نتیجهمجموعبالاترین نمرهپاینترین نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست2 نفر294.287 نمره290.061 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار2 نفر293.894 نمره285.415 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا2 نفر292.701 نمره284.775 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای ذکور» نتیجه قرنطین گردید2 نفر283.492 نمره184.913 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار2 نفر281.047 نمره260.316 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون ننگرهار1 نفر279.887 نمره279.887 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار2 نفر277.152 نمره272.182 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی1 نفر276.711 نمره276.711 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار2 نفر275.211 نمره242.605 نمره
دیپارتمنت نرسنگ صرف برای ذکور پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهنتون طبی کابل1 نفر273.246 نمره273.246 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کنر650 نفر268.757 نمره166.8 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار4 نفر265.5 نمره205.348 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون لغمان5 نفر264.799 نمره244.266 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار2 نفر264.023 نمره248.059 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار2 نفر252.729 نمره247.387 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کنر7 نفر251.815 نمره214.852 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات1 نفر248.76 نمره248.76 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون ننگرهار3 نفر244.552 نمره239.987 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان1 نفر237.952 نمره237.952 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا1 نفر237.034 نمره237.034 نمره
دیپارتمنت سوداگری پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار1 نفر235.717 نمره235.717 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پکتیا1 نفر234.374 نمره234.374 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون ننگرهار12 نفر234.35 نمره188.109 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر233.43 نمره233.43 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی1 نفر233.332 نمره233.332 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار6 نفر231.264 نمره185.715 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار4 نفر231.047 نمره199.339 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند1 نفر230.321 نمره230.321 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پکتیا3 نفر229.975 نمره218.819 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار3 نفر229.258 نمره214.164 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون کنر20 نفر228.989 نمره176.962 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندهار2 نفر227.466 نمره223.111 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کنر3 نفر225.761 نمره214.192 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کنر4 نفر225.568 نمره211.044 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار16 نفر222.768 نمره183.469 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای اناث» نتیجه قرنطین گردید19 نفر222.613 نمره157.174 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندهار1 نفر222.034 نمره222.034 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کنر5 نفر222.028 نمره209.697 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب1 نفر219.035 نمره219.035 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر218.01 نمره218.01 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر31 نفر217.99 نمره187.093 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار1 نفر217.976 نمره217.976 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندهار1 نفر217.461 نمره217.461 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهار2 نفر216.119 نمره214.302 نمره
دیپارتمنت انجنیری منابع آب و حفاظت محیط زیست پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار3 نفر215.872 نمره205.974 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون کنر13 نفر214.545 نمره200.15 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهار2 نفر214.055 نمره197.328 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات آلمانی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار5 نفر213.921 نمره171.97 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون ننگرهار2 نفر213.064 نمره210.628 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار11 نفر212.97 نمره185.279 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی1 نفر212.419 نمره212.419 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زارعت پوهنتون کابل1 نفر212.385 نمره212.385 نمره
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار2 نفر211.27 نمره197.537 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار8 نفر211.255 نمره191.96 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر42 نفر210.892 نمره178.973 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار3 نفر210.744 نمره205.503 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان5 نفر210.534 نمره190.763 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا1 نفر210.441 نمره210.441 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان5 نفر209.793 نمره185.382 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر47 نفر209.539 نمره182.234 نمره
دیپارتمنت محیط زیست و جنگلات پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان5 نفر209.365 نمره175.414 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون هرات2 نفر209.249 نمره189.661 نمره
دیپارتمنت تیاتر پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل1 نفر209.032 نمره209.032 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا6 نفر208.872 نمره166.041 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار1 نفر208.712 نمره208.712 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا1 نفر207.921 نمره207.921 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی1 نفر207.676 نمره207.676 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنحی زارعت پوهنتون کابل1 نفر207.529 نمره207.529 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان11 نفر207.436 نمره191.486 نمره
دیپارتمنت تعلیمات مسلکی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار12 نفر207.323 نمره176.899 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز1 نفر207.292 نمره207.292 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز1 نفر207.22 نمره207.22 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه3 نفر207.21 نمره154.822 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار3 نفر207.081 نمره201.019 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار3 نفر206.86 نمره188.064 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار2 نفر206.802 نمره189.194 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان2 نفر205.93 نمره189.049 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار4 نفر205.426 نمره193.914 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر205.402 نمره205.402 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان2 نفر204.437 نمره188.755 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت پوهنتون کنر19 نفر203.938 نمره182.831 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون کنر18 نفر203.878 نمره181.646 نمره
دیپارتمنت نقاشی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون هرات1 نفر203.677 نمره203.677 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب2 نفر203.519 نمره193.77 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا3 نفر202.165 نمره197.056 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب1 نفر202.076 نمره202.076 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار15 نفر201.524 نمره162.903 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان2 نفر201.383 نمره171.1 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا1 نفر201.073 نمره201.073 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار8 نفر200.915 نمره172.906 نمره
دیپارتمنت بانکداری و تجارت پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان1 نفر200.465 نمره200.465 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار3 نفر198.882 نمره193.925 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر27 نفر198.709 نمره180.381 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار4 نفر198.527 نمره190.237 نمره
دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر30 نفر198.194 نمره165.323 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات1 نفر197.07 نمره197.07 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان2 نفر196.951 نمره166.595 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار13 نفر196.677 نمره177.92 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون کنر15 نفر196.066 نمره176.536 نمره
دیپارتمنت انرژی پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار1 نفر195.919 نمره195.919 نمره
دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون شیخ زاید خوست2 نفر195.385 نمره170.92 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کندهار3 نفر194.876 نمره190.794 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر28 نفر194.818 نمره163.537 نمره
دیپارتمنت جنگلات و باغداری صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ1 نفر194.222 نمره194.222 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان1 نفر193.411 نمره193.411 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار3 نفر193.356 نمره187.666 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان5 نفر193.227 نمره180.488 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر41 نفر192.733 نمره166.918 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار2 نفر192.438 نمره187.408 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون شیخ زاید خوست5 نفر192.049 نمره183.036 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا2 نفر191.035 نمره178.697 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار1 نفر190.831 نمره190.831 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار1 نفر190.362 نمره190.362 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار1 نفر190.346 نمره190.346 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز1 نفر190.216 نمره190.216 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب2 نفر189.954 نمره183.745 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار1 نفر189.665 نمره189.665 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار1 نفر189.527 نمره189.527 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان2 نفر189.04 نمره185.514 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا4 نفر188.957 نمره169.08 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار9 نفر188.664 نمره170.653 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت ننگرهار68 نفر188.654 نمره150.198 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس1 نفر188.472 نمره188.472 نمره
دیپارتمنت تاریخ و جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر40 نفر187.683 نمره173.938 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان1 نفر187.531 نمره187.531 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان2 نفر187.314 نمره187.071 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان1 نفر187.156 نمره187.156 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان3 نفر186.996 نمره183.96 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان1 نفر186.594 نمره186.594 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار2 نفر186.136 نمره184.142 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر185.985 نمره185.985 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ2 نفر185.585 نمره173.672 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا1 نفر185.395 نمره185.395 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند2 نفر185.379 نمره176.235 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات هندی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار5 نفر184.643 نمره173.331 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر184.301 نمره184.301 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بلخ5 نفر184.266 نمره154.836 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار3 نفر184.075 نمره173.864 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان3 نفر184.051 نمره173.261 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا1 نفر183.972 نمره183.972 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر183.941 نمره183.941 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا2 نفر183.878 نمره180.176 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان1 نفر183.411 نمره183.411 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کندز1 نفر182.521 نمره182.521 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان3 نفر181.898 نمره174.539 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان1 نفر181.87 نمره181.87 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست1 نفر181.763 نمره181.763 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست2 نفر180.978 نمره164.568 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب1 نفر180.63 نمره180.63 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان1 نفر180.611 نمره180.611 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی2 نفر180.58 نمره166.41 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ3 نفر180.238 نمره178.546 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا5 نفر180.017 نمره166.281 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب1 نفر180.005 نمره180.005 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت لغمان11 نفر179.979 نمره151.197 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست2 نفر179.944 نمره171.98 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار1 نفر179.073 نمره179.073 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز1 نفر178.41 نمره178.41 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی نیمروز1 نفر178.382 نمره178.382 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار1 نفر177.651 نمره177.651 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کندز1 نفر177.585 نمره177.585 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار2 نفر177.179 نمره176.09 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا1 نفر177.163 نمره177.163 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا3 نفر176.875 نمره168.011 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر( باغداری ) پوهنحی زارعت پوهنتون کندز1 نفر175.898 نمره175.898 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان1 نفر175.566 نمره175.566 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب5 نفر175.393 نمره164.602 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی1 نفر175.104 نمره175.104 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه1 نفر174.965 نمره174.965 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا2 نفر174.76 نمره168.871 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون کندهار1 نفر174.736 نمره174.736 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی و آبیاری پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان1 نفر174.73 نمره174.73 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان1 نفر174.292 نمره174.292 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب1 نفر173.694 نمره173.694 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان1 نفر173.679 نمره173.679 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر173.647 نمره173.647 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس1 نفر172.874 نمره172.874 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر172.447 نمره172.447 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا3 نفر172.25 نمره163.603 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بغلان1 نفر172.116 نمره172.116 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا3 نفر171.962 نمره166.731 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت غزنی2 نفر171.598 نمره155.347 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت تخار1 نفر171.102 نمره171.102 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار2 نفر171.088 نمره166.174 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی نیمروز1 نفر170.826 نمره170.826 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان1 نفر170.515 نمره170.515 نمره
دیپارتمنت علوم کتابداری و معلومات پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان6 نفر170.245 نمره153.247 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل1 نفر169.951 نمره169.951 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پکتیا1 نفر169.246 نمره169.246 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل2 نفر168.875 نمره167.115 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب1 نفر168.701 نمره168.701 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز1 نفر167.212 نمره167.212 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان1 نفر167.084 نمره167.084 نمره
واجد شرایط شمولیت در موسسات تحصیلات عالی خصوصی951 نفر166.796 نمره150 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار1 نفر166.503 نمره166.503 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان1 نفر166.26 نمره166.26 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان5 نفر165.532 نمره153.458 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان2 نفر165.168 نمره161.444 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت خوست2 نفر165.086 نمره157.54 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زارعت پوهنتون کندز1 نفر163.92 نمره163.92 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا1 نفر163.723 نمره163.723 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار1 نفر161.893 نمره161.893 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت غور1 نفر161.349 نمره161.349 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب1 نفر161.32 نمره161.32 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس1 نفر160.219 نمره160.219 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بامیان1 نفر158.503 نمره158.503 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس1 نفر157.091 نمره157.091 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا1 نفر155.451 نمره155.451 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان1 نفر155.353 نمره155.353 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت میدان وردک1 نفر154.788 نمره154.788 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کاپیسا1 نفر154.742 نمره154.742 نمره
ناکام476 نفر149.992 نمره100.955 نمره
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en