نتیجه مجموع بالاترین نمره پاینترین نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل 1 نفر 330.661 نمره 330.661 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات 1 نفر 328.012 نمره 328.012 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل 1 نفر 327.697 نمره 327.697 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ 2 نفر 325.984 نمره 302.138 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزارصرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کابل 2 نفر 313.763 نمره 301.18 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی فارمسی پوهنتون کابل 1 نفر 312.024 نمره 312.024 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار 1 نفر 308.664 نمره 308.664 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون هرات 1 نفر 307.208 نمره 307.208 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار 5 نفر 303.333 نمره 286.792 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات 1 نفر 300.103 نمره 300.103 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای اناث» نتیجه قرنطین گردید 8 نفر 298.777 نمره 160.434 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل 1 نفر 296.572 نمره 296.572 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوترو انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 291.609 نمره 291.609 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل 1 نفر 290.879 نمره 290.879 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 1 نفر 282.14 نمره 282.14 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا 1 نفر 281.07 نمره 281.07 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل 2 نفر 280.344 نمره 277.941 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 7 نفر 276.677 نمره 247.913 نمره
دیپارتمنت سیستم اطلاعات جغرافیایی صرف برای ذکور پوهنحی جیوماتیک و کدستر پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 276.111 نمره 276.111 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات 1 نفر 273.366 نمره 273.366 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 3 نفر 270.794 نمره 201.985 نمره
دیپارتمنت انستیزی صرف برای ذکور پوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل 1 نفر 263.653 نمره 263.653 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندهار 6 نفر 263.31 نمره 228.121 نمره
دیپارتمنت راه آهن صرف برای ذکور پوهنحی ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 261.09 نمره 261.09 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کیمیا پوهنتون کابل 2 نفر 260.388 نمره 227.129 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ریاضی پوهنتون کابل 1 نفر 258.746 نمره 258.746 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 83 نفر 258.319 نمره 151.92 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل 1 نفر 257.558 نمره 257.558 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کابل 1 نفر 253.237 نمره 253.237 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 22 نفر 252.266 نمره 208.484 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 71 نفر 250.057 نمره 177.108 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای ذکور» نتیجه قرنطین گردید 3 نفر 248.143 نمره 186.201 نمره
دیپارتمنت مدیریت شهری پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات 1 نفر 245.192 نمره 245.192 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 244.259 نمره 244.259 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات روسی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل 1 نفر 242.469 نمره 242.469 نمره
دیپارتمنت انجنیری منابع آب و حفاظت محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 4 نفر 240.923 نمره 177.627 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندهار 5 نفر 240.759 نمره 212.184 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی بیولوژی پوهنتون کابل 1 نفر 235.081 نمره 235.081 نمره
دیپارتمنت سوداگری پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار 1 نفر 234.731 نمره 234.731 نمره
دیپارتمنت رادیولوژی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل 1 نفر 233.672 نمره 233.672 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 232.547 نمره 232.547 نمره
دیپارتمنت انرژی پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 2 نفر 231.684 نمره 199.365 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار 9 نفر 229.213 نمره 187.465 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 78 نفر 226.306 نمره 158.202 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 225.836 نمره 225.836 نمره
دیپارتمنت فوتوگرافی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل 1 نفر 224.279 نمره 224.279 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 2 نفر 223.908 نمره 168.525 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 223.359 نمره 223.359 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 72 نفر 221.838 نمره 165.758 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت هلمند 705 نفر 221.716 نمره 150.001 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 5 نفر 220.842 نمره 177.247 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندهار 1 نفر 220.442 نمره 220.442 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی ساینس پوهنتون هرات 1 نفر 219.103 نمره 219.103 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات آلمانی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات 1 نفر 217.449 نمره 217.449 نمره
دیپارتمنت گرافیک پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون هرات 1 نفر 216.915 نمره 216.915 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 79 نفر 215.817 نمره 171.725 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 1 نفر 214.394 نمره 214.394 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون شیخ زاید خوست 2 نفر 213.394 نمره 182.811 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب 1 نفر 210.987 نمره 210.987 نمره
دیپارتمنت سینما پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل 1 نفر 210.077 نمره 210.077 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 1 نفر 209.228 نمره 209.228 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کندهار 5 نفر 209.161 نمره 198.899 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 6 نفر 208.81 نمره 154.115 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 2 نفر 207.536 نمره 198.156 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 68 نفر 206.916 نمره 166.792 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون کندهار 5 نفر 206.43 نمره 194.107 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 1 نفر 206.352 نمره 206.352 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار 2 نفر 204.912 نمره 194.063 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 76 نفر 204.887 نمره 161.869 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 80 نفر 204.87 نمره 153.065 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان 1 نفر 204.853 نمره 204.853 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان 1 نفر 204.809 نمره 204.809 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 3 نفر 204.24 نمره 177.008 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 1 نفر 203.788 نمره 203.788 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز 1 نفر 202.713 نمره 202.713 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 31 نفر 201.86 نمره 178.24 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 200.58 نمره 200.58 نمره
دیپارتمنت روابط عمومی پوهنحی ژورنالیزم و ارتباطات جمعی پوهنتون بلخ 1 نفر 200.451 نمره 200.451 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کندهار 3 نفر 199.467 نمره 187.408 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 5 نفر 196.898 نمره 176.707 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 1 نفر 196.86 نمره 196.86 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی 1 نفر 196.771 نمره 196.771 نمره
دیپارتمنت تعلیمات مسلکی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 1 نفر 195.204 نمره 195.204 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون هرات 1 نفر 194.803 نمره 194.803 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی لوگر 1 نفر 194.022 نمره 194.022 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 1 نفر 192.596 نمره 192.596 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی 4 نفر 192.162 نمره 180.181 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 1 نفر 191.737 نمره 191.737 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون کندهار 2 نفر 189.206 نمره 171.728 نمره
دیپارتمنت استخراج روباز معادن صرف برای اناث پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 188.834 نمره 188.834 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 2 نفر 188.749 نمره 174.048 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 1 نفر 187.596 نمره 187.596 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 4 نفر 187.235 نمره 185.778 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی پوهنحی زراعت پوهنتون هرات 1 نفر 187.174 نمره 187.174 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون بلخ 1 نفر 185.798 نمره 185.798 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست 2 نفر 184.81 نمره 177.508 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 184.316 نمره 184.316 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان 1 نفر 184.189 نمره 184.189 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 1 نفر 182.795 نمره 182.795 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 1 نفر 182.655 نمره 182.655 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 1 نفر 182.436 نمره 182.436 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 1 نفر 182.407 نمره 182.407 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 2 نفر 182.093 نمره 155.008 نمره
دیپارتمنت علوم نباتی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان 1 نفر 182.079 نمره 182.079 نمره
دیپارتمنت روانشناسی تعلیم و تربیۀ نابینایان پوهنحی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 181.035 نمره 181.035 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کندز 1 نفر 180.62 نمره 180.62 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 1 نفر 180.441 نمره 180.441 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل 3 نفر 180.2 نمره 160.125 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 1 نفر 179.734 نمره 179.734 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 1 نفر 178.742 نمره 178.742 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پکتیا 1 نفر 178.64 نمره 178.64 نمره
دیپارتمنت احصائیه وایکونومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل 1 نفر 177.17 نمره 177.17 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان 1 نفر 176.451 نمره 176.451 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت پوهنتون بدخشان 1 نفر 176.376 نمره 176.376 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 1 نفر 176.234 نمره 176.234 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی نیمروز 1 نفر 175.46 نمره 175.46 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 1 نفر 175.429 نمره 175.429 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کندهار 3 نفر 175.146 نمره 154.979 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 1 نفر 173.884 نمره 173.884 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات آلمانی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 1 نفر 173.703 نمره 173.703 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی 1 نفر 172.281 نمره 172.281 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 1 نفر 171.437 نمره 171.437 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل 1 نفر 170.412 نمره 170.412 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 1 نفر 169.623 نمره 169.623 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان 1 نفر 168.436 نمره 168.436 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 2 نفر 168.377 نمره 165.536 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی لوگر 1 نفر 168.259 نمره 168.259 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی لوگر 1 نفر 167.196 نمره 167.196 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 2 نفر 167.194 نمره 156.158 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 1 نفر 166.966 نمره 166.966 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 1 نفر 166.667 نمره 166.667 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 1 نفر 166.404 نمره 166.404 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پروان 1 نفر 165.451 نمره 165.451 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بلخ 2 نفر 164.861 نمره 158.681 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بغلان 1 نفر 163.606 نمره 163.606 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بدخشان 1 نفر 163.476 نمره 163.476 نمره
دیپارتمنت تفحص و اکتشاف مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معادن مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 1 نفر 161.887 نمره 161.887 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت میدان وردک 3 نفر 161.05 نمره 151.756 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کاپیسا 2 نفر 159.096 نمره 154.869 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل 1 نفر 158.522 نمره 158.522 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت تخار 1 نفر 158.199 نمره 158.199 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل 1 نفر 157.625 نمره 157.625 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت زابل 1 نفر 151.11 نمره 151.11 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 1 نفر 150.898 نمره 150.898 نمره
ناکام 38 نفر 149.989 نمره 146.976 نمره
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en