نتیجه مجموع بالاترین نمره پاینترین نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 299.833 نمره 299.833 نمره
دیپارتمنت علوم سیاسی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل 1 نفر 299.407 نمره 299.407 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار 1 نفر 295.592 نمره 295.592 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا 1 نفر 294.208 نمره 294.208 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار 1 نفر 290.712 نمره 290.712 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست 2 نفر 282.967 نمره 271.416 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون شیخ زاید خوست 4 نفر 274.54 نمره 227.772 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون شیخ زاید خوست 4 نفر 273.564 نمره 203.053 نمره
دیپارتمنت انجنیری منابع آب و حفاظت محیط زیست پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار 1 نفر 269.39 نمره 269.39 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون شیخ زاید خوست 2 نفر 262.306 نمره 252.349 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون شیخ زاید خوست 4 نفر 261.958 نمره 240.144 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زاید خوست 5 نفر 261.566 نمره 210.738 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی طبی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غنضفر کابل 1 نفر 260.807 نمره 260.807 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پکتیا 1 نفر 259.291 نمره 259.291 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا 3 نفر 255.234 نمره 223.312 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 254.256 نمره 254.256 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 2 نفر 253.337 نمره 247.694 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون پروان 1 نفر 252.088 نمره 252.088 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون لغمان 1 نفر 251.51 نمره 251.51 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان 1 نفر 249.264 نمره 249.264 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون ننگرهار 2 نفر 246.582 نمره 194.155 نمره
دیپارتمنت باستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ 1 نفر 244.642 نمره 244.642 نمره
دیپارتمنت پیداگوژی پوهنحی روان شناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل 1 نفر 244.151 نمره 244.151 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا 1 نفر 243.825 نمره 243.825 نمره
دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 1 نفر 242.989 نمره 242.989 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون شیخ زاید خوست 2 نفر 241.991 نمره 226.716 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار 1 نفر 240.918 نمره 240.918 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان 1 نفر 240.904 نمره 240.904 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی 2 نفر 239.962 نمره 204.122 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار 1 نفر 239.787 نمره 239.787 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا 4 نفر 237.87 نمره 224.123 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پکتیا 1 نفر 235.051 نمره 235.051 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار 7 نفر 232.89 نمره 188.721 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا 5 نفر 231.146 نمره 207.135 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 230.227 نمره 230.227 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندهار 1 نفر 229.472 نمره 229.472 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 37 نفر 229.252 نمره 152.053 نمره
دیپارتمنت فزیوتراپی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل 1 نفر 228.012 نمره 228.012 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی 1 نفر 226.707 نمره 226.707 نمره
دیپارتمنت سوداگری پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار 1 نفر 226.354 نمره 226.354 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار 1 نفر 226.072 نمره 226.072 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 2 نفر 225.591 نمره 209.462 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا 5 نفر 225.101 نمره 195.632 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار 1 نفر 222.14 نمره 222.14 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهار 1 نفر 222.116 نمره 222.116 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست 7 نفر 220.356 نمره 178.506 نمره
دیپارتمنت ارتباط عامه پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زاید خوست 2 نفر 219.5 نمره 199.489 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 7 نفر 219.306 نمره 184.041 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 41 نفر 216.913 نمره 172.669 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 1 نفر 216.822 نمره 216.822 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی 3 نفر 215.591 نمره 212.079 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست 4 نفر 215.404 نمره 204.639 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی 1 نفر 215.034 نمره 215.034 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 2 نفر 213.982 نمره 211.154 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون شیخ زاید خوست 8 نفر 213.617 نمره 183.267 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 45 نفر 212.596 نمره 152.093 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 44 نفر 211.773 نمره 176.829 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا 3 نفر 211.599 نمره 200.551 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست 6 نفر 211.445 نمره 188.095 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 1 نفر 211.28 نمره 211.28 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 47 نفر 211.224 نمره 180.321 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون غزنی 2 نفر 210.678 نمره 197.69 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کندهار 3 نفر 209.847 نمره 202.416 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا 1 نفر 207.699 نمره 207.699 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان 3 نفر 207.468 نمره 196.493 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 1 نفر 207.415 نمره 207.415 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 2 نفر 207.215 نمره 206.092 نمره
دیپارتمنت تاریخ و جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون شیخ زاید خوست 6 نفر 206.577 نمره 182.695 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 1 نفر 205.448 نمره 205.448 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 3 نفر 205.12 نمره 195.481 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی 1 نفر 203.597 نمره 203.597 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 4 نفر 203.08 نمره 168.778 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون غزنی 2 نفر 203.053 نمره 196.054 نمره
دیپارتمنت انجنیری معدن پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی و انجنیری غزنی 2 نفر 202.941 نمره 199.102 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون غزنی 1 نفر 202.656 نمره 202.656 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 28 نفر 202.173 نمره 168.493 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 1 نفر 202.151 نمره 202.151 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 6 نفر 201.584 نمره 178.454 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 3 نفر 201.166 نمره 172.395 نمره
دیپارتمنت تیاتر پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل 1 نفر 201.137 نمره 201.137 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان 1 نفر 200.681 نمره 200.681 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 56 نفر 199.523 نمره 151.172 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 4 نفر 199.201 نمره 175.598 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست 2 نفر 198.115 نمره 178.642 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان 1 نفر 197.635 نمره 197.635 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا 3 نفر 197.507 نمره 193.568 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 39 نفر 197.493 نمره 166.266 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار 1 نفر 197.368 نمره 197.368 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 25 نفر 195.391 نمره 152.17 نمره
دیپارتمنت تعلیمات مسلکی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 2 نفر 195.282 نمره 182.578 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 2 نفر 193.914 نمره 187.522 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای اناث» نتیجه قرنطین گردید 1 نفر 192.415 نمره 192.415 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون غزنی 2 نفر 191.77 نمره 184.183 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 1 نفر 190.753 نمره 190.753 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست 2 نفر 190.216 نمره 184.019 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 1 نفر 189.699 نمره 189.699 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی 1 نفر 189.393 نمره 189.393 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات آلمانی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 1 نفر 189.176 نمره 189.176 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست 3 نفر 188.963 نمره 165.618 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون غزنی 3 نفر 188.658 نمره 184.153 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 1 نفر 188.573 نمره 188.573 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 3 نفر 187.85 نمره 165.695 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 1 نفر 187.608 نمره 187.608 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان 1 نفر 186.399 نمره 186.399 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان 1 نفر 185.958 نمره 185.958 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 185.778 نمره 185.778 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بلخ 1 نفر 184.902 نمره 184.902 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی 2 نفر 184.588 نمره 180.526 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 1 نفر 184.32 نمره 184.32 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا 1 نفر 183.774 نمره 183.774 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 1 نفر 183.729 نمره 183.729 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار 1 نفر 182.999 نمره 182.999 نمره
دیپارتمنت اکتشاف مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان 1 نفر 182.782 نمره 182.782 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت خوست 2 نفر 182.432 نمره 166.954 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان 1 نفر 182.152 نمره 182.152 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پکتیا 4 نفر 181.98 نمره 167.033 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی 3 نفر 181.73 نمره 176.748 نمره
دیپارتمنت انجنیری منابع آب و حفاظت محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 1 نفر 180.553 نمره 180.553 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت زابل 1 نفر 180.431 نمره 180.431 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور 1 نفر 180.362 نمره 180.362 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار 1 نفر 179.791 نمره 179.791 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت ننگرهار 5 نفر 179.063 نمره 153.782 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 1 نفر 177.454 نمره 177.454 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 177.128 نمره 177.128 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست 3 نفر 174.071 نمره 158.084 نمره
دیپارتمنت احصائیه وایکونومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل 1 نفر 173.205 نمره 173.205 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی 1 نفر 172.413 نمره 172.413 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اردو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 170.058 نمره 170.058 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پکتیکا 115 نفر 168.649 نمره 150.185 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 1 نفر 168.632 نمره 168.632 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 1 نفر 168.213 نمره 168.213 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 1 نفر 166.758 نمره 166.758 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی وردک 1 نفر 165.812 نمره 165.812 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا 1 نفر 165.307 نمره 165.307 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زارعت پوهنتون کندز 1 نفر 165.26 نمره 165.26 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا 1 نفر 164.624 نمره 164.624 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 1 نفر 163.96 نمره 163.96 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 1 نفر 158.165 نمره 158.165 نمره
ناکام 53 نفر 149.948 نمره 120.213 نمره
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en