نتیجه مجموع بالاترین نمره پاینترین نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا 6 نفر 303.593 نمره 280.208 نمره
دیپارتمنت هایدرولیک و ساختمان های هایدروتخنیکی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری منابع آب و محیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 298.505 نمره 298.505 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار 2 نفر 295.152 نمره 278.285 نمره
دیپارتمنت علوم سیاسی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل 1 نفر 286.792 نمره 286.792 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ریاضی پوهنتون کابل 1 نفر 286.762 نمره 286.762 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا 14 نفر 278.164 نمره 258.361 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا 27 نفر 273.084 نمره 218.121 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست 6 نفر 273.027 نمره 266.562 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پکتیا 14 نفر 268.838 نمره 222.233 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست 6 نفر 268.301 نمره 235.618 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 31 نفر 267.21 نمره 166.612 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا 13 نفر 267.19 نمره 200.879 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا 13 نفر 267.171 نمره 220.986 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار 3 نفر 265.155 نمره 241.277 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاید خوست 6 نفر 262.581 نمره 233.384 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون شیخ زاید خوست 4 نفر 262.476 نمره 237.031 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی و انجنیری غزنی 2 نفر 261.129 نمره 221.914 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون شیخ زاید خوست 3 نفر 260.19 نمره 238.645 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 33 نفر 257.695 نمره 152.689 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون شیخ زاید خوست 4 نفر 257.297 نمره 226.276 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پکتیا 28 نفر 256.707 نمره 214.422 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار 2 نفر 256.684 نمره 253.354 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 30 نفر 251.504 نمره 152.565 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاید خوست 4 نفر 250.036 نمره 226.399 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا 12 نفر 249.195 نمره 202.025 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون لغمان 1 نفر 248.248 نمره 248.248 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 246.85 نمره 246.85 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی کیمیا پوهنتون کابل 1 نفر 240.595 نمره 240.595 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاید خوست 2 نفر 240.513 نمره 221.079 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی طبی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غنضفر کابل 1 نفر 238.999 نمره 238.999 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون شیخ زاید خوست 3 نفر 237.338 نمره 224.82 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار 1 نفر 236.96 نمره 236.96 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار 2 نفر 236.956 نمره 222.454 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کابل 1 نفر 233.476 نمره 233.476 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون ننگرهار 3 نفر 230.794 نمره 188.241 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای اناث» نتیجه قرنطین گردید 11 نفر 228.894 نمره 155.078 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا 19 نفر 225.682 نمره 163.242 نمره
دیپارتمنت کار واموراجتماعی پوهنحی روان شناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل 1 نفر 224.285 نمره 224.285 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست 8 نفر 222.567 نمره 178.598 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زاید خوست 4 نفر 219.902 نمره 211.914 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست 5 نفر 219.282 نمره 195.841 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا 29 نفر 219.082 نمره 189.381 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا 42 نفر 218.843 نمره 193.991 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات ملی پوهنتون کابل 1 نفر 218.355 نمره 218.355 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا 38 نفر 217.109 نمره 198.039 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهار 1 نفر 217.017 نمره 217.017 نمره
دیپارتمنت ارتباط عامه پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زاید خوست 5 نفر 216.383 نمره 198.854 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون شیخ زاید خوست 5 نفر 215.953 نمره 202.463 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 215.765 نمره 215.765 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون ننگرهار 2 نفر 215.663 نمره 210.779 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 44 نفر 214.606 نمره 178.803 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کنر 1 نفر 213.793 نمره 213.793 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا 21 نفر 213.782 نمره 167.202 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 1 نفر 213.739 نمره 213.739 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا 24 نفر 212.713 نمره 181.626 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 36 نفر 212.483 نمره 192.933 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی پوهنحی زراعت پوهنتون هرات 1 نفر 209.751 نمره 209.751 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب 1 نفر 209.587 نمره 209.587 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا 25 نفر 209.321 نمره 180.671 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 2 نفر 208.544 نمره 198.774 نمره
دیپارتمنت احصائیه وایکونومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل 1 نفر 208.378 نمره 208.378 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 3 نفر 208.014 نمره 163.13 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست 2 نفر 206.316 نمره 202.93 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست 10 نفر 205.84 نمره 184.295 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهار 1 نفر 204.006 نمره 204.006 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پکتیا 1240 نفر 203.691 نمره 150.001 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 32 نفر 203.643 نمره 183.88 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون شیخ زاید خوست 12 نفر 202.529 نمره 182.884 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست 2 نفر 202.314 نمره 194.298 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 10 نفر 202.179 نمره 162.105 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا 20 نفر 201.215 نمره 163.148 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 1 نفر 198.006 نمره 198.006 نمره
دیپارتمنت استخراج معدن و مواد مفیدۀ جامد پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان 1 نفر 197.927 نمره 197.927 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 1 نفر 197.54 نمره 197.54 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست 7 نفر 196.145 نمره 160.599 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 6 نفر 195.802 نمره 177.443 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 3 نفر 195.598 نمره 173.836 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای ذکور» نتیجه قرنطین گردید 1 نفر 195.499 نمره 195.499 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 32 نفر 195.136 نمره 170.374 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب 1 نفر 195.133 نمره 195.133 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 20 نفر 194.269 نمره 178.209 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار 2 نفر 194.161 نمره 190.201 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار 1 نفر 194.074 نمره 194.074 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا 35 نفر 193.766 نمره 166.723 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا 40 نفر 193.268 نمره 167.472 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست 9 نفر 192.927 نمره 173.524 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اردو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست 3 نفر 192.448 نمره 168.232 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 40 نفر 192.107 نمره 167.306 نمره
دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون شیخ زاید خوست 6 نفر 191.767 نمره 168.377 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 2 نفر 191.658 نمره 189.95 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 1 نفر 190.861 نمره 190.861 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی 1 نفر 190.838 نمره 190.838 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 33 نفر 190.437 نمره 166.702 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 1 نفر 189.816 نمره 189.816 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 2 نفر 187.029 نمره 183.492 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون بلخ 1 نفر 186.459 نمره 186.459 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت خوست 5 نفر 185.769 نمره 156.765 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار 1 نفر 184.988 نمره 184.988 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی 2 نفر 184.272 نمره 169.676 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 1 نفر 182.785 نمره 182.785 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 1 نفر 181.948 نمره 181.948 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان 1 نفر 181.733 نمره 181.733 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست 6 نفر 181.471 نمره 159.826 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 27 نفر 180.993 نمره 151.488 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی لوگر 1 نفر 180.314 نمره 180.314 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات آلمانی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 1 نفر 179.122 نمره 179.122 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 1 نفر 178.9 نمره 178.9 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی 2 نفر 177.544 نمره 177.253 نمره
دیپارتمنت تعلیمات مسلکی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 1 نفر 177.478 نمره 177.478 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 1 نفر 176.984 نمره 176.984 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 2 نفر 176.927 نمره 151.286 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 1 نفر 176.765 نمره 176.765 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 176.647 نمره 176.647 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان 2 نفر 175.536 نمره 175.47 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار 1 نفر 175.032 نمره 175.032 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 173.331 نمره 173.331 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 1 نفر 170.892 نمره 170.892 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 1 نفر 169.95 نمره 169.95 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 1 نفر 168.62 نمره 168.62 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 1 نفر 168.423 نمره 168.423 نمره
دیپارتمنت پاراکلینیک پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 1 نفر 167.468 نمره 167.468 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی 1 نفر 167.169 نمره 167.169 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت سمنگان 1 نفر 166.213 نمره 166.213 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 1 نفر 163.707 نمره 163.707 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت ننگرهار 2 نفر 162.987 نمره 159.9 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 1 نفر 159.992 نمره 159.992 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی لوگر 1 نفر 153.05 نمره 153.05 نمره
ناکام 348 نفر 149.993 نمره 114.1 نمره
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en