نتیجهمجموعبالاترین نمرهپاینترین نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل1 نفر330.661 نمره330.661 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات1 نفر328.012 نمره328.012 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل1 نفر327.697 نمره327.697 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ2 نفر325.984 نمره302.138 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزارصرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کابل2 نفر313.763 نمره301.18 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی فارمسی پوهنتون کابل1 نفر312.024 نمره312.024 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار1 نفر308.664 نمره308.664 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون هرات1 نفر307.208 نمره307.208 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار5 نفر303.333 نمره286.792 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات1 نفر300.103 نمره300.103 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای اناث» نتیجه قرنطین گردید8 نفر298.777 نمره160.434 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل1 نفر296.572 نمره296.572 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوترو انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر291.609 نمره291.609 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل1 نفر290.879 نمره290.879 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ1 نفر282.14 نمره282.14 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا1 نفر281.07 نمره281.07 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل2 نفر280.344 نمره277.941 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار7 نفر276.677 نمره247.913 نمره
دیپارتمنت سیستم اطلاعات جغرافیایی صرف برای ذکور پوهنحی جیوماتیک و کدستر پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر276.111 نمره276.111 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات1 نفر273.366 نمره273.366 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار3 نفر270.794 نمره201.985 نمره
دیپارتمنت انستیزی صرف برای ذکور پوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل1 نفر263.653 نمره263.653 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندهار6 نفر263.31 نمره228.121 نمره
دیپارتمنت راه آهن صرف برای ذکور پوهنحی ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر261.09 نمره261.09 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کیمیا پوهنتون کابل2 نفر260.388 نمره227.129 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ریاضی پوهنتون کابل1 نفر258.746 نمره258.746 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند83 نفر258.319 نمره151.92 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل1 نفر257.558 نمره257.558 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کابل1 نفر253.237 نمره253.237 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند22 نفر252.266 نمره208.484 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند71 نفر250.057 نمره177.108 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای ذکور» نتیجه قرنطین گردید3 نفر248.143 نمره186.201 نمره
دیپارتمنت مدیریت شهری پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات1 نفر245.192 نمره245.192 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی1 نفر244.259 نمره244.259 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات روسی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل1 نفر242.469 نمره242.469 نمره
دیپارتمنت انجنیری منابع آب و حفاظت محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار4 نفر240.923 نمره177.627 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندهار5 نفر240.759 نمره212.184 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی بیولوژی پوهنتون کابل1 نفر235.081 نمره235.081 نمره
دیپارتمنت سوداگری پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار1 نفر234.731 نمره234.731 نمره
دیپارتمنت رادیولوژی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل1 نفر233.672 نمره233.672 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی1 نفر232.547 نمره232.547 نمره
دیپارتمنت انرژی پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار2 نفر231.684 نمره199.365 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار9 نفر229.213 نمره187.465 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند78 نفر226.306 نمره158.202 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی1 نفر225.836 نمره225.836 نمره
دیپارتمنت فوتوگرافی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل1 نفر224.279 نمره224.279 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار2 نفر223.908 نمره168.525 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر223.359 نمره223.359 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند72 نفر221.838 نمره165.758 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت هلمند705 نفر221.716 نمره150.001 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار5 نفر220.842 نمره177.247 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندهار1 نفر220.442 نمره220.442 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی ساینس پوهنتون هرات1 نفر219.103 نمره219.103 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات آلمانی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات1 نفر217.449 نمره217.449 نمره
دیپارتمنت گرافیک پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون هرات1 نفر216.915 نمره216.915 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند79 نفر215.817 نمره171.725 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ1 نفر214.394 نمره214.394 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون شیخ زاید خوست2 نفر213.394 نمره182.811 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب1 نفر210.987 نمره210.987 نمره
دیپارتمنت سینما پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل1 نفر210.077 نمره210.077 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات1 نفر209.228 نمره209.228 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کندهار5 نفر209.161 نمره198.899 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار6 نفر208.81 نمره154.115 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار2 نفر207.536 نمره198.156 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند68 نفر206.916 نمره166.792 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون کندهار5 نفر206.43 نمره194.107 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات1 نفر206.352 نمره206.352 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار2 نفر204.912 نمره194.063 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند76 نفر204.887 نمره161.869 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند80 نفر204.87 نمره153.065 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان1 نفر204.853 نمره204.853 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان1 نفر204.809 نمره204.809 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار3 نفر204.24 نمره177.008 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب1 نفر203.788 نمره203.788 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز1 نفر202.713 نمره202.713 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند31 نفر201.86 نمره178.24 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر200.58 نمره200.58 نمره
دیپارتمنت روابط عمومی پوهنحی ژورنالیزم و ارتباطات جمعی پوهنتون بلخ1 نفر200.451 نمره200.451 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کندهار3 نفر199.467 نمره187.408 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار5 نفر196.898 نمره176.707 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار1 نفر196.86 نمره196.86 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی1 نفر196.771 نمره196.771 نمره
دیپارتمنت تعلیمات مسلکی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر195.204 نمره195.204 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون هرات1 نفر194.803 نمره194.803 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی لوگر1 نفر194.022 نمره194.022 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار1 نفر192.596 نمره192.596 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی4 نفر192.162 نمره180.181 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس1 نفر191.737 نمره191.737 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون کندهار2 نفر189.206 نمره171.728 نمره
دیپارتمنت استخراج روباز معادن صرف برای اناث پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر188.834 نمره188.834 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا2 نفر188.749 نمره174.048 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار1 نفر187.596 نمره187.596 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار4 نفر187.235 نمره185.778 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی پوهنحی زراعت پوهنتون هرات1 نفر187.174 نمره187.174 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون بلخ1 نفر185.798 نمره185.798 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست2 نفر184.81 نمره177.508 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر184.316 نمره184.316 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان1 نفر184.189 نمره184.189 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز1 نفر182.795 نمره182.795 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا1 نفر182.655 نمره182.655 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار1 نفر182.436 نمره182.436 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان1 نفر182.407 نمره182.407 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار2 نفر182.093 نمره155.008 نمره
دیپارتمنت علوم نباتی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان1 نفر182.079 نمره182.079 نمره
دیپارتمنت روانشناسی تعلیم و تربیۀ نابینایان پوهنحی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی1 نفر181.035 نمره181.035 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کندز1 نفر180.62 نمره180.62 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر1 نفر180.441 نمره180.441 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل3 نفر180.2 نمره160.125 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار1 نفر179.734 نمره179.734 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان1 نفر178.742 نمره178.742 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پکتیا1 نفر178.64 نمره178.64 نمره
دیپارتمنت احصائیه وایکونومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل1 نفر177.17 نمره177.17 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان1 نفر176.451 نمره176.451 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت پوهنتون بدخشان1 نفر176.376 نمره176.376 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار1 نفر176.234 نمره176.234 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی نیمروز1 نفر175.46 نمره175.46 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا1 نفر175.429 نمره175.429 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کندهار3 نفر175.146 نمره154.979 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار1 نفر173.884 نمره173.884 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات آلمانی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار1 نفر173.703 نمره173.703 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی1 نفر172.281 نمره172.281 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان1 نفر171.437 نمره171.437 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل1 نفر170.412 نمره170.412 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار1 نفر169.623 نمره169.623 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان1 نفر168.436 نمره168.436 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار2 نفر168.377 نمره165.536 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی لوگر1 نفر168.259 نمره168.259 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی لوگر1 نفر167.196 نمره167.196 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه2 نفر167.194 نمره156.158 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا1 نفر166.966 نمره166.966 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار1 نفر166.667 نمره166.667 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان1 نفر166.404 نمره166.404 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پروان1 نفر165.451 نمره165.451 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بلخ2 نفر164.861 نمره158.681 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بغلان1 نفر163.606 نمره163.606 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بدخشان1 نفر163.476 نمره163.476 نمره
دیپارتمنت تفحص و اکتشاف مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معادن مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل1 نفر161.887 نمره161.887 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت میدان وردک3 نفر161.05 نمره151.756 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کاپیسا2 نفر159.096 نمره154.869 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل1 نفر158.522 نمره158.522 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت تخار1 نفر158.199 نمره158.199 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل1 نفر157.625 نمره157.625 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت زابل1 نفر151.11 نمره151.11 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه1 نفر150.898 نمره150.898 نمره
ناکام38 نفر149.989 نمره146.976 نمره
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en