نتیجه مجموع بالاترین نمره پاینترین نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل 1 نفر 339.237 نمره 339.237 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار 1 نفر 316.966 نمره 316.966 نمره
دیپارتمنت شهر سازی صرف برای ذکور پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل 3 نفر 315.649 نمره 288.514 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی 9 نفر 313.671 نمره 294.563 نمره
دیپارتمنت برق و الکترونیک پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل 1 نفر 305.579 نمره 305.579 نمره
دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل 1 نفر 302.028 نمره 302.028 نمره
دیپارتمنت علوم سیاسی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل 1 نفر 292.911 نمره 292.911 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی 15 نفر 292.133 نمره 261.241 نمره
دیپارتمنت نقاشی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون هرات 1 نفر 292.019 نمره 292.019 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی 13 نفر 290.788 نمره 236.136 نمره
دیپارتمنت تأمین برق صرف برای ذکور پوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 290.778 نمره 290.778 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان 5 نفر 290.668 نمره 231.244 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی 2 نفر 290.585 نمره 234.761 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون لغمان 10 نفر 290.122 نمره 248.63 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 289.333 نمره 289.333 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای اناث» نتیجه قرنطین گردید 18 نفر 288.932 نمره 153.192 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوترو انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 288.594 نمره 288.594 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی 14 نفر 288.505 نمره 245.793 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ 1 نفر 288.487 نمره 288.487 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی 4 نفر 288.411 نمره 230.575 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل 2 نفر 286.719 نمره 276.755 نمره
دیپارتمنت انجینری ساختمان های ترانسپورتی صرف برای ذکور پوهنحی ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 284.842 نمره 284.842 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 1 نفر 284.653 نمره 284.653 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 2 نفر 283.568 نمره 266.018 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا 1 نفر 280.443 نمره 280.443 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی 10 نفر 279.342 نمره 232.152 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان 6 نفر 273.896 نمره 218.534 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون کابل 1 نفر 273.829 نمره 273.829 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار 8 نفر 273.744 نمره 244.644 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی 8 نفر 273.246 نمره 233.191 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کابل 1 نفر 270.462 نمره 270.462 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار 1 نفر 270.216 نمره 270.216 نمره
دیپارتمنت انجنیری آبرسانی و محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری منابع آب و محیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل 2 نفر 268.993 نمره 256.502 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ 2 نفر 268.779 نمره 266.487 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 268.421 نمره 268.421 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب 4 نفر 268.289 نمره 217.039 نمره
دیپارتمنت نرسنگ صرف برای ذکور پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهنتون طبی کابل 1 نفر 267.941 نمره 267.941 نمره
دیپارتمنت انجنیری معدن صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ 2 نفر 267.586 نمره 225.875 نمره
دیپارتمنت بشرشناسی وباستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون کابل 3 نفر 266.678 نمره 209.456 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار 1 نفر 266.478 نمره 266.478 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار 1 نفر 263.688 نمره 263.688 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی 24 نفر 262.294 نمره 179.551 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پروان 6 نفر 261.858 نمره 225.458 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون ننگرهار 2 نفر 261.686 نمره 248.624 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 14 نفر 261.322 نمره 153.162 نمره
دیپارتمنت استخراج زیرزمینی معادن صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 260.614 نمره 260.614 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 12 نفر 259.942 نمره 153.053 نمره
دیپارتمنت کار واموراجتماعی پوهنحی روان شناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل 1 نفر 259.138 نمره 259.138 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا 1 نفر 258.434 نمره 258.434 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون هرات 1 نفر 258.147 نمره 258.147 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب 1 نفر 254.553 نمره 254.553 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروان 10 نفر 253.47 نمره 231.597 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون البیرونی 24 نفر 250.739 نمره 201.912 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 2 نفر 250.419 نمره 244.041 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار 1 نفر 250.319 نمره 250.319 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان 1 نفر 247.21 نمره 247.21 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندهار 1 نفر 241.492 نمره 241.492 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی 11 نفر 240.051 نمره 212.158 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان 7 نفر 238.866 نمره 183.35 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی 16 نفر 238.561 نمره 168.535 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروان 6 نفر 238.481 نمره 212.81 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کندهار 1 نفر 237.825 نمره 237.825 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست 2 نفر 235.876 نمره 187.635 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی و آبیاری پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 1 نفر 235.452 نمره 235.452 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 2 نفر 235.233 نمره 155.078 نمره
دیپارتمنت علوم نباتی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی 9 نفر 234.95 نمره 185.849 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون البیرونی 32 نفر 234.152 نمره 204.001 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کاپیسا 651 نفر 233.977 نمره 150.012 نمره
دیپارتمنت انجنیری تفحص و اکتشاف معادن صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 233.844 نمره 233.844 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی 2 نفر 230.031 نمره 218.087 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 3 نفر 228.748 نمره 212.255 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کنر 1 نفر 228.433 نمره 228.433 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بدخشان 3 نفر 227.138 نمره 202.157 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی 10 نفر 226.647 نمره 196.65 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون ننگرهار 1 نفر 226.466 نمره 226.466 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون پروان 4 نفر 226.26 نمره 221.26 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندهار 1 نفر 225.328 نمره 225.328 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان 3 نفر 224.865 نمره 189.315 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی 30 نفر 224.439 نمره 173.832 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تخار 2 نفر 223.664 نمره 208.101 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 223.397 نمره 223.397 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی 10 نفر 223.058 نمره 193.259 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تخار 3 نفر 222.555 نمره 212.387 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 23 نفر 221.368 نمره 193.237 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی ساینس پوهنتون هرات 1 نفر 221.051 نمره 221.051 نمره
دیپارتمنت هایدرومتیورولوژی صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل 1 نفر 221.032 نمره 221.032 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی 12 نفر 220.655 نمره 179.549 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا 1 نفر 220.397 نمره 220.397 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی 3 نفر 219.826 نمره 165.158 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون پروان 3 نفر 217.093 نمره 207.889 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 217.069 نمره 217.069 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 4 نفر 216.362 نمره 177.914 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهار 1 نفر 216.362 نمره 216.362 نمره
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ 1 نفر 216.269 نمره 216.269 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 2 نفر 215.854 نمره 197.819 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کنر 1 نفر 215.5 نمره 215.5 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان 1 نفر 215.481 نمره 215.481 نمره
دیپارتمنت دواسازی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل 1 نفر 215.427 نمره 215.427 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 214.815 نمره 214.815 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا 1 نفر 214.691 نمره 214.691 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی 52 نفر 214.365 نمره 185.942 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 1 نفر 213.12 نمره 213.12 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان 5 نفر 212.64 نمره 191.46 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 9 نفر 211.884 نمره 184.78 نمره
دیپارتمنت استخراج مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معدن مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 10 نفر 211.728 نمره 185.275 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 2 نفر 211.437 نمره 209.728 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای ذکور» نتیجه قرنطین گردید 5 نفر 210.893 نمره 159.847 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون پروان 3 نفر 210.782 نمره 178.229 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون پروان 3 نفر 209.674 نمره 201.315 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 11 نفر 209.625 نمره 180.128 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار 1 نفر 209.255 نمره 209.255 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 1 نفر 209.137 نمره 209.137 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب 2 نفر 208.703 نمره 195.695 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ 1 نفر 207.821 نمره 207.821 نمره
دیپارتمنت علوم نباتی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان 13 نفر 207.539 نمره 179.273 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان 1 نفر 207.383 نمره 207.383 نمره
دیپارتمنت انجنیری معدن پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی و انجنیری غزنی 2 نفر 207.327 نمره 198.186 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 207.317 نمره 207.317 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 2 نفر 207.043 نمره 205.981 نمره
دیپارتمنت روانشناسی تعلیم و تربیۀ نابینایان پوهنحی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 207.01 نمره 207.01 نمره
دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان 1 نفر 206.38 نمره 206.38 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان 3 نفر 206.349 نمره 182.334 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون تخار 4 نفر 205.998 نمره 196.654 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کابل 1 نفر 205.875 نمره 205.875 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کندهار 1 نفر 205.865 نمره 205.865 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان 2 نفر 205.764 نمره 195.773 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون شیخ زاید خوست 2 نفر 205.747 نمره 182.591 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 38 نفر 205.547 نمره 170.691 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز 1 نفر 205.142 نمره 205.142 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز 1 نفر 204.853 نمره 204.853 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی 23 نفر 204.376 نمره 164.479 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 1 نفر 204.016 نمره 204.016 نمره
دیپارتمنت انجنیری منابع آب و حفاظت محیط زیست پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار 3 نفر 203.784 نمره 201.162 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان 10 نفر 203.689 نمره 183.375 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 1 نفر 203.498 نمره 203.498 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار 1 نفر 203.326 نمره 203.326 نمره
دیپارتمنت امور مالی بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب 1 نفر 203.14 نمره 203.14 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 3 نفر 203.005 نمره 173.735 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان 2 نفر 202.897 نمره 199.681 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز 2 نفر 202.451 نمره 197.604 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان 4 نفر 202.271 نمره 163.7 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 38 نفر 201.943 نمره 170.657 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 1 نفر 201.409 نمره 201.409 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 1 نفر 201.312 نمره 201.312 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 1 نفر 201.272 نمره 201.272 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون کنر 1 نفر 201.025 نمره 201.025 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت پوهنتون کنر 1 نفر 200.898 نمره 200.898 نمره
دیپارتمنت علوم نباتی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی 7 نفر 200.772 نمره 173.624 نمره
دیپارتمنت روانشناسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 1 نفر 199.66 نمره 199.66 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 16 نفر 199.485 نمره 182.997 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون بلخ 5 نفر 197.658 نمره 184.898 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون بامیان 1 نفر 196.971 نمره 196.971 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زارعت پوهنتون کابل 1 نفر 196.412 نمره 196.412 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب 2 نفر 196.162 نمره 186.448 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 1 نفر 195.932 نمره 195.932 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بغلان 1 نفر 195.543 نمره 195.543 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 9 نفر 195.042 نمره 158.36 نمره
دیپارتمنت بایو تکنالوژی و تولید تخم های بذری پوهنحی زراعت پوهنتون کابل 1 نفر 194.919 نمره 194.919 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت ننگرهار 13 نفر 194.161 نمره 153.375 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 3 نفر 193.989 نمره 167.273 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 1 نفر 193.671 نمره 193.671 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 1 نفر 193.469 نمره 193.469 نمره
دیپارتمنت هنرهای زیبا پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ 1 نفر 193.435 نمره 193.435 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 44 نفر 192.883 نمره 171.825 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 2 نفر 192.818 نمره 192.653 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 1 نفر 192.642 نمره 192.642 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 3 نفر 192.292 نمره 186.091 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 192.127 نمره 192.127 نمره
دیپارتمنت استخراج معدن و مواد مفیدۀ جامد پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان 1 نفر 190.898 نمره 190.898 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان 3 نفر 190.323 نمره 178.998 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان 4 نفر 189.605 نمره 180.238 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان 11 نفر 189.503 نمره 180.36 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان 1 نفر 189.418 نمره 189.418 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کندز 2 نفر 189.138 نمره 174.316 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 2 نفر 189.024 نمره 187.948 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان 3 نفر 188.436 نمره 167.073 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 2 نفر 187.993 نمره 182.373 نمره
دیپارتمنت انجنیری آب و محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ 1 نفر 187.786 نمره 187.786 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان 1 نفر 187.592 نمره 187.592 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 2 نفر 187.428 نمره 187.201 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 1 نفر 187.129 نمره 187.129 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب 1 نفر 186.996 نمره 186.996 نمره
دیپارتمنت احصائیه و ایکونومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ 1 نفر 186.849 نمره 186.849 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 1 نفر 185.764 نمره 185.764 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 185.57 نمره 185.57 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار 5 نفر 185.534 نمره 178.895 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 1 نفر 185.455 نمره 185.455 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 1 نفر 184.641 نمره 184.641 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 184.352 نمره 184.352 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت لغمان 9 نفر 184.304 نمره 152.161 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 1 نفر 184.19 نمره 184.19 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 3 نفر 184.181 نمره 175.419 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان 1 نفر 184.111 نمره 184.111 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 7 نفر 183.984 نمره 160.237 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 1 نفر 183.951 نمره 183.951 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان 2 نفر 183.641 نمره 175.497 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زارعت پوهنتون کندز 1 نفر 183.075 نمره 183.075 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 2 نفر 182.739 نمره 181.725 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 1 نفر 182.577 نمره 182.577 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت میدان وردک 1 نفر 182.51 نمره 182.51 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 2 نفر 182.404 نمره 159.898 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پروان 28 نفر 182.386 نمره 150.002 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 1 نفر 182.195 نمره 182.195 نمره
دیپارتمنت تاریخ و جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 2 نفر 182.004 نمره 181.02 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 1 نفر 181.794 نمره 181.794 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 1 نفر 181.785 نمره 181.785 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان 4 نفر 181.649 نمره 176.984 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 2 نفر 181.374 نمره 168.423 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 3 نفر 180.712 نمره 168.175 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 1 نفر 180.238 نمره 180.238 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان 4 نفر 179.45 نمره 172.779 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 1 نفر 179.43 نمره 179.43 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت هرات 1 نفر 178.161 نمره 178.161 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل 1 نفر 177.666 نمره 177.666 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار 1 نفر 177.444 نمره 177.444 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 1 نفر 177.263 نمره 177.263 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان 1 نفر 177.241 نمره 177.241 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 6 نفر 177.02 نمره 151.322 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون کندهار 1 نفر 176.862 نمره 176.862 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان 1 نفر 175.692 نمره 175.692 نمره
دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 1 نفر 175.36 نمره 175.36 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب 1 نفر 175.135 نمره 175.135 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بلخ 6 نفر 175.11 نمره 156.619 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان 2 نفر 174.919 نمره 168.213 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان 1 نفر 174.779 نمره 174.779 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بدخشان 3 نفر 174.762 نمره 162.081 نمره
دیپارتمنت روانشناسی تعلیم و تربیۀ ناشنوایان پوهنحی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 2 نفر 174.673 نمره 166.574 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 174.04 نمره 174.04 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 1 نفر 173.776 نمره 173.776 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار 1 نفر 173.67 نمره 173.67 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 2 نفر 173.539 نمره 169.216 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 1 نفر 173.526 نمره 173.526 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 1 نفر 173.337 نمره 173.337 نمره
دیپارتمنت اکتشاف مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان 1 نفر 172.089 نمره 172.089 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 3 نفر 172.08 نمره 156.746 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت خوست 1 نفر 171.898 نمره 171.898 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بغلان 3 نفر 171.567 نمره 150.108 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 1 نفر 171.52 نمره 171.52 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 2 نفر 171.227 نمره 166.926 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 1 نفر 170.678 نمره 170.678 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 3 نفر 170.312 نمره 155.268 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت فاریاب 2 نفر 170.075 نمره 151.318 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 1 نفر 168.652 نمره 168.652 نمره
دیپارتمنت کیمیا و بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 1 نفر 168.628 نمره 168.628 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 1 نفر 168.529 نمره 168.529 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 1 نفر 168.437 نمره 168.437 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 1 نفر 168.114 نمره 168.114 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فرانسوی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان 2 نفر 167.546 نمره 166.712 نمره
دیپارتمنت تفحص و اکتشاف مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معادن مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 2 نفر 165.218 نمره 162.158 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان 1 نفر 164.938 نمره 164.938 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 163.64 نمره 163.64 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان 1 نفر 163.561 نمره 163.561 نمره
واجد شرایط شمولیت در موسسات تحصیلات عالی خصوصی 628 نفر 163.349 نمره 150.062 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کندهار 1 نفر 163.101 نمره 163.101 نمره
دیپارتمنت علوم کتابداری و معلومات پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان 1 نفر 163.066 نمره 163.066 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 2 نفر 162.86 نمره 162.253 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 2 نفر 162.586 نمره 155.152 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور 1 نفر 161.936 نمره 161.936 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت جوزجان 2 نفر 161.738 نمره 155.644 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 1 نفر 161.689 نمره 161.689 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی لوگر 1 نفر 161.168 نمره 161.168 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان 1 نفر 160.367 نمره 160.367 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کندز 1 نفر 160.061 نمره 160.061 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان 1 نفر 158.57 نمره 158.57 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 1 نفر 158.487 نمره 158.487 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل 1 نفر 158.123 نمره 158.123 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب 1 نفر 157.299 نمره 157.299 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پکتیا 1 نفر 156.404 نمره 156.404 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 1 نفر 153.37 نمره 153.37 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی 1 نفر 153.104 نمره 153.104 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 2 نفر 151.799 نمره 151.318 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت سمنگان 1 نفر 150.11 نمره 150.11 نمره
ناکام 437 نفر 149.996 نمره 101.122 نمره
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en