نتیجهمجموعبالاترین نمرهپاینترین نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا6 نفر303.593 نمره280.208 نمره
دیپارتمنت هایدرولیک و ساختمان های هایدروتخنیکی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری منابع آب و محیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر298.505 نمره298.505 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار2 نفر295.152 نمره278.285 نمره
دیپارتمنت علوم سیاسی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل1 نفر286.792 نمره286.792 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ریاضی پوهنتون کابل1 نفر286.762 نمره286.762 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا14 نفر278.164 نمره258.361 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا27 نفر273.084 نمره218.121 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست6 نفر273.027 نمره266.562 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پکتیا14 نفر268.838 نمره222.233 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست6 نفر268.301 نمره235.618 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا31 نفر267.21 نمره166.612 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا13 نفر267.19 نمره200.879 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا13 نفر267.171 نمره220.986 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار3 نفر265.155 نمره241.277 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاید خوست6 نفر262.581 نمره233.384 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون شیخ زاید خوست4 نفر262.476 نمره237.031 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی و انجنیری غزنی2 نفر261.129 نمره221.914 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون شیخ زاید خوست3 نفر260.19 نمره238.645 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا33 نفر257.695 نمره152.689 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون شیخ زاید خوست4 نفر257.297 نمره226.276 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پکتیا28 نفر256.707 نمره214.422 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار2 نفر256.684 نمره253.354 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا30 نفر251.504 نمره152.565 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاید خوست4 نفر250.036 نمره226.399 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا12 نفر249.195 نمره202.025 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون لغمان1 نفر248.248 نمره248.248 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی1 نفر246.85 نمره246.85 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی کیمیا پوهنتون کابل1 نفر240.595 نمره240.595 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاید خوست2 نفر240.513 نمره221.079 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی طبی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غنضفر کابل1 نفر238.999 نمره238.999 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون شیخ زاید خوست3 نفر237.338 نمره224.82 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر236.96 نمره236.96 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار2 نفر236.956 نمره222.454 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کابل1 نفر233.476 نمره233.476 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون ننگرهار3 نفر230.794 نمره188.241 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای اناث» نتیجه قرنطین گردید11 نفر228.894 نمره155.078 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا19 نفر225.682 نمره163.242 نمره
دیپارتمنت کار واموراجتماعی پوهنحی روان شناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل1 نفر224.285 نمره224.285 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست8 نفر222.567 نمره178.598 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زاید خوست4 نفر219.902 نمره211.914 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست5 نفر219.282 نمره195.841 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا29 نفر219.082 نمره189.381 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا42 نفر218.843 نمره193.991 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات ملی پوهنتون کابل1 نفر218.355 نمره218.355 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا38 نفر217.109 نمره198.039 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهار1 نفر217.017 نمره217.017 نمره
دیپارتمنت ارتباط عامه پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زاید خوست5 نفر216.383 نمره198.854 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون شیخ زاید خوست5 نفر215.953 نمره202.463 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی1 نفر215.765 نمره215.765 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون ننگرهار2 نفر215.663 نمره210.779 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا44 نفر214.606 نمره178.803 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کنر1 نفر213.793 نمره213.793 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا21 نفر213.782 نمره167.202 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار1 نفر213.739 نمره213.739 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا24 نفر212.713 نمره181.626 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا36 نفر212.483 نمره192.933 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی پوهنحی زراعت پوهنتون هرات1 نفر209.751 نمره209.751 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب1 نفر209.587 نمره209.587 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا25 نفر209.321 نمره180.671 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار2 نفر208.544 نمره198.774 نمره
دیپارتمنت احصائیه وایکونومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل1 نفر208.378 نمره208.378 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار3 نفر208.014 نمره163.13 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست2 نفر206.316 نمره202.93 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست10 نفر205.84 نمره184.295 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهار1 نفر204.006 نمره204.006 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پکتیا1240 نفر203.691 نمره150.001 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا32 نفر203.643 نمره183.88 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون شیخ زاید خوست12 نفر202.529 نمره182.884 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست2 نفر202.314 نمره194.298 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا10 نفر202.179 نمره162.105 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا20 نفر201.215 نمره163.148 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر198.006 نمره198.006 نمره
دیپارتمنت استخراج معدن و مواد مفیدۀ جامد پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان1 نفر197.927 نمره197.927 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار1 نفر197.54 نمره197.54 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست7 نفر196.145 نمره160.599 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا6 نفر195.802 نمره177.443 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا3 نفر195.598 نمره173.836 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای ذکور» نتیجه قرنطین گردید1 نفر195.499 نمره195.499 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا32 نفر195.136 نمره170.374 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب1 نفر195.133 نمره195.133 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا20 نفر194.269 نمره178.209 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار2 نفر194.161 نمره190.201 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار1 نفر194.074 نمره194.074 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا35 نفر193.766 نمره166.723 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا40 نفر193.268 نمره167.472 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست9 نفر192.927 نمره173.524 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اردو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست3 نفر192.448 نمره168.232 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا40 نفر192.107 نمره167.306 نمره
دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون شیخ زاید خوست6 نفر191.767 نمره168.377 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار2 نفر191.658 نمره189.95 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا1 نفر190.861 نمره190.861 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی1 نفر190.838 نمره190.838 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا33 نفر190.437 نمره166.702 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار1 نفر189.816 نمره189.816 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار2 نفر187.029 نمره183.492 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون بلخ1 نفر186.459 نمره186.459 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت خوست5 نفر185.769 نمره156.765 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار1 نفر184.988 نمره184.988 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی2 نفر184.272 نمره169.676 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار1 نفر182.785 نمره182.785 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ1 نفر181.948 نمره181.948 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان1 نفر181.733 نمره181.733 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست6 نفر181.471 نمره159.826 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا27 نفر180.993 نمره151.488 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی لوگر1 نفر180.314 نمره180.314 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات آلمانی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار1 نفر179.122 نمره179.122 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ1 نفر178.9 نمره178.9 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی2 نفر177.544 نمره177.253 نمره
دیپارتمنت تعلیمات مسلکی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر177.478 نمره177.478 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان1 نفر176.984 نمره176.984 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا2 نفر176.927 نمره151.286 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا1 نفر176.765 نمره176.765 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر176.647 نمره176.647 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان2 نفر175.536 نمره175.47 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار1 نفر175.032 نمره175.032 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر173.331 نمره173.331 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان1 نفر170.892 نمره170.892 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان1 نفر169.95 نمره169.95 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا1 نفر168.62 نمره168.62 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار1 نفر168.423 نمره168.423 نمره
دیپارتمنت پاراکلینیک پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان1 نفر167.468 نمره167.468 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی1 نفر167.169 نمره167.169 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت سمنگان1 نفر166.213 نمره166.213 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز1 نفر163.707 نمره163.707 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت ننگرهار2 نفر162.987 نمره159.9 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان1 نفر159.992 نمره159.992 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی لوگر1 نفر153.05 نمره153.05 نمره
ناکام348 نفر149.993 نمره114.1 نمره
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en