نتیجه مجموع بالاترین نمره پاینترین نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست 2 نفر 294.287 نمره 290.061 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار 2 نفر 293.894 نمره 285.415 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا 2 نفر 292.701 نمره 284.775 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای ذکور» نتیجه قرنطین گردید 2 نفر 283.492 نمره 184.913 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار 2 نفر 281.047 نمره 260.316 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون ننگرهار 1 نفر 279.887 نمره 279.887 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار 2 نفر 277.152 نمره 272.182 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی 1 نفر 276.711 نمره 276.711 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار 2 نفر 275.211 نمره 242.605 نمره
دیپارتمنت نرسنگ صرف برای ذکور پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهنتون طبی کابل 1 نفر 273.246 نمره 273.246 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کنر 650 نفر 268.757 نمره 166.8 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 4 نفر 265.5 نمره 205.348 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون لغمان 5 نفر 264.799 نمره 244.266 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار 2 نفر 264.023 نمره 248.059 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 2 نفر 252.729 نمره 247.387 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کنر 7 نفر 251.815 نمره 214.852 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات 1 نفر 248.76 نمره 248.76 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون ننگرهار 3 نفر 244.552 نمره 239.987 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان 1 نفر 237.952 نمره 237.952 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا 1 نفر 237.034 نمره 237.034 نمره
دیپارتمنت سوداگری پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار 1 نفر 235.717 نمره 235.717 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پکتیا 1 نفر 234.374 نمره 234.374 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون ننگرهار 12 نفر 234.35 نمره 188.109 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 233.43 نمره 233.43 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی 1 نفر 233.332 نمره 233.332 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 6 نفر 231.264 نمره 185.715 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 4 نفر 231.047 نمره 199.339 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 1 نفر 230.321 نمره 230.321 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پکتیا 3 نفر 229.975 نمره 218.819 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار 3 نفر 229.258 نمره 214.164 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون کنر 20 نفر 228.989 نمره 176.962 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندهار 2 نفر 227.466 نمره 223.111 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کنر 3 نفر 225.761 نمره 214.192 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کنر 4 نفر 225.568 نمره 211.044 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 16 نفر 222.768 نمره 183.469 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای اناث» نتیجه قرنطین گردید 19 نفر 222.613 نمره 157.174 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندهار 1 نفر 222.034 نمره 222.034 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کنر 5 نفر 222.028 نمره 209.697 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب 1 نفر 219.035 نمره 219.035 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 218.01 نمره 218.01 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 31 نفر 217.99 نمره 187.093 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار 1 نفر 217.976 نمره 217.976 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندهار 1 نفر 217.461 نمره 217.461 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهار 2 نفر 216.119 نمره 214.302 نمره
دیپارتمنت انجنیری منابع آب و حفاظت محیط زیست پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار 3 نفر 215.872 نمره 205.974 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون کنر 13 نفر 214.545 نمره 200.15 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهار 2 نفر 214.055 نمره 197.328 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات آلمانی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 5 نفر 213.921 نمره 171.97 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون ننگرهار 2 نفر 213.064 نمره 210.628 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 11 نفر 212.97 نمره 185.279 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی 1 نفر 212.419 نمره 212.419 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زارعت پوهنتون کابل 1 نفر 212.385 نمره 212.385 نمره
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار 2 نفر 211.27 نمره 197.537 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 8 نفر 211.255 نمره 191.96 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 42 نفر 210.892 نمره 178.973 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 3 نفر 210.744 نمره 205.503 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان 5 نفر 210.534 نمره 190.763 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 1 نفر 210.441 نمره 210.441 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان 5 نفر 209.793 نمره 185.382 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 47 نفر 209.539 نمره 182.234 نمره
دیپارتمنت محیط زیست و جنگلات پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان 5 نفر 209.365 نمره 175.414 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون هرات 2 نفر 209.249 نمره 189.661 نمره
دیپارتمنت تیاتر پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل 1 نفر 209.032 نمره 209.032 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا 6 نفر 208.872 نمره 166.041 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار 1 نفر 208.712 نمره 208.712 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 1 نفر 207.921 نمره 207.921 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 1 نفر 207.676 نمره 207.676 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنحی زارعت پوهنتون کابل 1 نفر 207.529 نمره 207.529 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان 11 نفر 207.436 نمره 191.486 نمره
دیپارتمنت تعلیمات مسلکی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 12 نفر 207.323 نمره 176.899 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز 1 نفر 207.292 نمره 207.292 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز 1 نفر 207.22 نمره 207.22 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 3 نفر 207.21 نمره 154.822 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار 3 نفر 207.081 نمره 201.019 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار 3 نفر 206.86 نمره 188.064 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 2 نفر 206.802 نمره 189.194 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان 2 نفر 205.93 نمره 189.049 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار 4 نفر 205.426 نمره 193.914 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 205.402 نمره 205.402 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 2 نفر 204.437 نمره 188.755 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت پوهنتون کنر 19 نفر 203.938 نمره 182.831 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون کنر 18 نفر 203.878 نمره 181.646 نمره
دیپارتمنت نقاشی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون هرات 1 نفر 203.677 نمره 203.677 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب 2 نفر 203.519 نمره 193.77 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا 3 نفر 202.165 نمره 197.056 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب 1 نفر 202.076 نمره 202.076 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 15 نفر 201.524 نمره 162.903 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان 2 نفر 201.383 نمره 171.1 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا 1 نفر 201.073 نمره 201.073 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 8 نفر 200.915 نمره 172.906 نمره
دیپارتمنت بانکداری و تجارت پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان 1 نفر 200.465 نمره 200.465 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 3 نفر 198.882 نمره 193.925 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 27 نفر 198.709 نمره 180.381 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 4 نفر 198.527 نمره 190.237 نمره
دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 30 نفر 198.194 نمره 165.323 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 1 نفر 197.07 نمره 197.07 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان 2 نفر 196.951 نمره 166.595 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 13 نفر 196.677 نمره 177.92 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون کنر 15 نفر 196.066 نمره 176.536 نمره
دیپارتمنت انرژی پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 1 نفر 195.919 نمره 195.919 نمره
دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون شیخ زاید خوست 2 نفر 195.385 نمره 170.92 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کندهار 3 نفر 194.876 نمره 190.794 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 28 نفر 194.818 نمره 163.537 نمره
دیپارتمنت جنگلات و باغداری صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 1 نفر 194.222 نمره 194.222 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان 1 نفر 193.411 نمره 193.411 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار 3 نفر 193.356 نمره 187.666 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان 5 نفر 193.227 نمره 180.488 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 41 نفر 192.733 نمره 166.918 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار 2 نفر 192.438 نمره 187.408 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون شیخ زاید خوست 5 نفر 192.049 نمره 183.036 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا 2 نفر 191.035 نمره 178.697 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 1 نفر 190.831 نمره 190.831 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 1 نفر 190.362 نمره 190.362 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار 1 نفر 190.346 نمره 190.346 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 1 نفر 190.216 نمره 190.216 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 2 نفر 189.954 نمره 183.745 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار 1 نفر 189.665 نمره 189.665 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار 1 نفر 189.527 نمره 189.527 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان 2 نفر 189.04 نمره 185.514 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 4 نفر 188.957 نمره 169.08 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 9 نفر 188.664 نمره 170.653 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت ننگرهار 68 نفر 188.654 نمره 150.198 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 1 نفر 188.472 نمره 188.472 نمره
دیپارتمنت تاریخ و جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 40 نفر 187.683 نمره 173.938 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان 1 نفر 187.531 نمره 187.531 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان 2 نفر 187.314 نمره 187.071 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 1 نفر 187.156 نمره 187.156 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان 3 نفر 186.996 نمره 183.96 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 1 نفر 186.594 نمره 186.594 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 2 نفر 186.136 نمره 184.142 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 1 نفر 185.985 نمره 185.985 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 2 نفر 185.585 نمره 173.672 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 1 نفر 185.395 نمره 185.395 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 2 نفر 185.379 نمره 176.235 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات هندی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 5 نفر 184.643 نمره 173.331 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 1 نفر 184.301 نمره 184.301 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بلخ 5 نفر 184.266 نمره 154.836 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 3 نفر 184.075 نمره 173.864 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان 3 نفر 184.051 نمره 173.261 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 1 نفر 183.972 نمره 183.972 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 183.941 نمره 183.941 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 2 نفر 183.878 نمره 180.176 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان 1 نفر 183.411 نمره 183.411 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کندز 1 نفر 182.521 نمره 182.521 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان 3 نفر 181.898 نمره 174.539 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان 1 نفر 181.87 نمره 181.87 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست 1 نفر 181.763 نمره 181.763 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست 2 نفر 180.978 نمره 164.568 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 1 نفر 180.63 نمره 180.63 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 1 نفر 180.611 نمره 180.611 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی 2 نفر 180.58 نمره 166.41 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 3 نفر 180.238 نمره 178.546 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا 5 نفر 180.017 نمره 166.281 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب 1 نفر 180.005 نمره 180.005 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت لغمان 11 نفر 179.979 نمره 151.197 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست 2 نفر 179.944 نمره 171.98 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 1 نفر 179.073 نمره 179.073 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 1 نفر 178.41 نمره 178.41 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی نیمروز 1 نفر 178.382 نمره 178.382 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 1 نفر 177.651 نمره 177.651 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کندز 1 نفر 177.585 نمره 177.585 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار 2 نفر 177.179 نمره 176.09 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 1 نفر 177.163 نمره 177.163 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا 3 نفر 176.875 نمره 168.011 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر( باغداری ) پوهنحی زارعت پوهنتون کندز 1 نفر 175.898 نمره 175.898 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان 1 نفر 175.566 نمره 175.566 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 5 نفر 175.393 نمره 164.602 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی 1 نفر 175.104 نمره 175.104 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 1 نفر 174.965 نمره 174.965 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 2 نفر 174.76 نمره 168.871 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون کندهار 1 نفر 174.736 نمره 174.736 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی و آبیاری پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 1 نفر 174.73 نمره 174.73 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان 1 نفر 174.292 نمره 174.292 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب 1 نفر 173.694 نمره 173.694 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 1 نفر 173.679 نمره 173.679 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 1 نفر 173.647 نمره 173.647 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 1 نفر 172.874 نمره 172.874 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 1 نفر 172.447 نمره 172.447 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا 3 نفر 172.25 نمره 163.603 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بغلان 1 نفر 172.116 نمره 172.116 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 3 نفر 171.962 نمره 166.731 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت غزنی 2 نفر 171.598 نمره 155.347 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت تخار 1 نفر 171.102 نمره 171.102 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 2 نفر 171.088 نمره 166.174 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی نیمروز 1 نفر 170.826 نمره 170.826 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان 1 نفر 170.515 نمره 170.515 نمره
دیپارتمنت علوم کتابداری و معلومات پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان 6 نفر 170.245 نمره 153.247 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل 1 نفر 169.951 نمره 169.951 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پکتیا 1 نفر 169.246 نمره 169.246 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل 2 نفر 168.875 نمره 167.115 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 1 نفر 168.701 نمره 168.701 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 1 نفر 167.212 نمره 167.212 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 1 نفر 167.084 نمره 167.084 نمره
واجد شرایط شمولیت در موسسات تحصیلات عالی خصوصی 951 نفر 166.796 نمره 150 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار 1 نفر 166.503 نمره 166.503 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان 1 نفر 166.26 نمره 166.26 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان 5 نفر 165.532 نمره 153.458 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان 2 نفر 165.168 نمره 161.444 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت خوست 2 نفر 165.086 نمره 157.54 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زارعت پوهنتون کندز 1 نفر 163.92 نمره 163.92 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 1 نفر 163.723 نمره 163.723 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 1 نفر 161.893 نمره 161.893 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت غور 1 نفر 161.349 نمره 161.349 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 1 نفر 161.32 نمره 161.32 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 1 نفر 160.219 نمره 160.219 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بامیان 1 نفر 158.503 نمره 158.503 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 1 نفر 157.091 نمره 157.091 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 1 نفر 155.451 نمره 155.451 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 1 نفر 155.353 نمره 155.353 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت میدان وردک 1 نفر 154.788 نمره 154.788 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کاپیسا 1 نفر 154.742 نمره 154.742 نمره
ناکام 476 نفر 149.992 نمره 100.955 نمره
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en