نتیجهمجموعبالاترین نمرهپاینترین نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات24 نفر329.575 نمره308.613 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون هرات60 نفر327.79 نمره251.609 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون هرات58 نفر324.982 نمره291.708 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل1 نفر316.546 نمره316.546 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون هرات35 نفر312.806 نمره296.794 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات32 نفر311.434 نمره284.214 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل2 نفر311.079 نمره307.728 نمره
دیپارتمنت علوم سیاسی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل4 نفر308.446 نمره282.373 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار11 نفر306.545 نمره286.547 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر305.94 نمره305.94 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی3 نفر305.582 نمره292.846 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ1 نفر302.372 نمره302.372 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات30 نفر301.295 نمره269.094 نمره
دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل2 نفر301.185 نمره283.771 نمره
دیپارتمنت قضا و څارنوالی پوهنحی حقوق پوهنتون هرات96 نفر300.119 نمره258.968 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات26 نفر299.588 نمره247.472 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون هرات52 نفر298.133 نمره280.12 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات24 نفر296.78 نمره252.859 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی لابراتوار طبی صرف برای ذکور پوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل1 نفر296.66 نمره296.66 نمره
دیپارتمنت شهر سازی صرف برای ذکور پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر295.158 نمره295.158 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون هرات137 نفر294.836 نمره232.328 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا6 نفر294.716 نمره281.607 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون هرات49 نفر293.903 نمره264.211 نمره
دیپارتمنت مدیریت شهری پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات53 نفر293.587 نمره244.652 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب5 نفر292.715 نمره231.375 نمره
دیپارتمنت علوم نباتی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی1 نفر292.376 نمره292.376 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کابل2 نفر291.996 نمره286.035 نمره
دیپارتمنت برق و الکترونیک پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل1 نفر291.925 نمره291.925 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون هرات40 نفر290.51 نمره254.747 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ4 نفر289.826 نمره240.186 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ3 نفر289.553 نمره264.844 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون بلخ3 نفر289.331 نمره283.122 نمره
دیپارتمنت میخانیک صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل1 نفر287.521 نمره287.521 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات15 نفر287.367 نمره238.134 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوترو انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر287.322 نمره287.322 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم و ارتباط جمعی پوهنتون هرات42 نفر287.168 نمره236.205 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی وزارت مخابرات پوهنتون کابل2 نفر286.43 نمره285.771 نمره
دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای اناث پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل1 نفر286.302 نمره286.302 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات19 نفر285.741 نمره265.525 نمره
دیپارتمنت اقتصاد تصدی پوهنحی اقتصاد پوهنتون هرات56 نفر285.66 نمره242.823 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات18 نفر285.123 نمره251.078 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست3 نفر284.993 نمره255.395 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات77 نفر284.525 نمره235.207 نمره
دیپارتمنت میکاترونیک پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات47 نفر283.309 نمره232.96 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات22 نفر283.107 نمره250.707 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون کندهار28 نفر282.711 نمره252.987 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی پوهنحی زراعت پوهنتون هرات47 نفر280.24 نمره207.44 نمره
دیپارتمنت احصائیه وایکونومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل5 نفر279.784 نمره211.669 نمره
دیپارتمنت انستیزی صرف برای ذکور پوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل3 نفر279.646 نمره269.293 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات22 نفر279.529 نمره245.67 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات23 نفر279.362 نمره249.92 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون هرات39 نفر279.176 نمره174.969 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری ) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون هرات38 نفر278.974 نمره218.993 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندهار8 نفر277.989 نمره214.225 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون هرات49 نفر277.429 نمره194.568 نمره
دیپارتمنت تأمین برق صرف برای ذکور پوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر277.295 نمره277.295 نمره
دیپارتمنت بایو تکنالوژی و تولید تخم های بذری پوهنحی زراعت پوهنتون کابل2 نفر276.884 نمره239.2 نمره
دیپارتمنت نرسنگ صرف برای ذکور پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهنتون طبی کابل1 نفر276.695 نمره276.695 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل1 نفر276.695 نمره276.695 نمره
واجد شرایط شمولیت در موسسات تحصیلات عالی خصوصی4394 نفر276.683 نمره150.035 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای ذکور» نتیجه قرنطین گردید44 نفر276.47 نمره172.013 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار9 نفر276.013 نمره246.465 نمره
دیپارتمنت روانشناسی تعلیم و تربیۀ نابینایان پوهنحی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی2 نفر275.585 نمره215.811 نمره
دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون کابل1 نفر275.31 نمره275.31 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندهار13 نفر275.095 نمره221.597 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروان2 نفر274.683 نمره252.493 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار3 نفر274.444 نمره244.423 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان2 نفر273.785 نمره253.344 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون هرات32 نفر273.24 نمره244.664 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندهار21 نفر272.068 نمره215.896 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون هرات33 نفر271.552 نمره247.34 نمره
دیپارتمنت انجنیری کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر270.458 نمره270.458 نمره
دیپارتمنت نرسنگ صرف برای اناث پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهنتون طبی کابل1 نفر270.228 نمره270.228 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون هرات29 نفر270.183 نمره179.488 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل2 نفر270.032 نمره250.531 نمره
دیپارتمنت استخراج زیرزمینی معادن صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل2 نفر269.978 نمره242.815 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ1 نفر268.673 نمره268.673 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی1 نفر268.131 نمره268.131 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات110 نفر268.123 نمره214.903 نمره
دیپارتمنت اقتصاد توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون هرات48 نفر267.274 نمره216.288 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون کابل1 نفر265.736 نمره265.736 نمره
دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای ذکور پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل1 نفر265.349 نمره265.349 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کابل1 نفر264.802 نمره264.802 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر264.64 نمره264.64 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون هرات38 نفر263.949 نمره223.276 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی ساینس پوهنتون هرات116 نفر263.538 نمره208.917 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ1 نفر263.454 نمره263.454 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی1 نفر263.324 نمره263.324 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندهار16 نفر262.75 نمره227.534 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات56 نفر261.51 نمره205.998 نمره
دیپارتمنت میناتوری پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون هرات68 نفر260.223 نمره178.576 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار2 نفر260.142 نمره233.253 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس43 نفر259.545 نمره184.278 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز2 نفر259.442 نمره198.237 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات71 نفر258.747 نمره198.091 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ3 نفر258.498 نمره233.511 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ2 نفر258.118 نمره256.443 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات113 نفر257.445 نمره193.113 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب3 نفر256.74 نمره197.841 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون هرات47 نفر256.72 نمره207.939 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ2 نفر256.651 نمره240.986 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون ننگرهار1 نفر256.624 نمره256.624 نمره
دیپارتمنت نفت و گاز صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل2 نفر256.294 نمره241.692 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون هرات45 نفر255.856 نمره184.054 نمره
دیپارتمنت روابط عمومی پوهنحی ژورنالیزم و ارتباط جمعی پوهنتون هرات53 نفر255.345 نمره208.488 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون هرات131 نفر255.221 نمره187.647 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی1 نفر254.981 نمره254.981 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی و آموزشی پوهنحی آموزش کمپیوتر و تکنالوژی معلوماتی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی1 نفر254.735 نمره254.735 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون هرات77 نفر254.548 نمره214.07 نمره
دیپارتمنت گرافیک پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون هرات58 نفر253.762 نمره211.096 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون هرات35 نفر253.245 نمره224.237 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب11 نفر253.076 نمره204.443 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند12 نفر252.825 نمره208.466 نمره
دیپارتمنت بشرشناسی وباستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون کابل2 نفر252.799 نمره214.288 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون شیخ زاید خوست3 نفر252.26 نمره226.319 نمره
دیپارتمنت پروتیز دندان صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل2 نفر251.893 نمره246.225 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر251.723 نمره251.723 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون هرات31 نفر250.866 نمره177.363 نمره
دیپارتمنت مشاوره و رهنمایی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات82 نفر250.483 نمره206.79 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات65 نفر250.384 نمره204.105 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات آلمانی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات49 نفر250.328 نمره203.502 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پکتیا2 نفر250.271 نمره242.027 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ1 نفر249.759 نمره249.759 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات80 نفر249.68 نمره189.624 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی2 نفر249.619 نمره249.52 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات77 نفر249.413 نمره189.53 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون ننگرهار1 نفر249.043 نمره249.043 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون هرات44 نفر248.407 نمره218.336 نمره
دیپارتمنت حفاظت محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل1 نفر248.388 نمره248.388 نمره
دیپارتمنت تعلیمات مسلکی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات69 نفر248.317 نمره197.299 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات71 نفر248.291 نمره185.819 نمره
دیپارتمنت رادیولوژی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل3 نفر248.259 نمره216.906 نمره
دیپارتمنت سیستم اطلاعات جغرافیایی صرف برای اناث پوهنحی جیوماتیک و کدستر پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر248.115 نمره248.115 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب3 نفر247.985 نمره194.439 نمره
دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ3 نفر247.601 نمره241.983 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاید خوست2 نفر246.387 نمره239.652 نمره
دیپارتمنت مشاوره و رهنمایی پوهنحی روانشناسی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی1 نفر246.059 نمره246.059 نمره
دیپارتمنت روابط عمومی پوهنحی ژورنالیزم و ارتباطات جمعی پوهنتون بلخ3 نفر246.025 نمره201.025 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون هرات27 نفر245.976 نمره177.275 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون هرات35 نفر245.903 نمره200.46 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات53 نفر245.865 نمره209.234 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ1 نفر245.222 نمره245.222 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات22 نفر244.713 نمره209.728 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات49 نفر244.598 نمره187.89 نمره
دیپارتمنت محاسبه و علوم معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر244.593 نمره244.593 نمره
دیپارتمنت رادیولوژی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل4 نفر244.592 نمره224.844 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار6 نفر244.404 نمره179.066 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون هرات40 نفر244.316 نمره199.335 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات روسی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل1 نفر243.837 نمره243.837 نمره
دیپارتمنت روانشناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ2 نفر243.5 نمره229.548 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا1 نفر243.338 نمره243.338 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر243.126 نمره243.126 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی کیمیا پوهنتون کابل1 نفر242.811 نمره242.811 نمره
دیپارتمنت موسیقی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل1 نفر242.804 نمره242.804 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون هرات39 نفر242.388 نمره196.151 نمره
دیپارتمنت جیولوجی انجنیری و هایدروجیولوجی معادن صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل3 نفر242.024 نمره230.07 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی وزارت مخابرات پوهنتون کابل1 نفر241.866 نمره241.866 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زارعت پوهنتون کابل1 نفر241.656 نمره241.656 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای اناث» نتیجه قرنطین گردید28 نفر241.555 نمره155.427 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون هرات11 نفر241.186 نمره176.863 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان1 نفر241.186 نمره241.186 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروان3 نفر241.073 نمره215.929 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون ننگرهار1 نفر240.838 نمره240.838 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت هرات1229 نفر240.213 نمره170.526 نمره
دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان1 نفر240.161 نمره240.161 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار3 نفر240.134 نمره158.032 نمره
دیپارتمنت پلان وپالیسی پوهنحی روان شناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل1 نفر240.095 نمره240.095 نمره
دیپارتمنت انجنیری معدن صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ9 نفر239.295 نمره209.494 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ4 نفر238.974 نمره205.136 نمره
دیپارتمنت انرژی پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار2 نفر238.758 نمره198.948 نمره
دیپارتمنت نقاشی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون هرات61 نفر237.882 نمره190.368 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون هرات54 نفر236.216 نمره190.368 نمره
دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ2 نفر235.427 نمره232.845 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان1 نفر235.105 نمره235.105 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی پوهنحی زراعت پوهنتون هرات45 نفر235.098 نمره186.273 نمره
دیپارتمنت فزیوتراپی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل2 نفر234.544 نمره209.629 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی2 نفر234.505 نمره222.546 نمره
دیپارتمنت نقاشی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل1 نفر234.448 نمره234.448 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند1 نفر234.128 نمره234.128 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی1 نفر233.542 نمره233.542 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تخار2 نفر233.426 نمره211.271 نمره
دیپارتمنت احصائیه و ایکونومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ3 نفر233.375 نمره197.463 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بدخشان1 نفر233.297 نمره233.297 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بدخشان1 نفر232.317 نمره232.317 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر232.18 نمره232.18 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری ) صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون هرات7 نفر232.053 نمره197.585 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی طبی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل1 نفر232.003 نمره232.003 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم و ارتباطات جمعی پوهنتون بلخ3 نفر231.961 نمره230.911 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار2 نفر231.586 نمره215.777 نمره
دیپارتمنت انجنیری پطرولیم صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ6 نفر231.522 نمره188.502 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون کندهار3 نفر231.503 نمره206.438 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی3 نفر231.289 نمره212.094 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات80 نفر231.17 نمره185.997 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار3 نفر230.621 نمره217.114 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان1 نفر229.728 نمره229.728 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس39 نفر229.574 نمره185.506 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی1 نفر229.163 نمره229.163 نمره
دیپارتمنت دواسازی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل1 نفر229.129 نمره229.129 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات19 نفر228.994 نمره189.765 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات11 نفر228.735 نمره196.591 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ4 نفر227.962 نمره183.684 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار4 نفر227.491 نمره203.031 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار2 نفر227.378 نمره173.517 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز2 نفر226.47 نمره202.529 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز2 نفر225.418 نمره206.538 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب3 نفر225.044 نمره186.354 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر225.043 نمره225.043 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی بیولوژی پوهنتون کابل2 نفر224.982 نمره219.939 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات12 نفر224.615 نمره194.47 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار1 نفر224.576 نمره224.576 نمره
دیپارتمنت فوتوگرافی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل1 نفر224.457 نمره224.457 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان2 نفر223.945 نمره220.888 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل4 نفر223.215 نمره199.017 نمره
دیپارتمنت نرسنگ عالی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل2 نفر223.127 نمره215.945 نمره
دیپارتمنت ادبیات نمایشی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل2 نفر223.101 نمره189.27 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون هرات10 نفر222.943 نمره177.108 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کندهار7 نفر222.746 نمره193.862 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان4 نفر222.382 نمره202.208 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار7 نفر221.757 نمره189.219 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیر عضوی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر221.696 نمره221.696 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان1 نفر221.277 نمره221.277 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات47 نفر221.256 نمره191.35 نمره
دیپارتمنت نفت و گاز صرف برای اناث پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر220.648 نمره220.648 نمره
دیپارتمنت انجنیری منابع آب و حفاظت محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار5 نفر220.583 نمره178.707 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان2 نفر220.565 نمره218.123 نمره
دیپارتمنت فزیوتراپی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل1 نفر219.874 نمره219.874 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر218.703 نمره218.703 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زارعت پوهنتون کندز1 نفر218.037 نمره218.037 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان1 نفر217.746 نمره217.746 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس11 نفر217.5 نمره155.984 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ2 نفر217.239 نمره199.495 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پکتیا1 نفر216.734 نمره216.734 نمره
دیپارتمنت انجنیری معدن پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی و انجنیری غزنی3 نفر216.645 نمره189.034 نمره
دیپارتمنت دواسازی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل1 نفر216.237 نمره216.237 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت ننگرهار21 نفر215.873 نمره150.093 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشان1 نفر215.775 نمره215.775 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون بامیان1 نفر215.147 نمره215.147 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات ملی پوهنتون کابل2 نفر214.812 نمره213.87 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس21 نفر214.521 نمره164.934 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جوزجان1 نفر214.442 نمره214.442 نمره
دیپارتمنت انجنیری معدن صرف برای اناث پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ1 نفر214.354 نمره214.354 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان1 نفر214.243 نمره214.243 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیر عضوی صرف برای اناث پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر213.571 نمره213.571 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر213.301 نمره213.301 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان2 نفر213.08 نمره210.208 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ1 نفر211.799 نمره211.799 نمره
دیپارتمنت باستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ2 نفر211.605 نمره183.018 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون هرات10 نفر211.395 نمره167.169 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار2 نفر211.069 نمره195.483 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار1 نفر210.92 نمره210.92 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات68 نفر210.748 نمره178.795 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بلخ29 نفر209.945 نمره153.507 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندهار3 نفر209.847 نمره201.435 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ1 نفر209.112 نمره209.112 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر209.101 نمره209.101 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر209.047 نمره209.047 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تخار2 نفر209.002 نمره200.517 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز2 نفر208.41 نمره199.681 نمره
دیپارتمنت نفت و گاز پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان1 نفر208.115 نمره208.115 نمره
دیپارتمنت استخراج معدن و مواد مفیدۀ جامد پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان1 نفر207.837 نمره207.837 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کابل3 نفر207.694 نمره201.088 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ5 نفر207.596 نمره169.344 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی2 نفر207.392 نمره205.711 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فرانسوی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان1 نفر206.505 نمره206.505 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کندهار2 نفر206.05 نمره201.081 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه9 نفر204.561 نمره153.164 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ1 نفر204.556 نمره204.556 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان2 نفر204.253 نمره190.697 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون بلخ3 نفر204.209 نمره184.199 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی وردک1 نفر204.165 نمره204.165 نمره
دیپارتمنت استخراج مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معدن مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر3 نفر204.012 نمره189.388 نمره
دیپارتمنت انجنیری منابع آب و حفاظت محیط زیست پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار1 نفر203.738 نمره203.738 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان1 نفر203.716 نمره203.716 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا1 نفر203.7 نمره203.7 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار1 نفر202.817 نمره202.817 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پروان6 نفر202.596 نمره157.115 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر202.469 نمره202.469 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا1 نفر202.169 نمره202.169 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان2 نفر201.822 نمره197.671 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان1 نفر201.328 نمره201.328 نمره
دیپارتمنت مدیریت آموزشی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان1 نفر201.251 نمره201.251 نمره
دیپارتمنت باستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان3 نفر200.9 نمره179.69 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون کندهار1 نفر200.507 نمره200.507 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون کنر1 نفر200.154 نمره200.154 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر200.148 نمره200.148 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار5 نفر200.008 نمره160.554 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه4 نفر200.005 نمره183.909 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ2 نفر199.944 نمره175.713 نمره
دیپارتمنت امور مالی بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب4 نفر199.593 نمره195.608 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون تخار2 نفر199.535 نمره195.863 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر3 نفر199.529 نمره193.756 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار2 نفر199.423 نمره181.858 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان2 نفر199.359 نمره196.935 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان1 نفر199.333 نمره199.333 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی نیمروز4 نفر199.255 نمره158.229 نمره
دیپارتمنت سینما پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل2 نفر199.066 نمره195.345 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور1 نفر198.283 نمره198.283 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بغلان9 نفر198.254 نمره150.389 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی1 نفر198.098 نمره198.098 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان1 نفر198.095 نمره198.095 نمره
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان1 نفر197.807 نمره197.807 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون غزنی1 نفر197.716 نمره197.716 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان3 نفر197.649 نمره192.467 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب1 نفر197.646 نمره197.646 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان1 نفر197.548 نمره197.548 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست2 نفر196.986 نمره194.543 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بامیان19 نفر196.442 نمره153.735 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا1 نفر195.809 نمره195.809 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار1 نفر195.805 نمره195.805 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه26 نفر195.709 نمره166.171 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان1 نفر195.057 نمره195.057 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار1 نفر194.823 نمره194.823 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون کندهار1 نفر194.645 نمره194.645 نمره
دیپارتمنت جغرافیه صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل1 نفر194.638 نمره194.638 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی2 نفر194.622 نمره184.171 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی2 نفر194.443 نمره193.347 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان3 نفر194.056 نمره178.017 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه1 نفر193.832 نمره193.832 نمره
دیپارتمنت انجنیری آب و محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ1 نفر193.556 نمره193.556 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زارعت پوهنتون بدخشان1 نفر193.445 نمره193.445 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس6 نفر192.808 نمره166.807 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت هلمند25 نفر192.718 نمره155.615 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز1 نفر192.714 نمره192.714 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب2 نفر191.271 نمره187.222 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان3 نفر191.064 نمره183.326 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان1 نفر190.955 نمره190.955 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار1 نفر190.871 نمره190.871 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس18 نفر190.798 نمره150.482 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بغلان1 نفر189.524 نمره189.524 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار1 نفر189.52 نمره189.52 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز1 نفر189.289 نمره189.289 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون شیخ زاید خوست2 نفر189.018 نمره187.087 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند1 نفر188.964 نمره188.964 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس7 نفر188.901 نمره161.821 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس4 نفر188.897 نمره158.615 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر188.882 نمره188.882 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر188.795 نمره188.795 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی1 نفر188.015 نمره188.015 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ2 نفر187.864 نمره180.79 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان1 نفر187.796 نمره187.796 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان1 نفر187.724 نمره187.724 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان4 نفر187.616 نمره175.202 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس7 نفر187.54 نمره158.254 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند3 نفر187.465 نمره171.941 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب1 نفر187.446 نمره187.446 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان1 نفر187.286 نمره187.286 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار2 نفر187.207 نمره165.062 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی2 نفر187.067 نمره183.899 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان1 نفر186.563 نمره186.563 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار1 نفر186.095 نمره186.095 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی1 نفر186.061 نمره186.061 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بدخشان2 نفر185.894 نمره168.668 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان1 نفر185.821 نمره185.821 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان2 نفر185.636 نمره176.694 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی1 نفر185.515 نمره185.515 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار1 نفر185.46 نمره185.46 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار3 نفر185.306 نمره184.047 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات هندی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار2 نفر184.998 نمره184.314 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ1 نفر184.737 نمره184.737 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت غور1 نفر184.665 نمره184.665 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن مواد مفیدۀ جامد صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان1 نفر184.129 نمره184.129 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار2 نفر183.852 نمره173.012 نمره
دیپارتمنت تاریخ و جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر183.789 نمره183.789 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار2 نفر183.625 نمره179.254 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار1 نفر183.604 نمره183.604 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان1 نفر183.433 نمره183.433 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور3 نفر182.457 نمره165.868 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز1 نفر182.448 نمره182.448 نمره
دیپارتمنت هنرهای زیبا پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ1 نفر182.436 نمره182.436 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان2 نفر182.391 نمره178.924 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر182.33 نمره182.33 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون کندهار3 نفر182.176 نمره177.033 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زارعت پوهنتون کندز1 نفر182.115 نمره182.115 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر182.048 نمره182.048 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت غزنی3 نفر181.702 نمره161.996 نمره
دیپارتمنت علوم خاک شناسی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ2 نفر181.69 نمره180.036 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان1 نفر180.833 نمره180.833 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار1 نفر180.82 نمره180.82 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه2 نفر180.661 نمره179.8 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار4 نفر180.601 نمره168.797 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب2 نفر180.481 نمره175.925 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ1 نفر180.377 نمره180.377 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان1 نفر179.238 نمره179.238 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب2 نفر179.21 نمره174.205 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان1 نفر179.195 نمره179.195 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کندهار7 نفر179.083 نمره151.831 نمره
دیپارتمنت فلسفه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان1 نفر178.92 نمره178.92 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان1 نفر178.879 نمره178.879 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ1 نفر178.718 نمره178.718 نمره
دیپارتمنت تفحص و اکتشاف مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معادن مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل1 نفر178.209 نمره178.209 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ1 نفر177.551 نمره177.551 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی1 نفر177.396 نمره177.396 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر177.33 نمره177.33 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت پوهنتون بدخشان1 نفر177.271 نمره177.271 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس10 نفر177.16 نمره151.068 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور2 نفر176.884 نمره174.967 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز1 نفر176.859 نمره176.859 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت میدان وردک5 نفر176.771 نمره154.855 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان1 نفر176.763 نمره176.763 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان1 نفر176.724 نمره176.724 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه2 نفر176.593 نمره175.595 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات آلمانی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار1 نفر176.422 نمره176.422 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی2 نفر176.175 نمره173.317 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ1 نفر176.033 نمره176.033 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان1 نفر176.029 نمره176.029 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر1 نفر175.885 نمره175.885 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند1 نفر175.804 نمره175.804 نمره
دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر175.528 نمره175.528 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر175.527 نمره175.527 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه3 نفر175.446 نمره168.338 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی نیمروز1 نفر175.401 نمره175.401 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل1 نفر175.05 نمره175.05 نمره
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب1 نفر174.35 نمره174.35 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان1 نفر174.03 نمره174.03 نمره
دیپارتمنت کیمیا و بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل2 نفر174.017 نمره167.699 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر173.432 نمره173.432 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند1 نفر173.425 نمره173.425 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی1 نفر173.364 نمره173.364 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ1 نفر173.224 نمره173.224 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور2 نفر172.993 نمره169.731 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان1 نفر172.441 نمره172.441 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب1 نفر172.227 نمره172.227 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت پوهنتون کندز1 نفر171.964 نمره171.964 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب1 نفر171.923 نمره171.923 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه4 نفر171.829 نمره160.703 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت خوست3 نفر171.655 نمره160.428 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه1 نفر170.021 نمره170.021 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند1 نفر168.564 نمره168.564 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت فراه1 نفر167.399 نمره167.399 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا1 نفر167.232 نمره167.232 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت جوزجان2 نفر167.182 نمره163.452 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار1 نفر166.942 نمره166.942 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار1 نفر165.95 نمره165.95 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب1 نفر165.761 نمره165.761 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پکتیا3 نفر165.392 نمره161.542 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان1 نفر165.218 نمره165.218 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار1 نفر165.102 نمره165.102 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان1 نفر164.941 نمره164.941 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان1 نفر163.586 نمره163.586 نمره
دیپارتمنت اکتشاف مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان1 نفر163.367 نمره163.367 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی وردک1 نفر162.197 نمره162.197 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه1 نفر162.101 نمره162.101 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر1 نفر161.896 نمره161.896 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب1 نفر160.564 نمره160.564 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز1 نفر158.559 نمره158.559 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب1 نفر158.27 نمره158.27 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کندز1 نفر156.982 نمره156.982 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت تخار1 نفر156.407 نمره156.407 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر155.069 نمره155.069 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کاپیسا1 نفر154.979 نمره154.979 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز1 نفر154.233 نمره154.233 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان1 نفر153.266 نمره153.266 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت لغمان1 نفر151.385 نمره151.385 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل1 نفر150.576 نمره150.576 نمره
ناکام447 نفر149.993 نمره107.894 نمره
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en