نتیجه مجموع بالاترین نمره پاینترین نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ 1 نفر 300.848 نمره 300.848 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی 2 نفر 297.024 نمره 293.843 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 295.891 نمره 295.891 نمره
دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل 1 نفر 295.666 نمره 295.666 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا 2 نفر 292.053 نمره 279.317 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی وزارت مخابرات پوهنتون کابل 1 نفر 282.365 نمره 282.365 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان 6 نفر 280.603 نمره 230.278 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی 3 نفر 280.271 نمره 260.444 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی 2 نفر 278.828 نمره 236.487 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 1 نفر 276.389 نمره 276.389 نمره
دیپارتمنت راه آهن صرف برای ذکور پوهنحی ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 276.227 نمره 276.227 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون لغمان 1 نفر 275.405 نمره 275.405 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار 3 نفر 274.495 نمره 232.958 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 273.371 نمره 273.371 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا 1 نفر 272.83 نمره 272.83 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل 1 نفر 272.665 نمره 272.665 نمره
دیپارتمنت بشرشناسی وباستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون کابل 1 نفر 271.721 نمره 271.721 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروان 8 نفر 269.958 نمره 232.078 نمره
دیپارتمنت نرسنگ صرف برای ذکور پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهنتون طبی کابل 1 نفر 268.879 نمره 268.879 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی 4 نفر 267.719 نمره 226.418 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پروان 1259 نفر 267.279 نمره 150.065 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی 2 نفر 266.956 نمره 243.602 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون کابل 2 نفر 266.342 نمره 252.114 نمره
دیپارتمنت ادارۀ تربیتی پوهنحی روان شناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل 1 نفر 264.178 نمره 264.178 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان 9 نفر 263.552 نمره 230.987 نمره
دیپارتمنت تنکالوژی معلوماتی و آموزشی پوهنحی آموزش کمپیوتر و تکنالوژی معلوماتی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 262.927 نمره 262.927 نمره
دیپارتمنت انرژی پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل 1 نفر 261.235 نمره 261.235 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 3 نفر 260.894 نمره 191.042 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا 2 نفر 259.419 نمره 230.287 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 1 نفر 259.23 نمره 259.23 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل 1 نفر 256.368 نمره 256.368 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پروان 19 نفر 255.891 نمره 221.347 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان 8 نفر 255.216 نمره 216.843 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 1 نفر 254.407 نمره 254.407 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون ننگرهار 2 نفر 254.217 نمره 247.278 نمره
دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ 1 نفر 253.006 نمره 253.006 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی 3 نفر 252.885 نمره 251.698 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون البیرونی 3 نفر 252.761 نمره 211.599 نمره
دیپارتمنت هایدرولیک و ساختمان های هایدروتخنیکی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری منابع آب و محیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 252.482 نمره 252.482 نمره
دیپارتمنت دواسازی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل 1 نفر 251.846 نمره 251.846 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا 1 نفر 251.518 نمره 251.518 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 3 نفر 248.687 نمره 198.981 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی 5 نفر 248.277 نمره 190.056 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی 4 نفر 247.826 نمره 228.361 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروان 12 نفر 247.14 نمره 212.701 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی طبی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل 2 نفر 246.636 نمره 232.796 نمره
دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 4 نفر 246.404 نمره 221.372 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 2 نفر 246.323 نمره 234.431 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کابل 3 نفر 246.316 نمره 196.929 نمره
دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون شیخ زاید خوست 2 نفر 245.786 نمره 181.716 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان 1 نفر 243.695 نمره 243.695 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ 1 نفر 242.908 نمره 242.908 نمره
دیپارتمنت جیولوجی صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل 1 نفر 241.744 نمره 241.744 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار 1 نفر 241.736 نمره 241.736 نمره
دیپارتمنت احصائیه وایکونومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل 1 نفر 240.56 نمره 240.56 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز 1 نفر 240.466 نمره 240.466 نمره
دیپارتمنت انجنیری معدن صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ 1 نفر 238.328 نمره 238.328 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل 2 نفر 238.279 نمره 218.401 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون پروان 18 نفر 237.594 نمره 213.945 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان 47 نفر 236.134 نمره 178.326 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تخار 3 نفر 235.919 نمره 211.455 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان 1 نفر 234.61 نمره 234.61 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 233.677 نمره 233.677 نمره
دیپارتمنت مشاوره و رهنمایی پوهنحی روانشناسی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 233.347 نمره 233.347 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان 13 نفر 232.067 نمره 190.368 نمره
دیپارتمنت پیداگوژی پوهنحی روان شناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل 1 نفر 231.523 نمره 231.523 نمره
دیپارتمنت فزیوتراپی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل 1 نفر 230.738 نمره 230.738 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار 3 نفر 230.321 نمره 201.766 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات روسی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل 1 نفر 229.884 نمره 229.884 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار 4 نفر 229.392 نمره 184.032 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندهار 1 نفر 228.618 نمره 228.618 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 226.597 نمره 226.597 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان 1 نفر 226.19 نمره 226.19 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 1 نفر 225.325 نمره 225.325 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان 1 نفر 225.221 نمره 225.221 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 225.039 نمره 225.039 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب 1 نفر 224.629 نمره 224.629 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 1 نفر 224.625 نمره 224.625 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز 2 نفر 224.184 نمره 219.951 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا 2 نفر 224.063 نمره 222.48 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار 1 نفر 223.776 نمره 223.776 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان 42 نفر 223.754 نمره 188.301 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 1 نفر 223.204 نمره 223.204 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون البیرونی 7 نفر 222.031 نمره 203.306 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 6 نفر 221.665 نمره 183.416 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون پروان 11 نفر 220.638 نمره 208.639 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان 37 نفر 220.527 نمره 183.413 نمره
دیپارتمنت استخراج مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معدن مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 13 نفر 217.558 نمره 183.641 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز 2 نفر 217.008 نمره 207.748 نمره
دیپارتمنت نرسنگ عالی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل 1 نفر 216.336 نمره 216.336 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 2 نفر 216.158 نمره 212.504 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 1 نفر 216.089 نمره 216.089 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی 2 نفر 214.916 نمره 214.332 نمره
دیپارتمنت بانکداری و تجارت پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان 5 نفر 214.841 نمره 201.776 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 2 نفر 214.385 نمره 194.597 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 214.344 نمره 214.344 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ 2 نفر 214.262 نمره 203.293 نمره
دیپارتمنت بانکداری و تجارت پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان 1 نفر 214.033 نمره 214.033 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون پروان 19 نفر 212.959 نمره 173.888 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 5 نفر 212.805 نمره 174.764 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی 1 نفر 212.498 نمره 212.498 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی 7 نفر 212.189 نمره 192.492 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان 37 نفر 211.875 نمره 168.207 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان 26 نفر 211.846 نمره 168.444 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون پروان 7 نفر 211.527 نمره 201.596 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بغلان 3 نفر 211.46 نمره 195.736 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 211.394 نمره 211.394 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان 47 نفر 211.094 نمره 171.962 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 4 نفر 211.09 نمره 173.764 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان 2 نفر 211.031 نمره 205.62 نمره
دیپارتمنت انجنیری منابع آب و حفاظت محیط زیست پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار 2 نفر 210.79 نمره 202.762 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 1 نفر 208.949 نمره 208.949 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان 38 نفر 208.781 نمره 180.514 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان 22 نفر 207.624 نمره 163.012 نمره
دیپارتمنت علوم نباتی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان 15 نفر 207.337 نمره 178.475 نمره
دیپارتمنت روابط عمومی پوهنحی ژورنالیزم و ارتباطات جمعی پوهنتون بلخ 1 نفر 207.215 نمره 207.215 نمره
دیپارتمنت استخراج روباز معادن صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 206.663 نمره 206.663 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کنر 1 نفر 206.519 نمره 206.519 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون بلخ 3 نفر 206.484 نمره 190.595 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 3 نفر 206.422 نمره 181.74 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 2 نفر 206.281 نمره 203.913 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار 2 نفر 205.162 نمره 195.663 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 1 نفر 204.54 نمره 204.54 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان 40 نفر 204.228 نمره 175.48 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 204.155 نمره 204.155 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 3 نفر 204.063 نمره 156.667 نمره
دیپارتمنت موسیقی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل 1 نفر 203.975 نمره 203.975 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی 2 نفر 203.61 نمره 200.74 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 1 نفر 203.472 نمره 203.472 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 203.467 نمره 203.467 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زارعت پوهنتون کابل 1 نفر 203.352 نمره 203.352 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کاپیسا 22 نفر 203.204 نمره 151 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان 1 نفر 203.186 نمره 203.186 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان 15 نفر 203.034 نمره 182.559 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فرانسوی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان 16 نفر 203.006 نمره 166.575 نمره
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان 1 نفر 202.641 نمره 202.641 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی تربیت بدنی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 4 نفر 202.519 نمره 188.146 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 2 نفر 202.489 نمره 167.152 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز 1 نفر 202.477 نمره 202.477 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کیمیا پوهنتون کابل 1 نفر 202.434 نمره 202.434 نمره
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار 1 نفر 202.289 نمره 202.289 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کندهار 1 نفر 202.274 نمره 202.274 نمره
دیپارتمنت حفاظت محیط زیست پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 202.169 نمره 202.169 نمره
دیپارتمنت جیولوجی صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 2 نفر 201.488 نمره 191.671 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 4 نفر 201.125 نمره 194.079 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 2 نفر 200.882 نمره 199.025 نمره
دیپارتمنت امور مالی بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب 2 نفر 200.389 نمره 197.703 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان 1 نفر 199.71 نمره 199.71 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی 1 نفر 199.601 نمره 199.601 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون بامیان 3 نفر 199.283 نمره 185.012 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز 1 نفر 198.299 نمره 198.299 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب 1 نفر 197.825 نمره 197.825 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار 1 نفر 197.743 نمره 197.743 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی 4 نفر 197.388 نمره 182.905 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 1 نفر 197.228 نمره 197.228 نمره
دیپارتمنت استخراج معدن و مواد مفیدۀ جامد پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان 4 نفر 196.962 نمره 187.465 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار 1 نفر 196.65 نمره 196.65 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا 1 نفر 196.215 نمره 196.215 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای اناث» نتیجه قرنطین گردید 8 نفر 196.14 نمره 153.562 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون هرات 1 نفر 196.008 نمره 196.008 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون شیخ زاید خوست 2 نفر 195.932 نمره 188.255 نمره
دیپارتمنت انرژی پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 1 نفر 195.912 نمره 195.912 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 22 نفر 195.863 نمره 159.069 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 2 نفر 195.518 نمره 177.004 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 2 نفر 195.363 نمره 188.876 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 2 نفر 194.919 نمره 184.328 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 1 نفر 194.897 نمره 194.897 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار 1 نفر 194.532 نمره 194.532 نمره
دیپارتمنت علوم نباتی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی 1 نفر 194.437 نمره 194.437 نمره
دیپارتمنت انجنیری آب و محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ 2 نفر 194.274 نمره 188.126 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان 20 نفر 194.241 نمره 172.812 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 4 نفر 194.16 نمره 184.503 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 6 نفر 194.098 نمره 153.325 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 1 نفر 193.886 نمره 193.886 نمره
دیپارتمنت نفت و گاز پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان 2 نفر 193.764 نمره 187.958 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 193.713 نمره 193.713 نمره
دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان 1 نفر 193.631 نمره 193.631 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان 1 نفر 192.764 نمره 192.764 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای ذکور» نتیجه قرنطین گردید 2 نفر 192.498 نمره 166.661 نمره
دیپارتمنت تفحص و اکتشاف مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معادن مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 2 نفر 192.492 نمره 168.472 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 1 نفر 192.403 نمره 192.403 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 1 نفر 192.147 نمره 192.147 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی 2 نفر 192.033 نمره 183.608 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان 23 نفر 191.96 نمره 169.067 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 1 نفر 191.911 نمره 191.911 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب 1 نفر 191.873 نمره 191.873 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی 12 نفر 191.637 نمره 166.957 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان 1 نفر 190.898 نمره 190.898 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 4 نفر 190.751 نمره 180.248 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 11 نفر 190.159 نمره 173.479 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 1 نفر 189.873 نمره 189.873 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 2 نفر 189.5 نمره 173.635 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 1 نفر 188.706 نمره 188.706 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 2 نفر 188.219 نمره 171.564 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 1 نفر 187.995 نمره 187.995 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زارعت پوهنتون بدخشان 1 نفر 187.991 نمره 187.991 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 5 نفر 187.699 نمره 179.107 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 1 نفر 187.616 نمره 187.616 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 1 نفر 187.38 نمره 187.38 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت هرات 1 نفر 186.995 نمره 186.995 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت ننگرهار 7 نفر 186.982 نمره 152.934 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 186.979 نمره 186.979 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار 1 نفر 186.463 نمره 186.463 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن مواد مفیدۀ جامد صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 1 نفر 186.417 نمره 186.417 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 2 نفر 186.14 نمره 184.153 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی نیمروز 1 نفر 186.098 نمره 186.098 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 1 نفر 185.991 نمره 185.991 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی 4 نفر 185.771 نمره 177.184 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان 5 نفر 185.512 نمره 171.32 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 2 نفر 185.497 نمره 176.917 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 1 نفر 185.323 نمره 185.323 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 4 نفر 185.08 نمره 156.622 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 1 نفر 184.404 نمره 184.404 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 1 نفر 184.106 نمره 184.106 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بلخ 11 نفر 183.953 نمره 154.248 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان 1 نفر 183.915 نمره 183.915 نمره
دیپارتمنت هنرهای زیبا پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ 1 نفر 183.887 نمره 183.887 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 1 نفر 183.811 نمره 183.811 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 1 نفر 183.713 نمره 183.713 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 2 نفر 183.67 نمره 175.307 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 1 نفر 183.286 نمره 183.286 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان 3 نفر 183.184 نمره 180.943 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 183.021 نمره 183.021 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 3 نفر 182.345 نمره 173.799 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان 3 نفر 182.182 نمره 168.595 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 8 نفر 182.166 نمره 170.7 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی 1 نفر 182.132 نمره 182.132 نمره
دیپارتمنت میناتوری پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون هرات 1 نفر 181.955 نمره 181.955 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار 1 نفر 180.945 نمره 180.945 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان 2 نفر 180.276 نمره 176.741 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 5 نفر 180.215 نمره 157.689 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 2 نفر 180.108 نمره 154.94 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر( باغداری ) پوهنحی زارعت پوهنتون کندز 2 نفر 179.727 نمره 174.41 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 1 نفر 178.718 نمره 178.718 نمره
دیپارتمنت جغرافیه صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 2 نفر 178.503 نمره 166.513 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بغلان 7 نفر 178.379 نمره 153.396 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا 1 نفر 178.376 نمره 178.376 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار 2 نفر 178.374 نمره 175.037 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان 2 نفر 178.226 نمره 177.363 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بامیان 18 نفر 177.97 نمره 150.237 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات هندی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 2 نفر 177.857 نمره 176.133 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 1 نفر 177.375 نمره 177.375 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی و آبیاری پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان 3 نفر 177.111 نمره 173.351 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 1 نفر 176.962 نمره 176.962 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان 1 نفر 176.938 نمره 176.938 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 1 نفر 176.687 نمره 176.687 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کندز 1 نفر 175.695 نمره 175.695 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 175.561 نمره 175.561 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 1 نفر 175.553 نمره 175.553 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی 4 نفر 175.14 نمره 168.545 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 1 نفر 174.937 نمره 174.937 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 6 نفر 174.928 نمره 156.35 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان 2 نفر 174.888 نمره 169.587 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار 1 نفر 174.468 نمره 174.468 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا 1 نفر 173.985 نمره 173.985 نمره
دیپارتمنت اکتشاف و استخراج ساحات نفت و گاز پوهنحی جیولوجی و معادن مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 1 نفر 173.79 نمره 173.79 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 2 نفر 173.691 نمره 169.903 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 2 نفر 173.662 نمره 172.385 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 2 نفر 173.641 نمره 172.388 نمره
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب 1 نفر 173.387 نمره 173.387 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 1 نفر 172.373 نمره 172.373 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی وردک 2 نفر 171.999 نمره 166.088 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان 1 نفر 171.738 نمره 171.738 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 1 نفر 170.762 نمره 170.762 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 1 نفر 170.542 نمره 170.542 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار 1 نفر 170.17 نمره 170.17 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 1 نفر 170.023 نمره 170.023 نمره
دیپارتمنت علوم کتابداری و معلومات پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان 1 نفر 169.98 نمره 169.98 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 2 نفر 169.364 نمره 166.8 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 1 نفر 168.568 نمره 168.568 نمره
دیپارتمنت انجنیری پطرولیم صرف برای اناث پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ 1 نفر 168.203 نمره 168.203 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت هلمند 2 نفر 168.159 نمره 166.334 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 2 نفر 167.169 نمره 166.27 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 1 نفر 167.077 نمره 167.077 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت پوهنتون بدخشان 1 نفر 167.052 نمره 167.052 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور 1 نفر 166.939 نمره 166.939 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 1 نفر 166.787 نمره 166.787 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 1 نفر 166.745 نمره 166.745 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 1 نفر 165.363 نمره 165.363 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 1 نفر 165.314 نمره 165.314 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 1 نفر 164.917 نمره 164.917 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا 1 نفر 164.398 نمره 164.398 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی 1 نفر 163.901 نمره 163.901 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت تخار 1 نفر 163.325 نمره 163.325 نمره
واجد شرایط شمولیت در موسسات تحصیلات عالی خصوصی 1052 نفر 162.879 نمره 150.001 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی لوگر 1 نفر 162.848 نمره 162.848 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت سرپل 3 نفر 162.818 نمره 153.101 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 1 نفر 162.575 نمره 162.575 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 1 نفر 162.483 نمره 162.483 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 2 نفر 162.429 نمره 157.137 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار 1 نفر 162.377 نمره 162.377 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 3 نفر 160.61 نمره 156.187 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 1 نفر 160.419 نمره 160.419 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پکتیا 3 نفر 160.195 نمره 152.849 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت لغمان 2 نفر 160.191 نمره 153.142 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 1 نفر 159.822 نمره 159.822 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 1 نفر 159.771 نمره 159.771 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان 2 نفر 158.172 نمره 153.347 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 2 نفر 157.794 نمره 151.214 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 2 نفر 157.088 نمره 155.307 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور 1 نفر 154.412 نمره 154.412 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت غزنی 1 نفر 153.214 نمره 153.214 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 1 نفر 153.177 نمره 153.177 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 1 نفر 153.144 نمره 153.144 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 1 نفر 153.053 نمره 153.053 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 2 نفر 152.77 نمره 151.216 نمره
ناکام 830 نفر 149.999 نمره 84.251 نمره
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en