نتیجهمجموعبالاترین نمرهپاینترین نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل80 نفر344.248 نمره328.922 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ریاضی پوهنتون کابل79 نفر342.538 نمره239.211 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل70 نفر340.781 نمره322.39 نمره
دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل28 نفر339.382 نمره319.427 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست49 نفر339.36 نمره254.009 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون بلخ49 نفر337.799 نمره282.678 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل80 نفر337.668 نمره317.353 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل40 نفر337.533 نمره298.952 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار100 نفر336.425 نمره305.434 نمره
دیپارتمنت برق و الکترونیک پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل60 نفر335.593 نمره287.938 نمره
دیپارتمنت محاسبه (Accounting) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل60 نفر332.662 نمره259.641 نمره
دیپارتمنت حقوق پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل149 نفر332.343 نمره290.796 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل120 نفر332.198 نمره291.886 نمره
دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل100 نفر330.945 نمره279.532 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات80 نفر329.575 نمره308.613 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل30 نفر329.362 نمره288.406 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل50 نفر329.213 نمره307.184 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل60 نفر329.071 نمره315.763 نمره
دیپارتمنت علوم سیاسی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل150 نفر328.811 نمره279.392 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا150 نفر327.867 نمره278.957 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون هرات80 نفر327.79 نمره251.609 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون کابل90 نفر327.628 نمره285.121 نمره
دیپارتمنت شهر سازی صرف برای ذکور پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل40 نفر327.543 نمره284.075 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل80 نفر327.351 نمره313.574 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون هرات80 نفر327.331 نمره291.708 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی120 نفر327.234 نمره291.685 نمره
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل30 نفر325.993 نمره271.981 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ80 نفر325.984 نمره300.639 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل45 نفر325.768 نمره304.252 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزارصرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کابل50 نفر325.662 نمره298.604 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات60 نفر325.614 نمره284.025 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل30 نفر322.394 نمره242.758 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل74 نفر322.362 نمره260.355 نمره
دیپارتمنت انرژی پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل60 نفر322.08 نمره255.174 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار100 نفر320.935 نمره270.392 نمره
دیپارتمنت قابلگی صرف برای اناث پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهنتون طبی کابل60 نفر320.815 نمره290.44 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل40 نفر320.486 نمره291.51 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل100 نفر319.561 نمره271.617 نمره
دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل6 نفر319.235 نمره297.392 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار59 نفر319.104 نمره275.634 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار89 نفر319.096 نمره283.662 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کابل30 نفر318.963 نمره284.397 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ80 نفر318.959 نمره174.002 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل80 نفر318.934 نمره250.531 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست80 نفر318.869 نمره288.456 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل30 نفر317.483 نمره290.833 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل20 نفر317.241 نمره275.475 نمره
دیپارتمنت مدیریت سیستم های معلوماتی (MIS) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل60 نفر317.208 نمره281.772 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوترو انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل35 نفر317.198 نمره284.71 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی وزارت مخابرات پوهنتون کابل60 نفر317.055 نمره275.007 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی لابراتوار طبی صرف برای ذکور پوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل30 نفر315.649 نمره289.241 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل20 نفر315.473 نمره291.708 نمره
دیپارتمنت هایدرولیک و ساختمان های هایدروتخنیکی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری منابع آب و محیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل45 نفر315.053 نمره251.759 نمره
دیپارتمنت تأمین برق صرف برای ذکور پوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک کابل45 نفر314.232 نمره269.175 نمره
دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل2 نفر314.23 نمره314.087 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات ملی پوهنتون کابل170 نفر314.157 نمره235.351 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای ذکور پوهنحی جیوماتیک و کدستر پوهنتون پولی تخنیک کابل45 نفر314.098 نمره254.438 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون هرات50 نفر313.921 نمره296.785 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار90 نفر312.788 نمره182.176 نمره
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای اناث پوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل29 نفر312.495 نمره276.862 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای اناث پوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل29 نفر312.419 نمره273.855 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی لابراتوار طبی صرف برای اناث پوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل29 نفر312.242 نمره278.871 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری کمپیوترو انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل24 نفر312.219 نمره263.289 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی نیمروز50 نفر312.139 نمره173.287 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل40 نفر312.093 نمره281.388 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی فارمسی پوهنتون کابل70 نفر312.024 نمره277.07 نمره
دیپارتمنت محاسبه و علوم معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل35 نفر312.003 نمره262.185 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون کابل99 نفر311.093 نمره270.841 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای اناث پوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل29 نفر310.528 نمره257.295 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل49 نفر310.353 نمره276.62 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی ریاضی پوهنتون کابل69 نفر310.137 نمره250.362 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیر عضوی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل40 نفر309.594 نمره150.761 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل30 نفر309.06 نمره260.46 نمره
دیپارتمنت ادارۀ اعمار ساختمان ها صرف برای اناث پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل20 نفر308.77 نمره258.222 نمره
دیپارتمنت میخانیک صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل49 نفر308.742 نمره261.754 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای اناث» نتیجه قرنطین گردید714 نفر308.405 نمره150.214 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار60 نفر307.705 نمره252.74 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون هرات100 نفر305.746 نمره213.824 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون کابل60 نفر305.656 نمره243.48 نمره
دیپارتمنت بانکداری و تجارت پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان60 نفر305.622 نمره209.674 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی65 نفر305.504 نمره260.444 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کابل100 نفر305.492 نمره270.271 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل30 نفر305.346 نمره276.695 نمره
دیپارتمنت روانشناسی پوهنحی روان شناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل50 نفر305.275 نمره262.933 نمره
دیپارتمنت انستیزی صرف برای اناث پوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل29 نفر304.933 نمره267.002 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون ننگرهار80 نفر304.13 نمره246.846 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کابل100 نفر304.029 نمره260.494 نمره
دیپارتمنت ادارۀ اعمار ساختمان ها صرف برای ذکور پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل40 نفر303.88 نمره271.179 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات ملی پوهنتون کابل170 نفر303.8 نمره213.376 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان60 نفر303.778 نمره223.955 نمره
دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون کابل7 نفر303.548 نمره275.31 نمره
دیپارتمنت سیستم اطلاعات جغرافیایی صرف برای ذکور پوهنحی جیوماتیک و کدستر پوهنتون پولی تخنیک کابل50 نفر303.413 نمره251.393 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان70 نفر302.742 نمره174.758 نمره
دیپارتمنت نرسنگ صرف برای اناث پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهنتون طبی کابل49 نفر302.69 نمره260.939 نمره
دیپارتمنت انجنیری کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل34 نفر302.662 نمره268.299 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ80 نفر302.492 نمره253.2 نمره
دیپارتمنت انجینری ساختمان های ترانسپورتی صرف برای ذکور پوهنحی ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل45 نفر302.315 نمره273.164 نمره
دیپارتمنت انستیزی صرف برای ذکور پوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل30 نفر302.312 نمره261.431 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار60 نفر302.283 نمره240.822 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون هرات59 نفر302.265 نمره280.12 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی22 نفر301.976 نمره151.29 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار60 نفر301.862 نمره237.759 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی فزیک پوهنتون کابل70 نفر301.768 نمره231.34 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات35 نفر301.295 نمره269.094 نمره
دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ90 نفر300.637 نمره240.957 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی70 نفر300.573 نمره228.046 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی ساینس پوهنتون هرات160 نفر300.488 نمره208.917 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار59 نفر300.357 نمره240.918 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ80 نفر300.169 نمره245.004 نمره
دیپارتمنت قضا و څارنوالی پوهنحی حقوق پوهنتون هرات120 نفر300.119 نمره258.968 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ35 نفر300.021 نمره249.759 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ80 نفر299.988 نمره262.539 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات35 نفر299.588 نمره247.472 نمره
دیپارتمنت حفاظت محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل39 نفر299.137 نمره238.309 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون ننگرهار80 نفر298.536 نمره236.373 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت پوهنتون کنر50 نفر298.18 نمره182.675 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار80 نفر297.787 نمره243.401 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ70 نفر297.528 نمره263.681 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ80 نفر297.376 نمره219.029 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار60 نفر297.354 نمره252.002 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای اناث پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل15 نفر297.227 نمره263.998 نمره
دیپارتمنت شهر سازی صرف برای اناث پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل18 نفر297.163 نمره267.105 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندهار120 نفر296.866 نمره226.476 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات40 نفر296.78 نمره252.859 نمره
دیپارتمنت گرافیک دیزاین پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل50 نفر295.983 نمره257.001 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی فزیک پوهنتون کابل79 نفر295.962 نمره235.127 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا70 نفر295.857 نمره257.749 نمره
دیپارتمنت انجنیری آبرسانی و محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری منابع آب و محیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل45 نفر294.968 نمره253.322 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون هرات160 نفر294.836 نمره232.328 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست80 نفر294.702 نمره265.714 نمره
دیپارتمنت انجنیری آب و محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ69 نفر294.029 نمره185.036 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات روسی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل100 نفر293.974 نمره207.911 نمره
دیپارتمنت نرسنگ صرف برای ذکور پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهنتون طبی کابل30 نفر293.909 نمره267.941 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون هرات60 نفر293.903 نمره264.211 نمره
دیپارتمنت مدیریت شهری پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات60 نفر293.587 نمره244.652 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار130 نفر293.343 نمره242.129 نمره
دیپارتمنت احصائیه وایکونومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل100 نفر293.296 نمره171.623 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون هرات53 نفر293.011 نمره196.151 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات34 نفر292.838 نمره265.525 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار100 نفر292.744 نمره151.28 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب65 نفر292.715 نمره216.849 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون شیخ زاید خوست75 نفر292.643 نمره224.786 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی پوهنحی زراعت پوهنتون هرات50 نفر292.547 نمره207.44 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای ذکور» نتیجه قرنطین گردید221 نفر292.425 نمره151.463 نمره
دیپارتمنت علوم نباتی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی45 نفر292.376 نمره185.785 نمره
دیپارتمنت نقاشی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون هرات80 نفر292.019 نمره190.368 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ90 نفر292.016 نمره239.232 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل74 نفر291.88 نمره251.157 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی75 نفر291.867 نمره235.912 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان60 نفر291.772 نمره157.236 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون کندهار40 نفر291.753 نمره252.987 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی وزارت مخابرات پوهنتون کابل56 نفر291.626 نمره231.328 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فرانسوی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل50 نفر291.1 نمره245.102 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی100 نفر290.674 نمره243.927 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان80 نفر290.668 نمره230.943 نمره
دیپارتمنت انجنیری تفحص و اکتشاف معادن صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل50 نفر290.662 نمره221.762 نمره
دیپارتمنت پروتیز دندان صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل28 نفر290.6 نمره244.639 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی12 نفر290.585 نمره224.761 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی50 نفر290.558 نمره171.719 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون هرات60 نفر290.51 نمره254.747 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کندز120 نفر290.456 نمره174.026 نمره
دیپارتمنت انجنیری اتو میخانیک صرف برای ذکور پوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک کابل45 نفر290.377 نمره246.535 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات ترکی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل60 نفر290.336 نمره239.63 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی75 نفر290.143 نمره225.621 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون لغمان100 نفر290.122 نمره241.023 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهار75 نفر290.03 نمره193.791 نمره
انستیتوت های نیمه عالی شهر کابل4700 نفر289.889 نمره191.65 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ90 نفر289.826 نمره240.186 نمره
دیپارتمنت تنکالوژی معلوماتی و آموزشی پوهنحی آموزش کمپیوتر و تکنالوژی معلوماتی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی60 نفر289.825 نمره259.3 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی طبی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غنضفر کابل28 نفر289.782 نمره231.555 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنحی زارعت پوهنتون کابل34 نفر288.906 نمره203.049 نمره
دیپارتمنت محاسبه و علوم معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل25 نفر288.785 نمره242.618 نمره
دیپارتمنت انجنیری کمپیوتر صرف برای اناث پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل25 نفر288.509 نمره259.875 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی70 نفر288.505 نمره245.793 نمره
دیپارتمنت راه آهن صرف برای ذکور پوهنحی ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل45 نفر288.453 نمره255.459 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی85 نفر288.184 نمره150.062 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ35 نفر288.156 نمره259.852 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی125 نفر288.068 نمره207.349 نمره
دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای اناث پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل3 نفر288.029 نمره273.252 نمره
دیپارتمنت مجسمه سازی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل50 نفر287.786 نمره193.524 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات19 نفر287.367 نمره235.919 نمره
دیپارتمنت تاریخ عمومی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون کابل80 نفر287.326 نمره211.005 نمره
دیپارتمنت ادارۀ تربیتی پوهنحی روان شناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل50 نفر287.323 نمره211.125 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان60 نفر287.308 نمره224.252 نمره
دیپارتمنت سوداگری پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار60 نفر287.208 نمره215.221 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم و ارتباط جمعی پوهنتون هرات75 نفر287.168 نمره236.205 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ80 نفر287.162 نمره176.625 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی و آموزشی پوهنحی آموزش کمپیوتر و تکنالوژی معلوماتی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی60 نفر287.006 نمره245.965 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی80 نفر286.944 نمره230.22 نمره
دیپارتمنت کار واموراجتماعی پوهنحی روان شناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل50 نفر286.726 نمره222.811 نمره
دیپارتمنت قابلگی عالی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل60 نفر286.477 نمره237.179 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی کیمیا پوهنتون کابل67 نفر286.465 نمره229.938 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی80 نفر286.062 نمره229.533 نمره
دیپارتمنت استخراج زیرزمینی معادن صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل50 نفر285.827 نمره238.575 نمره
دیپارتمنت اقتصاد تصدی پوهنحی اقتصاد پوهنتون هرات60 نفر285.66 نمره242.823 نمره
دیپارتمنت نرسنگ بخش نظامی پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهنتون طبی کابل10 نفر285.64 نمره258.92 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست80 نفر285.549 نمره221.287 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بدخشان75 نفر285.253 نمره199.254 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات چینایی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل50 نفر285.126 نمره233.187 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات20 نفر285.123 نمره250.545 نمره
دیپارتمنت فلسفه وجامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون کابل40 نفر285.086 نمره255.234 نمره
دیپارتمنت امور مالی بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب70 نفر284.993 نمره190.647 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل40 نفر284.83 نمره236.981 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان105 نفر284.787 نمره207.064 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروان75 نفر284.719 نمره231.208 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات90 نفر284.525 نمره235.207 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز60 نفر284.057 نمره205.606 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پکتیا80 نفر283.994 نمره221.751 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات آلمانی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل50 نفر283.783 نمره238.211 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون پروان75 نفر283.626 نمره213.787 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات اسپانوی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل50 نفر283.574 نمره219.238 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار60 نفر283.565 نمره232.59 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندهار200 نفر283.438 نمره220.694 نمره
دیپارتمنت میکاترونیک پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات60 نفر283.309 نمره232.96 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات25 نفر283.107 نمره250.707 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار70 نفر283.008 نمره207.448 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون هرات44 نفر282.966 نمره247.34 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار80 نفر282.935 نمره201.766 نمره
دیپارتمنت استخراج روباز معادن صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل50 نفر282.823 نمره196.357 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار70 نفر282.635 نمره177.247 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات85 نفر282.617 نمره198.091 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل41 نفر282.589 نمره203.467 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار36 نفر282.532 نمره184.129 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ100 نفر282.478 نمره203.293 نمره
دیپارتمنت هایدرولیک و ساختمان های هایدروتخنیکی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری منابع آب و محیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل14 نفر282.159 نمره198.999 نمره
دیپارتمنت جیولوجی انجنیری و هایدروجیولوجی معادن صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل50 نفر282.147 نمره228.499 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کیمیا پوهنتون کابل80 نفر282.085 نمره201.787 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار68 نفر282.034 نمره191.433 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان60 نفر281.788 نمره212.492 نمره
دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ120 نفر281.764 نمره212.734 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی120 نفر281.636 نمره221.788 نمره
دیپارتمنت انجنیری منابع آب و حفاظت محیط زیست پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار100 نفر281.571 نمره199.335 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندهار80 نفر281.369 نمره215.896 نمره
دیپارتمنت روان شناسی عمومی پوهنحی روانشناسی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی60 نفر281.14 نمره240.98 نمره
دیپارتمنت مدیریت حوادث صرف برای ذکور پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل30 نفر280.847 نمره230.804 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی80 نفر280.792 نمره173.542 نمره
دیپارتمنت پروتیز دندان صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل29 نفر280.752 نمره238.311 نمره
دیپارتمنت میخانیک صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل6 نفر280.624 نمره249.191 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان60 نفر280.603 نمره226.643 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان29 نفر280.37 نمره190.629 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت میدان وردک1279 نفر280.34 نمره150.019 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار64 نفر280.298 نمره153.407 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی100 نفر280.126 نمره203.861 نمره
دیپارتمنت پیداگوژی پوهنحی روان شناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل50 نفر280.124 نمره214.073 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی بیولوژی پوهنتون کابل69 نفر280.117 نمره243.71 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا75 نفر280.101 نمره152.689 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاید خوست60 نفر279.805 نمره221.467 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات24 نفر279.529 نمره245.67 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ47 نفر279.487 نمره205.758 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات24 نفر279.362 نمره249.92 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون هرات94 نفر279.176 نمره172.315 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی طبی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل29 نفر279.081 نمره221.686 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری ) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون هرات40 نفر278.974 نمره218.993 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه80 نفر278.9 نمره150.898 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز60 نفر278.871 نمره196.421 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان40 نفر278.751 نمره195.356 نمره
دیپارتمنت تاریخ و جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون شیخ زاید خوست75 نفر278.73 نمره180.141 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب65 نفر278.646 نمره150.936 نمره
دیپارتمنت جیولوجی صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل38 نفر278.597 نمره208.241 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت نیمروز131 نفر278.316 نمره150.019 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندهار80 نفر277.989 نمره212.184 نمره
دیپارتمنت مشاوره و رهنمایی پوهنحی روانشناسی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی60 نفر277.964 نمره228.335 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی80 نفر277.601 نمره227.047 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون هرات60 نفر277.429 نمره194.543 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جوزجان80 نفر277.288 نمره218.641 نمره
دیپارتمنت بایو تکنالوژی و تولید تخم های بذری پوهنحی زراعت پوهنتون کابل60 نفر276.884 نمره186.615 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان70 نفر276.838 نمره151.705 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی45 نفر276.711 نمره179.487 نمره
واجد شرایط شمولیت در موسسات تحصیلات عالی خصوصی55266 نفر276.683 نمره150 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب80 نفر276.574 نمره150.225 نمره
دیپارتمنت مدیریت حوادث صرف برای اناث پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل18 نفر276.564 نمره233.583 نمره
دیپارتمنت دواسازی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل30 نفر276.556 نمره224.281 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند150 نفر276.459 نمره208.373 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی80 نفر276.441 نمره212.496 نمره
دیپارتمنت مدیریت آموزشی پوهنحی علوم تربیتی و مسلکی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی60 نفر276.435 نمره222.335 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات85 نفر276.377 نمره204.105 نمره
دیپارتمنت پلان وپالیسی پوهنحی روان شناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل50 نفر276.377 نمره240.095 نمره
دیپارتمنت انجنیری اتو میخانیک صرف برای اناث پوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک کابل19 نفر276.339 نمره226.308 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان80 نفر276.208 نمره180.335 نمره
دیپارتمنت حفاظت محیط زیست صرف برای اناث پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل14 نفر276.204 نمره233.526 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار60 نفر276.046 نمره192.726 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ49 نفر275.982 نمره193.656 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کابل39 نفر275.77 نمره216.435 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاید خوست60 نفر275.673 نمره228.427 نمره
دیپارتمنت روانشناسی تعلیم و تربیۀ نابینایان پوهنحی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی60 نفر275.585 نمره179.089 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی بیولوژی پوهنتون کابل72 نفر275.573 نمره215.813 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی70 نفر275.548 نمره208.889 نمره
دیپارتمنت انرژی پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار100 نفر275.498 نمره195.912 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ25 نفر275.442 نمره240.699 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی125 نفر275.142 نمره209.118 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا70 نفر274.933 نمره198.607 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون شیخ زاید خوست50 نفر274.619 نمره225.718 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی لوگر80 نفر274.557 نمره150.093 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون ننگرهار80 نفر274.459 نمره201.503 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم و ارتباطات جمعی پوهنتون بلخ80 نفر274.357 نمره227.195 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جوزجان80 نفر274.114 نمره210.397 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان60 نفر273.896 نمره216.843 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی و انجنیری غزنی100 نفر273.592 نمره207.794 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون شیخ زاید خوست80 نفر273.564 نمره200.558 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهار75 نفر273.497 نمره214.211 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا70 نفر273.426 نمره202.025 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون هرات35 نفر273.24 نمره244.664 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا80 نفر273.084 نمره218.121 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان105 نفر272.811 نمره203.508 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان60 نفر272.66 نمره168.656 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون هرات44 نفر272.65 نمره223.276 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان70 نفر272.462 نمره174.99 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان60 نفر272.414 نمره168.613 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون شیخ زاید خوست50 نفر272.194 نمره226.986 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار100 نفر272.115 نمره184.465 نمره
دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون شیخ زاید خوست75 نفر272.084 نمره164.977 نمره
دیپارتمنت تفسیر و حدیث پوهنحی تعلیمات اسلامی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی60 نفر272.076 نمره222.546 نمره
دیپارتمنت مشاوره ورهنمایی پوهنحی روان شناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل50 نفر271.951 نمره237.406 نمره
دیپارتمنت انجینری ساختمان های ترانسپورتی صرف برای اناث پوهنحی ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل15 نفر271.945 نمره252.725 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا75 نفر271.907 نمره166.731 نمره
دیپارتمنت بشرشناسی وباستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون کابل80 نفر271.721 نمره207.426 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت ننگرهار1750 نفر271.58 نمره150.022 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ90 نفر271.195 نمره177.011 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب80 نفر271.151 نمره160.142 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ98 نفر271.056 نمره207.23 نمره
دیپارتمنت نقاشی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل50 نفر270.384 نمره217.731 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون هرات50 نفر270.183 نمره179.488 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار17 نفر270.116 نمره215.159 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ100 نفر269.978 نمره204.354 نمره
دیپارتمنت نرسنگ عالی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل69 نفر269.947 نمره212.702 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کنر75 نفر269.908 نمره214.192 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پروان75 نفر269.521 نمره220.643 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ56 نفر269.487 نمره210.214 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز60 نفر269.36 نمره195.048 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا80 نفر269.043 نمره219.182 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان40 نفر269.041 نمره200.382 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار27 نفر269.041 نمره190.581 نمره
دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای ذکور پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل6 نفر268.983 نمره245.896 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ35 نفر268.9 نمره234.155 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون شیخ زاید خوست75 نفر268.866 نمره224.436 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کنر650 نفر268.757 نمره166.8 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زارعت پوهنتون کابل38 نفر268.651 نمره200.828 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی70 نفر268.592 نمره215.446 نمره
دیپارتمنت روابط عمومی پوهنحی ژورنالیزم و ارتباط جمعی پوهنتون هرات75 نفر268.313 نمره208.488 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنحی زارعت پوهنتون کابل18 نفر268.191 نمره210.719 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زارعت پوهنتون کابل60 نفر268.147 نمره185.439 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات120 نفر268.123 نمره214.903 نمره
دیپارتمنت نفت و گاز صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل50 نفر267.953 نمره230.558 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار100 نفر267.673 نمره173.351 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی80 نفر267.646 نمره183.677 نمره
دیپارتمنت انجنیری معدن صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ70 نفر267.586 نمره209.049 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور70 نفر267.314 نمره154.7 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پروان1450 نفر267.279 نمره150.002 نمره
دیپارتمنت اقتصاد توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون هرات50 نفر267.274 نمره216.288 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا75 نفر267.21 نمره166.612 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور70 نفر266.901 نمره151.81 نمره
دیپارتمنت رادیولوژی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل30 نفر266.787 نمره215.009 نمره
دیپارتمنت هایدرومتیورولوژی صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل35 نفر266.738 نمره217.4 نمره
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار10 نفر266.72 نمره182.78 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پکتیا80 نفر266.521 نمره214.261 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاید خوست60 نفر266.269 نمره215.896 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل50 نفر266.23 نمره150.459 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کندز850 نفر266.103 نمره150.012 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تخار70 نفر266.079 نمره209.246 نمره
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار45 نفر266.034 نمره197.537 نمره
دیپارتمنت سینما پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل50 نفر265.941 نمره193.223 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی80 نفر265.812 نمره200.633 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی70 نفر265.604 نمره224.844 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار77 نفر265.5 نمره191.041 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای اناث پوهنحی زارعت پوهنتون کابل18 نفر265.479 نمره202.617 نمره
دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای اناث پوهنحی فارمسی پوهنتون کابل3 نفر265.41 نمره251.468 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل41 نفر265.122 نمره192.657 نمره
دیپارتمنت انجنیری معدن پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی و انجنیری غزنی100 نفر264.975 نمره185.676 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زاید خوست75 نفر264.834 نمره208.69 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست93 نفر264.463 نمره151.056 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون هرات60 نفر264.404 نمره190.368 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات روسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی70 نفر264.126 نمره194.686 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون کندهار77 نفر263.89 نمره193.469 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات آلمانی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار80 نفر263.877 نمره166.837 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان50 نفر263.511 نمره201.655 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون ننگرهار79 نفر263.391 نمره208.845 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ39 نفر263.306 نمره219.902 نمره
دیپارتمنت انجنیری آبرسانی و محیط زیست صرف برای اناث پوهنحی انجنیری منابع آب و محیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل14 نفر263.208 نمره231.445 نمره
دیپارتمنت جغرافیه صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل34 نفر262.923 نمره204.826 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ39 نفر262.8 نمره181.954 نمره
دیپارتمنت جیولوجی صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل17 نفر262.625 نمره215.396 نمره
دیپارتمنت رادیولوژی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل28 نفر262.621 نمره208.875 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی لوگر80 نفر262.579 نمره152.908 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی80 نفر262.453 نمره190.829 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان70 نفر262.32 نمره171.889 نمره
دیپارتمنت تعلیم و تربیۀ قبل از مکتب و ابتدائیه پوهنحی علوم تربیتی و مسلکی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی60 نفر262.316 نمره202.163 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی48 نفر262.294 نمره179.551 نمره
دیپارتمنت استخراج زیرزمینی معادن صرف برای اناث پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل9 نفر262.27 نمره226.064 نمره
دیپارتمنت انجنیری تفحص و اکتشاف معادن صرف برای اناث پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل9 نفر261.838 نمره199.886 نمره
دیپارتمنت تاریخ عمومی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی70 نفر261.608 نمره202.246 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون هرات52 نفر261.554 نمره207.939 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات60 نفر261.51 نمره205.998 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی42 نفر261.322 نمره151.86 نمره
دیپارتمنت سیستم اطلاعات جغرافیایی صرف برای اناث پوهنحی جیوماتیک و کدستر پوهنتون پولی تخنیک کابل19 نفر260.986 نمره238.987 نمره
دیپارتمنت فزیوتراپی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل23 نفر260.972 نمره213.724 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کنر75 نفر260.672 نمره214.66 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار50 نفر260.648 نمره175.032 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار120 نفر260.636 نمره196.424 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای اناث پوهنحی جیوماتیک و کدستر پوهنتون پولی تخنیک کابل15 نفر260.626 نمره226.486 نمره
دیپارتمنت انجنیری محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان40 نفر260.544 نمره191.895 نمره
دیپارتمنت میناتوری پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون هرات80 نفر260.223 نمره178.576 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ160 نفر260.121 نمره192.136 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات30 نفر260.039 نمره196.153 نمره
دیپارتمنت فقه و عقیده پوهنحی تعلیمات اسلامی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی60 نفر259.972 نمره220.981 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون بلخ150 نفر259.749 نمره184.047 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس100 نفر259.545 نمره183.505 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کابل150 نفر259.396 نمره194.718 نمره
دیپارتمنت تعلیم و تربیه عمومی پوهنحی علوم تربیتی و مسلکی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی60 نفر259.344 نمره210.618 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا70 نفر259.23 نمره151.438 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس100 نفر258.918 نمره185.478 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب80 نفر258.879 نمره156.133 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ35 نفر258.849 نمره219.242 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت تخار600 نفر258.845 نمره150.062 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بامیان1100 نفر258.721 نمره150.022 نمره
دیپارتمنت فوتوگرافی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل50 نفر258.711 نمره224.279 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون ننگرهار150 نفر258.683 نمره188.018 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی120 نفر258.559 نمره185.942 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ32 نفر258.498 نمره174.656 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروان75 نفر258.333 نمره212.508 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون کندهار100 نفر258.324 نمره203.966 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون شیخ زاید خوست150 نفر258.319 نمره182.564 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند100 نفر258.319 نمره150.273 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار70 نفر258.179 نمره199.406 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب65 نفر258.095 نمره183.974 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ24 نفر257.96 نمره221.672 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی صرف برای اناث پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل24 نفر257.83 نمره211.415 نمره
دیپارتمنت دواسازی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل30 نفر257.828 نمره205.647 نمره
دیپارتمنت هایدرومتیورولوژی صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل21 نفر257.753 نمره215.759 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان53 نفر257.642 نمره150.223 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات120 نفر257.445 نمره193.113 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر100 نفر257.307 نمره193.237 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار76 نفر257.282 نمره188.999 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان70 نفر257.276 نمره176.654 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا75 نفر257.23 نمره177.301 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا75 نفر257.185 نمره165.307 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس60 نفر256.987 نمره151.039 نمره
دیپارتمنت موسیقی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل60 نفر256.95 نمره193.918 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی75 نفر256.944 نمره211.093 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی تربیت بدنی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی78 نفر256.76 نمره198.358 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب75 نفر256.74 نمره191.954 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان75 نفر256.603 نمره188.295 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیر عضوی صرف برای اناث پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل23 نفر256.497 نمره196.989 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار60 نفر256.487 نمره164.756 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان75 نفر256.3 نمره195.906 نمره
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان60 نفر255.984 نمره197.335 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون هرات50 نفر255.856 نمره184.054 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کنر80 نفر255.68 نمره205.511 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون غزنی80 نفر255.587 نمره194.177 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندهار27 نفر255.464 نمره196.106 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات58 نفر255.429 نمره209.234 نمره
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ35 نفر255.376 نمره212.483 نمره
دیپارتمنت تأمین برق صرف برای اناث پوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک کابل14 نفر255.231 نمره220.995 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون هرات150 نفر255.221 نمره187.647 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست80 نفر255.146 نمره194.626 نمره
دیپارتمنت نفت و گاز صرف برای اناث پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل10 نفر254.956 نمره219.138 نمره
دیپارتمنت احصائیه و ایکونومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ90 نفر254.82 نمره181.983 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان70 نفر254.789 نمره188.071 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ80 نفر254.756 نمره178.866 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار100 نفر254.717 نمره174.139 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی نیمروز50 نفر254.638 نمره165.9 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب75 نفر254.553 نمره204.146 نمره
دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان60 نفر254.492 نمره180.472 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات26 نفر254.107 نمره189.765 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان60 نفر254.03 نمره183.713 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی80 نفر253.978 نمره183.729 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار45 نفر253.908 نمره221.125 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی صرف برای اناث پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل24 نفر253.871 نمره212.309 نمره
دیپارتمنت گرافیک پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون هرات80 نفر253.762 نمره211.096 نمره
دیپارتمنت نفت و گاز پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان70 نفر253.733 نمره185.439 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کنر80 نفر253.712 نمره210.936 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت دایکندی800 نفر253.594 نمره153.131 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور70 نفر253.44 نمره151.242 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون البیرونی79 نفر253.295 نمره202.387 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست45 نفر253.287 نمره171.151 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون هرات35 نفر253.245 نمره224.237 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون البیرونی78 نفر252.761 نمره201.912 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار72 نفر252.744 نمره167.115 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بغلان60 نفر252.668 نمره189.519 نمره
دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای اناث پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل2 نفر252.649 نمره251.495 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز60 نفر252.577 نمره191.576 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار80 نفر252.403 نمره185.715 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی80 نفر252.334 نمره207.269 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشان35 نفر252.141 نمره186.84 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات80 نفر252.101 نمره185.819 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان60 نفر252.093 نمره198.161 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون پروان60 نفر252.088 نمره206.328 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن مواد مفیدۀ جامد صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان40 نفر252.072 نمره184.052 نمره
دیپارتمنت ارتباط عامه پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زاید خوست75 نفر251.782 نمره197.155 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان17 نفر251.678 نمره211.858 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کندهار75 نفر251.559 نمره197.876 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا75 نفر251.504 نمره152.188 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی75 نفر251.314 نمره194.531 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز60 نفر251.179 نمره192.488 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی100 نفر251.169 نمره202.696 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ50 نفر251.132 نمره190.337 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بدخشان75 نفر251.044 نمره188.164 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون بغلان58 نفر250.99 نمره185.485 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون هرات40 نفر250.866 نمره177.363 نمره
دیپارتمنت استخراج روباز معادن صرف برای اناث پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل8 نفر250.651 نمره182.288 نمره
دیپارتمنت مشاوره و رهنمایی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات85 نفر250.483 نمره206.79 نمره
دیپارتمنت فزیوتراپی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل15 نفر250.375 نمره207.57 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات آلمانی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات60 نفر250.328 نمره203.502 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند100 نفر250.057 نمره177.108 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت جوزجان1200 نفر249.978 نمره150.081 نمره
دیپارتمنت منابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل29 نفر249.957 نمره211.257 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار70 نفر249.927 نمره165.536 نمره
دیپارتمنت روابط عمومی پوهنحی ژورنالیزم و ارتباطات جمعی پوهنتون بلخ80 نفر249.904 نمره198.567 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان75 نفر249.886 نمره189.25 نمره
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ33 نفر249.741 نمره192.638 نمره
دیپارتمنت راه آهن صرف برای اناث پوهنحی ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل15 نفر249.705 نمره209.435 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات85 نفر249.68 نمره189.624 نمره
دیپارتمنت جیولوجی صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان39 نفر249.569 نمره180.74 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنحی اداره پالیسی عامه پوهنتون بلخ35 نفر249.486 نمره200.159 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات85 نفر249.413 نمره189.53 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار31 نفر249.198 نمره182.512 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تخار70 نفر249.093 نمره197.932 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست93 نفر249.076 نمره158.329 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زارعت پوهنتون کابل37 نفر249.01 نمره183.926 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ60 نفر248.714 نمره197.692 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان75 نفر248.641 نمره193.795 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون هرات46 نفر248.407 نمره218.336 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ80 نفر248.344 نمره184.329 نمره
دیپارتمنت تعلیمات مسلکی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات70 نفر248.317 نمره197.299 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار66 نفر248.238 نمره163.805 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان43 نفر248.157 نمره150.399 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان60 نفر248.104 نمره173.056 نمره
دیپارتمنت ادبیات نمایشی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل60 نفر248.004 نمره179.878 نمره
دیپارتمنت روانشناسی تعلیم و تربیۀ عقب مانده گان ذهنی پوهنحی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی60 نفر247.748 نمره188.87 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی و آبیاری صرف برای ذکور پوهنحی زارعت پوهنتون کابل39 نفر247.172 نمره186.433 نمره
دیپارتمنت جغرافیه صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل30 نفر247.161 نمره192.322 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار54 نفر247.147 نمره150.907 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی و آبیاری صرف برای اناث پوهنحی زارعت پوهنتون کابل19 نفر246.954 نمره202.483 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشان35 نفر246.875 نمره192.563 نمره
دیپارتمنت روانشناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ75 نفر246.794 نمره204.285 نمره
دیپارتمنت فقه جعفری پوهنحی شرعیات پوهنتون بامیان30 نفر246.723 نمره179.463 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان70 نفر246.667 نمره188.357 نمره
دیپارتمنت جیولوجی انجنیری و هایدروجیولوجی معادن صرف برای اناث پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل5 نفر246.584 نمره199.053 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست80 نفر246.5 نمره172.17 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات58 نفر246.368 نمره187.89 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ80 نفر246.338 نمره193.575 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون هرات34 نفر245.976 نمره177.275 نمره
دیپارتمنت تأمین برق مؤسساتی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان70 نفر245.903 نمره180.52 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون هرات39 نفر245.903 نمره200.46 نمره
دیپارتمنت انجنیری پطرولیم صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ69 نفر245.892 نمره183.541 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست50 نفر245.882 نمره164.06 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان70 نفر245.619 نمره170.081 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی50 نفر245.504 نمره164.101 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار27 نفر245.383 نمره192.125 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه80 نفر245.238 نمره150.315 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بلخ1900 نفر245.138 نمره153.347 نمره
دیپارتمنت جنگلات و باغداری صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ45 نفر245.056 نمره194.222 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی70 نفر244.874 نمره192.117 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز60 نفر244.867 نمره201.227 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار150 نفر244.762 نمره186.399 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات26 نفر244.713 نمره209.728 نمره
دیپارتمنت باستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ75 نفر244.642 نمره175.6 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی50 نفر244.427 نمره167.941 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار12 نفر244.404 نمره160.382 نمره
دیپارتمنت تیاتر پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل60 نفر244.375 نمره187.753 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای اناث پوهنحی زارعت پوهنتون کابل15 نفر244.342 نمره204.703 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون هرات40 نفر244.316 نمره199.335 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان100 نفر243.978 نمره188.301 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار100 نفر243.473 نمره150.234 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار80 نفر243.235 نمره183.3 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان39 نفر243.046 نمره168.674 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار98 نفر242.968 نمره204.278 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز70 نفر242.953 نمره173.29 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه80 نفر242.929 نمره175.468 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار80 نفر242.786 نمره185.476 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار150 نفر242.656 نمره183.221 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ60 نفر242.514 نمره192.16 نمره
دیپارتمنت توریزم پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان70 نفر242.185 نمره178.464 نمره
دیپارتمنت بانکداری و تجارت پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان50 نفر242.179 نمره200.465 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی39 نفر241.746 نمره184.78 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار50 نفر241.656 نمره156.285 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت لغمان700 نفر241.583 نمره150.029 نمره
دیپارتمنت حفاظت محیط زیست پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی80 نفر241.271 نمره198.082 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ150 نفر241.208 نمره161.709 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون هرات14 نفر241.186 نمره176.863 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا75 نفر240.949 نمره178.803 نمره
دیپارتمنت انجنیری منابع آب و حفاظت محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار70 نفر240.923 نمره176.636 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا75 نفر240.621 نمره192.933 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست45 نفر240.487 نمره203.963 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان100 نفر240.415 نمره191.025 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان60 نفر240.344 نمره170.706 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون کنر100 نفر240.332 نمره199.863 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت هرات1300 نفر240.213 نمره170.526 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی80 نفر239.967 نمره175.405 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ48 نفر239.89 نمره172.054 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت لوگر450 نفر239.833 نمره169.73 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زارعت پوهنتون کابل19 نفر239.816 نمره193.752 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور70 نفر239.741 نمره173.111 نمره
دیپارتمنت فلسفه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان70 نفر239.71 نمره173.621 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان70 نفر239.551 نمره173.703 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون پروان60 نفر239.487 نمره201.166 نمره
دیپارتمنت منابع طبیعی صرف برای اناث پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل20 نفر239.303 نمره214.703 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار49 نفر239.077 نمره151.322 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان80 نفر238.866 نمره178.143 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون کنر50 نفر238.857 نمره176.941 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی43 نفر238.561 نمره168.535 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی تربیت بدنی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی150 نفر238.388 نمره188.146 نمره
دیپارتمنت باستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان70 نفر238.33 نمره174.906 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند50 نفر238.17 نمره178.24 نمره
دیپارتمنت انجنیری معدن صرف برای اناث پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ35 نفر237.963 نمره174.542 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان60 نفر237.952 نمره178.487 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار150 نفر237.928 نمره184.493 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار150 نفر237.904 نمره181.841 نمره
دیپارتمنت روانشناسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان60 نفر237.484 نمره187.897 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون کندهار42 نفر237.47 نمره185.839 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز60 نفر237.452 نمره190.795 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان60 نفر237.331 نمره165.481 نمره
دیپارتمنت انجنیری پطرولیم صرف برای اناث پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ26 نفر237.162 نمره157.642 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان60 نفر236.813 نمره180.424 نمره
دیپارتمنت جنگلات و باغداری پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان80 نفر236.756 نمره173.472 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات30 نفر236.597 نمره190.083 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار150 نفر236.474 نمره162.635 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان70 نفر236.323 نمره153.587 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار150 نفر236.318 نمره178.864 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان40 نفر236.25 نمره180.347 نمره
دیپارتمنت علوم نباتی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان75 نفر235.972 نمره178.475 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان60 نفر235.932 نمره163.682 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت غزنی1150 نفر235.861 نمره150.025 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی و آبیاری پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان60 نفر235.796 نمره170.983 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت سرپل412 نفر235.759 نمره150.032 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست10 نفر235.757 نمره164.166 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ29 نفر235.747 نمره193.858 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بدخشان1050 نفر235.55 نمره150 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار42 نفر235.547 نمره192.548 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی13 نفر235.233 نمره150.31 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار67 نفر235.13 نمره176.849 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی پوهنحی زراعت پوهنتون هرات50 نفر235.098 نمره186.273 نمره
دیپارتمنت علوم خاک شناسی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ60 نفر235.015 نمره180.036 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی60 نفر234.864 نمره170.881 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون غزنی80 نفر234.679 نمره197.381 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ50 نفر234.597 نمره166.727 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب70 نفر234.5 نمره184.298 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان60 نفر234.477 نمره180.965 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون تخار60 نفر234.459 نمره175.177 نمره
دیپارتمنت استخراج معدن و مواد مفیدۀ جامد پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان80 نفر234.397 نمره179.189 نمره
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب70 نفر234.307 نمره172.292 نمره
دیپارتمنت انجنیری آب و محیط زیست صرف برای اناث پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ36 نفر234.247 نمره172.036 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان75 نفر234.211 نمره189.514 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار50 نفر234.177 نمره178.885 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند100 نفر234.128 نمره165.758 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان50 نفر234.111 نمره182.559 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان80 نفر234.101 نمره158.491 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ46 نفر234.091 نمره171.394 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر80 نفر234.007 نمره150.01 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کاپیسا750 نفر233.977 نمره150.012 نمره
دیپارتمنت تعلیمات مسلکی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار100 نفر233.968 نمره174.697 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات هندی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار80 نفر233.769 نمره173.22 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست45 نفر233.738 نمره184.028 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون غزنی80 نفر233.129 نمره191.22 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار50 نفر232.987 نمره187.12 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار60 نفر232.736 نمره180.192 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون کندهار101 نفر232.536 نمره169.212 نمره
دیپارتمنت هنرهای زیبا پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ75 نفر232.508 نمره180.129 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان39 نفر232.318 نمره173.793 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار37 نفر232.278 نمره188.739 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست11 نفر232.18 نمره174.216 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار25 نفر232.093 نمره187.641 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان75 نفر232.067 نمره187.199 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری ) صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون هرات10 نفر232.053 نمره195.52 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر80 نفر231.728 نمره155.316 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار45 نفر231.308 نمره188.623 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات85 نفر231.17 نمره185.997 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار120 نفر230.884 نمره174.054 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان60 نفر230.677 نمره183.332 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ35 نفر230.554 نمره165.057 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب65 نفر230.325 نمره168.494 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان70 نفر230.199 نمره150.333 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا75 نفر230.147 نمره162.11 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان75 نفر229.974 نمره182.655 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا75 نفر229.926 نمره177.301 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون شیخ زاید خوست10 نفر229.396 نمره186.116 نمره
دیپارتمنت روانشناسی تعلیم و تربیۀ ناشنوایان پوهنحی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی60 نفر229.378 نمره159.582 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان60 نفر229.107 نمره179.311 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون تخار79 نفر229.003 نمره190.972 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان100 نفر228.87 نمره188.993 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب80 نفر228.586 نمره173.793 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان60 نفر228.586 نمره180.877 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور70 نفر228.569 نمره160.428 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا75 نفر228.434 نمره180.617 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست92 نفر228.382 نمره176.887 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای اناث پوهنحی اداره پالیسی عامه پوهنتون بلخ28 نفر228.121 نمره188.809 نمره
دیپارتمنت مدیریت آموزشی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان60 نفر228.106 نمره184.417 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ29 نفر228.099 نمره168.173 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا75 نفر227.943 نمره183.625 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ150 نفر227.69 نمره175.419 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشان22 نفر227.594 نمره176.006 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان60 نفر227.593 نمره178.556 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار28 نفر227.378 نمره169.127 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه80 نفر227.305 نمره172.292 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ60 نفر226.969 نمره173.394 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ39 نفر226.852 نمره191.868 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان60 نفر226.632 نمره188.976 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان50 نفر226.524 نمره169.067 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار50 نفر226.389 نمره188.714 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند100 نفر226.306 نمره158.202 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کندهار75 نفر226.237 نمره187.275 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ29 نفر226.004 نمره170.627 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی نیمروز50 نفر226 نمره178.946 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون تخار79 نفر225.947 نمره183.735 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا75 نفر225.87 نمره196.215 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز70 نفر225.838 نمره179.818 نمره
دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر80 نفر225.724 نمره163.887 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا75 نفر225.682 نمره163.242 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار70 نفر225.325 نمره172.111 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان70 نفر225.221 نمره166.391 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات56 نفر225.133 نمره191.35 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا75 نفر225.101 نمره193.413 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر80 نفر225.02 نمره158.917 نمره
دیپارتمنت علوم کتابداری و معلومات پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان100 نفر225.011 نمره151.349 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار150 نفر224.845 نمره176.036 نمره
دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل80 نفر224.583 نمره154.3 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار5 نفر224.483 نمره179.697 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس30 نفر224.446 نمره161.753 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ80 نفر224.419 نمره176.075 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان15 نفر224.348 نمره178.621 نمره
دیپارتمنت روانشناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان60 نفر224.298 نمره186.968 نمره
دیپارتمنت اکتشاف مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان70 نفر224.209 نمره160.497 نمره
دیپارتمنت جنگلات و باغداری صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ11 نفر223.562 نمره185.092 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون هرات13 نفر222.943 نمره177.108 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زارعت پوهنتون بدخشان70 نفر222.801 نمره174.935 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان29 نفر222.704 نمره173.66 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست97 نفر222.626 نمره184.256 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار7 نفر222.507 نمره154.792 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار61 نفر222.371 نمره183.323 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان100 نفر222.267 نمره183.375 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار50 نفر222.097 نمره179.055 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب100 نفر222 نمره171.333 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت هلمند778 نفر221.716 نمره150.001 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان70 نفر221.665 نمره180.144 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان36 نفر221.468 نمره158.831 نمره
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان50 نفر221.394 نمره180.998 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر80 نفر221.339 نمره170.653 نمره
دیپارتمنت جغرافیه صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان33 نفر221.332 نمره165.575 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فرانسوی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان100 نفر221.325 نمره166.547 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی80 نفر221.049 نمره173.369 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ56 نفر220.86 نمره168.662 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست45 نفر220.757 نمره182.125 نمره
دیپارتمنت انجنیری محیط زیست صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان18 نفر220.072 نمره176.408 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان80 نفر219.864 نمره177.439 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی10 نفر219.826 نمره163.901 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی85 نفر219.799 نمره177.998 نمره
دیپارتمنت استخراج مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معدن مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر60 نفر219.726 نمره183.416 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون شیخ زاید خوست12 نفر219.639 نمره185.867 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان40 نفر219.506 نمره170.346 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی وردک80 نفر219.471 نمره161.494 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان80 نفر219.265 نمره175.079 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر80 نفر219.231 نمره180.381 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا75 نفر219.225 نمره189.381 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان20 نفر219.102 نمره177.825 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت خوست1000 نفر219.016 نمره150.043 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی20 نفر218.873 نمره173.527 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا75 نفر218.849 نمره167.472 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست60 نفر218.567 نمره170.663 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان17 نفر218.539 نمره176.694 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پکتیا1335 نفر218.263 نمره150.001 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه80 نفر218.236 نمره159.794 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زارعت پوهنتون کندز60 نفر218.037 نمره165.26 نمره
دیپارتمنت جغرافیه صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان24 نفر218 نمره176.543 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر80 نفر217.99 نمره186.968 نمره
دیپارتمنت کیمیا و بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل100 نفر217.951 نمره167.699 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب80 نفر217.938 نمره162.151 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار65 نفر217.927 نمره150.356 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان70 نفر217.688 نمره178.998 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان60 نفر217.648 نمره182.429 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا70 نفر217.638 نمره151.286 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس64 نفر217.5 نمره151.148 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل80 نفر217.43 نمره163.981 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا75 نفر217.405 نمره166.702 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز70 نفر217.333 نمره175.037 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار80 نفر217.304 نمره182.043 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر80 نفر217.298 نمره175.433 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار9 نفر217.234 نمره184.177 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان38 نفر217.214 نمره172.801 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا70 نفر216.913 نمره172.57 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست60 نفر216.875 نمره186.117 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون بامیان60 نفر216.815 نمره183.613 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان20 نفر216.715 نمره190.314 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی60 نفر216.539 نمره171.075 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی لوگر80 نفر216.522 نمره179.147 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان70 نفر216.119 نمره172.785 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا70 نفر215.823 نمره178.866 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند100 نفر215.817 نمره171.725 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا70 نفر215.362 نمره151.172 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار50 نفر215.353 نمره184.619 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر80 نفر215.25 نمره163.521 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون پروان75 نفر215.234 نمره173.888 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان70 نفر215.186 نمره168.365 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان38 نفر215.167 نمره172.157 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز70 نفر215.127 نمره151.615 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند100 نفر214.89 نمره161.869 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه150 نفر214.823 نمره165.643 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی44 نفر214.694 نمره181.612 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب80 نفر214.59 نمره156.462 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز70 نفر214.575 نمره159.752 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس80 نفر214.521 نمره164.763 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان80 نفر214.514 نمره175.994 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان80 نفر214.509 نمره168.033 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار55 نفر214.411 نمره179.542 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب80 نفر214.384 نمره177.187 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان54 نفر214.384 نمره164.444 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ56 نفر214.048 نمره187.588 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان80 نفر213.984 نمره163.012 نمره
دیپارتمنت تفحص و اکتشاف مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معادن مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل80 نفر213.897 نمره161.384 نمره
دیپارتمنت اکتشاف و استخراج ساحات نفت و گاز پوهنحی جیولوجی و معادن مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل80 نفر213.88 نمره168.298 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار13 نفر213.836 نمره187.613 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا100 نفر213.782 نمره167.003 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار100 نفر213.619 نمره167.85 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی33 نفر213.398 نمره179.179 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار130 نفر213.388 نمره170.589 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار80 نفر213.298 نمره172.033 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور70 نفر213.097 نمره165.219 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی33 نفر212.876 نمره182.873 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار60 نفر212.792 نمره170.104 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان70 نفر212.646 نمره150.283 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب80 نفر212.307 نمره150.191 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست25 نفر212.198 نمره177.181 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان75 نفر211.846 نمره168.256 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا70 نفر211.773 نمره176.749 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان100 نفر211.754 نمره182.174 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان60 نفر211.672 نمره166.534 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست6 نفر211.663 نمره154.915 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون هرات13 نفر211.395 نمره167.169 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ35 نفر211.242 نمره175.364 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان100 نفر211.094 نمره171.927 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی70 نفر211.09 نمره171.756 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار76 نفر211.057 نمره170.048 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب80 نفر211.006 نمره174.006 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر80 نفر210.892 نمره178.926 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات85 نفر210.748 نمره178.546 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون کنر50 نفر210.663 نمره175.311 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی50 نفر210.43 نمره178.195 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان70 نفر210.418 نمره164.496 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان60 نفر210.416 نمره182.432 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان80 نفر210.402 نمره175.43 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ75 نفر210.006 نمره179.938 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان60 نفر209.564 نمره173.618 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر80 نفر209.539 نمره182.234 نمره
دیپارتمنت محیط زیست و جنگلات پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان60 نفر209.365 نمره173.909 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان70 نفر209.223 نمره178.396 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار100 نفر209.104 نمره158.456 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب110 نفر209.069 نمره162.274 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان70 نفر208.999 نمره162.307 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ150 نفر208.832 نمره169.344 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون کنر50 نفر208.589 نمره181.192 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اردو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست75 نفر208.537 نمره165.158 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان70 نفر208.13 نمره175.373 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار8 نفر207.37 نمره174.468 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر80 نفر207.288 نمره166.918 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه150 نفر207.21 نمره150.037 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست17 نفر207.172 نمره150.163 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا75 نفر207.116 نمره166.195 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون غزنی80 نفر207.052 نمره184.153 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی وردک80 نفر207.011 نمره165.646 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ28 نفر206.98 نمره185.792 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز70 نفر206.925 نمره169.73 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند100 نفر206.916 نمره166.721 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت سمنگان565 نفر206.883 نمره150.034 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر و جنگلات پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان60 نفر206.86 نمره165.253 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا75 نفر206.809 نمره151.318 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیر عضوی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان70 نفر206.546 نمره161.95 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب80 نفر206.405 نمره160.907 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ59 نفر206.307 نمره173.276 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی85 نفر206.156 نمره167.067 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت فاریاب700 نفر206.096 نمره150.086 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون بدخشان77 نفر206.059 نمره181.481 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه80 نفر206.055 نمره166.868 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب80 نفر206.031 نمره150.167 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان20 نفر205.84 نمره175.706 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی70 نفر205.547 نمره170.585 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان60 نفر205.448 نمره150.336 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان41 نفر205.313 نمره153.117 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان64 نفر205.272 نمره150.279 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی80 نفر205.214 نمره163.66 نمره
دیپارتمنت پاراکلینیک پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان60 نفر204.928 نمره164.017 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان37 نفر204.899 نمره163.049 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند100 نفر204.87 نمره150.225 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر( باغداری ) پوهنحی زارعت پوهنتون کندز60 نفر204.67 نمره171.864 نمره
دیپارتمنت جیولوجی صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان16 نفر204.595 نمره178.932 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بغلان1600 نفر204.521 نمره150.016 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار70 نفر204.485 نمره169.818 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار100 نفر204.41 نمره165.544 نمره
دیپارتمنت پیداگوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان60 نفر204.23 نمره169.352 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست5 نفر203.903 نمره152.024 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان60 نفر203.896 نمره176.989 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار80 نفر203.832 نمره170.731 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان70 نفر203.695 نمره168.977 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی لوگر80 نفر203.663 نمره152.511 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان15 نفر203.612 نمره169.733 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب80 نفر203.581 نمره171.737 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زارعت پوهنتون بدخشان70 نفر203.543 نمره176.002 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی70 نفر203.54 نمره170.657 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان60 نفر203.491 نمره165.789 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار8 نفر203.47 نمره168.692 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کندهار1000 نفر203.174 نمره150.146 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست17 نفر203.158 نمره180.719 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان80 نفر203.117 نمره160.974 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ18 نفر202.827 نمره169.267 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی نیمروز50 نفر202.814 نمره156.537 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان78 نفر202.8 نمره150.742 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون غزنی80 نفر202.743 نمره172.168 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار70 نفر202.641 نمره151.971 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان70 نفر202.489 نمره163.265 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان70 نفر202.426 نمره171.921 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار70 نفر202.368 نمره170.127 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا100 نفر202.179 نمره150.505 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان70 نفر202.065 نمره152.774 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان60 نفر202.045 نمره174.175 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه80 نفر202.045 نمره150.223 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت پوهنتون بدخشان70 نفر201.944 نمره163.85 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور70 نفر201.733 نمره158.244 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه80 نفر201.515 نمره160.434 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار70 نفر201.252 نمره165.512 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور70 نفر201.23 نمره163.521 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز70 نفر201.129 نمره172.458 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا75 نفر201.119 نمره169.276 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب80 نفر201.035 نمره161.666 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان50 نفر200.937 نمره172.24 نمره
دیپارتمنت علوم نباتی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی9 نفر200.772 نمره173.624 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب80 نفر200.585 نمره168.554 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشان24 نفر200.422 نمره175.259 نمره
دیپارتمنت انجنیری منابع آب و حفاظت محیط زیست صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار19 نفر200.134 نمره151.228 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زارعت پوهنتون کندز60 نفر200.017 نمره177.09 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان60 نفر199.84 نمره168.13 نمره
دیپارتمنت تاریخ و جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر80 نفر199.475 نمره173.938 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان60 نفر199.4 نمره167.024 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان80 نفر199.147 نمره177.895 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان70 نفر198.92 نمره168.474 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان70 نفر198.718 نمره168.437 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل50 نفر198.488 نمره157.745 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز70 نفر198.409 نمره173.382 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار5 نفر198.109 نمره182.66 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت نورستان91 نفر197.929 نمره151.542 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل50 نفر197.77 نمره167.895 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان39 نفر197.622 نمره173.297 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل50 نفر197.607 نمره150.576 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا70 نفر197.493 نمره165.314 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن مواد مفیدۀ جامد صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان17 نفر197.484 نمره173.448 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار80 نفر197.367 نمره166.925 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان70 نفر197.322 نمره166.858 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان70 نفر197.305 نمره163.487 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز70 نفر196.944 نمره170.072 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس37 نفر196.935 نمره150.781 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان70 نفر196.934 نمره156.209 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان60 نفر196.382 نمره164.545 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز70 نفر196.156 نمره176.242 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس39 نفر195.35 نمره152.854 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان56 نفر195.067 نمره172.028 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار70 نفر194.899 نمره176.931 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان60 نفر194.773 نمره153.347 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان70 نفر194.404 نمره169.282 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی و آبیاری پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان60 نفر194.056 نمره167.426 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست14 نفر194.012 نمره158.941 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان41 نفر193.88 نمره150.041 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار40 نفر193.534 نمره150.035 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان80 نفر193.141 نمره151.785 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر80 نفر192.968 نمره151.17 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان70 نفر192.618 نمره167.856 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت زابل64 نفر192.481 نمره150.652 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب80 نفر192.318 نمره158.367 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان41 نفر191.996 نمره152.947 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کابل1000 نفر191.646 نمره187.701 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان60 نفر191.64 نمره171.962 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار14 نفر191.561 نمره170.563 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان12 نفر191.136 نمره171.734 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان39 نفر190.829 نمره166.935 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس55 نفر190.798 نمره150.016 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست15 نفر190.555 نمره161.791 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زارعت پوهنتون کندز50 نفر189.927 نمره163.391 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان57 نفر189.429 نمره160.197 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار70 نفر189.266 نمره167.442 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان37 نفر189.028 نمره160.42 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس40 نفر188.897 نمره153.019 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان80 نفر188.666 نمره156.934 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان10 نفر187.856 نمره169.717 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز70 نفر187.595 نمره165.158 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت پوهنتون کندز60 نفر186.941 نمره165.575 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان70 نفر186.904 نمره166.8 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل80 نفر185.279 نمره156.452 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکمنی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان60 نفر185.13 نمره164.814 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت غور184 نفر184.665 نمره150.062 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت فراه175 نفر183.887 نمره150.001 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار2 نفر180.95 نمره171.588 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پنجشیر400 نفر180.393 نمره157.702 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس80 نفر180.179 نمره151.068 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان11 نفر179.584 نمره164.801 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز70 نفر177.554 نمره153.078 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان38 نفر175.216 نمره154.709 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست5 نفر171.98 نمره159.822 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پکتیکا115 نفر168.649 نمره150.185 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی4 نفر161.668 نمره153.057 نمره
ناکام21879 نفر149.999 نمره0 نمره
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en