نتیجهمجموعبالاترین نمرهپاینترین نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ2 نفر318.648 نمره304.187 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار1 نفر312.028 نمره312.028 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی1 نفر309.61 نمره309.61 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون بلخ2 نفر305.256 نمره301.862 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزارصرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کابل1 نفر300.488 نمره300.488 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار6 نفر297.787 نمره245.462 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کندز42 نفر290.456 نمره174.265 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنحی زارعت پوهنتون کابل1 نفر288.906 نمره288.906 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل1 نفر288.69 نمره288.69 نمره
دیپارتمنت انجنیری کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر286.325 نمره286.325 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز15 نفر284.057 نمره205.84 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ2 نفر280.461 نمره273.75 نمره
دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ2 نفر279.086 نمره247.881 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز25 نفر278.871 نمره199.205 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار1 نفر277.337 نمره277.337 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل1 نفر274.848 نمره274.848 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ2 نفر273.503 نمره242.179 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر272.999 نمره272.999 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ1 نفر272.13 نمره272.13 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز13 نفر269.36 نمره195.109 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کندز690 نفر266.103 نمره150.034 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر265.944 نمره265.944 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ1 نفر265.886 نمره265.886 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار2 نفر264.927 نمره250.083 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ2 نفر263.532 نمره261.186 نمره
دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ2 نفر263.272 نمره214.563 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ3 نفر261.396 نمره174.729 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات اسپانوی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل1 نفر261.394 نمره261.394 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون لغمان1 نفر261.015 نمره261.015 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ریاضی پوهنتون کابل1 نفر255.301 نمره255.301 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان3 نفر253.756 نمره178.382 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ1 نفر252.807 نمره252.807 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز31 نفر252.577 نمره191.576 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان1 نفر251.572 نمره251.572 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز27 نفر251.179 نمره192.488 نمره
دیپارتمنت نفت و گاز صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر246.576 نمره246.576 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز43 نفر242.953 نمره173.29 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب1 نفر242.86 نمره242.86 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروان1 نفر242.52 نمره242.52 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز9 نفر242.199 نمره202.401 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پروان1 نفر241.21 نمره241.21 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان1 نفر239.878 نمره239.878 نمره
دیپارتمنت سوداگری پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار2 نفر239.542 نمره236.686 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی1 نفر238.775 نمره238.775 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل1 نفر237.057 نمره237.057 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر236.236 نمره236.236 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ1 نفر235.506 نمره235.506 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب4 نفر234.978 نمره188.109 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون تخار5 نفر234.459 نمره175.525 نمره
دیپارتمنت انجنیری معدن صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ1 نفر233.122 نمره233.122 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا1 نفر231.872 نمره231.872 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان1 نفر231.202 نمره231.202 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کابل1 نفر228.488 نمره228.488 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار5 نفر228.406 نمره202.628 نمره
دیپارتمنت احصائیه و ایکونومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ4 نفر227.608 نمره183.88 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر224.644 نمره224.644 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بدخشان3 نفر223.878 نمره201.027 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار3 نفر222.673 نمره211.134 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تخار3 نفر221.738 نمره209.246 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز16 نفر218.741 نمره191.484 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر218.677 نمره218.677 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ1 نفر218.34 نمره218.34 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ1 نفر218.147 نمره218.147 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا1 نفر217.405 نمره217.405 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز50 نفر217.333 نمره175.277 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جوزجان1 نفر217.197 نمره217.197 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان1 نفر217.118 نمره217.118 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ1 نفر216.373 نمره216.373 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار1 نفر216.164 نمره216.164 نمره
دیپارتمنت ارتباط عامه پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زاید خوست2 نفر214.824 نمره201.353 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز40 نفر214.575 نمره159.752 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون بلخ2 نفر213.275 نمره187.656 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بغلان2 نفر213.025 نمره202.799 نمره
دیپارتمنت بانکداری و تجارت پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان1 نفر212.838 نمره212.838 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تخار2 نفر212.626 نمره198.829 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون کنر1 نفر211.66 نمره211.66 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار3 نفر211.649 نمره185.728 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر211.49 نمره211.49 نمره
دیپارتمنت بانکداری و تجارت پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان1 نفر210.662 نمره210.662 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب1 نفر208.926 نمره208.926 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی1 نفر208.658 نمره208.658 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای اناث» نتیجه قرنطین گردید6 نفر208.5 نمره173.783 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا1 نفر207.846 نمره207.846 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کیمیا پوهنتون کابل1 نفر207.104 نمره207.104 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان5 نفر207.001 نمره183.683 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان2 نفر205.214 نمره184.054 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان3 نفر204.887 نمره195.906 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر1 نفر202.502 نمره202.502 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان1 نفر202.302 نمره202.302 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهار1 نفر201.939 نمره201.939 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی1 نفر201.785 نمره201.785 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان7 نفر201.76 نمره190.247 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز48 نفر201.617 نمره169.73 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز54 نفر201.129 نمره172.458 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بدخشان5 نفر201.06 نمره188.378 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون ننگرهار1 نفر200.895 نمره200.895 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار8 نفر200.766 نمره181.201 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ1 نفر200.73 نمره200.73 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون تخار8 نفر200.494 نمره192.369 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان6 نفر199.653 نمره178.718 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب3 نفر199.543 نمره178.255 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز49 نفر199.34 نمره179.818 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار2 نفر198.714 نمره184.496 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز49 نفر198.409 نمره173.382 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان1 نفر197.718 نمره197.718 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زارعت پوهنتون بدخشان3 نفر197.434 نمره181.274 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان1 نفر197.392 نمره197.392 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار10 نفر197.303 نمره171.845 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون تخار6 نفر197.221 نمره185.354 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان1 نفر197.125 نمره197.125 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز49 نفر196.944 نمره170.072 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب1 نفر196.874 نمره196.874 نمره
دیپارتمنت استخراج معدن و مواد مفیدۀ جامد پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان2 نفر196.317 نمره181.097 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز46 نفر196.156 نمره176.453 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ1 نفر195.526 نمره195.526 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون شیخ زاید خوست2 نفر195.137 نمره190.977 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار5 نفر194.899 نمره178.891 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشان1 نفر194.649 نمره194.649 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار5 نفر193.685 نمره187.238 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بلخ28 نفر193.668 نمره153.513 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کندهار6 نفر193.388 نمره151.45 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار1 نفر192.739 نمره192.739 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زارعت پوهنتون کندز35 نفر191.161 نمره177.09 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر191.05 نمره191.05 نمره
دیپارتمنت نفت و گاز پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان1 نفر190.707 نمره190.707 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان5 نفر190.639 نمره183.148 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب3 نفر190.459 نمره151.776 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر( باغداری ) پوهنحی زارعت پوهنتون کندز21 نفر190.399 نمره171.949 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ1 نفر190.348 نمره190.348 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان2 نفر190.271 نمره172.05 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار1 نفر190.201 نمره190.201 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زارعت پوهنتون کندز35 نفر189.92 نمره165.275 نمره
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب1 نفر189.044 نمره189.044 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت تخار29 نفر189.044 نمره150.099 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان1 نفر188.902 نمره188.902 نمره
دیپارتمنت علوم نباتی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان2 نفر188.648 نمره183.877 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان2 نفر188.623 نمره186.064 نمره
دیپارتمنت استخراج مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معدن مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر1 نفر188.198 نمره188.198 نمره
دیپارتمنت هنرهای زیبا پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ1 نفر187.689 نمره187.689 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز40 نفر187.595 نمره165.158 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار1 نفر187.489 نمره187.489 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار5 نفر187.209 نمره182.249 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت پوهنتون کندز25 نفر186.941 نمره166.502 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان1 نفر186.82 نمره186.82 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا1 نفر186.7 نمره186.7 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا1 نفر186.62 نمره186.62 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی2 نفر186.143 نمره178.333 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار1 نفر186.023 نمره186.023 نمره
دیپارتمنت احصائیه وایکونومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل1 نفر186.018 نمره186.018 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند1 نفر185.898 نمره185.898 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ2 نفر185.499 نمره170.207 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون غزنی1 نفر185.376 نمره185.376 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست2 نفر185.235 نمره158.941 نمره
دیپارتمنت تأمین برق مؤسساتی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان1 نفر184.723 نمره184.723 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان1 نفر184.39 نمره184.39 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان2 نفر183.947 نمره172.17 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان1 نفر183.859 نمره183.859 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار4 نفر183.593 نمره173.132 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان13 نفر183.517 نمره158.484 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان1 نفر183.407 نمره183.407 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان1 نفر182.616 نمره182.616 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر182.583 نمره182.583 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان2 نفر182.373 نمره160.48 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار1 نفر182.226 نمره182.226 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار2 نفر182.069 نمره177.471 نمره
دیپارتمنت تاریخ و جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر181.96 نمره181.96 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان2 نفر181.844 نمره170.061 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زارعت پوهنتون کندز31 نفر181.623 نمره163.618 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان1 نفر181.107 نمره181.107 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان2 نفر180.708 نمره178.77 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار2 نفر180.502 نمره168.45 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان1 نفر180.439 نمره180.439 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر و جنگلات پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان3 نفر180.273 نمره169.073 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر180.09 نمره180.09 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی1 نفر179.954 نمره179.954 نمره
دیپارتمنت اکتشاف مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان1 نفر179.843 نمره179.843 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان1 نفر179.84 نمره179.84 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی لوگر1 نفر179.771 نمره179.771 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر1 نفر179.274 نمره179.274 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز33 نفر179.139 نمره152.011 نمره
دیپارتمنت توریزم پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان1 نفر178.872 نمره178.872 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فرانسوی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان1 نفر178.836 نمره178.836 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان4 نفر178.701 نمره156.695 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب2 نفر178.697 نمره178.355 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر1 نفر178.407 نمره178.407 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند1 نفر178.313 نمره178.313 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان1 نفر177.68 نمره177.68 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب1 نفر177.238 نمره177.238 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بغلان19 نفر177.115 نمره151.179 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل1 نفر177.108 نمره177.108 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت ننگرهار12 نفر176.849 نمره155.105 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان2 نفر176.814 نمره166.339 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان3 نفر176.758 نمره163.049 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان3 نفر176.754 نمره173.618 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب1 نفر176.647 نمره176.647 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان1 نفر176.379 نمره176.379 نمره
دیپارتمنت اکتشاف و استخراج ساحات نفت و گاز پوهنحی جیولوجی و معادن مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل1 نفر176.048 نمره176.048 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز43 نفر175.824 نمره153.078 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان1 نفر175.758 نمره175.758 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ3 نفر175.677 نمره166.672 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار1 نفر175.591 نمره175.591 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان1 نفر175.57 نمره175.57 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر175.512 نمره175.512 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب3 نفر175.422 نمره163.312 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان1 نفر175.277 نمره175.277 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار4 نفر175.249 نمره170.211 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه4 نفر175.213 نمره166.989 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان1 نفر175.193 نمره175.193 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان2 نفر174.302 نمره173.846 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب1 نفر173.454 نمره173.454 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت پوهنتون بدخشان4 نفر173.429 نمره165.698 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی و آبیاری پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان1 نفر173.054 نمره173.054 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس1 نفر173.005 نمره173.005 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان1 نفر172.993 نمره172.993 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار6 نفر172.959 نمره167.144 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان1 نفر172.589 نمره172.589 نمره
واجد شرایط شمولیت در موسسات تحصیلات عالی خصوصی2078 نفر172.343 نمره150.019 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکمنی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان1 نفر172.198 نمره172.198 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان1 نفر171.914 نمره171.914 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار2 نفر171.734 نمره168.636 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند1 نفر171.62 نمره171.62 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان1 نفر171.358 نمره171.358 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند1 نفر170.902 نمره170.902 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا1 نفر170.633 نمره170.633 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی1 نفر170.585 نمره170.585 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر2 نفر170.288 نمره164.556 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب1 نفر170.04 نمره170.04 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان2 نفر169.99 نمره165.481 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان1 نفر169.826 نمره169.826 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب1 نفر169.725 نمره169.725 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت سرپل1 نفر169.648 نمره169.648 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب1 نفر169.532 نمره169.532 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان1 نفر169.501 نمره169.501 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان1 نفر168.661 نمره168.661 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب1 نفر168.519 نمره168.519 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس2 نفر168.398 نمره159.822 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان1 نفر168.377 نمره168.377 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا1 نفر167.395 نمره167.395 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی1 نفر167.384 نمره167.384 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه1 نفر167.23 نمره167.23 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان2 نفر167.112 نمره165.414 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار2 نفر167.013 نمره161.629 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت غور2 نفر166.893 نمره159.759 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان2 نفر166.762 نمره165.215 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت سمنگان4 نفر166.71 نمره155.353 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان1 نفر166.694 نمره166.694 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان2 نفر166.538 نمره164.803 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کاپیسا3 نفر165.224 نمره152.911 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بدخشان9 نفر164.691 نمره152.132 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پکتیا4 نفر163.883 نمره156.824 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند2 نفر163.83 نمره163.009 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه1 نفر163.327 نمره163.327 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل1 نفر163.083 نمره163.083 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان1 نفر161.833 نمره161.833 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت غزنی1 نفر161.778 نمره161.778 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار2 نفر160.293 نمره156.884 نمره
دیپارتمنت علوم کتابداری و معلومات پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان1 نفر160.222 نمره160.222 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار1 نفر160.091 نمره160.091 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان1 نفر159.946 نمره159.946 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل1 نفر159.717 نمره159.717 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت خوست1 نفر159.677 نمره159.677 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه2 نفر158.752 نمره158.351 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت لغمان1 نفر158.717 نمره158.717 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر158.529 نمره158.529 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب2 نفر158.219 نمره157.264 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب2 نفر158.206 نمره151.627 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی نیمروز1 نفر156.612 نمره156.612 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت جوزجان1 نفر156 نمره156 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان1 نفر155.004 نمره155.004 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور1 نفر154.678 نمره154.678 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان1 نفر154.019 نمره154.019 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پروان3 نفر153.52 نمره151.213 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر1 نفر152.961 نمره152.961 نمره
دیپارتمنت انجنیری منابع آب و حفاظت محیط زیست صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار1 نفر151.228 نمره151.228 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند1 نفر150.225 نمره150.225 نمره
ناکام1334 نفر149.999 نمره0 نمره
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en