نتیجهمجموعبالاترین نمرهپاینترین نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل1 نفر327.797 نمره327.797 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی3 نفر295.588 نمره292.177 نمره
دیپارتمنت مدیریت سیستم های معلوماتی (MIS) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل1 نفر291.801 نمره291.801 نمره
دیپارتمنت محاسبه و علوم معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر291.614 نمره291.614 نمره
دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل1 نفر287.475 نمره287.475 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ3 نفر284.043 نمره239.232 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل1 نفر281.94 نمره281.94 نمره
دیپارتمنت علوم سیاسی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل1 نفر279.876 نمره279.876 نمره
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل1 نفر271.981 نمره271.981 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای ذکور پوهنحی جیوماتیک و کدستر پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر267.915 نمره267.915 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی2 نفر266.307 نمره241.915 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی1 نفر265.532 نمره265.532 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کابل1 نفر263.474 نمره263.474 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروان1 نفر256.417 نمره256.417 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی1 نفر251.877 نمره251.877 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی2 نفر250.025 نمره227.826 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی1 نفر248.935 نمره248.935 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی2 نفر248.885 نمره233.994 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی بیولوژی پوهنتون کابل1 نفر245.672 نمره245.672 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان2 نفر243.978 نمره189.668 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی4 نفر242.7 نمره212.465 نمره
دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ1 نفر241.899 نمره241.899 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تخار1 نفر237.798 نمره237.798 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی5 نفر237.289 نمره199.825 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون پروان2 نفر236.411 نمره201.166 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پروان3 نفر235.579 نمره222.205 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون البیرونی3 نفر235.06 نمره206.449 نمره
دیپارتمنت فقه و عقیده پوهنحی تعلیمات اسلامی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی1 نفر234.73 نمره234.73 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان2 نفر234.534 نمره228.488 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر56 نفر234.007 نمره150.01 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون پروان2 نفر232.817 نمره212.272 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر35 نفر231.728 نمره156.94 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندهار1 نفر231.254 نمره231.254 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان1 نفر231.097 نمره231.097 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروان1 نفر230.911 نمره230.911 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار1 نفر230.821 نمره230.821 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون پروان2 نفر227.829 نمره215.967 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار1 نفر227.56 نمره227.56 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی1 نفر225.421 نمره225.421 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان2 نفر225.206 نمره219.938 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی2 نفر223.27 نمره197.649 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فرانسوی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان5 نفر221.325 نمره166.645 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر28 نفر220.844 نمره193.685 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تخار2 نفر220.507 نمره219.268 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان1 نفر220.496 نمره220.496 نمره
دیپارتمنت تاریخ عمومی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی1 نفر220.408 نمره220.408 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ1 نفر219.369 نمره219.369 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات روسی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل2 نفر218.797 نمره218.774 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بدخشان1 نفر218.371 نمره218.371 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی تربیت بدنی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی2 نفر217.75 نمره197.434 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ1 نفر217.736 نمره217.736 نمره
دیپارتمنت تاریخ عمومی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون کابل1 نفر215.749 نمره215.749 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر26 نفر215.186 نمره175.509 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار1 نفر214.745 نمره214.745 نمره
دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ1 نفر212.912 نمره212.912 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کابل1 نفر211.327 نمره211.327 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی7 نفر210.808 نمره186.349 نمره
دیپارتمنت استخراج مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معدن مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر7 نفر209.918 نمره184.189 نمره
دیپارتمنت علوم نباتی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان5 نفر206.909 نمره182.367 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون تخار1 نفر206.812 نمره206.812 نمره
دیپارتمنت احصائیه وایکونومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل1 نفر206.158 نمره206.158 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان6 نفر205.996 نمره187.213 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی1 نفر203.972 نمره203.972 نمره
دیپارتمنت علوم نباتی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی1 نفر203.837 نمره203.837 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان1 نفر202.633 نمره202.633 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی4 نفر202.268 نمره168.672 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ1 نفر200.855 نمره200.855 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه2 نفر199.694 نمره178.807 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون پروان3 نفر198.675 نمره177.231 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان2 نفر198.516 نمره198.326 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان6 نفر198.361 نمره187.907 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون بامیان1 نفر198.136 نمره198.136 نمره
دیپارتمنت امور مالی بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب1 نفر197.988 نمره197.988 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی1 نفر197.955 نمره197.955 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر50 نفر197.737 نمره170.653 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون بلخ2 نفر195.923 نمره185.857 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان4 نفر193.816 نمره180.632 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان2 نفر193.554 نمره182.259 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر61 نفر192.968 نمره151.17 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پروان4 نفر191.4 نمره151.467 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار2 نفر191.329 نمره177.907 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ1 نفر190.775 نمره190.775 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بغلان1 نفر190.663 نمره190.663 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان3 نفر190.271 نمره186.281 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای اناث» نتیجه قرنطین گردید4 نفر189.53 نمره168.568 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی1 نفر189.198 نمره189.198 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر26 نفر188.891 نمره158.929 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا1 نفر188.712 نمره188.712 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان5 نفر188.295 نمره178.655 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی2 نفر187.832 نمره187.269 نمره
دیپارتمنت ادبیات نمایشی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل2 نفر187.695 نمره182.432 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان1 نفر186.85 نمره186.85 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس1 نفر185.945 نمره185.945 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار1 نفر185.761 نمره185.761 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ1 نفر184.525 نمره184.525 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان1 نفر184.441 نمره184.441 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه1 نفر184.366 نمره184.366 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی2 نفر183.423 نمره163.66 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی2 نفر183.269 نمره180.867 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان1 نفر182.975 نمره182.975 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان1 نفر182.776 نمره182.776 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان4 نفر182.28 نمره173.666 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی3 نفر182.03 نمره175.225 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ1 نفر181.316 نمره181.316 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار1 نفر180.59 نمره180.59 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز1 نفر180.536 نمره180.536 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پنجشیر400 نفر180.393 نمره157.702 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون تخار1 نفر180.387 نمره180.387 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زارعت پوهنتون بدخشان1 نفر180.117 نمره180.117 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت هرات1 نفر179.437 نمره179.437 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان2 نفر179.012 نمره178.521 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی1 نفر178.694 نمره178.694 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه2 نفر178.585 نمره165.828 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر178.541 نمره178.541 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه1 نفر177.048 نمره177.048 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب1 نفر176.927 نمره176.927 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کاپیسا7 نفر176.505 نمره150.022 نمره
دیپارتمنت روانشناسی تعلیم و تربیۀ ناشنوایان پوهنحی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی2 نفر176.051 نمره163.512 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس1 نفر175.677 نمره175.677 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان1 نفر174.816 نمره174.816 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا1 نفر174.253 نمره174.253 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان1 نفر173.912 نمره173.912 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار1 نفر173.599 نمره173.599 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان3 نفر173.435 نمره170.567 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار1 نفر172.199 نمره172.199 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور1 نفر172.183 نمره172.183 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار1 نفر171.586 نمره171.586 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه5 نفر170.881 نمره151.209 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان1 نفر170.734 نمره170.734 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ1 نفر169.112 نمره169.112 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بلخ2 نفر167.856 نمره158.317 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس2 نفر167.641 نمره154.894 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب1 نفر166.915 نمره166.915 نمره
دیپارتمنت علوم کتابداری و معلومات پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان3 نفر166.789 نمره151.633 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور1 نفر166.766 نمره166.766 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه2 نفر166.655 نمره161.932 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا1 نفر166.413 نمره166.413 نمره
دیپارتمنت پاراکلینیک پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان1 نفر165.496 نمره165.496 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان2 نفر163.215 نمره162.558 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت زابل1 نفر160.61 نمره160.61 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت غور1 نفر159.794 نمره159.794 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار1 نفر158.523 نمره158.523 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت تخار2 نفر158.221 نمره150.558 نمره
واجد شرایط شمولیت در موسسات تحصیلات عالی خصوصی151 نفر157.695 نمره150.024 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار1 نفر156.913 نمره156.913 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان1 نفر154.524 نمره154.524 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان1 نفر153.456 نمره153.456 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان1 نفر153.117 نمره153.117 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان1 نفر151.436 نمره151.436 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت ننگرهار1 نفر150.279 نمره150.279 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بدخشان1 نفر150.019 نمره150.019 نمره
ناکام251 نفر149.991 نمره91.25 نمره
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en