نتیجهمجموعبالاترین نمرهپاینترین نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل1 نفر339.237 نمره339.237 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار1 نفر316.966 نمره316.966 نمره
دیپارتمنت شهر سازی صرف برای ذکور پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل3 نفر315.649 نمره288.514 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی9 نفر313.671 نمره294.563 نمره
دیپارتمنت برق و الکترونیک پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل1 نفر305.579 نمره305.579 نمره
دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل1 نفر302.028 نمره302.028 نمره
دیپارتمنت علوم سیاسی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل1 نفر292.911 نمره292.911 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی15 نفر292.133 نمره261.241 نمره
دیپارتمنت نقاشی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون هرات1 نفر292.019 نمره292.019 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی13 نفر290.788 نمره236.136 نمره
دیپارتمنت تأمین برق صرف برای ذکور پوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر290.778 نمره290.778 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان5 نفر290.668 نمره231.244 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی2 نفر290.585 نمره234.761 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون لغمان10 نفر290.122 نمره248.63 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر289.333 نمره289.333 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای اناث» نتیجه قرنطین گردید18 نفر288.932 نمره153.192 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوترو انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر288.594 نمره288.594 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی14 نفر288.505 نمره245.793 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ1 نفر288.487 نمره288.487 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی4 نفر288.411 نمره230.575 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل2 نفر286.719 نمره276.755 نمره
دیپارتمنت انجینری ساختمان های ترانسپورتی صرف برای ذکور پوهنحی ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر284.842 نمره284.842 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ1 نفر284.653 نمره284.653 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار2 نفر283.568 نمره266.018 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا1 نفر280.443 نمره280.443 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی10 نفر279.342 نمره232.152 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان6 نفر273.896 نمره218.534 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون کابل1 نفر273.829 نمره273.829 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار8 نفر273.744 نمره244.644 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی8 نفر273.246 نمره233.191 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کابل1 نفر270.462 نمره270.462 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار1 نفر270.216 نمره270.216 نمره
دیپارتمنت انجنیری آبرسانی و محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری منابع آب و محیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل2 نفر268.993 نمره256.502 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ2 نفر268.779 نمره266.487 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر268.421 نمره268.421 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب4 نفر268.289 نمره217.039 نمره
دیپارتمنت نرسنگ صرف برای ذکور پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهنتون طبی کابل1 نفر267.941 نمره267.941 نمره
دیپارتمنت انجنیری معدن صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ2 نفر267.586 نمره225.875 نمره
دیپارتمنت بشرشناسی وباستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون کابل3 نفر266.678 نمره209.456 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار1 نفر266.478 نمره266.478 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر263.688 نمره263.688 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی24 نفر262.294 نمره179.551 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پروان6 نفر261.858 نمره225.458 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون ننگرهار2 نفر261.686 نمره248.624 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی14 نفر261.322 نمره153.162 نمره
دیپارتمنت استخراج زیرزمینی معادن صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر260.614 نمره260.614 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی12 نفر259.942 نمره153.053 نمره
دیپارتمنت کار واموراجتماعی پوهنحی روان شناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل1 نفر259.138 نمره259.138 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا1 نفر258.434 نمره258.434 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون هرات1 نفر258.147 نمره258.147 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب1 نفر254.553 نمره254.553 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروان10 نفر253.47 نمره231.597 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون البیرونی24 نفر250.739 نمره201.912 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی2 نفر250.419 نمره244.041 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار1 نفر250.319 نمره250.319 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان1 نفر247.21 نمره247.21 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندهار1 نفر241.492 نمره241.492 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی11 نفر240.051 نمره212.158 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان7 نفر238.866 نمره183.35 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی16 نفر238.561 نمره168.535 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروان6 نفر238.481 نمره212.81 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کندهار1 نفر237.825 نمره237.825 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست2 نفر235.876 نمره187.635 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی و آبیاری پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان1 نفر235.452 نمره235.452 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی2 نفر235.233 نمره155.078 نمره
دیپارتمنت علوم نباتی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی9 نفر234.95 نمره185.849 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون البیرونی32 نفر234.152 نمره204.001 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کاپیسا651 نفر233.977 نمره150.012 نمره
دیپارتمنت انجنیری تفحص و اکتشاف معادن صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر233.844 نمره233.844 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی2 نفر230.031 نمره218.087 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند3 نفر228.748 نمره212.255 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کنر1 نفر228.433 نمره228.433 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بدخشان3 نفر227.138 نمره202.157 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی10 نفر226.647 نمره196.65 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون ننگرهار1 نفر226.466 نمره226.466 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون پروان4 نفر226.26 نمره221.26 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندهار1 نفر225.328 نمره225.328 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان3 نفر224.865 نمره189.315 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی30 نفر224.439 نمره173.832 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تخار2 نفر223.664 نمره208.101 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر223.397 نمره223.397 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی10 نفر223.058 نمره193.259 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تخار3 نفر222.555 نمره212.387 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر23 نفر221.368 نمره193.237 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی ساینس پوهنتون هرات1 نفر221.051 نمره221.051 نمره
دیپارتمنت هایدرومتیورولوژی صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل1 نفر221.032 نمره221.032 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی12 نفر220.655 نمره179.549 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا1 نفر220.397 نمره220.397 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی3 نفر219.826 نمره165.158 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون پروان3 نفر217.093 نمره207.889 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر217.069 نمره217.069 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهار1 نفر216.362 نمره216.362 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر4 نفر216.362 نمره177.914 نمره
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ1 نفر216.269 نمره216.269 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ2 نفر215.854 نمره197.819 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کنر1 نفر215.5 نمره215.5 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان1 نفر215.481 نمره215.481 نمره
دیپارتمنت دواسازی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل1 نفر215.427 نمره215.427 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی1 نفر214.815 نمره214.815 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا1 نفر214.691 نمره214.691 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی52 نفر214.365 نمره185.942 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار1 نفر213.12 نمره213.12 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان5 نفر212.64 نمره191.46 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی9 نفر211.884 نمره184.78 نمره
دیپارتمنت استخراج مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معدن مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر10 نفر211.728 نمره185.275 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی2 نفر211.437 نمره209.728 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای ذکور» نتیجه قرنطین گردید5 نفر210.893 نمره159.847 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون پروان3 نفر210.782 نمره178.229 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون پروان3 نفر209.674 نمره201.315 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی11 نفر209.625 نمره180.128 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار1 نفر209.255 نمره209.255 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ1 نفر209.137 نمره209.137 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب2 نفر208.703 نمره195.695 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ1 نفر207.821 نمره207.821 نمره
دیپارتمنت علوم نباتی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان13 نفر207.539 نمره179.273 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان1 نفر207.383 نمره207.383 نمره
دیپارتمنت انجنیری معدن پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی و انجنیری غزنی2 نفر207.327 نمره198.186 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی1 نفر207.317 نمره207.317 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار2 نفر207.043 نمره205.981 نمره
دیپارتمنت روانشناسی تعلیم و تربیۀ نابینایان پوهنحی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی1 نفر207.01 نمره207.01 نمره
دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان1 نفر206.38 نمره206.38 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان3 نفر206.349 نمره182.334 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون تخار4 نفر205.998 نمره196.654 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کابل1 نفر205.875 نمره205.875 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کندهار1 نفر205.865 نمره205.865 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان2 نفر205.764 نمره195.773 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون شیخ زاید خوست2 نفر205.747 نمره182.591 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی38 نفر205.547 نمره170.691 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز1 نفر205.142 نمره205.142 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز1 نفر204.853 نمره204.853 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی23 نفر204.376 نمره164.479 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان1 نفر204.016 نمره204.016 نمره
دیپارتمنت انجنیری منابع آب و حفاظت محیط زیست پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار3 نفر203.784 نمره201.162 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان10 نفر203.689 نمره183.375 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر1 نفر203.498 نمره203.498 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار1 نفر203.326 نمره203.326 نمره
دیپارتمنت امور مالی بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب1 نفر203.14 نمره203.14 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ3 نفر203.005 نمره173.735 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان2 نفر202.897 نمره199.681 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز2 نفر202.451 نمره197.604 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان4 نفر202.271 نمره163.7 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی38 نفر201.943 نمره170.657 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا1 نفر201.409 نمره201.409 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر201.312 نمره201.312 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان1 نفر201.272 نمره201.272 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون کنر1 نفر201.025 نمره201.025 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت پوهنتون کنر1 نفر200.898 نمره200.898 نمره
دیپارتمنت علوم نباتی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی7 نفر200.772 نمره173.624 نمره
دیپارتمنت روانشناسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان1 نفر199.66 نمره199.66 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی16 نفر199.485 نمره182.997 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون بلخ5 نفر197.658 نمره184.898 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون بامیان1 نفر196.971 نمره196.971 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زارعت پوهنتون کابل1 نفر196.412 نمره196.412 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب2 نفر196.162 نمره186.448 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار1 نفر195.932 نمره195.932 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بغلان1 نفر195.543 نمره195.543 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر9 نفر195.042 نمره158.36 نمره
دیپارتمنت بایو تکنالوژی و تولید تخم های بذری پوهنحی زراعت پوهنتون کابل1 نفر194.919 نمره194.919 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت ننگرهار13 نفر194.161 نمره153.375 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب3 نفر193.989 نمره167.273 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان1 نفر193.671 نمره193.671 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر193.469 نمره193.469 نمره
دیپارتمنت هنرهای زیبا پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ1 نفر193.435 نمره193.435 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی44 نفر192.883 نمره171.825 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار2 نفر192.818 نمره192.653 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی1 نفر192.642 نمره192.642 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار3 نفر192.292 نمره186.091 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر192.127 نمره192.127 نمره
دیپارتمنت استخراج معدن و مواد مفیدۀ جامد پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان1 نفر190.898 نمره190.898 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان3 نفر190.323 نمره178.998 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان4 نفر189.605 نمره180.238 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان11 نفر189.503 نمره180.36 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان1 نفر189.418 نمره189.418 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کندز2 نفر189.138 نمره174.316 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار2 نفر189.024 نمره187.948 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان3 نفر188.436 نمره167.073 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه2 نفر187.993 نمره182.373 نمره
دیپارتمنت انجنیری آب و محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ1 نفر187.786 نمره187.786 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان1 نفر187.592 نمره187.592 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر2 نفر187.428 نمره187.201 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان1 نفر187.129 نمره187.129 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب1 نفر186.996 نمره186.996 نمره
دیپارتمنت احصائیه و ایکونومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ1 نفر186.849 نمره186.849 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز1 نفر185.764 نمره185.764 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر185.57 نمره185.57 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار5 نفر185.534 نمره178.895 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ1 نفر185.455 نمره185.455 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر184.641 نمره184.641 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر184.352 نمره184.352 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت لغمان9 نفر184.304 نمره152.161 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان1 نفر184.19 نمره184.19 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر3 نفر184.181 نمره175.419 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان1 نفر184.111 نمره184.111 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر7 نفر183.984 نمره160.237 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان1 نفر183.951 نمره183.951 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان2 نفر183.641 نمره175.497 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زارعت پوهنتون کندز1 نفر183.075 نمره183.075 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی2 نفر182.739 نمره181.725 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار1 نفر182.577 نمره182.577 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت میدان وردک1 نفر182.51 نمره182.51 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس2 نفر182.404 نمره159.898 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پروان28 نفر182.386 نمره150.002 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب1 نفر182.195 نمره182.195 نمره
دیپارتمنت تاریخ و جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر2 نفر182.004 نمره181.02 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب1 نفر181.794 نمره181.794 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان1 نفر181.785 نمره181.785 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان4 نفر181.649 نمره176.984 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار2 نفر181.374 نمره168.423 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه3 نفر180.712 نمره168.175 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ1 نفر180.238 نمره180.238 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان4 نفر179.45 نمره172.779 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند1 نفر179.43 نمره179.43 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت هرات1 نفر178.161 نمره178.161 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل1 نفر177.666 نمره177.666 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار1 نفر177.444 نمره177.444 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار1 نفر177.263 نمره177.263 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان1 نفر177.241 نمره177.241 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر6 نفر177.02 نمره151.322 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون کندهار1 نفر176.862 نمره176.862 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان1 نفر175.692 نمره175.692 نمره
دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر1 نفر175.36 نمره175.36 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب1 نفر175.135 نمره175.135 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بلخ6 نفر175.11 نمره156.619 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان2 نفر174.919 نمره168.213 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان1 نفر174.779 نمره174.779 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بدخشان3 نفر174.762 نمره162.081 نمره
دیپارتمنت روانشناسی تعلیم و تربیۀ ناشنوایان پوهنحی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی2 نفر174.673 نمره166.574 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر174.04 نمره174.04 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه1 نفر173.776 نمره173.776 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار1 نفر173.67 نمره173.67 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا2 نفر173.539 نمره169.216 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا1 نفر173.526 نمره173.526 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان1 نفر173.337 نمره173.337 نمره
دیپارتمنت اکتشاف مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان1 نفر172.089 نمره172.089 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس3 نفر172.08 نمره156.746 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت خوست1 نفر171.898 نمره171.898 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بغلان3 نفر171.567 نمره150.108 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه1 نفر171.52 نمره171.52 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار2 نفر171.227 نمره166.926 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار1 نفر170.678 نمره170.678 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان3 نفر170.312 نمره155.268 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت فاریاب2 نفر170.075 نمره151.318 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا1 نفر168.652 نمره168.652 نمره
دیپارتمنت کیمیا و بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل1 نفر168.628 نمره168.628 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه1 نفر168.529 نمره168.529 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان1 نفر168.437 نمره168.437 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان1 نفر168.114 نمره168.114 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فرانسوی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان2 نفر167.546 نمره166.712 نمره
دیپارتمنت تفحص و اکتشاف مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معادن مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل2 نفر165.218 نمره162.158 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان1 نفر164.938 نمره164.938 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر163.64 نمره163.64 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان1 نفر163.561 نمره163.561 نمره
واجد شرایط شمولیت در موسسات تحصیلات عالی خصوصی628 نفر163.349 نمره150.062 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کندهار1 نفر163.101 نمره163.101 نمره
دیپارتمنت علوم کتابداری و معلومات پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان1 نفر163.066 نمره163.066 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه2 نفر162.86 نمره162.253 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس2 نفر162.586 نمره155.152 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور1 نفر161.936 نمره161.936 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت جوزجان2 نفر161.738 نمره155.644 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر1 نفر161.689 نمره161.689 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی لوگر1 نفر161.168 نمره161.168 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان1 نفر160.367 نمره160.367 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کندز1 نفر160.061 نمره160.061 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان1 نفر158.57 نمره158.57 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس1 نفر158.487 نمره158.487 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل1 نفر158.123 نمره158.123 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب1 نفر157.299 نمره157.299 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پکتیا1 نفر156.404 نمره156.404 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان1 نفر153.37 نمره153.37 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی1 نفر153.104 نمره153.104 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه2 نفر151.799 نمره151.318 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت سمنگان1 نفر150.11 نمره150.11 نمره
ناکام437 نفر149.996 نمره101.122 نمره
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en