نتیجهمجموعبالاترین نمرهپاینترین نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر299.833 نمره299.833 نمره
دیپارتمنت علوم سیاسی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل1 نفر299.407 نمره299.407 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار1 نفر295.592 نمره295.592 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا1 نفر294.208 نمره294.208 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار1 نفر290.712 نمره290.712 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست2 نفر282.967 نمره271.416 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون شیخ زاید خوست4 نفر274.54 نمره227.772 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون شیخ زاید خوست4 نفر273.564 نمره203.053 نمره
دیپارتمنت انجنیری منابع آب و حفاظت محیط زیست پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار1 نفر269.39 نمره269.39 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون شیخ زاید خوست2 نفر262.306 نمره252.349 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون شیخ زاید خوست4 نفر261.958 نمره240.144 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زاید خوست5 نفر261.566 نمره210.738 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی طبی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غنضفر کابل1 نفر260.807 نمره260.807 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پکتیا1 نفر259.291 نمره259.291 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا3 نفر255.234 نمره223.312 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر254.256 نمره254.256 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار2 نفر253.337 نمره247.694 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون پروان1 نفر252.088 نمره252.088 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون لغمان1 نفر251.51 نمره251.51 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان1 نفر249.264 نمره249.264 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون ننگرهار2 نفر246.582 نمره194.155 نمره
دیپارتمنت باستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ1 نفر244.642 نمره244.642 نمره
دیپارتمنت پیداگوژی پوهنحی روان شناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل1 نفر244.151 نمره244.151 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا1 نفر243.825 نمره243.825 نمره
دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ1 نفر242.989 نمره242.989 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون شیخ زاید خوست2 نفر241.991 نمره226.716 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر240.918 نمره240.918 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان1 نفر240.904 نمره240.904 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی2 نفر239.962 نمره204.122 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار1 نفر239.787 نمره239.787 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا4 نفر237.87 نمره224.123 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پکتیا1 نفر235.051 نمره235.051 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار7 نفر232.89 نمره188.721 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا5 نفر231.146 نمره207.135 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر230.227 نمره230.227 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندهار1 نفر229.472 نمره229.472 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا37 نفر229.252 نمره152.053 نمره
دیپارتمنت فزیوتراپی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل1 نفر228.012 نمره228.012 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی1 نفر226.707 نمره226.707 نمره
دیپارتمنت سوداگری پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار1 نفر226.354 نمره226.354 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار1 نفر226.072 نمره226.072 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند2 نفر225.591 نمره209.462 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا5 نفر225.101 نمره195.632 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار1 نفر222.14 نمره222.14 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهار1 نفر222.116 نمره222.116 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست7 نفر220.356 نمره178.506 نمره
دیپارتمنت ارتباط عامه پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زاید خوست2 نفر219.5 نمره199.489 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا7 نفر219.306 نمره184.041 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا41 نفر216.913 نمره172.669 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر216.822 نمره216.822 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی3 نفر215.591 نمره212.079 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست4 نفر215.404 نمره204.639 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی1 نفر215.034 نمره215.034 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار2 نفر213.982 نمره211.154 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون شیخ زاید خوست8 نفر213.617 نمره183.267 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا45 نفر212.596 نمره152.093 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا44 نفر211.773 نمره176.829 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا3 نفر211.599 نمره200.551 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست6 نفر211.445 نمره188.095 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر211.28 نمره211.28 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا47 نفر211.224 نمره180.321 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون غزنی2 نفر210.678 نمره197.69 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کندهار3 نفر209.847 نمره202.416 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا1 نفر207.699 نمره207.699 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان3 نفر207.468 نمره196.493 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار1 نفر207.415 نمره207.415 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی2 نفر207.215 نمره206.092 نمره
دیپارتمنت تاریخ و جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون شیخ زاید خوست6 نفر206.577 نمره182.695 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار1 نفر205.448 نمره205.448 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا3 نفر205.12 نمره195.481 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی1 نفر203.597 نمره203.597 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا4 نفر203.08 نمره168.778 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون غزنی2 نفر203.053 نمره196.054 نمره
دیپارتمنت انجنیری معدن پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی و انجنیری غزنی2 نفر202.941 نمره199.102 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون غزنی1 نفر202.656 نمره202.656 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا28 نفر202.173 نمره168.493 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان1 نفر202.151 نمره202.151 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا6 نفر201.584 نمره178.454 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار3 نفر201.166 نمره172.395 نمره
دیپارتمنت تیاتر پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل1 نفر201.137 نمره201.137 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان1 نفر200.681 نمره200.681 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا56 نفر199.523 نمره151.172 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا4 نفر199.201 نمره175.598 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست2 نفر198.115 نمره178.642 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان1 نفر197.635 نمره197.635 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا3 نفر197.507 نمره193.568 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا39 نفر197.493 نمره166.266 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار1 نفر197.368 نمره197.368 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا25 نفر195.391 نمره152.17 نمره
دیپارتمنت تعلیمات مسلکی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار2 نفر195.282 نمره182.578 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار2 نفر193.914 نمره187.522 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای اناث» نتیجه قرنطین گردید1 نفر192.415 نمره192.415 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون غزنی2 نفر191.77 نمره184.183 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر1 نفر190.753 نمره190.753 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست2 نفر190.216 نمره184.019 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا1 نفر189.699 نمره189.699 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی1 نفر189.393 نمره189.393 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات آلمانی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار1 نفر189.176 نمره189.176 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست3 نفر188.963 نمره165.618 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون غزنی3 نفر188.658 نمره184.153 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار1 نفر188.573 نمره188.573 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار3 نفر187.85 نمره165.695 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار1 نفر187.608 نمره187.608 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان1 نفر186.399 نمره186.399 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان1 نفر185.958 نمره185.958 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر185.778 نمره185.778 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بلخ1 نفر184.902 نمره184.902 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی2 نفر184.588 نمره180.526 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب1 نفر184.32 نمره184.32 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا1 نفر183.774 نمره183.774 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا1 نفر183.729 نمره183.729 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار1 نفر182.999 نمره182.999 نمره
دیپارتمنت اکتشاف مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان1 نفر182.782 نمره182.782 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت خوست2 نفر182.432 نمره166.954 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان1 نفر182.152 نمره182.152 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پکتیا4 نفر181.98 نمره167.033 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی3 نفر181.73 نمره176.748 نمره
دیپارتمنت انجنیری منابع آب و حفاظت محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار1 نفر180.553 نمره180.553 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت زابل1 نفر180.431 نمره180.431 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور1 نفر180.362 نمره180.362 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار1 نفر179.791 نمره179.791 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت ننگرهار5 نفر179.063 نمره153.782 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار1 نفر177.454 نمره177.454 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر177.128 نمره177.128 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست3 نفر174.071 نمره158.084 نمره
دیپارتمنت احصائیه وایکونومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل1 نفر173.205 نمره173.205 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی1 نفر172.413 نمره172.413 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اردو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر170.058 نمره170.058 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پکتیکا115 نفر168.649 نمره150.185 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا1 نفر168.632 نمره168.632 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا1 نفر168.213 نمره168.213 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند1 نفر166.758 نمره166.758 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی وردک1 نفر165.812 نمره165.812 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا1 نفر165.307 نمره165.307 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زارعت پوهنتون کندز1 نفر165.26 نمره165.26 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا1 نفر164.624 نمره164.624 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل1 نفر163.96 نمره163.96 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان1 نفر158.165 نمره158.165 نمره
ناکام53 نفر149.948 نمره120.213 نمره
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en