نتیجه مجموع بالاترین نمره پاینترین نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل 61 نفر 344.248 نمره 328.922 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل 69 نفر 340.781 نمره 322.39 نمره
دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل 18 نفر 339.382 نمره 319.427 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست 14 نفر 339.36 نمره 254.009 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل 69 نفر 337.668 نمره 317.353 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل 34 نفر 337.533 نمره 298.952 نمره
دیپارتمنت برق و الکترونیک پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل 49 نفر 335.593 نمره 288.135 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ریاضی پوهنتون کابل 43 نفر 334.245 نمره 239.211 نمره
دیپارتمنت محاسبه (Accounting) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل 52 نفر 332.662 نمره 259.641 نمره
دیپارتمنت حقوق پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل 139 نفر 332.343 نمره 290.796 نمره
دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل 80 نفر 330.945 نمره 279.532 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل 29 نفر 329.362 نمره 288.406 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل 42 نفر 329.213 نمره 307.184 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل 48 نفر 329.071 نمره 315.763 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات 10 نفر 328.965 نمره 308.967 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل 107 نفر 328.922 نمره 291.886 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا 44 نفر 327.867 نمره 279.118 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار 63 نفر 327.676 نمره 305.477 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون کابل 68 نفر 327.628 نمره 285.263 نمره
دیپارتمنت شهر سازی صرف برای ذکور پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل 30 نفر 327.543 نمره 285.264 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل 76 نفر 327.351 نمره 313.574 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی 48 نفر 327.234 نمره 291.85 نمره
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل 27 نفر 325.993 نمره 272.081 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل 29 نفر 325.768 نمره 304.252 نمره
دیپارتمنت علوم سیاسی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل 124 نفر 322.5 نمره 279.72 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل 21 نفر 322.394 نمره 245.044 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل 72 نفر 322.362 نمره 260.355 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزارصرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کابل 35 نفر 322.193 نمره 298.604 نمره
دیپارتمنت انرژی پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل 49 نفر 322.08 نمره 256.03 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون بلخ 13 نفر 320.783 نمره 286.026 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل 33 نفر 320.486 نمره 291.923 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ 24 نفر 320.313 نمره 302.526 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل 82 نفر 319.561 نمره 271.617 نمره
دیپارتمنت قابلگی صرف برای اناث پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهنتون طبی کابل 55 نفر 319.36 نمره 290.44 نمره
دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل 3 نفر 319.235 نمره 308.409 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار 47 نفر 319.104 نمره 275.634 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کابل 26 نفر 318.963 نمره 284.397 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 8 نفر 318.959 نمره 174.123 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار 53 نفر 318.914 نمره 270.432 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست 29 نفر 318.869 نمره 289.462 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل 28 نفر 317.483 نمره 290.833 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل 17 نفر 317.241 نمره 275.475 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار 24 نفر 317.214 نمره 283.786 نمره
دیپارتمنت مدیریت سیستم های معلوماتی (MIS) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل 53 نفر 317.208 نمره 281.772 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوترو انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل 18 نفر 317.198 نمره 286.255 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی لابراتوار طبی صرف برای ذکور پوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل 19 نفر 315.649 نمره 289.241 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل 29 نفر 315.504 نمره 253.369 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل 19 نفر 315.473 نمره 291.708 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون هرات 5 نفر 315.423 نمره 296.884 نمره
دیپارتمنت هایدرولیک و ساختمان های هایدروتخنیکی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری منابع آب و محیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل 31 نفر 315.053 نمره 251.759 نمره
دیپارتمنت تأمین برق صرف برای ذکور پوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک کابل 26 نفر 314.232 نمره 269.396 نمره
دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل 2 نفر 314.23 نمره 314.087 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات ملی پوهنتون کابل 147 نفر 314.157 نمره 235.351 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای ذکور پوهنحی جیوماتیک و کدستر پوهنتون پولی تخنیک کابل 19 نفر 314.098 نمره 254.796 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات 8 نفر 313.985 نمره 284.025 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون هرات 5 نفر 313.921 نمره 296.785 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 19 نفر 312.788 نمره 183.842 نمره
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای اناث پوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل 28 نفر 312.495 نمره 276.862 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای اناث پوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل 29 نفر 312.419 نمره 273.855 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی لابراتوار طبی صرف برای اناث پوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل 24 نفر 312.242 نمره 278.871 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری کمپیوترو انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل 18 نفر 312.219 نمره 263.289 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل 36 نفر 312.093 نمره 281.388 نمره
دیپارتمنت محاسبه و علوم معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل 16 نفر 312.003 نمره 263.003 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون کابل 96 نفر 311.093 نمره 270.841 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی وزارت مخابرات پوهنتون کابل 21 نفر 310.799 نمره 275.007 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی فارمسی پوهنتون کابل 62 نفر 310.76 نمره 277.07 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای اناث پوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل 28 نفر 310.528 نمره 257.295 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی ریاضی پوهنتون کابل 67 نفر 310.137 نمره 250.362 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیر عضوی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل 22 نفر 309.594 نمره 150.761 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل 25 نفر 309.06 نمره 260.46 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل 31 نفر 308.937 نمره 276.62 نمره
دیپارتمنت ادارۀ اعمار ساختمان ها صرف برای اناث پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل 17 نفر 308.77 نمره 258.642 نمره
دیپارتمنت میخانیک صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل 38 نفر 308.742 نمره 261.754 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای اناث» نتیجه قرنطین گردید 176 نفر 308.405 نمره 152.021 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار 27 نفر 307.705 نمره 253.251 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون هرات 3 نفر 305.746 نمره 222.401 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون کابل 51 نفر 305.656 نمره 243.48 نمره
دیپارتمنت بانکداری و تجارت پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان 12 نفر 305.622 نمره 209.767 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کابل 90 نفر 305.492 نمره 270.271 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل 25 نفر 305.346 نمره 276.751 نمره
دیپارتمنت انستیزی صرف برای اناث پوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل 28 نفر 304.933 نمره 267.002 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون ننگرهار 40 نفر 304.13 نمره 246.846 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کابل 92 نفر 304.029 نمره 260.494 نمره
دیپارتمنت ادارۀ اعمار ساختمان ها صرف برای ذکور پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل 24 نفر 303.88 نمره 271.688 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات ملی پوهنتون کابل 152 نفر 303.8 نمره 213.376 نمره
دیپارتمنت نرسنگ صرف برای اناث پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهنتون طبی کابل 37 نفر 302.69 نمره 260.939 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ 25 نفر 302.492 نمره 253.47 نمره
دیپارتمنت انجینری ساختمان های ترانسپورتی صرف برای ذکور پوهنحی ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل 25 نفر 302.315 نمره 273.164 نمره
دیپارتمنت انستیزی صرف برای ذکور پوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل 15 نفر 302.312 نمره 261.431 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار 28 نفر 302.283 نمره 240.822 نمره
دیپارتمنت روانشناسی پوهنحی روان شناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل 42 نفر 302.192 نمره 262.933 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون هرات 3 نفر 302.113 نمره 282.721 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 4 نفر 301.976 نمره 158.746 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار 28 نفر 301.862 نمره 237.791 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی 38 نفر 300.573 نمره 228.046 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار 28 نفر 300.357 نمره 241.422 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی 29 نفر 300.273 نمره 260.921 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون ننگرهار 44 نفر 298.536 نمره 236.547 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ 14 نفر 297.376 نمره 222.668 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار 31 نفر 297.354 نمره 252.002 نمره
دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ 19 نفر 297.252 نمره 240.957 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای اناث پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل 14 نفر 297.227 نمره 263.998 نمره
دیپارتمنت شهر سازی صرف برای اناث پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل 17 نفر 297.163 نمره 267.105 نمره
دیپارتمنت انجنیری کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل 16 نفر 296.436 نمره 268.299 نمره
دیپارتمنت گرافیک دیزاین پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل 45 نفر 295.983 نمره 257.001 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی فزیک پوهنتون کابل 34 نفر 295.962 نمره 235.208 نمره
دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون کابل 4 نفر 295.439 نمره 281.385 نمره
دیپارتمنت انجنیری آبرسانی و محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری منابع آب و محیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل 19 نفر 294.968 نمره 253.322 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست 27 نفر 294.702 نمره 266.035 نمره
دیپارتمنت نرسنگ صرف برای ذکور پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهنتون طبی کابل 12 نفر 293.909 نمره 267.98 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ 15 نفر 293.442 نمره 264.239 نمره
دیپارتمنت احصائیه وایکونومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل 77 نفر 293.296 نمره 171.623 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون هرات 4 نفر 293.011 نمره 200.283 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون شیخ زاید خوست 18 نفر 292.643 نمره 226.842 نمره
دیپارتمنت قضا و څارنوالی پوهنحی حقوق پوهنتون هرات 6 نفر 292.569 نمره 259.696 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی پوهنحی زراعت پوهنتون هرات 3 نفر 292.547 نمره 245.768 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای ذکور» نتیجه قرنطین گردید 75 نفر 292.425 نمره 162.901 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل 60 نفر 291.88 نمره 251.157 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی 43 نفر 291.867 نمره 235.912 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون کندهار 5 نفر 291.753 نمره 253.36 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی وزارت مخابرات پوهنتون کابل 46 نفر 291.626 نمره 231.328 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فرانسوی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل 48 نفر 291.1 نمره 245.102 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 89 نفر 290.674 نمره 243.927 نمره
دیپارتمنت انجنیری تفحص و اکتشاف معادن صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل 23 نفر 290.662 نمره 221.762 نمره
دیپارتمنت پروتیز دندان صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل 11 نفر 290.6 نمره 246.325 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات ترکی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل 59 نفر 290.336 نمره 239.63 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی 52 نفر 290.143 نمره 225.621 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 14 نفر 290.11 نمره 263.064 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهار 25 نفر 290.03 نمره 193.791 نمره
انستیتوت های نیمه عالی شهر کابل 4700 نفر 289.889 نمره 191.65 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا 21 نفر 289.102 نمره 257.942 نمره
دیپارتمنت محاسبه و علوم معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل 23 نفر 288.785 نمره 242.618 نمره
دیپارتمنت انجنیری کمپیوتر صرف برای اناث پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل 20 نفر 288.509 نمره 259.875 نمره
دیپارتمنت راه آهن صرف برای ذکور پوهنحی ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل 25 نفر 288.453 نمره 256.985 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ 7 نفر 288.156 نمره 260.07 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون هرات 1 نفر 288.054 نمره 288.054 نمره
دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای اناث پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل 2 نفر 288.029 نمره 273.252 نمره
دیپارتمنت تاریخ عمومی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون کابل 71 نفر 287.326 نمره 211.005 نمره
دیپارتمنت ادارۀ تربیتی پوهنحی روان شناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل 45 نفر 287.323 نمره 211.125 نمره
دیپارتمنت سوداگری پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار 34 نفر 287.208 نمره 215.877 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 4 نفر 287.162 نمره 183.68 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ 11 نفر 287.108 نمره 249.79 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ 26 نفر 287.077 نمره 239.72 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی و آموزشی پوهنحی آموزش کمپیوتر و تکنالوژی معلوماتی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 46 نفر 287.006 نمره 245.965 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار 15 نفر 286.998 نمره 248.207 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی 28 نفر 286.944 نمره 231.239 نمره
دیپارتمنت قابلگی عالی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل 47 نفر 286.477 نمره 237.179 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی کیمیا پوهنتون کابل 56 نفر 286.465 نمره 229.938 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 62 نفر 286.062 نمره 229.533 نمره
دیپارتمنت نرسنگ بخش نظامی پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهنتون طبی کابل 4 نفر 285.64 نمره 260.257 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی 42 نفر 285.273 نمره 246.005 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بدخشان 10 نفر 285.253 نمره 204.068 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی فزیک پوهنتون کابل 59 نفر 285.248 نمره 231.34 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ 22 نفر 285.152 نمره 241.191 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات چینایی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل 31 نفر 285.126 نمره 233.187 نمره
دیپارتمنت فلسفه وجامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون کابل 33 نفر 285.086 نمره 255.234 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل 36 نفر 284.83 نمره 236.981 نمره
دیپارتمنت حفاظت محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل 17 نفر 284.747 نمره 240.462 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروان 37 نفر 284.719 نمره 231.208 نمره
دیپارتمنت تنکالوژی معلوماتی و آموزشی پوهنحی آموزش کمپیوتر و تکنالوژی معلوماتی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 43 نفر 284.665 نمره 259.3 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون هرات 7 نفر 283.963 نمره 251.739 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات آلمانی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل 50 نفر 283.783 نمره 238.211 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات 2 نفر 283.731 نمره 278.245 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون پروان 34 نفر 283.626 نمره 213.93 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات اسپانوی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل 45 نفر 283.574 نمره 219.238 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون لغمان 24 نفر 283.574 نمره 241.023 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار 21 نفر 283.565 نمره 232.97 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 22 نفر 283.504 نمره 242.129 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار 31 نفر 282.935 نمره 201.936 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون هرات 4 نفر 282.856 نمره 233.315 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 13 نفر 282.635 نمره 180.347 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار 24 نفر 282.532 نمره 184.129 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی 9 نفر 282.362 نمره 209.507 نمره
دیپارتمنت هایدرولیک و ساختمان های هایدروتخنیکی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری منابع آب و محیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل 12 نفر 282.159 نمره 198.999 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 12 نفر 282.034 نمره 191.589 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون هرات 7 نفر 281.961 نمره 256.146 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 109 نفر 281.636 نمره 221.788 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کیمیا پوهنتون کابل 36 نفر 281.566 نمره 201.987 نمره
دیپارتمنت انجنیری منابع آب و حفاظت محیط زیست پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار 26 نفر 281.406 نمره 199.335 نمره
دیپارتمنت روان شناسی عمومی پوهنحی روانشناسی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 51 نفر 281.14 نمره 240.98 نمره
دیپارتمنت مدیریت حوادث صرف برای ذکور پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل 22 نفر 280.847 نمره 230.933 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی 22 نفر 280.792 نمره 174.213 نمره
دیپارتمنت پروتیز دندان صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل 26 نفر 280.752 نمره 238.311 نمره
دیپارتمنت میخانیک صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل 6 نفر 280.624 نمره 249.191 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات 5 نفر 280.356 نمره 266.175 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 10 نفر 280.298 نمره 158.484 نمره
دیپارتمنت پیداگوژی پوهنحی روان شناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل 46 نفر 280.124 نمره 214.073 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی بیولوژی پوهنتون کابل 66 نفر 280.117 نمره 243.71 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاید خوست 26 نفر 279.805 نمره 222.081 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم و ارتباط جمعی پوهنتون هرات 9 نفر 279.567 نمره 240.486 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی طبی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل 21 نفر 279.081 نمره 221.686 نمره
دیپارتمنت تاریخ و جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون شیخ زاید خوست 5 نفر 278.73 نمره 180.431 نمره
دیپارتمنت استخراج زیرزمینی معادن صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل 29 نفر 278.658 نمره 238.575 نمره
دیپارتمنت جیولوجی صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل 23 نفر 278.597 نمره 209.218 نمره
دیپارتمنت مشاوره و رهنمایی پوهنحی روانشناسی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 51 نفر 277.964 نمره 228.335 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 70 نفر 277.601 نمره 227.047 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی 8 نفر 277.355 نمره 230.25 نمره
دیپارتمنت کار واموراجتماعی پوهنحی روان شناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل 42 نفر 277.337 نمره 222.811 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندهار 10 نفر 276.995 نمره 216.244 نمره
دیپارتمنت مدیریت حوادث صرف برای اناث پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل 18 نفر 276.564 نمره 233.583 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 51 نفر 276.441 نمره 212.496 نمره
دیپارتمنت پلان وپالیسی پوهنحی روان شناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل 45 نفر 276.377 نمره 240.189 نمره
دیپارتمنت انجنیری اتو میخانیک صرف برای اناث پوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک کابل 18 نفر 276.339 نمره 226.308 نمره
دیپارتمنت حفاظت محیط زیست صرف برای اناث پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل 13 نفر 276.204 نمره 233.526 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 4 نفر 275.982 نمره 194.036 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کابل 35 نفر 275.77 نمره 216.435 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات 3 نفر 275.735 نمره 264.993 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاید خوست 16 نفر 275.673 نمره 228.427 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی بیولوژی پوهنتون کابل 51 نفر 275.573 نمره 215.813 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 61 نفر 275.548 نمره 208.889 نمره
دیپارتمنت سیستم اطلاعات جغرافیایی صرف برای ذکور پوهنحی جیوماتیک و کدستر پوهنتون پولی تخنیک کابل 20 نفر 274.899 نمره 251.393 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون شیخ زاید خوست 16 نفر 274.619 نمره 226.321 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون ننگرهار 33 نفر 274.459 نمره 201.503 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 85 نفر 272.809 نمره 203.861 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندهار 37 نفر 272.724 نمره 220.942 نمره
دیپارتمنت انجنیری اتو میخانیک صرف برای ذکور پوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک کابل 33 نفر 272.721 نمره 246.535 نمره
دیپارتمنت استخراج روباز معادن صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل 26 نفر 272.62 نمره 196.644 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان 2 نفر 272.462 نمره 192.346 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 5 نفر 272.414 نمره 174.789 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون شیخ زاید خوست 16 نفر 272.194 نمره 226.986 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 2 نفر 272.115 نمره 200.633 نمره
دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون شیخ زاید خوست 4 نفر 272.084 نمره 174.711 نمره
دیپارتمنت تفسیر و حدیث پوهنحی تعلیمات اسلامی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 59 نفر 272.076 نمره 222.546 نمره
دیپارتمنت مشاوره ورهنمایی پوهنحی روان شناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل 49 نفر 271.951 نمره 237.406 نمره
دیپارتمنت انجینری ساختمان های ترانسپورتی صرف برای اناث پوهنحی ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل 15 نفر 271.945 نمره 252.725 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی 20 نفر 271.658 نمره 179.487 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا 14 نفر 271.001 نمره 220.481 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات 1 نفر 270.671 نمره 270.671 نمره
دیپارتمنت نقاشی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل 42 نفر 270.384 نمره 217.731 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار 6 نفر 270.116 نمره 223.703 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پکتیا 20 نفر 270.018 نمره 224.192 نمره
دیپارتمنت نرسنگ عالی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل 48 نفر 269.947 نمره 212.756 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کنر 13 نفر 269.908 نمره 214.926 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پروان 29 نفر 269.521 نمره 220.643 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا 24 نفر 269.043 نمره 221.138 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار 11 نفر 269.041 نمره 190.826 نمره
دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای ذکور پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل 4 نفر 268.983 نمره 245.896 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون شیخ زاید خوست 22 نفر 268.866 نمره 224.436 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان 35 نفر 268.783 نمره 226.643 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زارعت پوهنتون کابل 32 نفر 268.651 نمره 200.828 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 64 نفر 268.592 نمره 215.446 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندهار 13 نفر 268.476 نمره 213.425 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات روسی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل 78 نفر 268.43 نمره 208.16 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنحی زارعت پوهنتون کابل 16 نفر 268.191 نمره 210.719 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زارعت پوهنتون کابل 54 نفر 268.147 نمره 185.439 نمره
دیپارتمنت نفت و گاز صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل 28 نفر 267.953 نمره 230.745 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم و ارتباطات جمعی پوهنتون بلخ 36 نفر 267.862 نمره 227.681 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی 2 نفر 267.646 نمره 187.985 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست 25 نفر 267.547 نمره 224.057 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنحی زارعت پوهنتون کابل 29 نفر 267.304 نمره 203.049 نمره
دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 12 نفر 267.035 نمره 216.454 نمره
دیپارتمنت رادیولوژی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل 13 نفر 266.787 نمره 215.009 نمره
دیپارتمنت هایدرومتیورولوژی صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل 26 نفر 266.738 نمره 217.4 نمره
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار 5 نفر 266.72 نمره 183.272 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پکتیا 14 نفر 266.521 نمره 214.261 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ 10 نفر 266.059 نمره 245.42 نمره
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار 11 نفر 266.034 نمره 197.6 نمره
دیپارتمنت دواسازی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل 17 نفر 265.894 نمره 224.804 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 47 نفر 265.812 نمره 200.899 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان 16 نفر 265.776 نمره 231.688 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 49 نفر 265.604 نمره 224.844 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون هرات 1 نفر 265.519 نمره 265.519 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای اناث پوهنحی زارعت پوهنتون کابل 16 نفر 265.479 نمره 202.617 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان 12 نفر 265.452 نمره 214.199 نمره
دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای اناث پوهنحی فارمسی پوهنتون کابل 3 نفر 265.41 نمره 251.468 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاید خوست 17 نفر 264.807 نمره 215.896 نمره
دیپارتمنت جیولوجی انجنیری و هایدروجیولوجی معادن صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل 29 نفر 264.773 نمره 228.499 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون هرات 2 نفر 264.404 نمره 217.469 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات روسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 62 نفر 264.126 نمره 194.686 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 10 نفر 264.032 نمره 193.691 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون کندهار 7 نفر 263.89 نمره 195.965 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون ننگرهار 29 نفر 263.391 نمره 208.845 نمره
دیپارتمنت انجنیری آبرسانی و محیط زیست صرف برای اناث پوهنحی انجنیری منابع آب و محیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل 13 نفر 263.208 نمره 231.445 نمره
دیپارتمنت جیولوجی صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل 17 نفر 262.625 نمره 215.396 نمره
دیپارتمنت رادیولوژی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل 17 نفر 262.621 نمره 208.875 نمره
دیپارتمنت تعلیم و تربیۀ قبل از مکتب و ابتدائیه پوهنحی علوم تربیتی و مسلکی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 51 نفر 262.316 نمره 202.264 نمره
دیپارتمنت انجنیری تفحص و اکتشاف معادن صرف برای اناث پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل 9 نفر 261.838 نمره 199.886 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون هرات 2 نفر 261.828 نمره 248.542 نمره
دیپارتمنت بشرشناسی وباستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون کابل 60 نفر 261.797 نمره 207.518 نمره
دیپارتمنت تاریخ عمومی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 59 نفر 261.608 نمره 202.246 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 9 نفر 261.386 نمره 195.356 نمره
دیپارتمنت سیستم اطلاعات جغرافیایی صرف برای اناث پوهنحی جیوماتیک و کدستر پوهنتون پولی تخنیک کابل 12 نفر 260.986 نمره 238.987 نمره
دیپارتمنت فزیوتراپی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل 18 نفر 260.972 نمره 213.724 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار 10 نفر 260.648 نمره 179.794 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل 18 نفر 260.503 نمره 203.659 نمره
دیپارتمنت اقتصاد توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون هرات 1 نفر 260.402 نمره 260.402 نمره
دیپارتمنت سینما پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل 22 نفر 260.124 نمره 193.593 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 11 نفر 260.121 نمره 192.264 نمره
دیپارتمنت فقه و عقیده پوهنحی تعلیمات اسلامی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 57 نفر 259.972 نمره 220.981 نمره
دیپارتمنت انجنیری معدن صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ 18 نفر 259.596 نمره 209.122 نمره
دیپارتمنت مدیریت آموزشی پوهنحی علوم تربیتی و مسلکی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 45 نفر 259.438 نمره 222.335 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کابل 106 نفر 259.396 نمره 194.718 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان 14 نفر 259.261 نمره 217.181 نمره
دیپارتمنت فوتوگرافی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل 43 نفر 258.711 نمره 224.654 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون ننگرهار 24 نفر 258.683 نمره 188.018 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان 4 نفر 258.538 نمره 224.007 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات 2 نفر 258.384 نمره 253.612 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون کندهار 8 نفر 258.324 نمره 206.466 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی صرف برای اناث پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل 16 نفر 257.83 نمره 211.415 نمره
دیپارتمنت دواسازی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل 27 نفر 257.828 نمره 205.647 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب 1 نفر 257.79 نمره 257.79 نمره
دیپارتمنت هایدرومتیورولوژی صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل 18 نفر 257.753 نمره 215.759 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهار 38 نفر 257.47 نمره 214.509 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 9 نفر 257.23 نمره 178.938 نمره
دیپارتمنت موسیقی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل 35 نفر 256.95 نمره 194.354 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی 43 نفر 256.944 نمره 211.093 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی تربیت بدنی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 74 نفر 256.76 نمره 198.358 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیر عضوی صرف برای اناث پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل 20 نفر 256.497 نمره 196.989 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار 4 نفر 256.487 نمره 172.063 نمره
دیپارتمنت میکاترونیک پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات 2 نفر 256.041 نمره 238.409 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندهار 15 نفر 256.013 نمره 226.476 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات 1 نفر 255.634 نمره 255.634 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندهار 3 نفر 255.464 نمره 196.106 نمره
دیپارتمنت تأمین برق صرف برای اناث پوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک کابل 14 نفر 255.231 نمره 220.995 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست 7 نفر 255.146 نمره 199.977 نمره
دیپارتمنت نفت و گاز صرف برای اناث پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل 8 نفر 254.956 نمره 219.138 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون شیخ زاید خوست 22 نفر 254.956 نمره 200.701 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی طبی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غنضفر کابل 12 نفر 254.792 نمره 231.555 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 6 نفر 254.717 نمره 174.883 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ 8 نفر 254.329 نمره 235.666 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون هرات 4 نفر 254.1 نمره 198.384 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی 15 نفر 253.911 نمره 211.115 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار 20 نفر 253.908 نمره 224.112 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی صرف برای اناث پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل 22 نفر 253.871 نمره 212.309 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 14 نفر 253.849 نمره 210.049 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون البیرونی 35 نفر 253.295 نمره 202.387 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست 21 نفر 253.287 نمره 171.623 نمره
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ 12 نفر 253.052 نمره 213.909 نمره
دیپارتمنت بایو تکنالوژی و تولید تخم های بذری پوهنحی زراعت پوهنتون کابل 53 نفر 253.041 نمره 186.615 نمره
دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای اناث پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل 2 نفر 252.649 نمره 251.495 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 17 نفر 252.403 نمره 186.052 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی 5 نفر 252.334 نمره 213.942 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان 10 نفر 252.093 نمره 199.497 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن مواد مفیدۀ جامد صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 4 نفر 252.072 نمره 187.735 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان 5 نفر 251.706 نمره 197.402 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 4 نفر 251.678 نمره 219.027 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 32 نفر 251.457 نمره 196.424 نمره
دیپارتمنت مجسمه سازی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل 42 نفر 251.317 نمره 193.524 نمره
دیپارتمنت اقتصاد تصدی پوهنحی اقتصاد پوهنتون هرات 1 نفر 251.249 نمره 251.249 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 95 نفر 251.169 نمره 202.696 نمره
دیپارتمنت مدیریت شهری پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات 1 نفر 250.743 نمره 250.743 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون هرات 1 نفر 250.693 نمره 250.693 نمره
دیپارتمنت استخراج روباز معادن صرف برای اناث پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل 5 نفر 250.651 نمره 182.288 نمره
دیپارتمنت انجنیری آب و محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ 9 نفر 250.248 نمره 185.464 نمره
دیپارتمنت منابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل 25 نفر 249.957 نمره 211.257 نمره
دیپارتمنت روابط عمومی پوهنحی ژورنالیزم و ارتباطات جمعی پوهنتون بلخ 17 نفر 249.904 نمره 198.718 نمره
دیپارتمنت راه آهن صرف برای اناث پوهنحی ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل 12 نفر 249.705 نمره 209.435 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار 8 نفر 249.329 نمره 207.448 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کندهار 11 نفر 249.247 نمره 197.901 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار 11 نفر 249.198 نمره 183.407 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای اناث پوهنحی جیوماتیک و کدستر پوهنتون پولی تخنیک کابل 12 نفر 249.007 نمره 226.486 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زاید خوست 18 نفر 248.765 نمره 209.223 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 10 نفر 248.344 نمره 185.145 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 16 نفر 248.238 نمره 166.761 نمره
دیپارتمنت استخراج زیرزمینی معادن صرف برای اناث پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل 8 نفر 248.136 نمره 226.064 نمره
دیپارتمنت ادبیات نمایشی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل 46 نفر 248.004 نمره 179.878 نمره
دیپارتمنت گرافیک پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون هرات 7 نفر 247.824 نمره 217.506 نمره
دیپارتمنت روانشناسی تعلیم و تربیۀ عقب مانده گان ذهنی پوهنحی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 54 نفر 247.748 نمره 188.87 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان 1 نفر 247.521 نمره 247.521 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زارعت پوهنتون کابل 34 نفر 247.228 نمره 183.926 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی و آبیاری صرف برای ذکور پوهنحی زارعت پوهنتون کابل 35 نفر 247.172 نمره 186.433 نمره
دیپارتمنت جغرافیه صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل 24 نفر 247.161 نمره 192.323 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی و آبیاری صرف برای اناث پوهنحی زارعت پوهنتون کابل 18 نفر 246.954 نمره 202.483 نمره
دیپارتمنت جیولوجی انجنیری و هایدروجیولوجی معادن صرف برای اناث پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل 4 نفر 246.584 نمره 199.053 نمره
دیپارتمنت روانشناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ 16 نفر 246.414 نمره 205.278 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون البیرونی 35 نفر 245.221 نمره 202.014 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز 5 نفر 244.867 نمره 201.419 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروان 34 نفر 244.486 نمره 212.508 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان 10 نفر 244.476 نمره 204.261 نمره
دیپارتمنت تیاتر پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل 40 نفر 244.375 نمره 187.753 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای اناث پوهنحی زارعت پوهنتون کابل 14 نفر 244.342 نمره 204.703 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب 10 نفر 244.164 نمره 193.307 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 3 نفر 243.987 نمره 202.114 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل 12 نفر 243.985 نمره 192.657 نمره
دیپارتمنت تعلیم و تربیه عمومی پوهنحی علوم تربیتی و مسلکی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 49 نفر 243.837 نمره 210.618 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 15 نفر 243.689 نمره 207.23 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کنر 4 نفر 243.686 نمره 213.41 نمره
دیپارتمنت فزیوتراپی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل 5 نفر 243.265 نمره 207.57 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار 6 نفر 243.235 نمره 187.375 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 3 نفر 243.146 نمره 186.314 نمره
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان 9 نفر 242.938 نمره 197.43 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 4 نفر 242.929 نمره 177.323 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 4 نفر 242.788 نمره 221.171 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 3 نفر 242.747 نمره 200.107 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشان 5 نفر 242.706 نمره 186.84 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار 7 نفر 242.645 نمره 195.374 نمره
دیپارتمنت جنگلات و باغداری صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 10 نفر 242.556 نمره 196.3 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی و انجنیری غزنی 14 نفر 242.476 نمره 207.794 نمره
دیپارتمنت بانکداری و تجارت پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان 10 نفر 242.179 نمره 201.256 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز 6 نفر 241.96 نمره 195.884 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی 45 نفر 241.906 نمره 194.531 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی نیمروز 6 نفر 241.782 نمره 171.576 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ 23 نفر 241.731 نمره 204.161 نمره
دیپارتمنت حفاظت محیط زیست پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 62 نفر 241.271 نمره 198.082 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 5 نفر 240.964 نمره 193.554 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 5 نفر 240.621 نمره 194.646 نمره
دیپارتمنت جغرافیه صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل 32 نفر 240.135 نمره 204.826 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا 13 نفر 239.91 نمره 201.663 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زارعت پوهنتون کابل 17 نفر 239.816 نمره 193.752 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون پروان 36 نفر 239.487 نمره 201.963 نمره
دیپارتمنت منابع طبیعی صرف برای اناث پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل 16 نفر 239.303 نمره 214.703 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 3 نفر 239.268 نمره 184.602 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 10 نفر 238.9 نمره 203.738 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کنر 5 نفر 238.169 نمره 206.571 نمره
دیپارتمنت انجنیری معدن صرف برای اناث پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ 5 نفر 237.963 نمره 178.373 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار 11 نفر 237.568 نمره 200.639 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز 6 نفر 237.452 نمره 190.795 نمره
دیپارتمنت علوم نباتی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی 29 نفر 237.398 نمره 185.785 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان 3 نفر 237.331 نمره 168.903 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 1 نفر 237.175 نمره 237.175 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 4 نفر 237.152 نمره 165.062 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 3 نفر 236.488 نمره 204.902 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 1 نفر 236.284 نمره 236.284 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی تربیت بدنی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 102 نفر 236.182 نمره 188.267 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بدخشان 13 نفر 236.014 نمره 188.596 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا 12 نفر 235.801 نمره 202.103 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 20 نفر 235.645 نمره 193.37 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 18 نفر 235.547 نمره 192.548 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 4 نفر 234.816 نمره 170.436 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون هرات 7 نفر 234.777 نمره 178.181 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 4 نفر 234.688 نمره 173.132 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار 16 نفر 234.669 نمره 186.837 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز 4 نفر 234.525 نمره 200.846 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 21 نفر 234.448 نمره 204.346 نمره
دیپارتمنت استخراج معدن و مواد مفیدۀ جامد پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان 8 نفر 234.397 نمره 182.86 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان 12 نفر 234.028 نمره 190.162 نمره
دیپارتمنت تعلیمات مسلکی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 12 نفر 233.968 نمره 176.309 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست 27 نفر 233.738 نمره 185.265 نمره
دیپارتمنت انرژی پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 12 نفر 233.592 نمره 199.373 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز 8 نفر 233.557 نمره 210.8 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 13 نفر 233.523 نمره 191.519 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون کنر 9 نفر 233.307 نمره 203.792 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست 7 نفر 233.154 نمره 165.073 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی 34 نفر 233.052 نمره 186.534 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار 24 نفر 232.987 نمره 187.199 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار 7 نفر 232.736 نمره 184.297 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی 9 نفر 232.722 نمره 161.135 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 14 نفر 232.352 نمره 167.781 نمره
دیپارتمنت روابط عمومی پوهنحی ژورنالیزم و ارتباط جمعی پوهنتون هرات 7 نفر 232.302 نمره 210.798 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار 11 نفر 232.278 نمره 189.126 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 2 نفر 232.221 نمره 230.597 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جوزجان 4 نفر 231.996 نمره 210.634 نمره
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ 2 نفر 231.864 نمره 195.892 نمره
دیپارتمنت انجنیری معدن پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی و انجنیری غزنی 6 نفر 231.705 نمره 186.151 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تخار 10 نفر 231.593 نمره 209.301 نمره
دیپارتمنت انجنیری منابع آب و حفاظت محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 8 نفر 231.36 نمره 180.084 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار 8 نفر 231.308 نمره 193.725 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کنر 4 نفر 231.122 نمره 215.951 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 45 نفر 230.884 نمره 174.054 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 3 نفر 230.554 نمره 177.141 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون پروان 32 نفر 229.833 نمره 206.328 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 12 نفر 229.809 نمره 177.011 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون شیخ زاید خوست 3 نفر 229.396 نمره 189.181 نمره
دیپارتمنت روانشناسی تعلیم و تربیۀ ناشنوایان پوهنحی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 41 نفر 229.378 نمره 159.582 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون تخار 7 نفر 228.544 نمره 178.489 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا 20 نفر 228.434 نمره 182.44 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان 7 نفر 228.433 نمره 203.356 نمره
دیپارتمنت روانشناسی تعلیم و تربیۀ نابینایان پوهنحی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 42 نفر 228.432 نمره 179.089 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان 11 نفر 228.112 نمره 189.416 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست 8 نفر 227.529 نمره 170.201 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای اناث پوهنحی اداره پالیسی عامه پوهنتون بلخ 2 نفر 227.313 نمره 192.031 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 9 نفر 227.232 نمره 186.617 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 12 نفر 227.152 نمره 185.078 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب 5 نفر 227.029 نمره 207.921 نمره
دیپارتمنت احصائیه و ایکونومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ 4 نفر 227.013 نمره 195.284 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 4 نفر 226.852 نمره 195.783 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان 11 نفر 226.524 نمره 169.206 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 3 نفر 226.49 نمره 200.113 نمره
دیپارتمنت انجنیری پطرولیم صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ 10 نفر 226.257 نمره 183.586 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 4 نفر 226.253 نمره 203.306 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کندهار 11 نفر 226.237 نمره 187.622 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان 4 نفر 226.234 نمره 207.762 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنحی اداره پالیسی عامه پوهنتون بلخ 5 نفر 226.023 نمره 200.962 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 5 نفر 226.01 نمره 197.048 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا 10 نفر 225.87 نمره 197.979 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات 2 نفر 225.673 نمره 225.176 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون تخار 6 نفر 225.52 نمره 192.272 نمره
دیپارتمنت هنرهای زیبا پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ 9 نفر 224.553 نمره 182.887 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری ) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون هرات 1 نفر 224.202 نمره 224.202 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون شیخ زاید خوست 12 نفر 224.138 نمره 183.481 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان 31 نفر 224.125 نمره 188.533 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 12 نفر 223.683 نمره 156.971 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 3 نفر 223.42 نمره 200.806 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل 4 نفر 223.245 نمره 154.13 نمره
دیپارتمنت ارتباط عامه پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زاید خوست 25 نفر 223.237 نمره 197.196 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست 3 نفر 222.626 نمره 192.381 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون کندهار 4 نفر 222.559 نمره 192.667 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات آلمانی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 16 نفر 222.517 نمره 166.837 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بغلان 3 نفر 222.492 نمره 189.644 نمره
دیپارتمنت امور مالی بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب 9 نفر 222.484 نمره 191.201 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 12 نفر 222.371 نمره 183.541 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان 45 نفر 222.307 نمره 187.199 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان 22 نفر 222.267 نمره 183.41 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب 4 نفر 221.97 نمره 188.77 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 11 نفر 221.339 نمره 171.762 نمره
دیپارتمنت جیولوجی صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 3 نفر 220.909 نمره 185.351 نمره
دیپارتمنت فلسفه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان 12 نفر 220.563 نمره 174.729 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی ساینس پوهنتون هرات 2 نفر 220.472 نمره 216.692 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست 6 نفر 220.284 نمره 204.203 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ 3 نفر 220.244 نمره 206.772 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان 6 نفر 220.111 نمره 188.914 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست 16 نفر 220.055 نمره 172.17 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جوزجان 2 نفر 219.913 نمره 219.686 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان 19 نفر 219.85 نمره 180.965 نمره
دیپارتمنت استخراج مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معدن مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 20 نفر 219.726 نمره 183.416 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تخار 3 نفر 219.375 نمره 199.339 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 6 نفر 219.231 نمره 181.894 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 3 نفر 219.102 نمره 187.477 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 2 نفر 218.941 نمره 210.387 نمره
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان 5 نفر 218.611 نمره 185.341 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست 5 نفر 218.567 نمره 171.98 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پکتیا 3 نفر 218.263 نمره 166.667 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 2 نفر 218.255 نمره 200.793 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 3 نفر 218.163 نمره 178.379 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون هرات 4 نفر 218.153 نمره 193.984 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 24 نفر 218.108 نمره 175.716 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 5 نفر 217.927 نمره 163.993 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 3 نفر 217.91 نمره 173.098 نمره
دیپارتمنت توریزم پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان 9 نفر 217.743 نمره 181.8 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی 27 نفر 217.733 نمره 192.127 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 1 نفر 217.711 نمره 217.711 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 3 نفر 217.472 نمره 158.242 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا 9 نفر 217.33 نمره 190.257 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار 3 نفر 217.304 نمره 195.533 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 28 نفر 217.298 نمره 175.433 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار 2 نفر 217.234 نمره 188.541 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی 10 نفر 217.06 نمره 185.452 نمره
دیپارتمنت روانشناسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 6 نفر 216.794 نمره 190.065 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست 13 نفر 216.555 نمره 178.952 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی 5 نفر 216.539 نمره 180.445 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 2 نفر 216.527 نمره 210.173 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا 14 نفر 216.421 نمره 177.301 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان 6 نفر 216.249 نمره 176.749 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان 4 نفر 215.97 نمره 197.254 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 8 نفر 215.858 نمره 189.163 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 7 نفر 215.79 نمره 183.625 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز 3 نفر 215.773 نمره 197.002 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 7 نفر 215.25 نمره 164.142 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 1 نفر 215.127 نمره 215.127 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان 3 نفر 215.108 نمره 195.879 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 4 نفر 215.098 نمره 167.85 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 3 نفر 215.032 نمره 156.759 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار 9 نفر 214.947 نمره 182 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کندز 7 نفر 214.832 نمره 176.505 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان 12 نفر 214.509 نمره 168.033 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی 15 نفر 214.371 نمره 171.52 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 5 نفر 214.304 نمره 153.173 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 8 نفر 214.182 نمره 179.995 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا 10 نفر 214.076 نمره 196.239 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار 5 نفر 213.836 نمره 193.779 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 24 نفر 213.656 نمره 162.858 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 4 نفر 213.619 نمره 171.966 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات هندی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 8 نفر 213.154 نمره 175.007 نمره
دیپارتمنت تأمین برق مؤسساتی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان 2 نفر 213.124 نمره 203.934 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 3 نفر 212.977 نمره 180.499 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 9 نفر 212.876 نمره 184.057 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 5 نفر 212.804 نمره 180.542 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا 12 نفر 212.496 نمره 166.648 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت هرات 4 نفر 212.32 نمره 177.614 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 3 نفر 212.307 نمره 152.744 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون بلخ 19 نفر 212.17 نمره 184.187 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار 5 نفر 212.072 نمره 189.081 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست 5 نفر 211.925 نمره 158.468 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 2 نفر 211.924 نمره 195.863 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان 18 نفر 211.801 نمره 191.335 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان 7 نفر 211.672 نمره 168.521 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان 27 نفر 211.536 نمره 168.256 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 16 نفر 211.057 نمره 171.22 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 5 نفر 211.006 نمره 176.899 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 2 نفر 210.945 نمره 199.535 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 1 نفر 210.819 نمره 210.819 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان 21 نفر 210.402 نمره 175.43 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان 11 نفر 210.346 نمره 180.335 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 10 نفر 209.806 نمره 181.612 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 2 نفر 209.554 نمره 181.535 نمره
دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 4 نفر 209.288 نمره 177.026 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان 10 نفر 208.93 نمره 178.772 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 2 نفر 208.801 نمره 194.04 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 15 نفر 208.614 نمره 171.879 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اردو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست 9 نفر 208.537 نمره 165.54 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار 19 نفر 208.519 نمره 185.227 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون کنر 7 نفر 208.481 نمره 181.192 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان 2 نفر 208.384 نمره 195.194 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان 13 نفر 208.002 نمره 182.732 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 4 نفر 207.825 نمره 169.98 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان 6 نفر 207.706 نمره 189.115 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز 6 نفر 207.488 نمره 191.742 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فرانسوی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان 52 نفر 207.475 نمره 166.547 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 3 نفر 207.434 نمره 165.695 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی 1 نفر 207.424 نمره 207.424 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 3 نفر 207.379 نمره 198.941 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار 3 نفر 207.37 نمره 184.192 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 8 نفر 207.259 نمره 185.341 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشان 4 نفر 207.188 نمره 197.241 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 2 نفر 207.134 نمره 183.856 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان 4 نفر 207.12 نمره 180.31 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی وردک 16 نفر 207.011 نمره 166.016 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی لوگر 10 نفر 206.956 نمره 156.901 نمره
دیپارتمنت علوم نباتی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان 27 نفر 206.892 نمره 178.544 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 1 نفر 206.837 نمره 206.837 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار 7 نفر 206.828 نمره 180.584 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 2 نفر 206.767 نمره 184.058 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت پوهنتون کنر 3 نفر 206.721 نمره 183.92 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست 18 نفر 206.591 نمره 186.117 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان 8 نفر 206.571 نمره 182.793 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 7 نفر 206.405 نمره 161.829 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 2 نفر 206.391 نمره 192.742 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان 18 نفر 206.343 نمره 171.927 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 5 نفر 206.15 نمره 166.694 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون بغلان 4 نفر 206.011 نمره 186.686 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 5 نفر 205.881 نمره 180.763 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی وردک 11 نفر 205.799 نمره 166.691 نمره
دیپارتمنت باستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ 11 نفر 205.716 نمره 176.981 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 8 نفر 205.688 نمره 173.745 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 1 نفر 205.59 نمره 205.59 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 9 نفر 205.578 نمره 158.017 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 4 نفر 205.532 نمره 189.418 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 2 نفر 205.475 نمره 161.956 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زارعت پوهنتون بدخشان 9 نفر 205.426 نمره 176.92 نمره
دیپارتمنت نقاشی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون هرات 1 نفر 205.351 نمره 205.351 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان 17 نفر 204.992 نمره 163.047 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار 4 نفر 204.957 نمره 173.299 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی 30 نفر 204.897 نمره 164.85 نمره
دیپارتمنت فقه جعفری پوهنحی شرعیات پوهنتون بامیان 1 نفر 204.834 نمره 204.834 نمره
دیپارتمنت اکتشاف مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان 8 نفر 204.632 نمره 162.222 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی 5 نفر 204.575 نمره 193.438 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار 2 نفر 204.485 نمره 192.637 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 9 نفر 204.41 نمره 166.345 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان 1 نفر 204.391 نمره 204.391 نمره
دیپارتمنت مدیریت آموزشی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 4 نفر 204.321 نمره 185.417 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات 1 نفر 204.282 نمره 204.282 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون غزنی 2 نفر 204.161 نمره 203.855 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 7 نفر 204.037 نمره 177.177 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات آلمانی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات 1 نفر 203.96 نمره 203.96 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 203.903 نمره 203.903 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان 13 نفر 203.896 نمره 177.068 نمره
دیپارتمنت انجنیری محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 4 نفر 203.853 نمره 191.895 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار 6 نفر 203.832 نمره 173.73 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون غزنی 6 نفر 203.795 نمره 188.872 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار 6 نفر 203.732 نمره 186.869 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 9 نفر 203.72 نمره 177.974 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان 5 نفر 203.695 نمره 180.29 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان 10 نفر 203.67 نمره 177.624 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 7 نفر 203.647 نمره 165.809 نمره
دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان 4 نفر 203.346 نمره 180.668 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 4 نفر 203.269 نمره 183.725 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان 5 نفر 203.133 نمره 186.949 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 7 نفر 202.867 نمره 170.571 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 8 نفر 202.8 نمره 151.315 نمره
دیپارتمنت نفت و گاز پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان 4 نفر 202.775 نمره 192.141 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 16 نفر 202.501 نمره 183.965 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار 2 نفر 202.434 نمره 180.096 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب 2 نفر 202.264 نمره 158.063 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت جوزجان 1 نفر 202.264 نمره 202.264 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 5 نفر 202.208 نمره 183.085 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 7 نفر 202.143 نمره 172.275 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ 4 نفر 201.833 نمره 182.271 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان 2 نفر 201.763 نمره 184.117 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی پوهنحی زراعت پوهنتون هرات 1 نفر 201.715 نمره 201.715 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا 8 نفر 201.706 نمره 166.933 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 2 نفر 201.515 نمره 163.776 نمره
دیپارتمنت محیط زیست و جنگلات پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان 14 نفر 201.208 نمره 174.616 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 1 نفر 201.035 نمره 201.035 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان 14 نفر 200.937 نمره 172.24 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست 10 نفر 200.603 نمره 183.837 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب 12 نفر 200.349 نمره 168.494 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون هرات 3 نفر 200.074 نمره 183.789 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زارعت پوهنتون کندز 8 نفر 200.017 نمره 179.127 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 8 نفر 199.917 نمره 179.179 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان 3 نفر 199.861 نمره 177.132 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 14 نفر 199.815 نمره 159.952 نمره
دیپارتمنت تاریخ و جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 2 نفر 199.475 نمره 174.726 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 7 نفر 199.184 نمره 173.965 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان 6 نفر 199.147 نمره 178.379 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی لوگر 5 نفر 199.077 نمره 158.377 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان 16 نفر 198.961 نمره 173.618 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 16 نفر 198.752 نمره 170.662 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی لوگر 8 نفر 198.716 نمره 179.255 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 17 نفر 198.617 نمره 176.453 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان 2 نفر 198.539 نمره 175.262 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 13 نفر 198.528 نمره 175.55 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 7 نفر 198.504 نمره 183.559 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی 8 نفر 198.412 نمره 178.346 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 8 نفر 198.381 نمره 179.795 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 3 نفر 198.073 نمره 159.913 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون پروان 24 نفر 198.049 نمره 175.193 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون کندهار 5 نفر 197.929 نمره 175.825 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 3 نفر 197.816 نمره 172.712 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 5 نفر 197.31 نمره 176.906 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی 2 نفر 197.13 نمره 185.711 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان 6 نفر 197.102 نمره 182.303 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست 3 نفر 196.925 نمره 193.402 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا 10 نفر 196.777 نمره 163.667 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 4 نفر 196.743 نمره 188.925 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون بدخشان 3 نفر 196.299 نمره 181.827 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون بامیان 5 نفر 196.212 نمره 184.189 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار 2 نفر 196.098 نمره 178.011 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 1 نفر 196.087 نمره 196.087 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 4 نفر 196.076 نمره 175.332 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور 2 نفر 195.998 نمره 173.226 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 5 نفر 195.777 نمره 184.208 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون غزنی 1 نفر 195.728 نمره 195.728 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 14 نفر 195.684 نمره 171.927 نمره
دیپارتمنت علوم خاک شناسی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 8 نفر 195.597 نمره 180.439 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 3 نفر 195.51 نمره 176.761 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 3 نفر 195.35 نمره 152.854 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان 5 نفر 195.301 نمره 174.545 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 1 نفر 195.291 نمره 195.291 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان 2 نفر 195.121 نمره 183.646 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 7 نفر 195.114 نمره 171.628 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 3 نفر 194.654 نمره 180.779 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 5 نفر 194.564 نمره 173.959 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 5 نفر 194.092 نمره 160.075 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب 5 نفر 193.862 نمره 173.587 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار 2 نفر 193.706 نمره 187.602 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 3 نفر 193.534 نمره 151.467 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 7 نفر 193.52 نمره 179.92 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 2 نفر 193.317 نمره 187.489 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 4 نفر 193.186 نمره 172.08 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 8 نفر 193.141 نمره 152.98 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 4 نفر 193.082 نمره 177.333 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان 1 نفر 192.618 نمره 192.618 نمره
دیپارتمنت جنگلات و باغداری صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 1 نفر 192.579 نمره 192.579 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا 5 نفر 192.448 نمره 170.33 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 2 نفر 192.36 نمره 191.411 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 2 نفر 192.318 نمره 188.424 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون غزنی 4 نفر 192.29 نمره 173.141 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 2 نفر 192.252 نمره 171.665 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست 2 نفر 192.202 نمره 181.207 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون کنر 2 نفر 191.987 نمره 184.973 نمره
دیپارتمنت پاراکلینیک پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 5 نفر 191.939 نمره 170.442 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 4 نفر 191.789 نمره 168.475 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کابل 1000 نفر 191.646 نمره 187.701 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی 3 نفر 191.523 نمره 176.902 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 2 نفر 191.236 نمره 183.55 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 2 نفر 191.186 نمره 174.643 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون کنر 2 نفر 191.122 نمره 180.337 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون تخار 1 نفر 190.781 نمره 190.781 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان 1 نفر 190.525 نمره 190.525 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان 1 نفر 190.421 نمره 190.421 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 2 نفر 190.41 نمره 187.077 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 1 نفر 190.131 نمره 190.131 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 15 نفر 189.816 نمره 170.729 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 2 نفر 189.279 نمره 164.959 نمره
دیپارتمنت روانشناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان 1 نفر 189.23 نمره 189.23 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان 3 نفر 189.16 نمره 182.461 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان 1 نفر 188.903 نمره 188.903 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 7 نفر 188.812 نمره 168.375 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست 2 نفر 188.638 نمره 170.027 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 2 نفر 188.625 نمره 173.334 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی نیمروز 1 نفر 188.265 نمره 188.265 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 1 نفر 188.227 نمره 188.227 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 4 نفر 188.184 نمره 169.267 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 5 نفر 187.772 نمره 181.583 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 1 نفر 187.715 نمره 187.715 نمره
واجد شرایط شمولیت در موسسات تحصیلات عالی خصوصی 18124 نفر 187.689 نمره 150.001 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی 3 نفر 187.667 نمره 186.669 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 3 نفر 187.549 نمره 170.881 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت پوهنتون بدخشان 5 نفر 187.256 نمره 164.975 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان 2 نفر 186.921 نمره 183.822 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 1 نفر 186.907 نمره 186.907 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان 4 نفر 186.837 نمره 183.947 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 4 نفر 186.709 نمره 163.2 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 5 نفر 186.669 نمره 174.179 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 2 نفر 186.537 نمره 180.642 نمره
دیپارتمنت جیولوجی صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 2 نفر 186.419 نمره 180.744 نمره
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب 4 نفر 186.41 نمره 173.448 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 3 نفر 186.367 نمره 168.892 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور 3 نفر 186.304 نمره 173.111 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار 1 نفر 186.238 نمره 186.238 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 12 نفر 186.234 نمره 170.677 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زارعت پوهنتون بدخشان 2 نفر 186.228 نمره 180.144 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب 2 نفر 185.622 نمره 184.583 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب 2 نفر 185.542 نمره 180.644 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 4 نفر 185.466 نمره 153.312 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 2 نفر 185.335 نمره 183.473 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 3 نفر 185.285 نمره 171.753 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 2 نفر 185.174 نمره 180.453 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون هرات 2 نفر 185.089 نمره 180.28 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 6 نفر 185.017 نمره 175.32 نمره
دیپارتمنت علوم نباتی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی 1 نفر 184.996 نمره 184.996 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 1 نفر 184.746 نمره 184.746 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 3 نفر 184.505 نمره 168.245 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 2 نفر 184.413 نمره 177.242 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی لوگر 4 نفر 184.235 نمره 156.573 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون هرات 1 نفر 184.219 نمره 184.219 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر( باغداری ) پوهنحی زارعت پوهنتون کندز 1 نفر 184.129 نمره 184.129 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 1 نفر 184.123 نمره 184.123 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 183.957 نمره 183.957 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 5 نفر 183.811 نمره 151.139 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 6 نفر 183.793 نمره 168.649 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زارعت پوهنتون کندز 1 نفر 183.482 نمره 183.482 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 2 نفر 183.39 نمره 172.249 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 3 نفر 183.34 نمره 178.791 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی 5 نفر 183.318 نمره 167.127 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 2 نفر 182.997 نمره 169.853 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 6 نفر 182.965 نمره 169.228 نمره
دیپارتمنت جغرافیه صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 1 نفر 182.945 نمره 182.945 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 3 نفر 182.669 نمره 176.502 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان 14 نفر 182.385 نمره 157.477 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر و جنگلات پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان 1 نفر 182.2 نمره 182.2 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 3 نفر 182.004 نمره 167.382 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 2 نفر 181.831 نمره 176.267 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان 5 نفر 181.569 نمره 158.347 نمره
دیپارتمنت باستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان 2 نفر 181.471 نمره 176.839 نمره
دیپارتمنت اکتشاف و استخراج ساحات نفت و گاز پوهنحی جیولوجی و معادن مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 5 نفر 181.298 نمره 168.298 نمره
دیپارتمنت میناتوری پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون هرات 2 نفر 180.919 نمره 178.853 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 1 نفر 180.839 نمره 180.839 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان 2 نفر 180.744 نمره 175.014 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون هرات 1 نفر 180.326 نمره 180.326 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 1 نفر 180.223 نمره 180.223 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 8 نفر 180.217 نمره 156.525 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیر عضوی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان 1 نفر 180.05 نمره 180.05 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 10 نفر 179.873 نمره 158.456 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 2 نفر 179.825 نمره 178.216 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 2 نفر 179.792 نمره 169.225 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 1 نفر 179.733 نمره 179.733 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت میدان وردک 1 نفر 179.64 نمره 179.64 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت غزنی 3 نفر 179.206 نمره 159.26 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی 1 نفر 178.85 نمره 178.85 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 6 نفر 178.68 نمره 153.464 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان 2 نفر 178.552 نمره 174.292 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت ننگرهار 8 نفر 177.949 نمره 151.858 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا 3 نفر 177.789 نمره 172.316 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 4 نفر 177.446 نمره 167.679 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل 1 نفر 177.423 نمره 177.423 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 2 نفر 177.408 نمره 175.931 نمره
دیپارتمنت علوم کتابداری و معلومات پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان 4 نفر 177.396 نمره 161.863 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی و آبیاری پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان 1 نفر 177.375 نمره 177.375 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان 1 نفر 177.351 نمره 177.351 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی 1 نفر 177.314 نمره 177.314 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان 2 نفر 177.207 نمره 177.16 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 177.106 نمره 177.106 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 7 نفر 177.023 نمره 158.029 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل 7 نفر 176.931 نمره 160.459 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت هلمند 1 نفر 176.817 نمره 176.817 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت لغمان 4 نفر 176.808 نمره 163.582 نمره
دیپارتمنت تفحص و اکتشاف مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معادن مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 1 نفر 176.805 نمره 176.805 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 1 نفر 176.584 نمره 176.584 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت سرپل 2 نفر 176.517 نمره 168.938 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 1 نفر 176.221 نمره 176.221 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 1 نفر 175.914 نمره 175.914 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 8 نفر 175.652 نمره 154.822 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان 1 نفر 175.522 نمره 175.522 نمره
دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 1 نفر 175.331 نمره 175.331 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 1 نفر 175.149 نمره 175.149 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی و آبیاری پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 4 نفر 175.028 نمره 170.983 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان 1 نفر 174.934 نمره 174.934 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکمنی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 2 نفر 174.795 نمره 169.466 نمره
دیپارتمنت انجنیری آب و محیط زیست صرف برای اناث پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ 1 نفر 174.644 نمره 174.644 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور 2 نفر 173.993 نمره 165.502 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 1 نفر 173.868 نمره 173.868 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان 2 نفر 173.832 نمره 168.543 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار 4 نفر 173.666 نمره 158.452 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 2 نفر 173.638 نمره 171.596 نمره
دیپارتمنت پیداگوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 3 نفر 173.293 نمره 172.645 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل 1 نفر 173.224 نمره 173.224 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 1 نفر 173.22 نمره 173.22 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 172.871 نمره 172.871 نمره
دیپارتمنت انجنیری پطرولیم صرف برای اناث پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ 2 نفر 172.346 نمره 163.836 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور 1 نفر 172.319 نمره 172.319 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت خوست 4 نفر 171.798 نمره 150.043 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 3 نفر 171.771 نمره 156.831 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی نیمروز 1 نفر 171.655 نمره 171.655 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 1 نفر 170.748 نمره 170.748 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار 3 نفر 170.742 نمره 169.809 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 1 نفر 170.609 نمره 170.609 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کندز 2 نفر 170.485 نمره 151.519 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان 1 نفر 170.387 نمره 170.387 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بلخ 4 نفر 170.264 نمره 154.3 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 1 نفر 170.094 نمره 170.094 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار 2 نفر 170.089 نمره 168.31 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 4 نفر 169.826 نمره 153.389 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت غور 1 نفر 169.803 نمره 169.803 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 1 نفر 169.406 نمره 169.406 نمره
دیپارتمنت کیمیا و بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 1 نفر 168.662 نمره 168.662 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 2 نفر 168.523 نمره 159.967 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب 1 نفر 168.458 نمره 168.458 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 1 نفر 168.338 نمره 168.338 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب 2 نفر 168.284 نمره 152.586 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بامیان 1 نفر 168.207 نمره 168.207 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 4 نفر 167.261 نمره 156.866 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت پوهنتون کندز 1 نفر 166.915 نمره 166.915 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 1 نفر 166.876 نمره 166.876 نمره
دیپارتمنت جغرافیه صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 1 نفر 166.584 نمره 166.584 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بغلان 2 نفر 166.497 نمره 161.911 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 1 نفر 166.179 نمره 166.179 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 1 نفر 166.066 نمره 166.066 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور 1 نفر 165.624 نمره 165.624 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان 3 نفر 165.529 نمره 155.865 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 1 نفر 165.377 نمره 165.377 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت زابل 1 نفر 165.166 نمره 165.166 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پروان 3 نفر 165.115 نمره 161.996 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 4 نفر 164.823 نمره 155.181 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 3 نفر 164.765 نمره 160.382 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 1 نفر 164.243 نمره 164.243 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 1 نفر 163.66 نمره 163.66 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کاپیسا 2 نفر 163.489 نمره 151.516 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان 1 نفر 163.094 نمره 163.094 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب 2 نفر 162.967 نمره 156.062 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور 1 نفر 161.978 نمره 161.978 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 1 نفر 161.247 نمره 161.247 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت فاریاب 1 نفر 160.543 نمره 160.543 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 1 نفر 160.409 نمره 160.409 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کندهار 1 نفر 160.116 نمره 160.116 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 1 نفر 159.953 نمره 159.953 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 159.822 نمره 159.822 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 4 نفر 159.437 نمره 151.807 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 1 نفر 158.5 نمره 158.5 نمره
دیپارتمنت انجنیری منابع آب و حفاظت محیط زیست صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 1 نفر 156.855 نمره 156.855 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 2 نفر 156.282 نمره 153.339 نمره
ناکام 2871 نفر 149.999 نمره 80.972 نمره
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en