نتیجه مجموع بالاترین نمره پاینترین نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل 1 نفر 327.797 نمره 327.797 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی 3 نفر 295.588 نمره 292.177 نمره
دیپارتمنت مدیریت سیستم های معلوماتی (MIS) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل 1 نفر 291.801 نمره 291.801 نمره
دیپارتمنت محاسبه و علوم معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 291.614 نمره 291.614 نمره
دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل 1 نفر 287.475 نمره 287.475 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ 3 نفر 284.043 نمره 239.232 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل 1 نفر 281.94 نمره 281.94 نمره
دیپارتمنت علوم سیاسی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل 1 نفر 279.876 نمره 279.876 نمره
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل 1 نفر 271.981 نمره 271.981 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای ذکور پوهنحی جیوماتیک و کدستر پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 267.915 نمره 267.915 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی 2 نفر 266.307 نمره 241.915 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی 1 نفر 265.532 نمره 265.532 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کابل 1 نفر 263.474 نمره 263.474 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروان 1 نفر 256.417 نمره 256.417 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی 1 نفر 251.877 نمره 251.877 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 2 نفر 250.025 نمره 227.826 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 248.935 نمره 248.935 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی 2 نفر 248.885 نمره 233.994 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی بیولوژی پوهنتون کابل 1 نفر 245.672 نمره 245.672 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان 2 نفر 243.978 نمره 189.668 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی 4 نفر 242.7 نمره 212.465 نمره
دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ 1 نفر 241.899 نمره 241.899 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تخار 1 نفر 237.798 نمره 237.798 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی 5 نفر 237.289 نمره 199.825 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون پروان 2 نفر 236.411 نمره 201.166 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پروان 3 نفر 235.579 نمره 222.205 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون البیرونی 3 نفر 235.06 نمره 206.449 نمره
دیپارتمنت فقه و عقیده پوهنحی تعلیمات اسلامی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 234.73 نمره 234.73 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان 2 نفر 234.534 نمره 228.488 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 56 نفر 234.007 نمره 150.01 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون پروان 2 نفر 232.817 نمره 212.272 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 35 نفر 231.728 نمره 156.94 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندهار 1 نفر 231.254 نمره 231.254 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان 1 نفر 231.097 نمره 231.097 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروان 1 نفر 230.911 نمره 230.911 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار 1 نفر 230.821 نمره 230.821 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون پروان 2 نفر 227.829 نمره 215.967 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار 1 نفر 227.56 نمره 227.56 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 225.421 نمره 225.421 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان 2 نفر 225.206 نمره 219.938 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی 2 نفر 223.27 نمره 197.649 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فرانسوی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان 5 نفر 221.325 نمره 166.645 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 28 نفر 220.844 نمره 193.685 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تخار 2 نفر 220.507 نمره 219.268 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان 1 نفر 220.496 نمره 220.496 نمره
دیپارتمنت تاریخ عمومی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 220.408 نمره 220.408 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ 1 نفر 219.369 نمره 219.369 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات روسی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل 2 نفر 218.797 نمره 218.774 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بدخشان 1 نفر 218.371 نمره 218.371 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی تربیت بدنی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 2 نفر 217.75 نمره 197.434 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 1 نفر 217.736 نمره 217.736 نمره
دیپارتمنت تاریخ عمومی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون کابل 1 نفر 215.749 نمره 215.749 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 26 نفر 215.186 نمره 175.509 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار 1 نفر 214.745 نمره 214.745 نمره
دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 1 نفر 212.912 نمره 212.912 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کابل 1 نفر 211.327 نمره 211.327 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی 7 نفر 210.808 نمره 186.349 نمره
دیپارتمنت استخراج مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معدن مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 7 نفر 209.918 نمره 184.189 نمره
دیپارتمنت علوم نباتی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان 5 نفر 206.909 نمره 182.367 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون تخار 1 نفر 206.812 نمره 206.812 نمره
دیپارتمنت احصائیه وایکونومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل 1 نفر 206.158 نمره 206.158 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان 6 نفر 205.996 نمره 187.213 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 1 نفر 203.972 نمره 203.972 نمره
دیپارتمنت علوم نباتی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی 1 نفر 203.837 نمره 203.837 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان 1 نفر 202.633 نمره 202.633 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی 4 نفر 202.268 نمره 168.672 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 1 نفر 200.855 نمره 200.855 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 2 نفر 199.694 نمره 178.807 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون پروان 3 نفر 198.675 نمره 177.231 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان 2 نفر 198.516 نمره 198.326 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان 6 نفر 198.361 نمره 187.907 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون بامیان 1 نفر 198.136 نمره 198.136 نمره
دیپارتمنت امور مالی بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب 1 نفر 197.988 نمره 197.988 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 1 نفر 197.955 نمره 197.955 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 50 نفر 197.737 نمره 170.653 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون بلخ 2 نفر 195.923 نمره 185.857 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان 4 نفر 193.816 نمره 180.632 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان 2 نفر 193.554 نمره 182.259 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 61 نفر 192.968 نمره 151.17 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پروان 4 نفر 191.4 نمره 151.467 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 2 نفر 191.329 نمره 177.907 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 1 نفر 190.775 نمره 190.775 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بغلان 1 نفر 190.663 نمره 190.663 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان 3 نفر 190.271 نمره 186.281 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای اناث» نتیجه قرنطین گردید 4 نفر 189.53 نمره 168.568 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 1 نفر 189.198 نمره 189.198 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 26 نفر 188.891 نمره 158.929 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا 1 نفر 188.712 نمره 188.712 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان 5 نفر 188.295 نمره 178.655 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی 2 نفر 187.832 نمره 187.269 نمره
دیپارتمنت ادبیات نمایشی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل 2 نفر 187.695 نمره 182.432 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان 1 نفر 186.85 نمره 186.85 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 1 نفر 185.945 نمره 185.945 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار 1 نفر 185.761 نمره 185.761 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 1 نفر 184.525 نمره 184.525 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 1 نفر 184.441 نمره 184.441 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 1 نفر 184.366 نمره 184.366 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی 2 نفر 183.423 نمره 163.66 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 2 نفر 183.269 نمره 180.867 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان 1 نفر 182.975 نمره 182.975 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان 1 نفر 182.776 نمره 182.776 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان 4 نفر 182.28 نمره 173.666 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 3 نفر 182.03 نمره 175.225 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 1 نفر 181.316 نمره 181.316 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار 1 نفر 180.59 نمره 180.59 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 1 نفر 180.536 نمره 180.536 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پنجشیر 400 نفر 180.393 نمره 157.702 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون تخار 1 نفر 180.387 نمره 180.387 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زارعت پوهنتون بدخشان 1 نفر 180.117 نمره 180.117 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت هرات 1 نفر 179.437 نمره 179.437 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان 2 نفر 179.012 نمره 178.521 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی 1 نفر 178.694 نمره 178.694 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 2 نفر 178.585 نمره 165.828 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 178.541 نمره 178.541 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 1 نفر 177.048 نمره 177.048 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 1 نفر 176.927 نمره 176.927 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کاپیسا 7 نفر 176.505 نمره 150.022 نمره
دیپارتمنت روانشناسی تعلیم و تربیۀ ناشنوایان پوهنحی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 2 نفر 176.051 نمره 163.512 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 1 نفر 175.677 نمره 175.677 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان 1 نفر 174.816 نمره 174.816 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 1 نفر 174.253 نمره 174.253 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 1 نفر 173.912 نمره 173.912 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار 1 نفر 173.599 نمره 173.599 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان 3 نفر 173.435 نمره 170.567 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار 1 نفر 172.199 نمره 172.199 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور 1 نفر 172.183 نمره 172.183 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 1 نفر 171.586 نمره 171.586 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 5 نفر 170.881 نمره 151.209 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان 1 نفر 170.734 نمره 170.734 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 1 نفر 169.112 نمره 169.112 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بلخ 2 نفر 167.856 نمره 158.317 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 2 نفر 167.641 نمره 154.894 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 1 نفر 166.915 نمره 166.915 نمره
دیپارتمنت علوم کتابداری و معلومات پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان 3 نفر 166.789 نمره 151.633 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور 1 نفر 166.766 نمره 166.766 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 2 نفر 166.655 نمره 161.932 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 1 نفر 166.413 نمره 166.413 نمره
دیپارتمنت پاراکلینیک پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 1 نفر 165.496 نمره 165.496 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 2 نفر 163.215 نمره 162.558 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت زابل 1 نفر 160.61 نمره 160.61 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت غور 1 نفر 159.794 نمره 159.794 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 1 نفر 158.523 نمره 158.523 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت تخار 2 نفر 158.221 نمره 150.558 نمره
واجد شرایط شمولیت در موسسات تحصیلات عالی خصوصی 151 نفر 157.695 نمره 150.024 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 1 نفر 156.913 نمره 156.913 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 1 نفر 154.524 نمره 154.524 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 1 نفر 153.456 نمره 153.456 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 1 نفر 153.117 نمره 153.117 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 1 نفر 151.436 نمره 151.436 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت ننگرهار 1 نفر 150.279 نمره 150.279 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بدخشان 1 نفر 150.019 نمره 150.019 نمره
ناکام 251 نفر 149.991 نمره 91.25 نمره
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en