نتیجهمجموعبالاترین نمرهپاینترین نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل61 نفر344.248 نمره328.922 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل69 نفر340.781 نمره322.39 نمره
دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل18 نفر339.382 نمره319.427 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست14 نفر339.36 نمره254.009 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل69 نفر337.668 نمره317.353 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل34 نفر337.533 نمره298.952 نمره
دیپارتمنت برق و الکترونیک پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل49 نفر335.593 نمره288.135 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ریاضی پوهنتون کابل43 نفر334.245 نمره239.211 نمره
دیپارتمنت محاسبه (Accounting) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل52 نفر332.662 نمره259.641 نمره
دیپارتمنت حقوق پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل139 نفر332.343 نمره290.796 نمره
دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل80 نفر330.945 نمره279.532 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل29 نفر329.362 نمره288.406 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل42 نفر329.213 نمره307.184 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل48 نفر329.071 نمره315.763 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات10 نفر328.965 نمره308.967 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل107 نفر328.922 نمره291.886 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا44 نفر327.867 نمره279.118 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار63 نفر327.676 نمره305.477 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون کابل68 نفر327.628 نمره285.263 نمره
دیپارتمنت شهر سازی صرف برای ذکور پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل30 نفر327.543 نمره285.264 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل76 نفر327.351 نمره313.574 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی48 نفر327.234 نمره291.85 نمره
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل27 نفر325.993 نمره272.081 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل29 نفر325.768 نمره304.252 نمره
دیپارتمنت علوم سیاسی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل124 نفر322.5 نمره279.72 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل21 نفر322.394 نمره245.044 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل72 نفر322.362 نمره260.355 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزارصرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کابل35 نفر322.193 نمره298.604 نمره
دیپارتمنت انرژی پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل49 نفر322.08 نمره256.03 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون بلخ13 نفر320.783 نمره286.026 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل33 نفر320.486 نمره291.923 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ24 نفر320.313 نمره302.526 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل82 نفر319.561 نمره271.617 نمره
دیپارتمنت قابلگی صرف برای اناث پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهنتون طبی کابل55 نفر319.36 نمره290.44 نمره
دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل3 نفر319.235 نمره308.409 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار47 نفر319.104 نمره275.634 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کابل26 نفر318.963 نمره284.397 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ8 نفر318.959 نمره174.123 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار53 نفر318.914 نمره270.432 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست29 نفر318.869 نمره289.462 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل28 نفر317.483 نمره290.833 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل17 نفر317.241 نمره275.475 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار24 نفر317.214 نمره283.786 نمره
دیپارتمنت مدیریت سیستم های معلوماتی (MIS) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل53 نفر317.208 نمره281.772 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوترو انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل18 نفر317.198 نمره286.255 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی لابراتوار طبی صرف برای ذکور پوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل19 نفر315.649 نمره289.241 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل29 نفر315.504 نمره253.369 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل19 نفر315.473 نمره291.708 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون هرات5 نفر315.423 نمره296.884 نمره
دیپارتمنت هایدرولیک و ساختمان های هایدروتخنیکی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری منابع آب و محیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل31 نفر315.053 نمره251.759 نمره
دیپارتمنت تأمین برق صرف برای ذکور پوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک کابل26 نفر314.232 نمره269.396 نمره
دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل2 نفر314.23 نمره314.087 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات ملی پوهنتون کابل147 نفر314.157 نمره235.351 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای ذکور پوهنحی جیوماتیک و کدستر پوهنتون پولی تخنیک کابل19 نفر314.098 نمره254.796 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات8 نفر313.985 نمره284.025 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون هرات5 نفر313.921 نمره296.785 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار19 نفر312.788 نمره183.842 نمره
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای اناث پوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل28 نفر312.495 نمره276.862 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای اناث پوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل29 نفر312.419 نمره273.855 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی لابراتوار طبی صرف برای اناث پوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل24 نفر312.242 نمره278.871 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری کمپیوترو انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل18 نفر312.219 نمره263.289 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل36 نفر312.093 نمره281.388 نمره
دیپارتمنت محاسبه و علوم معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل16 نفر312.003 نمره263.003 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون کابل96 نفر311.093 نمره270.841 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی وزارت مخابرات پوهنتون کابل21 نفر310.799 نمره275.007 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی فارمسی پوهنتون کابل62 نفر310.76 نمره277.07 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای اناث پوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل28 نفر310.528 نمره257.295 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی ریاضی پوهنتون کابل67 نفر310.137 نمره250.362 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیر عضوی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل22 نفر309.594 نمره150.761 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل25 نفر309.06 نمره260.46 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل31 نفر308.937 نمره276.62 نمره
دیپارتمنت ادارۀ اعمار ساختمان ها صرف برای اناث پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل17 نفر308.77 نمره258.642 نمره
دیپارتمنت میخانیک صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل38 نفر308.742 نمره261.754 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای اناث» نتیجه قرنطین گردید176 نفر308.405 نمره152.021 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار27 نفر307.705 نمره253.251 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون هرات3 نفر305.746 نمره222.401 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون کابل51 نفر305.656 نمره243.48 نمره
دیپارتمنت بانکداری و تجارت پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان12 نفر305.622 نمره209.767 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کابل90 نفر305.492 نمره270.271 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل25 نفر305.346 نمره276.751 نمره
دیپارتمنت انستیزی صرف برای اناث پوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل28 نفر304.933 نمره267.002 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون ننگرهار40 نفر304.13 نمره246.846 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کابل92 نفر304.029 نمره260.494 نمره
دیپارتمنت ادارۀ اعمار ساختمان ها صرف برای ذکور پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل24 نفر303.88 نمره271.688 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات ملی پوهنتون کابل152 نفر303.8 نمره213.376 نمره
دیپارتمنت نرسنگ صرف برای اناث پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهنتون طبی کابل37 نفر302.69 نمره260.939 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ25 نفر302.492 نمره253.47 نمره
دیپارتمنت انجینری ساختمان های ترانسپورتی صرف برای ذکور پوهنحی ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل25 نفر302.315 نمره273.164 نمره
دیپارتمنت انستیزی صرف برای ذکور پوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل15 نفر302.312 نمره261.431 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار28 نفر302.283 نمره240.822 نمره
دیپارتمنت روانشناسی پوهنحی روان شناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل42 نفر302.192 نمره262.933 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون هرات3 نفر302.113 نمره282.721 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی4 نفر301.976 نمره158.746 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار28 نفر301.862 نمره237.791 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی38 نفر300.573 نمره228.046 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار28 نفر300.357 نمره241.422 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی29 نفر300.273 نمره260.921 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون ننگرهار44 نفر298.536 نمره236.547 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ14 نفر297.376 نمره222.668 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار31 نفر297.354 نمره252.002 نمره
دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ19 نفر297.252 نمره240.957 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای اناث پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل14 نفر297.227 نمره263.998 نمره
دیپارتمنت شهر سازی صرف برای اناث پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل17 نفر297.163 نمره267.105 نمره
دیپارتمنت انجنیری کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل16 نفر296.436 نمره268.299 نمره
دیپارتمنت گرافیک دیزاین پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل45 نفر295.983 نمره257.001 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی فزیک پوهنتون کابل34 نفر295.962 نمره235.208 نمره
دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون کابل4 نفر295.439 نمره281.385 نمره
دیپارتمنت انجنیری آبرسانی و محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری منابع آب و محیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل19 نفر294.968 نمره253.322 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست27 نفر294.702 نمره266.035 نمره
دیپارتمنت نرسنگ صرف برای ذکور پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهنتون طبی کابل12 نفر293.909 نمره267.98 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ15 نفر293.442 نمره264.239 نمره
دیپارتمنت احصائیه وایکونومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل77 نفر293.296 نمره171.623 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون هرات4 نفر293.011 نمره200.283 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون شیخ زاید خوست18 نفر292.643 نمره226.842 نمره
دیپارتمنت قضا و څارنوالی پوهنحی حقوق پوهنتون هرات6 نفر292.569 نمره259.696 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی پوهنحی زراعت پوهنتون هرات3 نفر292.547 نمره245.768 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای ذکور» نتیجه قرنطین گردید75 نفر292.425 نمره162.901 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل60 نفر291.88 نمره251.157 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی43 نفر291.867 نمره235.912 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون کندهار5 نفر291.753 نمره253.36 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی وزارت مخابرات پوهنتون کابل46 نفر291.626 نمره231.328 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فرانسوی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل48 نفر291.1 نمره245.102 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی89 نفر290.674 نمره243.927 نمره
دیپارتمنت انجنیری تفحص و اکتشاف معادن صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل23 نفر290.662 نمره221.762 نمره
دیپارتمنت پروتیز دندان صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل11 نفر290.6 نمره246.325 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات ترکی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل59 نفر290.336 نمره239.63 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی52 نفر290.143 نمره225.621 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ14 نفر290.11 نمره263.064 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهار25 نفر290.03 نمره193.791 نمره
انستیتوت های نیمه عالی شهر کابل4700 نفر289.889 نمره191.65 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا21 نفر289.102 نمره257.942 نمره
دیپارتمنت محاسبه و علوم معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل23 نفر288.785 نمره242.618 نمره
دیپارتمنت انجنیری کمپیوتر صرف برای اناث پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل20 نفر288.509 نمره259.875 نمره
دیپارتمنت راه آهن صرف برای ذکور پوهنحی ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل25 نفر288.453 نمره256.985 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ7 نفر288.156 نمره260.07 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون هرات1 نفر288.054 نمره288.054 نمره
دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای اناث پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل2 نفر288.029 نمره273.252 نمره
دیپارتمنت تاریخ عمومی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون کابل71 نفر287.326 نمره211.005 نمره
دیپارتمنت ادارۀ تربیتی پوهنحی روان شناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل45 نفر287.323 نمره211.125 نمره
دیپارتمنت سوداگری پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار34 نفر287.208 نمره215.877 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ4 نفر287.162 نمره183.68 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ11 نفر287.108 نمره249.79 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ26 نفر287.077 نمره239.72 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی و آموزشی پوهنحی آموزش کمپیوتر و تکنالوژی معلوماتی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی46 نفر287.006 نمره245.965 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار15 نفر286.998 نمره248.207 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی28 نفر286.944 نمره231.239 نمره
دیپارتمنت قابلگی عالی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل47 نفر286.477 نمره237.179 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی کیمیا پوهنتون کابل56 نفر286.465 نمره229.938 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی62 نفر286.062 نمره229.533 نمره
دیپارتمنت نرسنگ بخش نظامی پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهنتون طبی کابل4 نفر285.64 نمره260.257 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی42 نفر285.273 نمره246.005 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بدخشان10 نفر285.253 نمره204.068 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی فزیک پوهنتون کابل59 نفر285.248 نمره231.34 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ22 نفر285.152 نمره241.191 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات چینایی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل31 نفر285.126 نمره233.187 نمره
دیپارتمنت فلسفه وجامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون کابل33 نفر285.086 نمره255.234 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل36 نفر284.83 نمره236.981 نمره
دیپارتمنت حفاظت محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل17 نفر284.747 نمره240.462 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروان37 نفر284.719 نمره231.208 نمره
دیپارتمنت تنکالوژی معلوماتی و آموزشی پوهنحی آموزش کمپیوتر و تکنالوژی معلوماتی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی43 نفر284.665 نمره259.3 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون هرات7 نفر283.963 نمره251.739 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات آلمانی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل50 نفر283.783 نمره238.211 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات2 نفر283.731 نمره278.245 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون پروان34 نفر283.626 نمره213.93 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات اسپانوی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل45 نفر283.574 نمره219.238 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون لغمان24 نفر283.574 نمره241.023 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار21 نفر283.565 نمره232.97 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار22 نفر283.504 نمره242.129 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار31 نفر282.935 نمره201.936 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون هرات4 نفر282.856 نمره233.315 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار13 نفر282.635 نمره180.347 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار24 نفر282.532 نمره184.129 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی9 نفر282.362 نمره209.507 نمره
دیپارتمنت هایدرولیک و ساختمان های هایدروتخنیکی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری منابع آب و محیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل12 نفر282.159 نمره198.999 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار12 نفر282.034 نمره191.589 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون هرات7 نفر281.961 نمره256.146 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی109 نفر281.636 نمره221.788 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کیمیا پوهنتون کابل36 نفر281.566 نمره201.987 نمره
دیپارتمنت انجنیری منابع آب و حفاظت محیط زیست پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار26 نفر281.406 نمره199.335 نمره
دیپارتمنت روان شناسی عمومی پوهنحی روانشناسی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی51 نفر281.14 نمره240.98 نمره
دیپارتمنت مدیریت حوادث صرف برای ذکور پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل22 نفر280.847 نمره230.933 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی22 نفر280.792 نمره174.213 نمره
دیپارتمنت پروتیز دندان صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل26 نفر280.752 نمره238.311 نمره
دیپارتمنت میخانیک صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل6 نفر280.624 نمره249.191 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات5 نفر280.356 نمره266.175 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار10 نفر280.298 نمره158.484 نمره
دیپارتمنت پیداگوژی پوهنحی روان شناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل46 نفر280.124 نمره214.073 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی بیولوژی پوهنتون کابل66 نفر280.117 نمره243.71 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاید خوست26 نفر279.805 نمره222.081 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم و ارتباط جمعی پوهنتون هرات9 نفر279.567 نمره240.486 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی طبی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل21 نفر279.081 نمره221.686 نمره
دیپارتمنت تاریخ و جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون شیخ زاید خوست5 نفر278.73 نمره180.431 نمره
دیپارتمنت استخراج زیرزمینی معادن صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل29 نفر278.658 نمره238.575 نمره
دیپارتمنت جیولوجی صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل23 نفر278.597 نمره209.218 نمره
دیپارتمنت مشاوره و رهنمایی پوهنحی روانشناسی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی51 نفر277.964 نمره228.335 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی70 نفر277.601 نمره227.047 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی8 نفر277.355 نمره230.25 نمره
دیپارتمنت کار واموراجتماعی پوهنحی روان شناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل42 نفر277.337 نمره222.811 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندهار10 نفر276.995 نمره216.244 نمره
دیپارتمنت مدیریت حوادث صرف برای اناث پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل18 نفر276.564 نمره233.583 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی51 نفر276.441 نمره212.496 نمره
دیپارتمنت پلان وپالیسی پوهنحی روان شناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل45 نفر276.377 نمره240.189 نمره
دیپارتمنت انجنیری اتو میخانیک صرف برای اناث پوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک کابل18 نفر276.339 نمره226.308 نمره
دیپارتمنت حفاظت محیط زیست صرف برای اناث پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل13 نفر276.204 نمره233.526 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ4 نفر275.982 نمره194.036 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کابل35 نفر275.77 نمره216.435 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات3 نفر275.735 نمره264.993 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاید خوست16 نفر275.673 نمره228.427 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی بیولوژی پوهنتون کابل51 نفر275.573 نمره215.813 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی61 نفر275.548 نمره208.889 نمره
دیپارتمنت سیستم اطلاعات جغرافیایی صرف برای ذکور پوهنحی جیوماتیک و کدستر پوهنتون پولی تخنیک کابل20 نفر274.899 نمره251.393 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون شیخ زاید خوست16 نفر274.619 نمره226.321 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون ننگرهار33 نفر274.459 نمره201.503 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی85 نفر272.809 نمره203.861 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندهار37 نفر272.724 نمره220.942 نمره
دیپارتمنت انجنیری اتو میخانیک صرف برای ذکور پوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک کابل33 نفر272.721 نمره246.535 نمره
دیپارتمنت استخراج روباز معادن صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل26 نفر272.62 نمره196.644 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان2 نفر272.462 نمره192.346 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان5 نفر272.414 نمره174.789 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون شیخ زاید خوست16 نفر272.194 نمره226.986 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار2 نفر272.115 نمره200.633 نمره
دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون شیخ زاید خوست4 نفر272.084 نمره174.711 نمره
دیپارتمنت تفسیر و حدیث پوهنحی تعلیمات اسلامی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی59 نفر272.076 نمره222.546 نمره
دیپارتمنت مشاوره ورهنمایی پوهنحی روان شناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل49 نفر271.951 نمره237.406 نمره
دیپارتمنت انجینری ساختمان های ترانسپورتی صرف برای اناث پوهنحی ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل15 نفر271.945 نمره252.725 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی20 نفر271.658 نمره179.487 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا14 نفر271.001 نمره220.481 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات1 نفر270.671 نمره270.671 نمره
دیپارتمنت نقاشی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل42 نفر270.384 نمره217.731 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار6 نفر270.116 نمره223.703 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پکتیا20 نفر270.018 نمره224.192 نمره
دیپارتمنت نرسنگ عالی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل48 نفر269.947 نمره212.756 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کنر13 نفر269.908 نمره214.926 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پروان29 نفر269.521 نمره220.643 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا24 نفر269.043 نمره221.138 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار11 نفر269.041 نمره190.826 نمره
دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای ذکور پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل4 نفر268.983 نمره245.896 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون شیخ زاید خوست22 نفر268.866 نمره224.436 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان35 نفر268.783 نمره226.643 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زارعت پوهنتون کابل32 نفر268.651 نمره200.828 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی64 نفر268.592 نمره215.446 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندهار13 نفر268.476 نمره213.425 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات روسی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل78 نفر268.43 نمره208.16 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنحی زارعت پوهنتون کابل16 نفر268.191 نمره210.719 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زارعت پوهنتون کابل54 نفر268.147 نمره185.439 نمره
دیپارتمنت نفت و گاز صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل28 نفر267.953 نمره230.745 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم و ارتباطات جمعی پوهنتون بلخ36 نفر267.862 نمره227.681 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی2 نفر267.646 نمره187.985 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست25 نفر267.547 نمره224.057 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنحی زارعت پوهنتون کابل29 نفر267.304 نمره203.049 نمره
دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ12 نفر267.035 نمره216.454 نمره
دیپارتمنت رادیولوژی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل13 نفر266.787 نمره215.009 نمره
دیپارتمنت هایدرومتیورولوژی صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل26 نفر266.738 نمره217.4 نمره
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار5 نفر266.72 نمره183.272 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پکتیا14 نفر266.521 نمره214.261 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ10 نفر266.059 نمره245.42 نمره
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار11 نفر266.034 نمره197.6 نمره
دیپارتمنت دواسازی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل17 نفر265.894 نمره224.804 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی47 نفر265.812 نمره200.899 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان16 نفر265.776 نمره231.688 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی49 نفر265.604 نمره224.844 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون هرات1 نفر265.519 نمره265.519 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای اناث پوهنحی زارعت پوهنتون کابل16 نفر265.479 نمره202.617 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان12 نفر265.452 نمره214.199 نمره
دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای اناث پوهنحی فارمسی پوهنتون کابل3 نفر265.41 نمره251.468 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاید خوست17 نفر264.807 نمره215.896 نمره
دیپارتمنت جیولوجی انجنیری و هایدروجیولوجی معادن صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل29 نفر264.773 نمره228.499 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون هرات2 نفر264.404 نمره217.469 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات روسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی62 نفر264.126 نمره194.686 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار10 نفر264.032 نمره193.691 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون کندهار7 نفر263.89 نمره195.965 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون ننگرهار29 نفر263.391 نمره208.845 نمره
دیپارتمنت انجنیری آبرسانی و محیط زیست صرف برای اناث پوهنحی انجنیری منابع آب و محیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل13 نفر263.208 نمره231.445 نمره
دیپارتمنت جیولوجی صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل17 نفر262.625 نمره215.396 نمره
دیپارتمنت رادیولوژی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل17 نفر262.621 نمره208.875 نمره
دیپارتمنت تعلیم و تربیۀ قبل از مکتب و ابتدائیه پوهنحی علوم تربیتی و مسلکی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی51 نفر262.316 نمره202.264 نمره
دیپارتمنت انجنیری تفحص و اکتشاف معادن صرف برای اناث پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل9 نفر261.838 نمره199.886 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون هرات2 نفر261.828 نمره248.542 نمره
دیپارتمنت بشرشناسی وباستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون کابل60 نفر261.797 نمره207.518 نمره
دیپارتمنت تاریخ عمومی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی59 نفر261.608 نمره202.246 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان9 نفر261.386 نمره195.356 نمره
دیپارتمنت سیستم اطلاعات جغرافیایی صرف برای اناث پوهنحی جیوماتیک و کدستر پوهنتون پولی تخنیک کابل12 نفر260.986 نمره238.987 نمره
دیپارتمنت فزیوتراپی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل18 نفر260.972 نمره213.724 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار10 نفر260.648 نمره179.794 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل18 نفر260.503 نمره203.659 نمره
دیپارتمنت اقتصاد توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون هرات1 نفر260.402 نمره260.402 نمره
دیپارتمنت سینما پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل22 نفر260.124 نمره193.593 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ11 نفر260.121 نمره192.264 نمره
دیپارتمنت فقه و عقیده پوهنحی تعلیمات اسلامی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی57 نفر259.972 نمره220.981 نمره
دیپارتمنت انجنیری معدن صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ18 نفر259.596 نمره209.122 نمره
دیپارتمنت مدیریت آموزشی پوهنحی علوم تربیتی و مسلکی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی45 نفر259.438 نمره222.335 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کابل106 نفر259.396 نمره194.718 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان14 نفر259.261 نمره217.181 نمره
دیپارتمنت فوتوگرافی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل43 نفر258.711 نمره224.654 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون ننگرهار24 نفر258.683 نمره188.018 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان4 نفر258.538 نمره224.007 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات2 نفر258.384 نمره253.612 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون کندهار8 نفر258.324 نمره206.466 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی صرف برای اناث پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل16 نفر257.83 نمره211.415 نمره
دیپارتمنت دواسازی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل27 نفر257.828 نمره205.647 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب1 نفر257.79 نمره257.79 نمره
دیپارتمنت هایدرومتیورولوژی صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل18 نفر257.753 نمره215.759 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهار38 نفر257.47 نمره214.509 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا9 نفر257.23 نمره178.938 نمره
دیپارتمنت موسیقی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل35 نفر256.95 نمره194.354 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی43 نفر256.944 نمره211.093 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی تربیت بدنی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی74 نفر256.76 نمره198.358 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیر عضوی صرف برای اناث پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل20 نفر256.497 نمره196.989 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار4 نفر256.487 نمره172.063 نمره
دیپارتمنت میکاترونیک پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات2 نفر256.041 نمره238.409 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندهار15 نفر256.013 نمره226.476 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات1 نفر255.634 نمره255.634 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندهار3 نفر255.464 نمره196.106 نمره
دیپارتمنت تأمین برق صرف برای اناث پوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک کابل14 نفر255.231 نمره220.995 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست7 نفر255.146 نمره199.977 نمره
دیپارتمنت نفت و گاز صرف برای اناث پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل8 نفر254.956 نمره219.138 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون شیخ زاید خوست22 نفر254.956 نمره200.701 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی طبی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غنضفر کابل12 نفر254.792 نمره231.555 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار6 نفر254.717 نمره174.883 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ8 نفر254.329 نمره235.666 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون هرات4 نفر254.1 نمره198.384 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی15 نفر253.911 نمره211.115 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار20 نفر253.908 نمره224.112 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی صرف برای اناث پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل22 نفر253.871 نمره212.309 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند14 نفر253.849 نمره210.049 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون البیرونی35 نفر253.295 نمره202.387 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست21 نفر253.287 نمره171.623 نمره
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ12 نفر253.052 نمره213.909 نمره
دیپارتمنت بایو تکنالوژی و تولید تخم های بذری پوهنحی زراعت پوهنتون کابل53 نفر253.041 نمره186.615 نمره
دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای اناث پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل2 نفر252.649 نمره251.495 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار17 نفر252.403 نمره186.052 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی5 نفر252.334 نمره213.942 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان10 نفر252.093 نمره199.497 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن مواد مفیدۀ جامد صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان4 نفر252.072 نمره187.735 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان5 نفر251.706 نمره197.402 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان4 نفر251.678 نمره219.027 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار32 نفر251.457 نمره196.424 نمره
دیپارتمنت مجسمه سازی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل42 نفر251.317 نمره193.524 نمره
دیپارتمنت اقتصاد تصدی پوهنحی اقتصاد پوهنتون هرات1 نفر251.249 نمره251.249 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی95 نفر251.169 نمره202.696 نمره
دیپارتمنت مدیریت شهری پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات1 نفر250.743 نمره250.743 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون هرات1 نفر250.693 نمره250.693 نمره
دیپارتمنت استخراج روباز معادن صرف برای اناث پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل5 نفر250.651 نمره182.288 نمره
دیپارتمنت انجنیری آب و محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ9 نفر250.248 نمره185.464 نمره
دیپارتمنت منابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل25 نفر249.957 نمره211.257 نمره
دیپارتمنت روابط عمومی پوهنحی ژورنالیزم و ارتباطات جمعی پوهنتون بلخ17 نفر249.904 نمره198.718 نمره
دیپارتمنت راه آهن صرف برای اناث پوهنحی ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل12 نفر249.705 نمره209.435 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار8 نفر249.329 نمره207.448 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کندهار11 نفر249.247 نمره197.901 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار11 نفر249.198 نمره183.407 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای اناث پوهنحی جیوماتیک و کدستر پوهنتون پولی تخنیک کابل12 نفر249.007 نمره226.486 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زاید خوست18 نفر248.765 نمره209.223 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ10 نفر248.344 نمره185.145 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار16 نفر248.238 نمره166.761 نمره
دیپارتمنت استخراج زیرزمینی معادن صرف برای اناث پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل8 نفر248.136 نمره226.064 نمره
دیپارتمنت ادبیات نمایشی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل46 نفر248.004 نمره179.878 نمره
دیپارتمنت گرافیک پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون هرات7 نفر247.824 نمره217.506 نمره
دیپارتمنت روانشناسی تعلیم و تربیۀ عقب مانده گان ذهنی پوهنحی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی54 نفر247.748 نمره188.87 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان1 نفر247.521 نمره247.521 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زارعت پوهنتون کابل34 نفر247.228 نمره183.926 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی و آبیاری صرف برای ذکور پوهنحی زارعت پوهنتون کابل35 نفر247.172 نمره186.433 نمره
دیپارتمنت جغرافیه صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل24 نفر247.161 نمره192.323 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی و آبیاری صرف برای اناث پوهنحی زارعت پوهنتون کابل18 نفر246.954 نمره202.483 نمره
دیپارتمنت جیولوجی انجنیری و هایدروجیولوجی معادن صرف برای اناث پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل4 نفر246.584 نمره199.053 نمره
دیپارتمنت روانشناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ16 نفر246.414 نمره205.278 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون البیرونی35 نفر245.221 نمره202.014 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز5 نفر244.867 نمره201.419 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروان34 نفر244.486 نمره212.508 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان10 نفر244.476 نمره204.261 نمره
دیپارتمنت تیاتر پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل40 نفر244.375 نمره187.753 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای اناث پوهنحی زارعت پوهنتون کابل14 نفر244.342 نمره204.703 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب10 نفر244.164 نمره193.307 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان3 نفر243.987 نمره202.114 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل12 نفر243.985 نمره192.657 نمره
دیپارتمنت تعلیم و تربیه عمومی پوهنحی علوم تربیتی و مسلکی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی49 نفر243.837 نمره210.618 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ15 نفر243.689 نمره207.23 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کنر4 نفر243.686 نمره213.41 نمره
دیپارتمنت فزیوتراپی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل5 نفر243.265 نمره207.57 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار6 نفر243.235 نمره187.375 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس3 نفر243.146 نمره186.314 نمره
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان9 نفر242.938 نمره197.43 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه4 نفر242.929 نمره177.323 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ4 نفر242.788 نمره221.171 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ3 نفر242.747 نمره200.107 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشان5 نفر242.706 نمره186.84 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار7 نفر242.645 نمره195.374 نمره
دیپارتمنت جنگلات و باغداری صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ10 نفر242.556 نمره196.3 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی و انجنیری غزنی14 نفر242.476 نمره207.794 نمره
دیپارتمنت بانکداری و تجارت پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان10 نفر242.179 نمره201.256 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز6 نفر241.96 نمره195.884 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی45 نفر241.906 نمره194.531 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی نیمروز6 نفر241.782 نمره171.576 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ23 نفر241.731 نمره204.161 نمره
دیپارتمنت حفاظت محیط زیست پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی62 نفر241.271 نمره198.082 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان5 نفر240.964 نمره193.554 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا5 نفر240.621 نمره194.646 نمره
دیپارتمنت جغرافیه صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل32 نفر240.135 نمره204.826 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا13 نفر239.91 نمره201.663 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زارعت پوهنتون کابل17 نفر239.816 نمره193.752 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون پروان36 نفر239.487 نمره201.963 نمره
دیپارتمنت منابع طبیعی صرف برای اناث پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل16 نفر239.303 نمره214.703 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ3 نفر239.268 نمره184.602 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ10 نفر238.9 نمره203.738 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کنر5 نفر238.169 نمره206.571 نمره
دیپارتمنت انجنیری معدن صرف برای اناث پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ5 نفر237.963 نمره178.373 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار11 نفر237.568 نمره200.639 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز6 نفر237.452 نمره190.795 نمره
دیپارتمنت علوم نباتی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی29 نفر237.398 نمره185.785 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان3 نفر237.331 نمره168.903 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا1 نفر237.175 نمره237.175 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا4 نفر237.152 نمره165.062 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ3 نفر236.488 نمره204.902 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات1 نفر236.284 نمره236.284 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی تربیت بدنی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی102 نفر236.182 نمره188.267 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بدخشان13 نفر236.014 نمره188.596 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا12 نفر235.801 نمره202.103 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر20 نفر235.645 نمره193.37 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار18 نفر235.547 نمره192.548 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار4 نفر234.816 نمره170.436 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون هرات7 نفر234.777 نمره178.181 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا4 نفر234.688 نمره173.132 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار16 نفر234.669 نمره186.837 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز4 نفر234.525 نمره200.846 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار21 نفر234.448 نمره204.346 نمره
دیپارتمنت استخراج معدن و مواد مفیدۀ جامد پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان8 نفر234.397 نمره182.86 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان12 نفر234.028 نمره190.162 نمره
دیپارتمنت تعلیمات مسلکی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار12 نفر233.968 نمره176.309 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست27 نفر233.738 نمره185.265 نمره
دیپارتمنت انرژی پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار12 نفر233.592 نمره199.373 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز8 نفر233.557 نمره210.8 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار13 نفر233.523 نمره191.519 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون کنر9 نفر233.307 نمره203.792 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست7 نفر233.154 نمره165.073 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی34 نفر233.052 نمره186.534 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار24 نفر232.987 نمره187.199 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار7 نفر232.736 نمره184.297 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی9 نفر232.722 نمره161.135 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار14 نفر232.352 نمره167.781 نمره
دیپارتمنت روابط عمومی پوهنحی ژورنالیزم و ارتباط جمعی پوهنتون هرات7 نفر232.302 نمره210.798 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار11 نفر232.278 نمره189.126 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات2 نفر232.221 نمره230.597 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جوزجان4 نفر231.996 نمره210.634 نمره
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ2 نفر231.864 نمره195.892 نمره
دیپارتمنت انجنیری معدن پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی و انجنیری غزنی6 نفر231.705 نمره186.151 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تخار10 نفر231.593 نمره209.301 نمره
دیپارتمنت انجنیری منابع آب و حفاظت محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار8 نفر231.36 نمره180.084 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار8 نفر231.308 نمره193.725 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کنر4 نفر231.122 نمره215.951 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار45 نفر230.884 نمره174.054 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ3 نفر230.554 نمره177.141 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون پروان32 نفر229.833 نمره206.328 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ12 نفر229.809 نمره177.011 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون شیخ زاید خوست3 نفر229.396 نمره189.181 نمره
دیپارتمنت روانشناسی تعلیم و تربیۀ ناشنوایان پوهنحی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی41 نفر229.378 نمره159.582 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون تخار7 نفر228.544 نمره178.489 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا20 نفر228.434 نمره182.44 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان7 نفر228.433 نمره203.356 نمره
دیپارتمنت روانشناسی تعلیم و تربیۀ نابینایان پوهنحی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی42 نفر228.432 نمره179.089 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان11 نفر228.112 نمره189.416 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست8 نفر227.529 نمره170.201 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای اناث پوهنحی اداره پالیسی عامه پوهنتون بلخ2 نفر227.313 نمره192.031 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان9 نفر227.232 نمره186.617 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار12 نفر227.152 نمره185.078 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب5 نفر227.029 نمره207.921 نمره
دیپارتمنت احصائیه و ایکونومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ4 نفر227.013 نمره195.284 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ4 نفر226.852 نمره195.783 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان11 نفر226.524 نمره169.206 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات3 نفر226.49 نمره200.113 نمره
دیپارتمنت انجنیری پطرولیم صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ10 نفر226.257 نمره183.586 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ4 نفر226.253 نمره203.306 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کندهار11 نفر226.237 نمره187.622 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان4 نفر226.234 نمره207.762 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنحی اداره پالیسی عامه پوهنتون بلخ5 نفر226.023 نمره200.962 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ5 نفر226.01 نمره197.048 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا10 نفر225.87 نمره197.979 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات2 نفر225.673 نمره225.176 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون تخار6 نفر225.52 نمره192.272 نمره
دیپارتمنت هنرهای زیبا پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ9 نفر224.553 نمره182.887 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری ) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون هرات1 نفر224.202 نمره224.202 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون شیخ زاید خوست12 نفر224.138 نمره183.481 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان31 نفر224.125 نمره188.533 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی12 نفر223.683 نمره156.971 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان3 نفر223.42 نمره200.806 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل4 نفر223.245 نمره154.13 نمره
دیپارتمنت ارتباط عامه پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زاید خوست25 نفر223.237 نمره197.196 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست3 نفر222.626 نمره192.381 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون کندهار4 نفر222.559 نمره192.667 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات آلمانی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار16 نفر222.517 نمره166.837 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بغلان3 نفر222.492 نمره189.644 نمره
دیپارتمنت امور مالی بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب9 نفر222.484 نمره191.201 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار12 نفر222.371 نمره183.541 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان45 نفر222.307 نمره187.199 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان22 نفر222.267 نمره183.41 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب4 نفر221.97 نمره188.77 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر11 نفر221.339 نمره171.762 نمره
دیپارتمنت جیولوجی صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان3 نفر220.909 نمره185.351 نمره
دیپارتمنت فلسفه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان12 نفر220.563 نمره174.729 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی ساینس پوهنتون هرات2 نفر220.472 نمره216.692 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست6 نفر220.284 نمره204.203 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ3 نفر220.244 نمره206.772 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان6 نفر220.111 نمره188.914 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست16 نفر220.055 نمره172.17 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جوزجان2 نفر219.913 نمره219.686 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان19 نفر219.85 نمره180.965 نمره
دیپارتمنت استخراج مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معدن مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر20 نفر219.726 نمره183.416 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تخار3 نفر219.375 نمره199.339 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر6 نفر219.231 نمره181.894 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان3 نفر219.102 نمره187.477 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان2 نفر218.941 نمره210.387 نمره
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان5 نفر218.611 نمره185.341 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست5 نفر218.567 نمره171.98 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پکتیا3 نفر218.263 نمره166.667 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات2 نفر218.255 نمره200.793 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند3 نفر218.163 نمره178.379 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون هرات4 نفر218.153 نمره193.984 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ24 نفر218.108 نمره175.716 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار5 نفر217.927 نمره163.993 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ3 نفر217.91 نمره173.098 نمره
دیپارتمنت توریزم پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان9 نفر217.743 نمره181.8 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی27 نفر217.733 نمره192.127 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات1 نفر217.711 نمره217.711 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار3 نفر217.472 نمره158.242 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا9 نفر217.33 نمره190.257 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار3 نفر217.304 نمره195.533 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر28 نفر217.298 نمره175.433 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار2 نفر217.234 نمره188.541 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی10 نفر217.06 نمره185.452 نمره
دیپارتمنت روانشناسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان6 نفر216.794 نمره190.065 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست13 نفر216.555 نمره178.952 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی5 نفر216.539 نمره180.445 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ2 نفر216.527 نمره210.173 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا14 نفر216.421 نمره177.301 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان6 نفر216.249 نمره176.749 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان4 نفر215.97 نمره197.254 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار8 نفر215.858 نمره189.163 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا7 نفر215.79 نمره183.625 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز3 نفر215.773 نمره197.002 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر7 نفر215.25 نمره164.142 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز1 نفر215.127 نمره215.127 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان3 نفر215.108 نمره195.879 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا4 نفر215.098 نمره167.85 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار3 نفر215.032 نمره156.759 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار9 نفر214.947 نمره182 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کندز7 نفر214.832 نمره176.505 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان12 نفر214.509 نمره168.033 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی15 نفر214.371 نمره171.52 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار5 نفر214.304 نمره153.173 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار8 نفر214.182 نمره179.995 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا10 نفر214.076 نمره196.239 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار5 نفر213.836 نمره193.779 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار24 نفر213.656 نمره162.858 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار4 نفر213.619 نمره171.966 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات هندی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار8 نفر213.154 نمره175.007 نمره
دیپارتمنت تأمین برق مؤسساتی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان2 نفر213.124 نمره203.934 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ3 نفر212.977 نمره180.499 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی9 نفر212.876 نمره184.057 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا5 نفر212.804 نمره180.542 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا12 نفر212.496 نمره166.648 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت هرات4 نفر212.32 نمره177.614 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب3 نفر212.307 نمره152.744 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون بلخ19 نفر212.17 نمره184.187 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار5 نفر212.072 نمره189.081 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست5 نفر211.925 نمره158.468 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس2 نفر211.924 نمره195.863 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان18 نفر211.801 نمره191.335 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان7 نفر211.672 نمره168.521 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان27 نفر211.536 نمره168.256 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار16 نفر211.057 نمره171.22 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب5 نفر211.006 نمره176.899 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار2 نفر210.945 نمره199.535 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات1 نفر210.819 نمره210.819 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان21 نفر210.402 نمره175.43 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان11 نفر210.346 نمره180.335 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی10 نفر209.806 نمره181.612 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر2 نفر209.554 نمره181.535 نمره
دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر4 نفر209.288 نمره177.026 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان10 نفر208.93 نمره178.772 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان2 نفر208.801 نمره194.04 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی15 نفر208.614 نمره171.879 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اردو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست9 نفر208.537 نمره165.54 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار19 نفر208.519 نمره185.227 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون کنر7 نفر208.481 نمره181.192 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان2 نفر208.384 نمره195.194 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان13 نفر208.002 نمره182.732 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا4 نفر207.825 نمره169.98 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان6 نفر207.706 نمره189.115 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز6 نفر207.488 نمره191.742 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فرانسوی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان52 نفر207.475 نمره166.547 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس3 نفر207.434 نمره165.695 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی1 نفر207.424 نمره207.424 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان3 نفر207.379 نمره198.941 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار3 نفر207.37 نمره184.192 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی8 نفر207.259 نمره185.341 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشان4 نفر207.188 نمره197.241 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ2 نفر207.134 نمره183.856 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان4 نفر207.12 نمره180.31 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی وردک16 نفر207.011 نمره166.016 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی لوگر10 نفر206.956 نمره156.901 نمره
دیپارتمنت علوم نباتی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان27 نفر206.892 نمره178.544 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات1 نفر206.837 نمره206.837 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار7 نفر206.828 نمره180.584 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر2 نفر206.767 نمره184.058 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت پوهنتون کنر3 نفر206.721 نمره183.92 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست18 نفر206.591 نمره186.117 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان8 نفر206.571 نمره182.793 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب7 نفر206.405 نمره161.829 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ2 نفر206.391 نمره192.742 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان18 نفر206.343 نمره171.927 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب5 نفر206.15 نمره166.694 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون بغلان4 نفر206.011 نمره186.686 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان5 نفر205.881 نمره180.763 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی وردک11 نفر205.799 نمره166.691 نمره
دیپارتمنت باستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ11 نفر205.716 نمره176.981 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان8 نفر205.688 نمره173.745 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات1 نفر205.59 نمره205.59 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر9 نفر205.578 نمره158.017 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ4 نفر205.532 نمره189.418 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر2 نفر205.475 نمره161.956 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زارعت پوهنتون بدخشان9 نفر205.426 نمره176.92 نمره
دیپارتمنت نقاشی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون هرات1 نفر205.351 نمره205.351 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان17 نفر204.992 نمره163.047 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار4 نفر204.957 نمره173.299 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی30 نفر204.897 نمره164.85 نمره
دیپارتمنت فقه جعفری پوهنحی شرعیات پوهنتون بامیان1 نفر204.834 نمره204.834 نمره
دیپارتمنت اکتشاف مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان8 نفر204.632 نمره162.222 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی5 نفر204.575 نمره193.438 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار2 نفر204.485 نمره192.637 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار9 نفر204.41 نمره166.345 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان1 نفر204.391 نمره204.391 نمره
دیپارتمنت مدیریت آموزشی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان4 نفر204.321 نمره185.417 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات1 نفر204.282 نمره204.282 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون غزنی2 نفر204.161 نمره203.855 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار7 نفر204.037 نمره177.177 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات آلمانی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات1 نفر203.96 نمره203.96 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر203.903 نمره203.903 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان13 نفر203.896 نمره177.068 نمره
دیپارتمنت انجنیری محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان4 نفر203.853 نمره191.895 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار6 نفر203.832 نمره173.73 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون غزنی6 نفر203.795 نمره188.872 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار6 نفر203.732 نمره186.869 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار9 نفر203.72 نمره177.974 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان5 نفر203.695 نمره180.29 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان10 نفر203.67 نمره177.624 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه7 نفر203.647 نمره165.809 نمره
دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان4 نفر203.346 نمره180.668 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار4 نفر203.269 نمره183.725 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان5 نفر203.133 نمره186.949 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا7 نفر202.867 نمره170.571 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان8 نفر202.8 نمره151.315 نمره
دیپارتمنت نفت و گاز پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان4 نفر202.775 نمره192.141 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار16 نفر202.501 نمره183.965 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار2 نفر202.434 نمره180.096 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب2 نفر202.264 نمره158.063 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت جوزجان1 نفر202.264 نمره202.264 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان5 نفر202.208 نمره183.085 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر7 نفر202.143 نمره172.275 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ4 نفر201.833 نمره182.271 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان2 نفر201.763 نمره184.117 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی پوهنحی زراعت پوهنتون هرات1 نفر201.715 نمره201.715 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا8 نفر201.706 نمره166.933 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه2 نفر201.515 نمره163.776 نمره
دیپارتمنت محیط زیست و جنگلات پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان14 نفر201.208 نمره174.616 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب1 نفر201.035 نمره201.035 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان14 نفر200.937 نمره172.24 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست10 نفر200.603 نمره183.837 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب12 نفر200.349 نمره168.494 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون هرات3 نفر200.074 نمره183.789 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زارعت پوهنتون کندز8 نفر200.017 نمره179.127 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی8 نفر199.917 نمره179.179 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان3 نفر199.861 نمره177.132 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر14 نفر199.815 نمره159.952 نمره
دیپارتمنت تاریخ و جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر2 نفر199.475 نمره174.726 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ7 نفر199.184 نمره173.965 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان6 نفر199.147 نمره178.379 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی لوگر5 نفر199.077 نمره158.377 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان16 نفر198.961 نمره173.618 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی16 نفر198.752 نمره170.662 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی لوگر8 نفر198.716 نمره179.255 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار17 نفر198.617 نمره176.453 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان2 نفر198.539 نمره175.262 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ13 نفر198.528 نمره175.55 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا7 نفر198.504 نمره183.559 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی8 نفر198.412 نمره178.346 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ8 نفر198.381 نمره179.795 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند3 نفر198.073 نمره159.913 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون پروان24 نفر198.049 نمره175.193 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون کندهار5 نفر197.929 نمره175.825 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل3 نفر197.816 نمره172.712 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند5 نفر197.31 نمره176.906 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی2 نفر197.13 نمره185.711 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان6 نفر197.102 نمره182.303 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست3 نفر196.925 نمره193.402 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا10 نفر196.777 نمره163.667 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار4 نفر196.743 نمره188.925 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون بدخشان3 نفر196.299 نمره181.827 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون بامیان5 نفر196.212 نمره184.189 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار2 نفر196.098 نمره178.011 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب1 نفر196.087 نمره196.087 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان4 نفر196.076 نمره175.332 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور2 نفر195.998 نمره173.226 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان5 نفر195.777 نمره184.208 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون غزنی1 نفر195.728 نمره195.728 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ14 نفر195.684 نمره171.927 نمره
دیپارتمنت علوم خاک شناسی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ8 نفر195.597 نمره180.439 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان3 نفر195.51 نمره176.761 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس3 نفر195.35 نمره152.854 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان5 نفر195.301 نمره174.545 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات1 نفر195.291 نمره195.291 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان2 نفر195.121 نمره183.646 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند7 نفر195.114 نمره171.628 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا3 نفر194.654 نمره180.779 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز5 نفر194.564 نمره173.959 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان5 نفر194.092 نمره160.075 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب5 نفر193.862 نمره173.587 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار2 نفر193.706 نمره187.602 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار3 نفر193.534 نمره151.467 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی7 نفر193.52 نمره179.92 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند2 نفر193.317 نمره187.489 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب4 نفر193.186 نمره172.08 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان8 نفر193.141 نمره152.98 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز4 نفر193.082 نمره177.333 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان1 نفر192.618 نمره192.618 نمره
دیپارتمنت جنگلات و باغداری صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ1 نفر192.579 نمره192.579 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا5 نفر192.448 نمره170.33 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات2 نفر192.36 نمره191.411 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب2 نفر192.318 نمره188.424 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون غزنی4 نفر192.29 نمره173.141 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان2 نفر192.252 نمره171.665 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست2 نفر192.202 نمره181.207 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون کنر2 نفر191.987 نمره184.973 نمره
دیپارتمنت پاراکلینیک پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان5 نفر191.939 نمره170.442 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان4 نفر191.789 نمره168.475 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کابل1000 نفر191.646 نمره187.701 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی3 نفر191.523 نمره176.902 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان2 نفر191.236 نمره183.55 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز2 نفر191.186 نمره174.643 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون کنر2 نفر191.122 نمره180.337 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون تخار1 نفر190.781 نمره190.781 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان1 نفر190.525 نمره190.525 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان1 نفر190.421 نمره190.421 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر2 نفر190.41 نمره187.077 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز1 نفر190.131 نمره190.131 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار15 نفر189.816 نمره170.729 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب2 نفر189.279 نمره164.959 نمره
دیپارتمنت روانشناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان1 نفر189.23 نمره189.23 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان3 نفر189.16 نمره182.461 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان1 نفر188.903 نمره188.903 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند7 نفر188.812 نمره168.375 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست2 نفر188.638 نمره170.027 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا2 نفر188.625 نمره173.334 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی نیمروز1 نفر188.265 نمره188.265 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان1 نفر188.227 نمره188.227 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ4 نفر188.184 نمره169.267 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار5 نفر187.772 نمره181.583 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند1 نفر187.715 نمره187.715 نمره
واجد شرایط شمولیت در موسسات تحصیلات عالی خصوصی18124 نفر187.689 نمره150.001 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی3 نفر187.667 نمره186.669 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان3 نفر187.549 نمره170.881 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت پوهنتون بدخشان5 نفر187.256 نمره164.975 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان2 نفر186.921 نمره183.822 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان1 نفر186.907 نمره186.907 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان4 نفر186.837 نمره183.947 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ4 نفر186.709 نمره163.2 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار5 نفر186.669 نمره174.179 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان2 نفر186.537 نمره180.642 نمره
دیپارتمنت جیولوجی صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان2 نفر186.419 نمره180.744 نمره
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب4 نفر186.41 نمره173.448 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه3 نفر186.367 نمره168.892 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور3 نفر186.304 نمره173.111 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار1 نفر186.238 نمره186.238 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی12 نفر186.234 نمره170.677 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زارعت پوهنتون بدخشان2 نفر186.228 نمره180.144 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب2 نفر185.622 نمره184.583 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب2 نفر185.542 نمره180.644 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه4 نفر185.466 نمره153.312 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان2 نفر185.335 نمره183.473 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان3 نفر185.285 نمره171.753 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات2 نفر185.174 نمره180.453 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون هرات2 نفر185.089 نمره180.28 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا6 نفر185.017 نمره175.32 نمره
دیپارتمنت علوم نباتی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی1 نفر184.996 نمره184.996 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز1 نفر184.746 نمره184.746 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس3 نفر184.505 نمره168.245 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ2 نفر184.413 نمره177.242 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی لوگر4 نفر184.235 نمره156.573 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون هرات1 نفر184.219 نمره184.219 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر( باغداری ) پوهنحی زارعت پوهنتون کندز1 نفر184.129 نمره184.129 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا1 نفر184.123 نمره184.123 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر183.957 نمره183.957 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس5 نفر183.811 نمره151.139 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند6 نفر183.793 نمره168.649 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زارعت پوهنتون کندز1 نفر183.482 نمره183.482 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان2 نفر183.39 نمره172.249 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز3 نفر183.34 نمره178.791 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی5 نفر183.318 نمره167.127 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ2 نفر182.997 نمره169.853 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب6 نفر182.965 نمره169.228 نمره
دیپارتمنت جغرافیه صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان1 نفر182.945 نمره182.945 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ3 نفر182.669 نمره176.502 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان14 نفر182.385 نمره157.477 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر و جنگلات پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان1 نفر182.2 نمره182.2 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا3 نفر182.004 نمره167.382 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان2 نفر181.831 نمره176.267 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان5 نفر181.569 نمره158.347 نمره
دیپارتمنت باستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان2 نفر181.471 نمره176.839 نمره
دیپارتمنت اکتشاف و استخراج ساحات نفت و گاز پوهنحی جیولوجی و معادن مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل5 نفر181.298 نمره168.298 نمره
دیپارتمنت میناتوری پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون هرات2 نفر180.919 نمره178.853 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان1 نفر180.839 نمره180.839 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان2 نفر180.744 نمره175.014 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون هرات1 نفر180.326 نمره180.326 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز1 نفر180.223 نمره180.223 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان8 نفر180.217 نمره156.525 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیر عضوی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان1 نفر180.05 نمره180.05 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار10 نفر179.873 نمره158.456 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان2 نفر179.825 نمره178.216 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان2 نفر179.792 نمره169.225 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا1 نفر179.733 نمره179.733 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت میدان وردک1 نفر179.64 نمره179.64 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت غزنی3 نفر179.206 نمره159.26 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی1 نفر178.85 نمره178.85 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس6 نفر178.68 نمره153.464 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان2 نفر178.552 نمره174.292 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت ننگرهار8 نفر177.949 نمره151.858 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا3 نفر177.789 نمره172.316 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان4 نفر177.446 نمره167.679 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل1 نفر177.423 نمره177.423 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه2 نفر177.408 نمره175.931 نمره
دیپارتمنت علوم کتابداری و معلومات پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان4 نفر177.396 نمره161.863 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی و آبیاری پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان1 نفر177.375 نمره177.375 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان1 نفر177.351 نمره177.351 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی1 نفر177.314 نمره177.314 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان2 نفر177.207 نمره177.16 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر177.106 نمره177.106 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا7 نفر177.023 نمره158.029 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل7 نفر176.931 نمره160.459 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت هلمند1 نفر176.817 نمره176.817 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت لغمان4 نفر176.808 نمره163.582 نمره
دیپارتمنت تفحص و اکتشاف مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معادن مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل1 نفر176.805 نمره176.805 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان1 نفر176.584 نمره176.584 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت سرپل2 نفر176.517 نمره168.938 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان1 نفر176.221 نمره176.221 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب1 نفر175.914 نمره175.914 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان8 نفر175.652 نمره154.822 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان1 نفر175.522 نمره175.522 نمره
دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل1 نفر175.331 نمره175.331 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار1 نفر175.149 نمره175.149 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی و آبیاری پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان4 نفر175.028 نمره170.983 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان1 نفر174.934 نمره174.934 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکمنی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان2 نفر174.795 نمره169.466 نمره
دیپارتمنت انجنیری آب و محیط زیست صرف برای اناث پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ1 نفر174.644 نمره174.644 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور2 نفر173.993 نمره165.502 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان1 نفر173.868 نمره173.868 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان2 نفر173.832 نمره168.543 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار4 نفر173.666 نمره158.452 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان2 نفر173.638 نمره171.596 نمره
دیپارتمنت پیداگوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان3 نفر173.293 نمره172.645 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل1 نفر173.224 نمره173.224 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان1 نفر173.22 نمره173.22 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر172.871 نمره172.871 نمره
دیپارتمنت انجنیری پطرولیم صرف برای اناث پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ2 نفر172.346 نمره163.836 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور1 نفر172.319 نمره172.319 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت خوست4 نفر171.798 نمره150.043 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان3 نفر171.771 نمره156.831 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی نیمروز1 نفر171.655 نمره171.655 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان1 نفر170.748 نمره170.748 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار3 نفر170.742 نمره169.809 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان1 نفر170.609 نمره170.609 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کندز2 نفر170.485 نمره151.519 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان1 نفر170.387 نمره170.387 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بلخ4 نفر170.264 نمره154.3 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز1 نفر170.094 نمره170.094 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار2 نفر170.089 نمره168.31 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز4 نفر169.826 نمره153.389 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت غور1 نفر169.803 نمره169.803 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان1 نفر169.406 نمره169.406 نمره
دیپارتمنت کیمیا و بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل1 نفر168.662 نمره168.662 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار2 نفر168.523 نمره159.967 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب1 نفر168.458 نمره168.458 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان1 نفر168.338 نمره168.338 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب2 نفر168.284 نمره152.586 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بامیان1 نفر168.207 نمره168.207 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا4 نفر167.261 نمره156.866 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت پوهنتون کندز1 نفر166.915 نمره166.915 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس1 نفر166.876 نمره166.876 نمره
دیپارتمنت جغرافیه صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان1 نفر166.584 نمره166.584 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بغلان2 نفر166.497 نمره161.911 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان1 نفر166.179 نمره166.179 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس1 نفر166.066 نمره166.066 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور1 نفر165.624 نمره165.624 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان3 نفر165.529 نمره155.865 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز1 نفر165.377 نمره165.377 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت زابل1 نفر165.166 نمره165.166 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پروان3 نفر165.115 نمره161.996 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر4 نفر164.823 نمره155.181 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار3 نفر164.765 نمره160.382 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه1 نفر164.243 نمره164.243 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس1 نفر163.66 نمره163.66 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کاپیسا2 نفر163.489 نمره151.516 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان1 نفر163.094 نمره163.094 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب2 نفر162.967 نمره156.062 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور1 نفر161.978 نمره161.978 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند1 نفر161.247 نمره161.247 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت فاریاب1 نفر160.543 نمره160.543 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل1 نفر160.409 نمره160.409 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کندهار1 نفر160.116 نمره160.116 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان1 نفر159.953 نمره159.953 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر159.822 نمره159.822 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان4 نفر159.437 نمره151.807 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا1 نفر158.5 نمره158.5 نمره
دیپارتمنت انجنیری منابع آب و حفاظت محیط زیست صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار1 نفر156.855 نمره156.855 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب2 نفر156.282 نمره153.339 نمره
ناکام2871 نفر149.999 نمره80.972 نمره
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en