 183.789 نمره 183.789 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 2 نفر 183.625 نمره 179.254 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 1 نفر 183.604 نمره 183.604 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 1 نفر 183.433 نمره 183.433 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور 3 نفر 182.457 نمره 165.868 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 1 نفر 182.448 نمره 182.448 نمره
دیپارتمنت هنرهای زیبا پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ 1 نفر 182.436 نمره 182.436 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان 2 نفر 182.391 نمره 178.924 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 1 نفر 182.33 نمره 182.33 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون کندهار 3 نفر 182.176 نمره 177.033 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زارعت پوهنتون کندز 1 نفر 182.115 نمره 182.115 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 1 نفر 182.048 نمره 182.048 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت غزنی 3 نفر 181.702 نمره 161.996 نمره
دیپارتمنت علوم خاک شناسی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 2 نفر 181.69 نمره 180.036 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 1 نفر 180.833 نمره 180.833 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 1 نفر 180.82 نمره 180.82 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 2 نفر 180.661 نمره 179.8 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 4 نفر 180.601 نمره 168.797 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 2 نفر 180.481 نمره 175.925 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 1 نفر 180.377 نمره 180.377 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان 1 نفر 179.238 نمره 179.238 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 2 نفر 179.21 نمره 174.205 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 1 نفر 179.195 نمره 179.195 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کندهار 7 نفر 179.083 نمره 151.831 نمره
دیپارتمنت فلسفه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان 1 نفر 178.92 نمره 178.92 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان 1 نفر 178.879 نمره 178.879 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 1 نفر 178.718 نمره 178.718 نمره
دیپارتمنت تفحص و اکتشاف مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معادن مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 1 نفر 178.209 نمره 178.209 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 1 نفر 177.551 نمره 177.551 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی 1 نفر 177.396 نمره 177.396 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 177.33 نمره 177.33 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت پوهنتون بدخشان 1 نفر 177.271 نمره 177.271 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 10 نفر 177.16 نمره 151.068 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور 2 نفر 176.884 نمره 174.967 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 1 نفر 176.859 نمره 176.859 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت میدان وردک 5 نفر 176.771 نمره 154.855 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 1 نفر 176.763 نمره 176.763 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان 1 نفر 176.724 نمره 176.724 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 2 نفر 176.593 نمره 175.595 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات آلمانی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 1 نفر 176.422 نمره 176.422 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی 2 نفر 176.175 نمره 173.317 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 1 نفر 176.033 نمره 176.033 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان 1 نفر 176.029 نمره 176.029 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 1 نفر 175.885 نمره 175.885 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 1 نفر 175.804 نمره 175.804 نمره
دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 175.528 نمره 175.528 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 1 نفر 175.527 نمره 175.527 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 3 نفر 175.446 نمره 168.338 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی نیمروز 1 نفر 175.401 نمره 175.401 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل 1 نفر 175.05 نمره 175.05 نمره
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب 1 نفر 174.35 نمره 174.35 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان 1 نفر 174.03 نمره 174.03 نمره
دیپارتمنت کیمیا و بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 2 نفر 174.017 نمره 167.699 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 173.432 نمره 173.432 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 1 نفر 173.425 نمره 173.425 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی 1 نفر 173.364 نمره 173.364 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 1 نفر 173.224 نمره 173.224 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور 2 نفر 172.993 نمره 169.731 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 1 نفر 172.441 نمره 172.441 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب 1 نفر 172.227 نمره 172.227 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت پوهنتون کندز 1 نفر 171.964 نمره 171.964 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 1 نفر 171.923 نمره 171.923 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 4 نفر 171.829 نمره 160.703 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت خوست 3 نفر 171.655 نمره 160.428 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 1 نفر 170.021 نمره 170.021 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 1 نفر 168.564 نمره 168.564 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت فراه 1 نفر 167.399 نمره 167.399 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا 1 نفر 167.232 نمره 167.232 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت جوزجان 2 نفر 167.182 نمره 163.452 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار 1 نفر 166.942 نمره 166.942 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 1 نفر 165.95 نمره 165.95 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 1 نفر 165.761 نمره 165.761 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پکتیا 3 نفر 165.392 نمره 161.542 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 1 نفر 165.218 نمره 165.218 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 1 نفر 165.102 نمره 165.102 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان 1 نفر 164.941 نمره 164.941 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 1 نفر 163.586 نمره 163.586 نمره
دیپارتمنت اکتشاف مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان 1 نفر 163.367 نمره 163.367 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی وردک 1 نفر 162.197 نمره 162.197 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 1 نفر 162.101 نمره 162.101 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 1 نفر 161.896 نمره 161.896 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 1 نفر 160.564 نمره 160.564 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 1 نفر 158.559 نمره 158.559 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 1 نفر 158.27 نمره 158.27 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کندز 1 نفر 156.982 نمره 156.982 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت تخار 1 نفر 156.407 نمره 156.407 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 1 نفر 155.069 نمره 155.069 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کاپیسا 1 نفر 154.979 نمره 154.979 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 1 نفر 154.233 نمره 154.233 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 1 نفر 153.266 نمره 153.266 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت لغمان 1 نفر 151.385 نمره 151.385 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل 1 نفر 150.576 نمره 150.576 نمره
ناکام 447 نفر 149.993 نمره 107.894 نمره
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en