نتیجه مجموع بالاترین نمره پاینترین نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار 2 نفر 320.683 نمره 308.742 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزارصرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کابل 1 نفر 316.966 نمره 316.966 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار 9 نفر 303.977 نمره 283.662 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندهار 23 نفر 296.866 نمره 227.302 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندهار 33 نفر 283.438 نمره 220.694 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 23 نفر 276.995 نمره 242.213 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 23 نفر 276.046 نمره 195.95 نمره
دیپارتمنت انرژی پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 57 نفر 275.498 نمره 195.922 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندهار 28 نفر 268.752 نمره 212.384 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 53 نفر 267.673 نمره 173.676 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی فزیک پوهنتون کابل 1 نفر 262.309 نمره 262.309 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 40 نفر 250.968 نمره 152.268 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 46 نفر 249.927 نمره 166.595 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندهار 13 نفر 244.206 نمره 216.37 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 63 نفر 243.473 نمره 153.016 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 7 نفر 239.49 نمره 217.232 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون کندهار 28 نفر 239.126 نمره 194.065 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 3 نفر 238.17 نمره 195.436 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون کندهار 34 نفر 237.47 نمره 185.839 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان 1 نفر 234.211 نمره 234.211 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 34 نفر 234.177 نمره 178.885 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 3 نفر 231.65 نمره 167.115 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون کندهار 50 نفر 230.562 نمره 204.028 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای اناث» نتیجه قرنطین گردید 41 نفر 230.25 نمره 151.027 نمره
دیپارتمنت انجنیری منابع آب و حفاظت محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 20 نفر 229.813 نمره 177.087 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار 47 نفر 227.043 نمره 186.424 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندهار 19 نفر 225.944 نمره 196.764 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 38 نفر 225.661 نمره 177.868 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار 1 نفر 225.358 نمره 225.358 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 4 نفر 222.507 نمره 166.574 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 34 نفر 222.097 نمره 179.055 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 26 نفر 220.779 نمره 188.714 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 18 نفر 220.659 نمره 169.127 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 62 نفر 217.719 نمره 184.465 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کنر 1 نفر 216.137 نمره 216.137 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا 1 نفر 214.87 نمره 214.87 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز 1 نفر 213.139 نمره 213.139 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کندهار 16 نفر 212.567 نمره 197.876 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی 1 نفر 212.195 نمره 212.195 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 32 نفر 211.888 نمره 156.285 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون بلخ 1 نفر 211.172 نمره 211.172 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی 1 نفر 210.25 نمره 210.25 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کندهار 27 نفر 209.361 نمره 187.275 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 62 نفر 208.643 نمره 174.139 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون کندهار 74 نفر 206.01 نمره 169.212 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 1 نفر 204.211 نمره 204.211 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 45 نفر 204.193 نمره 172.122 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 27 نفر 203.934 نمره 179.542 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 203.924 نمره 203.924 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا 1 نفر 203.818 نمره 203.818 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 1 نفر 203.528 نمره 203.528 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار 81 نفر 203.487 نمره 181.841 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 7 نفر 203.47 نمره 168.692 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون پروان 1 نفر 203.071 نمره 203.071 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کندهار 949 نفر 202.735 نمره 150.146 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات 2 نفر 202.401 نمره 190.944 نمره
دیپارتمنت انجنیری منابع آب و حفاظت محیط زیست صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 15 نفر 200.134 نمره 177.245 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون ننگرهار 1 نفر 197.537 نمره 197.537 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کابل 1 نفر 197.494 نمره 197.494 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای ذکور» نتیجه قرنطین گردید 2 نفر 195.482 نمره 193.991 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار 1 نفر 195.435 نمره 195.435 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 49 نفر 194.729 نمره 158.503 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 61 نفر 193.697 نمره 168.051 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 38 نفر 193.441 نمره 165.544 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 2 نفر 192.329 نمره 178.988 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی وردک 2 نفر 192.145 نمره 180.821 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان 1 نفر 191.733 نمره 191.733 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان 1 نفر 191.648 نمره 191.648 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 8 نفر 191.561 نمره 170.563 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست 2 نفر 191.378 نمره 190.882 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 4 نفر 190.41 نمره 156.895 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 189.687 نمره 189.687 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان 1 نفر 189.351 نمره 189.351 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 1 نفر 187.774 نمره 187.774 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 1 نفر 187.509 نمره 187.509 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 1 نفر 185.935 نمره 185.935 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 1 نفر 185.721 نمره 185.721 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 1 نفر 185.529 نمره 185.529 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل 2 نفر 185.148 نمره 173.201 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار 1 نفر 183.113 نمره 183.113 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 1 نفر 182.631 نمره 182.631 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل 1 نفر 182.291 نمره 182.291 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 1 نفر 182.028 نمره 182.028 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 181.962 نمره 181.962 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 180.411 نمره 180.411 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 1 نفر 180.378 نمره 180.378 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 2 نفر 179.545 نمره 159.446 نمره
دیپارتمنت احصائیه وایکونومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل 1 نفر 178.683 نمره 178.683 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 2 نفر 178.573 نمره 155.631 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 2 نفر 178.24 نمره 161.481 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 4 نفر 177.146 نمره 167.796 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 3 نفر 175.48 نمره 157.618 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا 1 نفر 172.286 نمره 172.286 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 1 نفر 171.588 نمره 171.588 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 1 نفر 171.347 نمره 171.347 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی لوگر 1 نفر 170.688 نمره 170.688 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل 1 نفر 168.578 نمره 168.578 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کاپیسا 1 نفر 168.4 نمره 168.4 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 166.988 نمره 166.988 نمره
واجد شرایط شمولیت در موسسات تحصیلات عالی خصوصی 386 نفر 161.481 نمره 150.005 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 1 نفر 156.532 نمره 156.532 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 1 نفر 154.763 نمره 154.763 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 1 نفر 152.561 نمره 152.561 نمره
ناکام 200 نفر 149.992 نمره 122.691 نمره
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en