نتیجه مجموع بالاترین نمره پاینترین نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ 2 نفر 318.648 نمره 304.187 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار 1 نفر 312.028 نمره 312.028 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی 1 نفر 309.61 نمره 309.61 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون بلخ 2 نفر 305.256 نمره 301.862 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزارصرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کابل 1 نفر 300.488 نمره 300.488 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار 6 نفر 297.787 نمره 245.462 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کندز 42 نفر 290.456 نمره 174.265 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنحی زارعت پوهنتون کابل 1 نفر 288.906 نمره 288.906 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل 1 نفر 288.69 نمره 288.69 نمره
دیپارتمنت انجنیری کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 286.325 نمره 286.325 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز 15 نفر 284.057 نمره 205.84 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ 2 نفر 280.461 نمره 273.75 نمره
دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ 2 نفر 279.086 نمره 247.881 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز 25 نفر 278.871 نمره 199.205 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار 1 نفر 277.337 نمره 277.337 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل 1 نفر 274.848 نمره 274.848 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ 2 نفر 273.503 نمره 242.179 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار 1 نفر 272.999 نمره 272.999 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ 1 نفر 272.13 نمره 272.13 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز 13 نفر 269.36 نمره 195.109 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کندز 690 نفر 266.103 نمره 150.034 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار 1 نفر 265.944 نمره 265.944 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 1 نفر 265.886 نمره 265.886 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 2 نفر 264.927 نمره 250.083 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ 2 نفر 263.532 نمره 261.186 نمره
دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 2 نفر 263.272 نمره 214.563 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 3 نفر 261.396 نمره 174.729 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات اسپانوی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل 1 نفر 261.394 نمره 261.394 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون لغمان 1 نفر 261.015 نمره 261.015 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ریاضی پوهنتون کابل 1 نفر 255.301 نمره 255.301 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 3 نفر 253.756 نمره 178.382 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ 1 نفر 252.807 نمره 252.807 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز 31 نفر 252.577 نمره 191.576 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان 1 نفر 251.572 نمره 251.572 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز 27 نفر 251.179 نمره 192.488 نمره
دیپارتمنت نفت و گاز صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل 1 نفر 246.576 نمره 246.576 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 43 نفر 242.953 نمره 173.29 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب 1 نفر 242.86 نمره 242.86 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروان 1 نفر 242.52 نمره 242.52 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز 9 نفر 242.199 نمره 202.401 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پروان 1 نفر 241.21 نمره 241.21 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان 1 نفر 239.878 نمره 239.878 نمره
دیپارتمنت سوداگری پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار 2 نفر 239.542 نمره 236.686 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی 1 نفر 238.775 نمره 238.775 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل 1 نفر 237.057 نمره 237.057 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 1 نفر 236.236 نمره 236.236 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 1 نفر 235.506 نمره 235.506 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب 4 نفر 234.978 نمره 188.109 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون تخار 5 نفر 234.459 نمره 175.525 نمره
دیپارتمنت انجنیری معدن صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ 1 نفر 233.122 نمره 233.122 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا 1 نفر 231.872 نمره 231.872 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان 1 نفر 231.202 نمره 231.202 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کابل 1 نفر 228.488 نمره 228.488 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار 5 نفر 228.406 نمره 202.628 نمره
دیپارتمنت احصائیه و ایکونومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ 4 نفر 227.608 نمره 183.88 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 224.644 نمره 224.644 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بدخشان 3 نفر 223.878 نمره 201.027 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار 3 نفر 222.673 نمره 211.134 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تخار 3 نفر 221.738 نمره 209.246 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز 16 نفر 218.741 نمره 191.484 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 1 نفر 218.677 نمره 218.677 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ 1 نفر 218.34 نمره 218.34 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ 1 نفر 218.147 نمره 218.147 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 1 نفر 217.405 نمره 217.405 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 50 نفر 217.333 نمره 175.277 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جوزجان 1 نفر 217.197 نمره 217.197 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 1 نفر 217.118 نمره 217.118 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 1 نفر 216.373 نمره 216.373 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 1 نفر 216.164 نمره 216.164 نمره
دیپارتمنت ارتباط عامه پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زاید خوست 2 نفر 214.824 نمره 201.353 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 40 نفر 214.575 نمره 159.752 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون بلخ 2 نفر 213.275 نمره 187.656 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بغلان 2 نفر 213.025 نمره 202.799 نمره
دیپارتمنت بانکداری و تجارت پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان 1 نفر 212.838 نمره 212.838 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تخار 2 نفر 212.626 نمره 198.829 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون کنر 1 نفر 211.66 نمره 211.66 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار 3 نفر 211.649 نمره 185.728 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 211.49 نمره 211.49 نمره
دیپارتمنت بانکداری و تجارت پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان 1 نفر 210.662 نمره 210.662 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب 1 نفر 208.926 نمره 208.926 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 1 نفر 208.658 نمره 208.658 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای اناث» نتیجه قرنطین گردید 6 نفر 208.5 نمره 173.783 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا 1 نفر 207.846 نمره 207.846 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کیمیا پوهنتون کابل 1 نفر 207.104 نمره 207.104 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان 5 نفر 207.001 نمره 183.683 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان 2 نفر 205.214 نمره 184.054 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان 3 نفر 204.887 نمره 195.906 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 1 نفر 202.502 نمره 202.502 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان 1 نفر 202.302 نمره 202.302 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهار 1 نفر 201.939 نمره 201.939 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی 1 نفر 201.785 نمره 201.785 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان 7 نفر 201.76 نمره 190.247 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 48 نفر 201.617 نمره 169.73 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 54 نفر 201.129 نمره 172.458 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بدخشان 5 نفر 201.06 نمره 188.378 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون ننگرهار 1 نفر 200.895 نمره 200.895 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار 8 نفر 200.766 نمره 181.201 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 1 نفر 200.73 نمره 200.73 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون تخار 8 نفر 200.494 نمره 192.369 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان 6 نفر 199.653 نمره 178.718 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب 3 نفر 199.543 نمره 178.255 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 49 نفر 199.34 نمره 179.818 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار 2 نفر 198.714 نمره 184.496 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 49 نفر 198.409 نمره 173.382 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 1 نفر 197.718 نمره 197.718 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زارعت پوهنتون بدخشان 3 نفر 197.434 نمره 181.274 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان 1 نفر 197.392 نمره 197.392 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار 10 نفر 197.303 نمره 171.845 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون تخار 6 نفر 197.221 نمره 185.354 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان 1 نفر 197.125 نمره 197.125 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 49 نفر 196.944 نمره 170.072 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب 1 نفر 196.874 نمره 196.874 نمره
دیپارتمنت استخراج معدن و مواد مفیدۀ جامد پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان 2 نفر 196.317 نمره 181.097 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 46 نفر 196.156 نمره 176.453 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 1 نفر 195.526 نمره 195.526 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون شیخ زاید خوست 2 نفر 195.137 نمره 190.977 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار 5 نفر 194.899 نمره 178.891 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشان 1 نفر 194.649 نمره 194.649 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار 5 نفر 193.685 نمره 187.238 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بلخ 28 نفر 193.668 نمره 153.513 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کندهار 6 نفر 193.388 نمره 151.45 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 1 نفر 192.739 نمره 192.739 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زارعت پوهنتون کندز 35 نفر 191.161 نمره 177.09 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 191.05 نمره 191.05 نمره
دیپارتمنت نفت و گاز پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان 1 نفر 190.707 نمره 190.707 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان 5 نفر 190.639 نمره 183.148 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 3 نفر 190.459 نمره 151.776 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر( باغداری ) پوهنحی زارعت پوهنتون کندز 21 نفر 190.399 نمره 171.949 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 1 نفر 190.348 نمره 190.348 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 2 نفر 190.271 نمره 172.05 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار 1 نفر 190.201 نمره 190.201 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زارعت پوهنتون کندز 35 نفر 189.92 نمره 165.275 نمره
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب 1 نفر 189.044 نمره 189.044 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت تخار 29 نفر 189.044 نمره 150.099 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان 1 نفر 188.902 نمره 188.902 نمره
دیپارتمنت علوم نباتی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان 2 نفر 188.648 نمره 183.877 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان 2 نفر 188.623 نمره 186.064 نمره
دیپارتمنت استخراج مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معدن مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 1 نفر 188.198 نمره 188.198 نمره
دیپارتمنت هنرهای زیبا پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ 1 نفر 187.689 نمره 187.689 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 40 نفر 187.595 نمره 165.158 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 1 نفر 187.489 نمره 187.489 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار 5 نفر 187.209 نمره 182.249 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت پوهنتون کندز 25 نفر 186.941 نمره 166.502 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان 1 نفر 186.82 نمره 186.82 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا 1 نفر 186.7 نمره 186.7 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 1 نفر 186.62 نمره 186.62 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی 2 نفر 186.143 نمره 178.333 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار 1 نفر 186.023 نمره 186.023 نمره
دیپارتمنت احصائیه وایکونومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل 1 نفر 186.018 نمره 186.018 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 1 نفر 185.898 نمره 185.898 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 2 نفر 185.499 نمره 170.207 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون غزنی 1 نفر 185.376 نمره 185.376 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست 2 نفر 185.235 نمره 158.941 نمره
دیپارتمنت تأمین برق مؤسساتی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان 1 نفر 184.723 نمره 184.723 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 1 نفر 184.39 نمره 184.39 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان 2 نفر 183.947 نمره 172.17 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 1 نفر 183.859 نمره 183.859 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار 4 نفر 183.593 نمره 173.132 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان 13 نفر 183.517 نمره 158.484 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان 1 نفر 183.407 نمره 183.407 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 1 نفر 182.616 نمره 182.616 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 182.583 نمره 182.583 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان 2 نفر 182.373 نمره 160.48 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 1 نفر 182.226 نمره 182.226 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار 2 نفر 182.069 نمره 177.471 نمره
دیپارتمنت تاریخ و جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 181.96 نمره 181.96 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 2 نفر 181.844 نمره 170.061 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زارعت پوهنتون کندز 31 نفر 181.623 نمره 163.618 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان 1 نفر 181.107 نمره 181.107 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان 2 نفر 180.708 نمره 178.77 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار 2 نفر 180.502 نمره 168.45 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 1 نفر 180.439 نمره 180.439 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر و جنگلات پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان 3 نفر 180.273 نمره 169.073 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 180.09 نمره 180.09 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی 1 نفر 179.954 نمره 179.954 نمره
دیپارتمنت اکتشاف مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان 1 نفر 179.843 نمره 179.843 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 1 نفر 179.84 نمره 179.84 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی لوگر 1 نفر 179.771 نمره 179.771 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 1 نفر 179.274 نمره 179.274 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 33 نفر 179.139 نمره 152.011 نمره
دیپارتمنت توریزم پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان 1 نفر 178.872 نمره 178.872 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فرانسوی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان 1 نفر 178.836 نمره 178.836 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان 4 نفر 178.701 نمره 156.695 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 2 نفر 178.697 نمره 178.355 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 1 نفر 178.407 نمره 178.407 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 1 نفر 178.313 نمره 178.313 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان 1 نفر 177.68 نمره 177.68 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 1 نفر 177.238 نمره 177.238 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بغلان 19 نفر 177.115 نمره 151.179 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 1 نفر 177.108 نمره 177.108 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت ننگرهار 12 نفر 176.849 نمره 155.105 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 2 نفر 176.814 نمره 166.339 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان 3 نفر 176.758 نمره 163.049 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان 3 نفر 176.754 نمره 173.618 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب 1 نفر 176.647 نمره 176.647 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 1 نفر 176.379 نمره 176.379 نمره
دیپارتمنت اکتشاف و استخراج ساحات نفت و گاز پوهنحی جیولوجی و معادن مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 1 نفر 176.048 نمره 176.048 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 43 نفر 175.824 نمره 153.078 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان 1 نفر 175.758 نمره 175.758 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 3 نفر 175.677 نمره 166.672 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 1 نفر 175.591 نمره 175.591 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 1 نفر 175.57 نمره 175.57 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 175.512 نمره 175.512 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 3 نفر 175.422 نمره 163.312 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان 1 نفر 175.277 نمره 175.277 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار 4 نفر 175.249 نمره 170.211 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 4 نفر 175.213 نمره 166.989 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 1 نفر 175.193 نمره 175.193 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان 2 نفر 174.302 نمره 173.846 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 1 نفر 173.454 نمره 173.454 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت پوهنتون بدخشان 4 نفر 173.429 نمره 165.698 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی و آبیاری پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 1 نفر 173.054 نمره 173.054 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 1 نفر 173.005 نمره 173.005 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 1 نفر 172.993 نمره 172.993 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار 6 نفر 172.959 نمره 167.144 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 1 نفر 172.589 نمره 172.589 نمره
واجد شرایط شمولیت در موسسات تحصیلات عالی خصوصی 2078 نفر 172.343 نمره 150.019 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکمنی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 1 نفر 172.198 نمره 172.198 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 1 نفر 171.914 نمره 171.914 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار 2 نفر 171.734 نمره 168.636 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 1 نفر 171.62 نمره 171.62 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان 1 نفر 171.358 نمره 171.358 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 1 نفر 170.902 نمره 170.902 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا 1 نفر 170.633 نمره 170.633 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 1 نفر 170.585 نمره 170.585 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 2 نفر 170.288 نمره 164.556 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 1 نفر 170.04 نمره 170.04 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان 2 نفر 169.99 نمره 165.481 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 1 نفر 169.826 نمره 169.826 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 1 نفر 169.725 نمره 169.725 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت سرپل 1 نفر 169.648 نمره 169.648 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 1 نفر 169.532 نمره 169.532 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 1 نفر 169.501 نمره 169.501 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 1 نفر 168.661 نمره 168.661 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 1 نفر 168.519 نمره 168.519 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 2 نفر 168.398 نمره 159.822 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 1 نفر 168.377 نمره 168.377 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 1 نفر 167.395 نمره 167.395 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی 1 نفر 167.384 نمره 167.384 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 1 نفر 167.23 نمره 167.23 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان 2 نفر 167.112 نمره 165.414 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 2 نفر 167.013 نمره 161.629 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت غور 2 نفر 166.893 نمره 159.759 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان 2 نفر 166.762 نمره 165.215 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت سمنگان 4 نفر 166.71 نمره 155.353 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان 1 نفر 166.694 نمره 166.694 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان 2 نفر 166.538 نمره 164.803 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کاپیسا 3 نفر 165.224 نمره 152.911 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بدخشان 9 نفر 164.691 نمره 152.132 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پکتیا 4 نفر 163.883 نمره 156.824 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 2 نفر 163.83 نمره 163.009 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 1 نفر 163.327 نمره 163.327 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 1 نفر 163.083 نمره 163.083 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 1 نفر 161.833 نمره 161.833 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت غزنی 1 نفر 161.778 نمره 161.778 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار 2 نفر 160.293 نمره 156.884 نمره
دیپارتمنت علوم کتابداری و معلومات پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان 1 نفر 160.222 نمره 160.222 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 1 نفر 160.091 نمره 160.091 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 1 نفر 159.946 نمره 159.946 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل 1 نفر 159.717 نمره 159.717 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت خوست 1 نفر 159.677 نمره 159.677 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 2 نفر 158.752 نمره 158.351 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت لغمان 1 نفر 158.717 نمره 158.717 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 158.529 نمره 158.529 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 2 نفر 158.219 نمره 157.264 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب 2 نفر 158.206 نمره 151.627 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی نیمروز 1 نفر 156.612 نمره 156.612 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت جوزجان 1 نفر 156 نمره 156 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 1 نفر 155.004 نمره 155.004 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور 1 نفر 154.678 نمره 154.678 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 1 نفر 154.019 نمره 154.019 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پروان 3 نفر 153.52 نمره 151.213 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 1 نفر 152.961 نمره 152.961 نمره
دیپارتمنت انجنیری منابع آب و حفاظت محیط زیست صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 1 نفر 151.228 نمره 151.228 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 1 نفر 150.225 نمره 150.225 نمره
ناکام 1334 نفر 149.999 نمره 0 نمره
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en