نتیجه مجموع بالاترین نمره پاینترین نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل 80 نفر 344.248 نمره 328.922 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ریاضی پوهنتون کابل 79 نفر 342.538 نمره 239.211 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل 70 نفر 340.781 نمره 322.39 نمره
دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل 28 نفر 339.382 نمره 319.427 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست 49 نفر 339.36 نمره 254.009 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون بلخ 49 نفر 337.799 نمره 282.678 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل 80 نفر 337.668 نمره 317.353 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل 40 نفر 337.533 نمره 298.952 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار 100 نفر 336.425 نمره 305.434 نمره
دیپارتمنت برق و الکترونیک پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل 60 نفر 335.593 نمره 287.938 نمره
دیپارتمنت محاسبه (Accounting) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل 60 نفر 332.662 نمره 259.641 نمره
دیپارتمنت حقوق پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل 149 نفر 332.343 نمره 290.796 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل 120 نفر 332.198 نمره 291.886 نمره
دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل 100 نفر 330.945 نمره 279.532 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات 80 نفر 329.575 نمره 308.613 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل 30 نفر 329.362 نمره 288.406 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل 50 نفر 329.213 نمره 307.184 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل 60 نفر 329.071 نمره 315.763 نمره
دیپارتمنت علوم سیاسی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل 150 نفر 328.811 نمره 279.392 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا 150 نفر 327.867 نمره 278.957 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون هرات 80 نفر 327.79 نمره 251.609 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون کابل 90 نفر 327.628 نمره 285.121 نمره
دیپارتمنت شهر سازی صرف برای ذکور پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل 40 نفر 327.543 نمره 284.075 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل 80 نفر 327.351 نمره 313.574 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون هرات 80 نفر 327.331 نمره 291.708 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی 120 نفر 327.234 نمره 291.685 نمره
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل 30 نفر 325.993 نمره 271.981 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ 80 نفر 325.984 نمره 300.639 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل 45 نفر 325.768 نمره 304.252 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزارصرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کابل 50 نفر 325.662 نمره 298.604 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات 60 نفر 325.614 نمره 284.025 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل 30 نفر 322.394 نمره 242.758 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل 74 نفر 322.362 نمره 260.355 نمره
دیپارتمنت انرژی پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل 60 نفر 322.08 نمره 255.174 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار 100 نفر 320.935 نمره 270.392 نمره
دیپارتمنت قابلگی صرف برای اناث پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهنتون طبی کابل 60 نفر 320.815 نمره 290.44 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل 40 نفر 320.486 نمره 291.51 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل 100 نفر 319.561 نمره 271.617 نمره
دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل 6 نفر 319.235 نمره 297.392 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار 59 نفر 319.104 نمره 275.634 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار 89 نفر 319.096 نمره 283.662 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کابل 30 نفر 318.963 نمره 284.397 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 80 نفر 318.959 نمره 174.002 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل 80 نفر 318.934 نمره 250.531 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست 80 نفر 318.869 نمره 288.456 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل 30 نفر 317.483 نمره 290.833 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل 20 نفر 317.241 نمره 275.475 نمره
دیپارتمنت مدیریت سیستم های معلوماتی (MIS) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل 60 نفر 317.208 نمره 281.772 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوترو انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل 35 نفر 317.198 نمره 284.71 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی وزارت مخابرات پوهنتون کابل 60 نفر 317.055 نمره 275.007 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی لابراتوار طبی صرف برای ذکور پوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل 30 نفر 315.649 نمره 289.241 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل 20 نفر 315.473 نمره 291.708 نمره
دیپارتمنت هایدرولیک و ساختمان های هایدروتخنیکی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری منابع آب و محیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل 45 نفر 315.053 نمره 251.759 نمره
دیپارتمنت تأمین برق صرف برای ذکور پوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک کابل 45 نفر 314.232 نمره 269.175 نمره
دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل 2 نفر 314.23 نمره 314.087 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات ملی پوهنتون کابل 170 نفر 314.157 نمره 235.351 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای ذکور پوهنحی جیوماتیک و کدستر پوهنتون پولی تخنیک کابل 45 نفر 314.098 نمره 254.438 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون هرات 50 نفر 313.921 نمره 296.785 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 90 نفر 312.788 نمره 182.176 نمره
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای اناث پوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل 29 نفر 312.495 نمره 276.862 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای اناث پوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل 29 نفر 312.419 نمره 273.855 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی لابراتوار طبی صرف برای اناث پوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل 29 نفر 312.242 نمره 278.871 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری کمپیوترو انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل 24 نفر 312.219 نمره 263.289 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی نیمروز 50 نفر 312.139 نمره 173.287 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل 40 نفر 312.093 نمره 281.388 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی فارمسی پوهنتون کابل 70 نفر 312.024 نمره 277.07 نمره
دیپارتمنت محاسبه و علوم معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل 35 نفر 312.003 نمره 262.185 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون کابل 99 نفر 311.093 نمره 270.841 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای اناث پوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل 29 نفر 310.528 نمره 257.295 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل 49 نفر 310.353 نمره 276.62 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی ریاضی پوهنتون کابل 69 نفر 310.137 نمره 250.362 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیر عضوی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل 40 نفر 309.594 نمره 150.761 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل 30 نفر 309.06 نمره 260.46 نمره
دیپارتمنت ادارۀ اعمار ساختمان ها صرف برای اناث پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل 20 نفر 308.77 نمره 258.222 نمره
دیپارتمنت میخانیک صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل 49 نفر 308.742 نمره 261.754 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای اناث» نتیجه قرنطین گردید 714 نفر 308.405 نمره 150.214 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار 60 نفر 307.705 نمره 252.74 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون هرات 100 نفر 305.746 نمره 213.824 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون کابل 60 نفر 305.656 نمره 243.48 نمره
دیپارتمنت بانکداری و تجارت پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان 60 نفر 305.622 نمره 209.674 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی 65 نفر 305.504 نمره 260.444 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کابل 100 نفر 305.492 نمره 270.271 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل 30 نفر 305.346 نمره 276.695 نمره
دیپارتمنت روانشناسی پوهنحی روان شناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل 50 نفر 305.275 نمره 262.933 نمره
دیپارتمنت انستیزی صرف برای اناث پوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل 29 نفر 304.933 نمره 267.002 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون ننگرهار 80 نفر 304.13 نمره 246.846 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کابل 100 نفر 304.029 نمره 260.494 نمره
دیپارتمنت ادارۀ اعمار ساختمان ها صرف برای ذکور پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل 40 نفر 303.88 نمره 271.179 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات ملی پوهنتون کابل 170 نفر 303.8 نمره 213.376 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان 60 نفر 303.778 نمره 223.955 نمره
دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون کابل 7 نفر 303.548 نمره 275.31 نمره
دیپارتمنت سیستم اطلاعات جغرافیایی صرف برای ذکور پوهنحی جیوماتیک و کدستر پوهنتون پولی تخنیک کابل 50 نفر 303.413 نمره 251.393 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 70 نفر 302.742 نمره 174.758 نمره
دیپارتمنت نرسنگ صرف برای اناث پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهنتون طبی کابل 49 نفر 302.69 نمره 260.939 نمره
دیپارتمنت انجنیری کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل 34 نفر 302.662 نمره 268.299 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ 80 نفر 302.492 نمره 253.2 نمره
دیپارتمنت انجینری ساختمان های ترانسپورتی صرف برای ذکور پوهنحی ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل 45 نفر 302.315 نمره 273.164 نمره
دیپارتمنت انستیزی صرف برای ذکور پوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل 30 نفر 302.312 نمره 261.431 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار 60 نفر 302.283 نمره 240.822 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون هرات 59 نفر 302.265 نمره 280.12 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 22 نفر 301.976 نمره 151.29 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار 60 نفر 301.862 نمره 237.759 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی فزیک پوهنتون کابل 70 نفر 301.768 نمره 231.34 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات 35 نفر 301.295 نمره 269.094 نمره
دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ 90 نفر 300.637 نمره 240.957 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی 70 نفر 300.573 نمره 228.046 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی ساینس پوهنتون هرات 160 نفر 300.488 نمره 208.917 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار 59 نفر 300.357 نمره 240.918 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ 80 نفر 300.169 نمره 245.004 نمره
دیپارتمنت قضا و څارنوالی پوهنحی حقوق پوهنتون هرات 120 نفر 300.119 نمره 258.968 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ 35 نفر 300.021 نمره 249.759 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 80 نفر 299.988 نمره 262.539 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات 35 نفر 299.588 نمره 247.472 نمره
دیپارتمنت حفاظت محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل 39 نفر 299.137 نمره 238.309 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون ننگرهار 80 نفر 298.536 نمره 236.373 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت پوهنتون کنر 50 نفر 298.18 نمره 182.675 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار 80 نفر 297.787 نمره 243.401 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ 70 نفر 297.528 نمره 263.681 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ 80 نفر 297.376 نمره 219.029 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار 60 نفر 297.354 نمره 252.002 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای اناث پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل 15 نفر 297.227 نمره 263.998 نمره
دیپارتمنت شهر سازی صرف برای اناث پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل 18 نفر 297.163 نمره 267.105 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندهار 120 نفر 296.866 نمره 226.476 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات 40 نفر 296.78 نمره 252.859 نمره
دیپارتمنت گرافیک دیزاین پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل 50 نفر 295.983 نمره 257.001 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی فزیک پوهنتون کابل 79 نفر 295.962 نمره 235.127 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا 70 نفر 295.857 نمره 257.749 نمره
دیپارتمنت انجنیری آبرسانی و محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری منابع آب و محیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل 45 نفر 294.968 نمره 253.322 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون هرات 160 نفر 294.836 نمره 232.328 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست 80 نفر 294.702 نمره 265.714 نمره
دیپارتمنت انجنیری آب و محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ 69 نفر 294.029 نمره 185.036 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات روسی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل 100 نفر 293.974 نمره 207.911 نمره
دیپارتمنت نرسنگ صرف برای ذکور پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهنتون طبی کابل 30 نفر 293.909 نمره 267.941 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون هرات 60 نفر 293.903 نمره 264.211 نمره
دیپارتمنت مدیریت شهری پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات 60 نفر 293.587 نمره 244.652 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 130 نفر 293.343 نمره 242.129 نمره
دیپارتمنت احصائیه وایکونومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل 100 نفر 293.296 نمره 171.623 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون هرات 53 نفر 293.011 نمره 196.151 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات 34 نفر 292.838 نمره 265.525 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 100 نفر 292.744 نمره 151.28 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب 65 نفر 292.715 نمره 216.849 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون شیخ زاید خوست 75 نفر 292.643 نمره 224.786 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی پوهنحی زراعت پوهنتون هرات 50 نفر 292.547 نمره 207.44 نمره
به نسبت انتخاب کود « صرف برای ذکور» نتیجه قرنطین گردید 221 نفر 292.425 نمره 151.463 نمره
دیپارتمنت علوم نباتی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی 45 نفر 292.376 نمره 185.785 نمره
دیپارتمنت نقاشی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون هرات 80 نفر 292.019 نمره 190.368 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ 90 نفر 292.016 نمره 239.232 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل 74 نفر 291.88 نمره 251.157 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی 75 نفر 291.867 نمره 235.912 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان 60 نفر 291.772 نمره 157.236 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون کندهار 40 نفر 291.753 نمره 252.987 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی وزارت مخابرات پوهنتون کابل 56 نفر 291.626 نمره 231.328 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فرانسوی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل 50 نفر 291.1 نمره 245.102 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 100 نفر 290.674 نمره 243.927 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان 80 نفر 290.668 نمره 230.943 نمره
دیپارتمنت انجنیری تفحص و اکتشاف معادن صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل 50 نفر 290.662 نمره 221.762 نمره
دیپارتمنت پروتیز دندان صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل 28 نفر 290.6 نمره 244.639 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی 12 نفر 290.585 نمره 224.761 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی 50 نفر 290.558 نمره 171.719 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون هرات 60 نفر 290.51 نمره 254.747 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کندز 120 نفر 290.456 نمره 174.026 نمره
دیپارتمنت انجنیری اتو میخانیک صرف برای ذکور پوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک کابل 45 نفر 290.377 نمره 246.535 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات ترکی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل 60 نفر 290.336 نمره 239.63 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی 75 نفر 290.143 نمره 225.621 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون لغمان 100 نفر 290.122 نمره 241.023 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهار 75 نفر 290.03 نمره 193.791 نمره
انستیتوت های نیمه عالی شهر کابل 4700 نفر 289.889 نمره 191.65 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ 90 نفر 289.826 نمره 240.186 نمره
دیپارتمنت تنکالوژی معلوماتی و آموزشی پوهنحی آموزش کمپیوتر و تکنالوژی معلوماتی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 60 نفر 289.825 نمره 259.3 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی طبی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غنضفر کابل 28 نفر 289.782 نمره 231.555 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنحی زارعت پوهنتون کابل 34 نفر 288.906 نمره 203.049 نمره
دیپارتمنت محاسبه و علوم معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل 25 نفر 288.785 نمره 242.618 نمره
دیپارتمنت انجنیری کمپیوتر صرف برای اناث پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل 25 نفر 288.509 نمره 259.875 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی 70 نفر 288.505 نمره 245.793 نمره
دیپارتمنت راه آهن صرف برای ذکور پوهنحی ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل 45 نفر 288.453 نمره 255.459 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی 85 نفر 288.184 نمره 150.062 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ 35 نفر 288.156 نمره 259.852 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی 125 نفر 288.068 نمره 207.349 نمره
دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای اناث پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل 3 نفر 288.029 نمره 273.252 نمره
دیپارتمنت مجسمه سازی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل 50 نفر 287.786 نمره 193.524 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات 19 نفر 287.367 نمره 235.919 نمره
دیپارتمنت تاریخ عمومی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون کابل 80 نفر 287.326 نمره 211.005 نمره
دیپارتمنت ادارۀ تربیتی پوهنحی روان شناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل 50 نفر 287.323 نمره 211.125 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان 60 نفر 287.308 نمره 224.252 نمره
دیپارتمنت سوداگری پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار 60 نفر 287.208 نمره 215.221 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم و ارتباط جمعی پوهنتون هرات 75 نفر 287.168 نمره 236.205 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 80 نفر 287.162 نمره 176.625 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی و آموزشی پوهنحی آموزش کمپیوتر و تکنالوژی معلوماتی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 60 نفر 287.006 نمره 245.965 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی 80 نفر 286.944 نمره 230.22 نمره
دیپارتمنت کار واموراجتماعی پوهنحی روان شناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل 50 نفر 286.726 نمره 222.811 نمره
دیپارتمنت قابلگی عالی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل 60 نفر 286.477 نمره 237.179 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی کیمیا پوهنتون کابل 67 نفر 286.465 نمره 229.938 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 80 نفر 286.062 نمره 229.533 نمره
دیپارتمنت استخراج زیرزمینی معادن صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل 50 نفر 285.827 نمره 238.575 نمره
دیپارتمنت اقتصاد تصدی پوهنحی اقتصاد پوهنتون هرات 60 نفر 285.66 نمره 242.823 نمره
دیپارتمنت نرسنگ بخش نظامی پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهنتون طبی کابل 10 نفر 285.64 نمره 258.92 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست 80 نفر 285.549 نمره 221.287 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بدخشان 75 نفر 285.253 نمره 199.254 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات چینایی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل 50 نفر 285.126 نمره 233.187 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات 20 نفر 285.123 نمره 250.545 نمره
دیپارتمنت فلسفه وجامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون کابل 40 نفر 285.086 نمره 255.234 نمره
دیپارتمنت امور مالی بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب 70 نفر 284.993 نمره 190.647 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل 40 نفر 284.83 نمره 236.981 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان 105 نفر 284.787 نمره 207.064 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروان 75 نفر 284.719 نمره 231.208 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات 90 نفر 284.525 نمره 235.207 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز 60 نفر 284.057 نمره 205.606 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پکتیا 80 نفر 283.994 نمره 221.751 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات آلمانی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل 50 نفر 283.783 نمره 238.211 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون پروان 75 نفر 283.626 نمره 213.787 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات اسپانوی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل 50 نفر 283.574 نمره 219.238 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار 60 نفر 283.565 نمره 232.59 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندهار 200 نفر 283.438 نمره 220.694 نمره
دیپارتمنت میکاترونیک پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات 60 نفر 283.309 نمره 232.96 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات 25 نفر 283.107 نمره 250.707 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار 70 نفر 283.008 نمره 207.448 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون هرات 44 نفر 282.966 نمره 247.34 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار 80 نفر 282.935 نمره 201.766 نمره
دیپارتمنت استخراج روباز معادن صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل 50 نفر 282.823 نمره 196.357 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 70 نفر 282.635 نمره 177.247 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 85 نفر 282.617 نمره 198.091 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل 41 نفر 282.589 نمره 203.467 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار 36 نفر 282.532 نمره 184.129 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ 100 نفر 282.478 نمره 203.293 نمره
دیپارتمنت هایدرولیک و ساختمان های هایدروتخنیکی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری منابع آب و محیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل 14 نفر 282.159 نمره 198.999 نمره
دیپارتمنت جیولوجی انجنیری و هایدروجیولوجی معادن صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل 50 نفر 282.147 نمره 228.499 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی کیمیا پوهنتون کابل 80 نفر 282.085 نمره 201.787 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 68 نفر 282.034 نمره 191.433 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان 60 نفر 281.788 نمره 212.492 نمره
دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 120 نفر 281.764 نمره 212.734 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 120 نفر 281.636 نمره 221.788 نمره
دیپارتمنت انجنیری منابع آب و حفاظت محیط زیست پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار 100 نفر 281.571 نمره 199.335 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندهار 80 نفر 281.369 نمره 215.896 نمره
دیپارتمنت روان شناسی عمومی پوهنحی روانشناسی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 60 نفر 281.14 نمره 240.98 نمره
دیپارتمنت مدیریت حوادث صرف برای ذکور پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل 30 نفر 280.847 نمره 230.804 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی 80 نفر 280.792 نمره 173.542 نمره
دیپارتمنت پروتیز دندان صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل 29 نفر 280.752 نمره 238.311 نمره
دیپارتمنت میخانیک صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل 6 نفر 280.624 نمره 249.191 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان 60 نفر 280.603 نمره 226.643 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان 29 نفر 280.37 نمره 190.629 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت میدان وردک 1279 نفر 280.34 نمره 150.019 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 64 نفر 280.298 نمره 153.407 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 100 نفر 280.126 نمره 203.861 نمره
دیپارتمنت پیداگوژی پوهنحی روان شناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل 50 نفر 280.124 نمره 214.073 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی بیولوژی پوهنتون کابل 69 نفر 280.117 نمره 243.71 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 75 نفر 280.101 نمره 152.689 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاید خوست 60 نفر 279.805 نمره 221.467 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات 24 نفر 279.529 نمره 245.67 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 47 نفر 279.487 نمره 205.758 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات 24 نفر 279.362 نمره 249.92 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون هرات 94 نفر 279.176 نمره 172.315 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی طبی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل 29 نفر 279.081 نمره 221.686 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری ) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون هرات 40 نفر 278.974 نمره 218.993 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 80 نفر 278.9 نمره 150.898 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز 60 نفر 278.871 نمره 196.421 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 40 نفر 278.751 نمره 195.356 نمره
دیپارتمنت تاریخ و جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون شیخ زاید خوست 75 نفر 278.73 نمره 180.141 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب 65 نفر 278.646 نمره 150.936 نمره
دیپارتمنت جیولوجی صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل 38 نفر 278.597 نمره 208.241 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت نیمروز 131 نفر 278.316 نمره 150.019 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندهار 80 نفر 277.989 نمره 212.184 نمره
دیپارتمنت مشاوره و رهنمایی پوهنحی روانشناسی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 60 نفر 277.964 نمره 228.335 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 80 نفر 277.601 نمره 227.047 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون هرات 60 نفر 277.429 نمره 194.543 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جوزجان 80 نفر 277.288 نمره 218.641 نمره
دیپارتمنت بایو تکنالوژی و تولید تخم های بذری پوهنحی زراعت پوهنتون کابل 60 نفر 276.884 نمره 186.615 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان 70 نفر 276.838 نمره 151.705 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی 45 نفر 276.711 نمره 179.487 نمره
واجد شرایط شمولیت در موسسات تحصیلات عالی خصوصی 55266 نفر 276.683 نمره 150 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 80 نفر 276.574 نمره 150.225 نمره
دیپارتمنت مدیریت حوادث صرف برای اناث پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل 18 نفر 276.564 نمره 233.583 نمره
دیپارتمنت دواسازی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل 30 نفر 276.556 نمره 224.281 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 150 نفر 276.459 نمره 208.373 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 80 نفر 276.441 نمره 212.496 نمره
دیپارتمنت مدیریت آموزشی پوهنحی علوم تربیتی و مسلکی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 60 نفر 276.435 نمره 222.335 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 85 نفر 276.377 نمره 204.105 نمره
دیپارتمنت پلان وپالیسی پوهنحی روان شناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل 50 نفر 276.377 نمره 240.095 نمره
دیپارتمنت انجنیری اتو میخانیک صرف برای اناث پوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک کابل 19 نفر 276.339 نمره 226.308 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان 80 نفر 276.208 نمره 180.335 نمره
دیپارتمنت حفاظت محیط زیست صرف برای اناث پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل 14 نفر 276.204 نمره 233.526 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 60 نفر 276.046 نمره 192.726 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 49 نفر 275.982 نمره 193.656 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کابل 39 نفر 275.77 نمره 216.435 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاید خوست 60 نفر 275.673 نمره 228.427 نمره
دیپارتمنت روانشناسی تعلیم و تربیۀ نابینایان پوهنحی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 60 نفر 275.585 نمره 179.089 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی بیولوژی پوهنتون کابل 72 نفر 275.573 نمره 215.813 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 70 نفر 275.548 نمره 208.889 نمره
دیپارتمنت انرژی پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 100 نفر 275.498 نمره 195.912 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ 25 نفر 275.442 نمره 240.699 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی 125 نفر 275.142 نمره 209.118 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا 70 نفر 274.933 نمره 198.607 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون شیخ زاید خوست 50 نفر 274.619 نمره 225.718 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی لوگر 80 نفر 274.557 نمره 150.093 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون ننگرهار 80 نفر 274.459 نمره 201.503 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم و ارتباطات جمعی پوهنتون بلخ 80 نفر 274.357 نمره 227.195 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جوزجان 80 نفر 274.114 نمره 210.397 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان 60 نفر 273.896 نمره 216.843 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی و انجنیری غزنی 100 نفر 273.592 نمره 207.794 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون شیخ زاید خوست 80 نفر 273.564 نمره 200.558 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهار 75 نفر 273.497 نمره 214.211 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا 70 نفر 273.426 نمره 202.025 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون هرات 35 نفر 273.24 نمره 244.664 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا 80 نفر 273.084 نمره 218.121 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان 105 نفر 272.811 نمره 203.508 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 60 نفر 272.66 نمره 168.656 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون هرات 44 نفر 272.65 نمره 223.276 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان 70 نفر 272.462 نمره 174.99 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 60 نفر 272.414 نمره 168.613 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون شیخ زاید خوست 50 نفر 272.194 نمره 226.986 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 100 نفر 272.115 نمره 184.465 نمره
دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون شیخ زاید خوست 75 نفر 272.084 نمره 164.977 نمره
دیپارتمنت تفسیر و حدیث پوهنحی تعلیمات اسلامی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 60 نفر 272.076 نمره 222.546 نمره
دیپارتمنت مشاوره ورهنمایی پوهنحی روان شناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل 50 نفر 271.951 نمره 237.406 نمره
دیپارتمنت انجینری ساختمان های ترانسپورتی صرف برای اناث پوهنحی ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل 15 نفر 271.945 نمره 252.725 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 75 نفر 271.907 نمره 166.731 نمره
دیپارتمنت بشرشناسی وباستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون کابل 80 نفر 271.721 نمره 207.426 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت ننگرهار 1750 نفر 271.58 نمره 150.022 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 90 نفر 271.195 نمره 177.011 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 80 نفر 271.151 نمره 160.142 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 98 نفر 271.056 نمره 207.23 نمره
دیپارتمنت نقاشی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل 50 نفر 270.384 نمره 217.731 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون هرات 50 نفر 270.183 نمره 179.488 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار 17 نفر 270.116 نمره 215.159 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ 100 نفر 269.978 نمره 204.354 نمره
دیپارتمنت نرسنگ عالی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل 69 نفر 269.947 نمره 212.702 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کنر 75 نفر 269.908 نمره 214.192 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پروان 75 نفر 269.521 نمره 220.643 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 56 نفر 269.487 نمره 210.214 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز 60 نفر 269.36 نمره 195.048 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا 80 نفر 269.043 نمره 219.182 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 40 نفر 269.041 نمره 200.382 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار 27 نفر 269.041 نمره 190.581 نمره
دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای ذکور پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل 6 نفر 268.983 نمره 245.896 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ 35 نفر 268.9 نمره 234.155 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون شیخ زاید خوست 75 نفر 268.866 نمره 224.436 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کنر 650 نفر 268.757 نمره 166.8 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زارعت پوهنتون کابل 38 نفر 268.651 نمره 200.828 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 70 نفر 268.592 نمره 215.446 نمره
دیپارتمنت روابط عمومی پوهنحی ژورنالیزم و ارتباط جمعی پوهنتون هرات 75 نفر 268.313 نمره 208.488 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنحی زارعت پوهنتون کابل 18 نفر 268.191 نمره 210.719 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زارعت پوهنتون کابل 60 نفر 268.147 نمره 185.439 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات 120 نفر 268.123 نمره 214.903 نمره
دیپارتمنت نفت و گاز صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل 50 نفر 267.953 نمره 230.558 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 100 نفر 267.673 نمره 173.351 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی 80 نفر 267.646 نمره 183.677 نمره
دیپارتمنت انجنیری معدن صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ 70 نفر 267.586 نمره 209.049 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور 70 نفر 267.314 نمره 154.7 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پروان 1450 نفر 267.279 نمره 150.002 نمره
دیپارتمنت اقتصاد توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون هرات 50 نفر 267.274 نمره 216.288 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 75 نفر 267.21 نمره 166.612 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور 70 نفر 266.901 نمره 151.81 نمره
دیپارتمنت رادیولوژی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل 30 نفر 266.787 نمره 215.009 نمره
دیپارتمنت هایدرومتیورولوژی صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل 35 نفر 266.738 نمره 217.4 نمره
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار 10 نفر 266.72 نمره 182.78 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پکتیا 80 نفر 266.521 نمره 214.261 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاید خوست 60 نفر 266.269 نمره 215.896 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل 50 نفر 266.23 نمره 150.459 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کندز 850 نفر 266.103 نمره 150.012 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تخار 70 نفر 266.079 نمره 209.246 نمره
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار 45 نفر 266.034 نمره 197.537 نمره
دیپارتمنت سینما پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل 50 نفر 265.941 نمره 193.223 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 80 نفر 265.812 نمره 200.633 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 70 نفر 265.604 نمره 224.844 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 77 نفر 265.5 نمره 191.041 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای اناث پوهنحی زارعت پوهنتون کابل 18 نفر 265.479 نمره 202.617 نمره
دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای اناث پوهنحی فارمسی پوهنتون کابل 3 نفر 265.41 نمره 251.468 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل 41 نفر 265.122 نمره 192.657 نمره
دیپارتمنت انجنیری معدن پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی و انجنیری غزنی 100 نفر 264.975 نمره 185.676 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زاید خوست 75 نفر 264.834 نمره 208.69 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست 93 نفر 264.463 نمره 151.056 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون هرات 60 نفر 264.404 نمره 190.368 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات روسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 70 نفر 264.126 نمره 194.686 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون کندهار 77 نفر 263.89 نمره 193.469 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات آلمانی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 80 نفر 263.877 نمره 166.837 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان 50 نفر 263.511 نمره 201.655 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون ننگرهار 79 نفر 263.391 نمره 208.845 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 39 نفر 263.306 نمره 219.902 نمره
دیپارتمنت انجنیری آبرسانی و محیط زیست صرف برای اناث پوهنحی انجنیری منابع آب و محیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل 14 نفر 263.208 نمره 231.445 نمره
دیپارتمنت جغرافیه صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل 34 نفر 262.923 نمره 204.826 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 39 نفر 262.8 نمره 181.954 نمره
دیپارتمنت جیولوجی صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل 17 نفر 262.625 نمره 215.396 نمره
دیپارتمنت رادیولوژی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل 28 نفر 262.621 نمره 208.875 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی لوگر 80 نفر 262.579 نمره 152.908 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی 80 نفر 262.453 نمره 190.829 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان 70 نفر 262.32 نمره 171.889 نمره
دیپارتمنت تعلیم و تربیۀ قبل از مکتب و ابتدائیه پوهنحی علوم تربیتی و مسلکی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 60 نفر 262.316 نمره 202.163 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی 48 نفر 262.294 نمره 179.551 نمره
دیپارتمنت استخراج زیرزمینی معادن صرف برای اناث پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل 9 نفر 262.27 نمره 226.064 نمره
دیپارتمنت انجنیری تفحص و اکتشاف معادن صرف برای اناث پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل 9 نفر 261.838 نمره 199.886 نمره
دیپارتمنت تاریخ عمومی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 70 نفر 261.608 نمره 202.246 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون هرات 52 نفر 261.554 نمره 207.939 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 60 نفر 261.51 نمره 205.998 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 42 نفر 261.322 نمره 151.86 نمره
دیپارتمنت سیستم اطلاعات جغرافیایی صرف برای اناث پوهنحی جیوماتیک و کدستر پوهنتون پولی تخنیک کابل 19 نفر 260.986 نمره 238.987 نمره
دیپارتمنت فزیوتراپی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل 23 نفر 260.972 نمره 213.724 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کنر 75 نفر 260.672 نمره 214.66 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار 50 نفر 260.648 نمره 175.032 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 120 نفر 260.636 نمره 196.424 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای اناث پوهنحی جیوماتیک و کدستر پوهنتون پولی تخنیک کابل 15 نفر 260.626 نمره 226.486 نمره
دیپارتمنت انجنیری محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 40 نفر 260.544 نمره 191.895 نمره
دیپارتمنت میناتوری پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون هرات 80 نفر 260.223 نمره 178.576 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 160 نفر 260.121 نمره 192.136 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 30 نفر 260.039 نمره 196.153 نمره
دیپارتمنت فقه و عقیده پوهنحی تعلیمات اسلامی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 60 نفر 259.972 نمره 220.981 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون بلخ 150 نفر 259.749 نمره 184.047 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 100 نفر 259.545 نمره 183.505 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کابل 150 نفر 259.396 نمره 194.718 نمره
دیپارتمنت تعلیم و تربیه عمومی پوهنحی علوم تربیتی و مسلکی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 60 نفر 259.344 نمره 210.618 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 70 نفر 259.23 نمره 151.438 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 100 نفر 258.918 نمره 185.478 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب 80 نفر 258.879 نمره 156.133 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ 35 نفر 258.849 نمره 219.242 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت تخار 600 نفر 258.845 نمره 150.062 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بامیان 1100 نفر 258.721 نمره 150.022 نمره
دیپارتمنت فوتوگرافی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل 50 نفر 258.711 نمره 224.279 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون ننگرهار 150 نفر 258.683 نمره 188.018 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی 120 نفر 258.559 نمره 185.942 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ 32 نفر 258.498 نمره 174.656 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروان 75 نفر 258.333 نمره 212.508 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون کندهار 100 نفر 258.324 نمره 203.966 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون شیخ زاید خوست 150 نفر 258.319 نمره 182.564 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 100 نفر 258.319 نمره 150.273 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار 70 نفر 258.179 نمره 199.406 نمره
دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب 65 نفر 258.095 نمره 183.974 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ 24 نفر 257.96 نمره 221.672 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی صرف برای اناث پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل 24 نفر 257.83 نمره 211.415 نمره
دیپارتمنت دواسازی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل 30 نفر 257.828 نمره 205.647 نمره
دیپارتمنت هایدرومتیورولوژی صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل 21 نفر 257.753 نمره 215.759 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان 53 نفر 257.642 نمره 150.223 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات 120 نفر 257.445 نمره 193.113 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 100 نفر 257.307 نمره 193.237 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 76 نفر 257.282 نمره 188.999 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان 70 نفر 257.276 نمره 176.654 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 75 نفر 257.23 نمره 177.301 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا 75 نفر 257.185 نمره 165.307 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 60 نفر 256.987 نمره 151.039 نمره
دیپارتمنت موسیقی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل 60 نفر 256.95 نمره 193.918 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی 75 نفر 256.944 نمره 211.093 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی تربیت بدنی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 78 نفر 256.76 نمره 198.358 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب 75 نفر 256.74 نمره 191.954 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان 75 نفر 256.603 نمره 188.295 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیر عضوی صرف برای اناث پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل 23 نفر 256.497 نمره 196.989 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار 60 نفر 256.487 نمره 164.756 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان 75 نفر 256.3 نمره 195.906 نمره
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان 60 نفر 255.984 نمره 197.335 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون هرات 50 نفر 255.856 نمره 184.054 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کنر 80 نفر 255.68 نمره 205.511 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون غزنی 80 نفر 255.587 نمره 194.177 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندهار 27 نفر 255.464 نمره 196.106 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 58 نفر 255.429 نمره 209.234 نمره
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ 35 نفر 255.376 نمره 212.483 نمره
دیپارتمنت تأمین برق صرف برای اناث پوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک کابل 14 نفر 255.231 نمره 220.995 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون هرات 150 نفر 255.221 نمره 187.647 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست 80 نفر 255.146 نمره 194.626 نمره
دیپارتمنت نفت و گاز صرف برای اناث پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل 10 نفر 254.956 نمره 219.138 نمره
دیپارتمنت احصائیه و ایکونومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ 90 نفر 254.82 نمره 181.983 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان 70 نفر 254.789 نمره 188.071 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 80 نفر 254.756 نمره 178.866 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 100 نفر 254.717 نمره 174.139 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی نیمروز 50 نفر 254.638 نمره 165.9 نمره
دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب 75 نفر 254.553 نمره 204.146 نمره
دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان 60 نفر 254.492 نمره 180.472 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 26 نفر 254.107 نمره 189.765 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 60 نفر 254.03 نمره 183.713 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی 80 نفر 253.978 نمره 183.729 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار 45 نفر 253.908 نمره 221.125 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی صرف برای اناث پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل 24 نفر 253.871 نمره 212.309 نمره
دیپارتمنت گرافیک پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون هرات 80 نفر 253.762 نمره 211.096 نمره
دیپارتمنت نفت و گاز پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان 70 نفر 253.733 نمره 185.439 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کنر 80 نفر 253.712 نمره 210.936 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت دایکندی 800 نفر 253.594 نمره 153.131 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور 70 نفر 253.44 نمره 151.242 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون البیرونی 79 نفر 253.295 نمره 202.387 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست 45 نفر 253.287 نمره 171.151 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون هرات 35 نفر 253.245 نمره 224.237 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون البیرونی 78 نفر 252.761 نمره 201.912 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 72 نفر 252.744 نمره 167.115 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بغلان 60 نفر 252.668 نمره 189.519 نمره
دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای اناث پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل 2 نفر 252.649 نمره 251.495 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز 60 نفر 252.577 نمره 191.576 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 80 نفر 252.403 نمره 185.715 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی 80 نفر 252.334 نمره 207.269 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشان 35 نفر 252.141 نمره 186.84 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات 80 نفر 252.101 نمره 185.819 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان 60 نفر 252.093 نمره 198.161 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون پروان 60 نفر 252.088 نمره 206.328 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن مواد مفیدۀ جامد صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 40 نفر 252.072 نمره 184.052 نمره
دیپارتمنت ارتباط عامه پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زاید خوست 75 نفر 251.782 نمره 197.155 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 17 نفر 251.678 نمره 211.858 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کندهار 75 نفر 251.559 نمره 197.876 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 75 نفر 251.504 نمره 152.188 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی 75 نفر 251.314 نمره 194.531 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز 60 نفر 251.179 نمره 192.488 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 100 نفر 251.169 نمره 202.696 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 50 نفر 251.132 نمره 190.337 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بدخشان 75 نفر 251.044 نمره 188.164 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون بغلان 58 نفر 250.99 نمره 185.485 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون هرات 40 نفر 250.866 نمره 177.363 نمره
دیپارتمنت استخراج روباز معادن صرف برای اناث پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل 8 نفر 250.651 نمره 182.288 نمره
دیپارتمنت مشاوره و رهنمایی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 85 نفر 250.483 نمره 206.79 نمره
دیپارتمنت فزیوتراپی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل 15 نفر 250.375 نمره 207.57 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات آلمانی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون هرات 60 نفر 250.328 نمره 203.502 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 100 نفر 250.057 نمره 177.108 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت جوزجان 1200 نفر 249.978 نمره 150.081 نمره
دیپارتمنت منابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل 29 نفر 249.957 نمره 211.257 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 70 نفر 249.927 نمره 165.536 نمره
دیپارتمنت روابط عمومی پوهنحی ژورنالیزم و ارتباطات جمعی پوهنتون بلخ 80 نفر 249.904 نمره 198.567 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 75 نفر 249.886 نمره 189.25 نمره
دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ 33 نفر 249.741 نمره 192.638 نمره
دیپارتمنت راه آهن صرف برای اناث پوهنحی ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل 15 نفر 249.705 نمره 209.435 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 85 نفر 249.68 نمره 189.624 نمره
دیپارتمنت جیولوجی صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 39 نفر 249.569 نمره 180.74 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنحی اداره پالیسی عامه پوهنتون بلخ 35 نفر 249.486 نمره 200.159 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 85 نفر 249.413 نمره 189.53 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار 31 نفر 249.198 نمره 182.512 نمره
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تخار 70 نفر 249.093 نمره 197.932 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست 93 نفر 249.076 نمره 158.329 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زارعت پوهنتون کابل 37 نفر 249.01 نمره 183.926 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 60 نفر 248.714 نمره 197.692 نمره
دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 75 نفر 248.641 نمره 193.795 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون هرات 46 نفر 248.407 نمره 218.336 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 80 نفر 248.344 نمره 184.329 نمره
دیپارتمنت تعلیمات مسلکی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 70 نفر 248.317 نمره 197.299 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 66 نفر 248.238 نمره 163.805 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 43 نفر 248.157 نمره 150.399 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 60 نفر 248.104 نمره 173.056 نمره
دیپارتمنت ادبیات نمایشی پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل 60 نفر 248.004 نمره 179.878 نمره
دیپارتمنت روانشناسی تعلیم و تربیۀ عقب مانده گان ذهنی پوهنحی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 60 نفر 247.748 نمره 188.87 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی و آبیاری صرف برای ذکور پوهنحی زارعت پوهنتون کابل 39 نفر 247.172 نمره 186.433 نمره
دیپارتمنت جغرافیه صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل 30 نفر 247.161 نمره 192.322 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 54 نفر 247.147 نمره 150.907 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی و آبیاری صرف برای اناث پوهنحی زارعت پوهنتون کابل 19 نفر 246.954 نمره 202.483 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشان 35 نفر 246.875 نمره 192.563 نمره
دیپارتمنت روانشناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ 75 نفر 246.794 نمره 204.285 نمره
دیپارتمنت فقه جعفری پوهنحی شرعیات پوهنتون بامیان 30 نفر 246.723 نمره 179.463 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان 70 نفر 246.667 نمره 188.357 نمره
دیپارتمنت جیولوجی انجنیری و هایدروجیولوجی معادن صرف برای اناث پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل 5 نفر 246.584 نمره 199.053 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست 80 نفر 246.5 نمره 172.17 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 58 نفر 246.368 نمره 187.89 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 80 نفر 246.338 نمره 193.575 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون هرات 34 نفر 245.976 نمره 177.275 نمره
دیپارتمنت تأمین برق مؤسساتی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان 70 نفر 245.903 نمره 180.52 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون هرات 39 نفر 245.903 نمره 200.46 نمره
دیپارتمنت انجنیری پطرولیم صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ 69 نفر 245.892 نمره 183.541 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست 50 نفر 245.882 نمره 164.06 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 70 نفر 245.619 نمره 170.081 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی 50 نفر 245.504 نمره 164.101 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار 27 نفر 245.383 نمره 192.125 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 80 نفر 245.238 نمره 150.315 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بلخ 1900 نفر 245.138 نمره 153.347 نمره
دیپارتمنت جنگلات و باغداری صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 45 نفر 245.056 نمره 194.222 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی 70 نفر 244.874 نمره 192.117 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز 60 نفر 244.867 نمره 201.227 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار 150 نفر 244.762 نمره 186.399 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 26 نفر 244.713 نمره 209.728 نمره
دیپارتمنت باستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ 75 نفر 244.642 نمره 175.6 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی 50 نفر 244.427 نمره 167.941 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 12 نفر 244.404 نمره 160.382 نمره
دیپارتمنت تیاتر پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل 60 نفر 244.375 نمره 187.753 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای اناث پوهنحی زارعت پوهنتون کابل 15 نفر 244.342 نمره 204.703 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون هرات 40 نفر 244.316 نمره 199.335 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان 100 نفر 243.978 نمره 188.301 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 100 نفر 243.473 نمره 150.234 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار 80 نفر 243.235 نمره 183.3 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان 39 نفر 243.046 نمره 168.674 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 98 نفر 242.968 نمره 204.278 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 70 نفر 242.953 نمره 173.29 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 80 نفر 242.929 نمره 175.468 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار 80 نفر 242.786 نمره 185.476 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 150 نفر 242.656 نمره 183.221 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 60 نفر 242.514 نمره 192.16 نمره
دیپارتمنت توریزم پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان 70 نفر 242.185 نمره 178.464 نمره
دیپارتمنت بانکداری و تجارت پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان 50 نفر 242.179 نمره 200.465 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 39 نفر 241.746 نمره 184.78 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 50 نفر 241.656 نمره 156.285 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت لغمان 700 نفر 241.583 نمره 150.029 نمره
دیپارتمنت حفاظت محیط زیست پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 80 نفر 241.271 نمره 198.082 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 150 نفر 241.208 نمره 161.709 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون هرات 14 نفر 241.186 نمره 176.863 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 75 نفر 240.949 نمره 178.803 نمره
دیپارتمنت انجنیری منابع آب و حفاظت محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 70 نفر 240.923 نمره 176.636 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 75 نفر 240.621 نمره 192.933 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست 45 نفر 240.487 نمره 203.963 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان 100 نفر 240.415 نمره 191.025 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 60 نفر 240.344 نمره 170.706 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون کنر 100 نفر 240.332 نمره 199.863 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت هرات 1300 نفر 240.213 نمره 170.526 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی 80 نفر 239.967 نمره 175.405 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 48 نفر 239.89 نمره 172.054 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت لوگر 450 نفر 239.833 نمره 169.73 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زارعت پوهنتون کابل 19 نفر 239.816 نمره 193.752 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور 70 نفر 239.741 نمره 173.111 نمره
دیپارتمنت فلسفه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان 70 نفر 239.71 نمره 173.621 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان 70 نفر 239.551 نمره 173.703 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون پروان 60 نفر 239.487 نمره 201.166 نمره
دیپارتمنت منابع طبیعی صرف برای اناث پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل 20 نفر 239.303 نمره 214.703 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 49 نفر 239.077 نمره 151.322 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان 80 نفر 238.866 نمره 178.143 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون کنر 50 نفر 238.857 نمره 176.941 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی 43 نفر 238.561 نمره 168.535 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی تربیت بدنی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 150 نفر 238.388 نمره 188.146 نمره
دیپارتمنت باستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان 70 نفر 238.33 نمره 174.906 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 50 نفر 238.17 نمره 178.24 نمره
دیپارتمنت انجنیری معدن صرف برای اناث پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ 35 نفر 237.963 نمره 174.542 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان 60 نفر 237.952 نمره 178.487 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 150 نفر 237.928 نمره 184.493 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار 150 نفر 237.904 نمره 181.841 نمره
دیپارتمنت روانشناسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 60 نفر 237.484 نمره 187.897 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون کندهار 42 نفر 237.47 نمره 185.839 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز 60 نفر 237.452 نمره 190.795 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان 60 نفر 237.331 نمره 165.481 نمره
دیپارتمنت انجنیری پطرولیم صرف برای اناث پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ 26 نفر 237.162 نمره 157.642 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 60 نفر 236.813 نمره 180.424 نمره
دیپارتمنت جنگلات و باغداری پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 80 نفر 236.756 نمره 173.472 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 30 نفر 236.597 نمره 190.083 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 150 نفر 236.474 نمره 162.635 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 70 نفر 236.323 نمره 153.587 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار 150 نفر 236.318 نمره 178.864 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 40 نفر 236.25 نمره 180.347 نمره
دیپارتمنت علوم نباتی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان 75 نفر 235.972 نمره 178.475 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 60 نفر 235.932 نمره 163.682 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت غزنی 1150 نفر 235.861 نمره 150.025 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی و آبیاری پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 60 نفر 235.796 نمره 170.983 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت سرپل 412 نفر 235.759 نمره 150.032 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست 10 نفر 235.757 نمره 164.166 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 29 نفر 235.747 نمره 193.858 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بدخشان 1050 نفر 235.55 نمره 150 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 42 نفر 235.547 نمره 192.548 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 13 نفر 235.233 نمره 150.31 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 67 نفر 235.13 نمره 176.849 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی پوهنحی زراعت پوهنتون هرات 50 نفر 235.098 نمره 186.273 نمره
دیپارتمنت علوم خاک شناسی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 60 نفر 235.015 نمره 180.036 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی 60 نفر 234.864 نمره 170.881 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون غزنی 80 نفر 234.679 نمره 197.381 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 50 نفر 234.597 نمره 166.727 نمره
دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب 70 نفر 234.5 نمره 184.298 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان 60 نفر 234.477 نمره 180.965 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون تخار 60 نفر 234.459 نمره 175.177 نمره
دیپارتمنت استخراج معدن و مواد مفیدۀ جامد پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان 80 نفر 234.397 نمره 179.189 نمره
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب 70 نفر 234.307 نمره 172.292 نمره
دیپارتمنت انجنیری آب و محیط زیست صرف برای اناث پوهنحی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ 36 نفر 234.247 نمره 172.036 نمره
دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان 75 نفر 234.211 نمره 189.514 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 50 نفر 234.177 نمره 178.885 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 100 نفر 234.128 نمره 165.758 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان 50 نفر 234.111 نمره 182.559 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان 80 نفر 234.101 نمره 158.491 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 46 نفر 234.091 نمره 171.394 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 80 نفر 234.007 نمره 150.01 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کاپیسا 750 نفر 233.977 نمره 150.012 نمره
دیپارتمنت تعلیمات مسلکی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 100 نفر 233.968 نمره 174.697 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات هندی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 80 نفر 233.769 نمره 173.22 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست 45 نفر 233.738 نمره 184.028 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون غزنی 80 نفر 233.129 نمره 191.22 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار 50 نفر 232.987 نمره 187.12 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار 60 نفر 232.736 نمره 180.192 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون کندهار 101 نفر 232.536 نمره 169.212 نمره
دیپارتمنت هنرهای زیبا پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ 75 نفر 232.508 نمره 180.129 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان 39 نفر 232.318 نمره 173.793 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار 37 نفر 232.278 نمره 188.739 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست 11 نفر 232.18 نمره 174.216 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار 25 نفر 232.093 نمره 187.641 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان 75 نفر 232.067 نمره 187.199 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری ) صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون هرات 10 نفر 232.053 نمره 195.52 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 80 نفر 231.728 نمره 155.316 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار 45 نفر 231.308 نمره 188.623 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 85 نفر 231.17 نمره 185.997 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار 120 نفر 230.884 نمره 174.054 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 60 نفر 230.677 نمره 183.332 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 35 نفر 230.554 نمره 165.057 نمره
دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب 65 نفر 230.325 نمره 168.494 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 70 نفر 230.199 نمره 150.333 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا 75 نفر 230.147 نمره 162.11 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان 75 نفر 229.974 نمره 182.655 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا 75 نفر 229.926 نمره 177.301 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون شیخ زاید خوست 10 نفر 229.396 نمره 186.116 نمره
دیپارتمنت روانشناسی تعلیم و تربیۀ ناشنوایان پوهنحی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 60 نفر 229.378 نمره 159.582 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 60 نفر 229.107 نمره 179.311 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون تخار 79 نفر 229.003 نمره 190.972 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان 100 نفر 228.87 نمره 188.993 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 80 نفر 228.586 نمره 173.793 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان 60 نفر 228.586 نمره 180.877 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور 70 نفر 228.569 نمره 160.428 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا 75 نفر 228.434 نمره 180.617 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست 92 نفر 228.382 نمره 176.887 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای اناث پوهنحی اداره پالیسی عامه پوهنتون بلخ 28 نفر 228.121 نمره 188.809 نمره
دیپارتمنت مدیریت آموزشی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 60 نفر 228.106 نمره 184.417 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 29 نفر 228.099 نمره 168.173 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 75 نفر 227.943 نمره 183.625 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 150 نفر 227.69 نمره 175.419 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشان 22 نفر 227.594 نمره 176.006 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 60 نفر 227.593 نمره 178.556 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 28 نفر 227.378 نمره 169.127 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 80 نفر 227.305 نمره 172.292 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 60 نفر 226.969 نمره 173.394 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ 39 نفر 226.852 نمره 191.868 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان 60 نفر 226.632 نمره 188.976 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان 50 نفر 226.524 نمره 169.067 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 50 نفر 226.389 نمره 188.714 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 100 نفر 226.306 نمره 158.202 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کندهار 75 نفر 226.237 نمره 187.275 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 29 نفر 226.004 نمره 170.627 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی نیمروز 50 نفر 226 نمره 178.946 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون تخار 79 نفر 225.947 نمره 183.735 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا 75 نفر 225.87 نمره 196.215 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 70 نفر 225.838 نمره 179.818 نمره
دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 80 نفر 225.724 نمره 163.887 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا 75 نفر 225.682 نمره 163.242 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 70 نفر 225.325 نمره 172.111 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان 70 نفر 225.221 نمره 166.391 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 56 نفر 225.133 نمره 191.35 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا 75 نفر 225.101 نمره 193.413 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 80 نفر 225.02 نمره 158.917 نمره
دیپارتمنت علوم کتابداری و معلومات پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان 100 نفر 225.011 نمره 151.349 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 150 نفر 224.845 نمره 176.036 نمره
دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 80 نفر 224.583 نمره 154.3 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار 5 نفر 224.483 نمره 179.697 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 30 نفر 224.446 نمره 161.753 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 80 نفر 224.419 نمره 176.075 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان 15 نفر 224.348 نمره 178.621 نمره
دیپارتمنت روانشناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان 60 نفر 224.298 نمره 186.968 نمره
دیپارتمنت اکتشاف مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معدن پوهنتون جوزجان 70 نفر 224.209 نمره 160.497 نمره
دیپارتمنت جنگلات و باغداری صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 11 نفر 223.562 نمره 185.092 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون هرات 13 نفر 222.943 نمره 177.108 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زارعت پوهنتون بدخشان 70 نفر 222.801 نمره 174.935 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان 29 نفر 222.704 نمره 173.66 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست 97 نفر 222.626 نمره 184.256 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 7 نفر 222.507 نمره 154.792 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 61 نفر 222.371 نمره 183.323 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان 100 نفر 222.267 نمره 183.375 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 50 نفر 222.097 نمره 179.055 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 100 نفر 222 نمره 171.333 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت هلمند 778 نفر 221.716 نمره 150.001 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 70 نفر 221.665 نمره 180.144 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان 36 نفر 221.468 نمره 158.831 نمره
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان 50 نفر 221.394 نمره 180.998 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 80 نفر 221.339 نمره 170.653 نمره
دیپارتمنت جغرافیه صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 33 نفر 221.332 نمره 165.575 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فرانسوی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان 100 نفر 221.325 نمره 166.547 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنی 80 نفر 221.049 نمره 173.369 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 56 نفر 220.86 نمره 168.662 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست 45 نفر 220.757 نمره 182.125 نمره
دیپارتمنت انجنیری محیط زیست صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 18 نفر 220.072 نمره 176.408 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان 80 نفر 219.864 نمره 177.439 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی 10 نفر 219.826 نمره 163.901 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی 85 نفر 219.799 نمره 177.998 نمره
دیپارتمنت استخراج مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معدن مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 60 نفر 219.726 نمره 183.416 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون شیخ زاید خوست 12 نفر 219.639 نمره 185.867 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 40 نفر 219.506 نمره 170.346 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی وردک 80 نفر 219.471 نمره 161.494 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان 80 نفر 219.265 نمره 175.079 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 80 نفر 219.231 نمره 180.381 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا 75 نفر 219.225 نمره 189.381 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 20 نفر 219.102 نمره 177.825 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت خوست 1000 نفر 219.016 نمره 150.043 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 20 نفر 218.873 نمره 173.527 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پکتیا 75 نفر 218.849 نمره 167.472 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست 60 نفر 218.567 نمره 170.663 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان 17 نفر 218.539 نمره 176.694 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پکتیا 1335 نفر 218.263 نمره 150.001 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 80 نفر 218.236 نمره 159.794 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زارعت پوهنتون کندز 60 نفر 218.037 نمره 165.26 نمره
دیپارتمنت جغرافیه صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 24 نفر 218 نمره 176.543 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 80 نفر 217.99 نمره 186.968 نمره
دیپارتمنت کیمیا و بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 100 نفر 217.951 نمره 167.699 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 80 نفر 217.938 نمره 162.151 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 65 نفر 217.927 نمره 150.356 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 70 نفر 217.688 نمره 178.998 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان 60 نفر 217.648 نمره 182.429 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 70 نفر 217.638 نمره 151.286 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 64 نفر 217.5 نمره 151.148 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 80 نفر 217.43 نمره 163.981 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 75 نفر 217.405 نمره 166.702 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 70 نفر 217.333 نمره 175.037 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار 80 نفر 217.304 نمره 182.043 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 80 نفر 217.298 نمره 175.433 نمره
دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار 9 نفر 217.234 نمره 184.177 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 38 نفر 217.214 نمره 172.801 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 70 نفر 216.913 نمره 172.57 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست 60 نفر 216.875 نمره 186.117 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون بامیان 60 نفر 216.815 نمره 183.613 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 20 نفر 216.715 نمره 190.314 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی 60 نفر 216.539 نمره 171.075 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی لوگر 80 نفر 216.522 نمره 179.147 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان 70 نفر 216.119 نمره 172.785 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 70 نفر 215.823 نمره 178.866 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 100 نفر 215.817 نمره 171.725 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 70 نفر 215.362 نمره 151.172 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار 50 نفر 215.353 نمره 184.619 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 80 نفر 215.25 نمره 163.521 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون پروان 75 نفر 215.234 نمره 173.888 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 70 نفر 215.186 نمره 168.365 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 38 نفر 215.167 نمره 172.157 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 70 نفر 215.127 نمره 151.615 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 100 نفر 214.89 نمره 161.869 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 150 نفر 214.823 نمره 165.643 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 44 نفر 214.694 نمره 181.612 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب 80 نفر 214.59 نمره 156.462 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 70 نفر 214.575 نمره 159.752 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 80 نفر 214.521 نمره 164.763 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 80 نفر 214.514 نمره 175.994 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان 80 نفر 214.509 نمره 168.033 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 55 نفر 214.411 نمره 179.542 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان 54 نفر 214.384 نمره 164.444 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب 80 نفر 214.384 نمره 177.187 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 56 نفر 214.048 نمره 187.588 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پروان 80 نفر 213.984 نمره 163.012 نمره
دیپارتمنت تفحص و اکتشاف مواد مفیدۀ جامد پوهنحی جیولوجی و معادن مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 80 نفر 213.897 نمره 161.384 نمره
دیپارتمنت اکتشاف و استخراج ساحات نفت و گاز پوهنحی جیولوجی و معادن مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 80 نفر 213.88 نمره 168.298 نمره
دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای اناث پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون ننگرهار 13 نفر 213.836 نمره 187.613 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 100 نفر 213.782 نمره 167.003 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 100 نفر 213.619 نمره 167.85 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 33 نفر 213.398 نمره 179.179 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 130 نفر 213.388 نمره 170.589 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار 80 نفر 213.298 نمره 172.033 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور 70 نفر 213.097 نمره 165.219 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 33 نفر 212.876 نمره 182.873 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار 60 نفر 212.792 نمره 170.104 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 70 نفر 212.646 نمره 150.283 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 80 نفر 212.307 نمره 150.191 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست 25 نفر 212.198 نمره 177.181 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان 75 نفر 211.846 نمره 168.256 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 70 نفر 211.773 نمره 176.749 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان 100 نفر 211.754 نمره 182.174 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان 60 نفر 211.672 نمره 166.534 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست 6 نفر 211.663 نمره 154.915 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون هرات 13 نفر 211.395 نمره 167.169 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 35 نفر 211.242 نمره 175.364 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان 100 نفر 211.094 نمره 171.927 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 70 نفر 211.09 نمره 171.756 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار 76 نفر 211.057 نمره 170.048 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 80 نفر 211.006 نمره 174.006 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 80 نفر 210.892 نمره 178.926 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات 85 نفر 210.748 نمره 178.546 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون کنر 50 نفر 210.663 نمره 175.311 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی 50 نفر 210.43 نمره 178.195 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان 70 نفر 210.418 نمره 164.496 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان 60 نفر 210.416 نمره 182.432 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان 80 نفر 210.402 نمره 175.43 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ 75 نفر 210.006 نمره 179.938 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان 60 نفر 209.564 نمره 173.618 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 80 نفر 209.539 نمره 182.234 نمره
دیپارتمنت محیط زیست و جنگلات پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان 60 نفر 209.365 نمره 173.909 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان 70 نفر 209.223 نمره 178.396 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 100 نفر 209.104 نمره 158.456 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 110 نفر 209.069 نمره 162.274 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 70 نفر 208.999 نمره 162.307 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ 150 نفر 208.832 نمره 169.344 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون کنر 50 نفر 208.589 نمره 181.192 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اردو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون شیخ زاید خوست 75 نفر 208.537 نمره 165.158 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان 70 نفر 208.13 نمره 175.373 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار 8 نفر 207.37 نمره 174.468 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 80 نفر 207.288 نمره 166.918 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 150 نفر 207.21 نمره 150.037 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست 17 نفر 207.172 نمره 150.163 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا 75 نفر 207.116 نمره 166.195 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون غزنی 80 نفر 207.052 نمره 184.153 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی وردک 80 نفر 207.011 نمره 165.646 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 28 نفر 206.98 نمره 185.792 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 70 نفر 206.925 نمره 169.73 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 100 نفر 206.916 نمره 166.721 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت سمنگان 565 نفر 206.883 نمره 150.034 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر و جنگلات پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان 60 نفر 206.86 نمره 165.253 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 75 نفر 206.809 نمره 151.318 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیر عضوی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان 70 نفر 206.546 نمره 161.95 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 80 نفر 206.405 نمره 160.907 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ 59 نفر 206.307 نمره 173.276 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی 85 نفر 206.156 نمره 167.067 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت فاریاب 700 نفر 206.096 نمره 150.086 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون بدخشان 77 نفر 206.059 نمره 181.481 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 80 نفر 206.055 نمره 166.868 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب 80 نفر 206.031 نمره 150.167 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان 20 نفر 205.84 نمره 175.706 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 70 نفر 205.547 نمره 170.585 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 60 نفر 205.448 نمره 150.336 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 41 نفر 205.313 نمره 153.117 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 64 نفر 205.272 نمره 150.279 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون البیرونی 80 نفر 205.214 نمره 163.66 نمره
دیپارتمنت پاراکلینیک پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 60 نفر 204.928 نمره 164.017 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان 37 نفر 204.899 نمره 163.049 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند 100 نفر 204.87 نمره 150.225 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر( باغداری ) پوهنحی زارعت پوهنتون کندز 60 نفر 204.67 نمره 171.864 نمره
دیپارتمنت جیولوجی صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 16 نفر 204.595 نمره 178.932 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت بغلان 1600 نفر 204.521 نمره 150.016 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار 70 نفر 204.485 نمره 169.818 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 100 نفر 204.41 نمره 165.544 نمره
دیپارتمنت پیداگوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان 60 نفر 204.23 نمره 169.352 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست 5 نفر 203.903 نمره 152.024 نمره
دیپارتمنت حفاظۀ نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان 60 نفر 203.896 نمره 176.989 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار 80 نفر 203.832 نمره 170.731 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان 70 نفر 203.695 نمره 168.977 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی لوگر 80 نفر 203.663 نمره 152.511 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 15 نفر 203.612 نمره 169.733 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاب 80 نفر 203.581 نمره 171.737 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زارعت پوهنتون بدخشان 70 نفر 203.543 نمره 176.002 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی 70 نفر 203.54 نمره 170.657 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان 60 نفر 203.491 نمره 165.789 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 8 نفر 203.47 نمره 168.692 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کندهار 1000 نفر 203.174 نمره 150.146 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست 17 نفر 203.158 نمره 180.719 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 80 نفر 203.117 نمره 160.974 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ 18 نفر 202.827 نمره 169.267 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی نیمروز 50 نفر 202.814 نمره 156.537 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 78 نفر 202.8 نمره 150.742 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون غزنی 80 نفر 202.743 نمره 172.168 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار 70 نفر 202.641 نمره 151.971 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 70 نفر 202.489 نمره 163.265 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 70 نفر 202.426 نمره 171.921 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار 70 نفر 202.368 نمره 170.127 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 100 نفر 202.179 نمره 150.505 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 70 نفر 202.065 نمره 152.774 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 80 نفر 202.045 نمره 150.223 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان 60 نفر 202.045 نمره 174.175 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت پوهنتون بدخشان 70 نفر 201.944 نمره 163.85 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور 70 نفر 201.733 نمره 158.244 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه 80 نفر 201.515 نمره 160.434 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار 70 نفر 201.252 نمره 165.512 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی غور 70 نفر 201.23 نمره 163.521 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 70 نفر 201.129 نمره 172.458 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا 75 نفر 201.119 نمره 169.276 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 80 نفر 201.035 نمره 161.666 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان 50 نفر 200.937 نمره 172.24 نمره
دیپارتمنت علوم نباتی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی 9 نفر 200.772 نمره 173.624 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب 80 نفر 200.585 نمره 168.554 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشان 24 نفر 200.422 نمره 175.259 نمره
دیپارتمنت انجنیری منابع آب و حفاظت محیط زیست صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار 19 نفر 200.134 نمره 151.228 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زارعت پوهنتون کندز 60 نفر 200.017 نمره 177.09 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان 60 نفر 199.84 نمره 168.13 نمره
دیپارتمنت تاریخ و جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کنر 80 نفر 199.475 نمره 173.938 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 60 نفر 199.4 نمره 167.024 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان 80 نفر 199.147 نمره 177.895 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 70 نفر 198.92 نمره 168.474 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 70 نفر 198.718 نمره 168.437 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل 50 نفر 198.488 نمره 157.745 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 70 نفر 198.409 نمره 173.382 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار 5 نفر 198.109 نمره 182.66 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت نورستان 91 نفر 197.929 نمره 151.542 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل 50 نفر 197.77 نمره 167.895 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان 39 نفر 197.622 نمره 173.297 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل 50 نفر 197.607 نمره 150.576 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا 70 نفر 197.493 نمره 165.314 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن مواد مفیدۀ جامد صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان 17 نفر 197.484 نمره 173.448 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار 80 نفر 197.367 نمره 166.925 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان 70 نفر 197.322 نمره 166.858 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان 70 نفر 197.305 نمره 163.487 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 70 نفر 196.944 نمره 170.072 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 37 نفر 196.935 نمره 150.781 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 70 نفر 196.934 نمره 156.209 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 60 نفر 196.382 نمره 164.545 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 70 نفر 196.156 نمره 176.242 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 39 نفر 195.35 نمره 152.854 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان 56 نفر 195.067 نمره 172.028 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار 70 نفر 194.899 نمره 176.931 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمان 60 نفر 194.773 نمره 153.347 نمره
دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 70 نفر 194.404 نمره 169.282 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی و آبیاری پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان 60 نفر 194.056 نمره 167.426 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست 14 نفر 194.012 نمره 158.941 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 41 نفر 193.88 نمره 150.041 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار 40 نفر 193.534 نمره 150.035 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 80 نفر 193.141 نمره 151.785 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر 80 نفر 192.968 نمره 151.17 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان 70 نفر 192.618 نمره 167.856 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت زابل 64 نفر 192.481 نمره 150.652 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب 80 نفر 192.318 نمره 158.367 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان 41 نفر 191.996 نمره 152.947 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت کابل 1000 نفر 191.646 نمره 187.701 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 60 نفر 191.64 نمره 171.962 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندهار 14 نفر 191.561 نمره 170.563 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 12 نفر 191.136 نمره 171.734 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 39 نفر 190.829 نمره 166.935 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 55 نفر 190.798 نمره 150.016 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید خوست 15 نفر 190.555 نمره 161.791 نمره
دیپارتمنت اگری بزنس پوهنحی زارعت پوهنتون کندز 50 نفر 189.927 نمره 163.391 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان 57 نفر 189.429 نمره 160.197 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون تخار 70 نفر 189.266 نمره 167.442 نمره
دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان 37 نفر 189.028 نمره 160.42 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 40 نفر 188.897 نمره 153.019 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان 80 نفر 188.666 نمره 156.934 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 10 نفر 187.856 نمره 169.717 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 70 نفر 187.595 نمره 165.158 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زارعت پوهنتون کندز 60 نفر 186.941 نمره 165.575 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان 70 نفر 186.904 نمره 166.8 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل 80 نفر 185.279 نمره 156.452 نمره
دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکمنی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان 60 نفر 185.13 نمره 164.814 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت غور 184 نفر 184.665 نمره 150.062 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت فراه 175 نفر 183.887 نمره 150.001 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار 2 نفر 180.95 نمره 171.588 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پنجشیر 400 نفر 180.393 نمره 157.702 نمره
دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنحی زراعت مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس 80 نفر 180.179 نمره 151.068 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان 11 نفر 179.584 نمره 164.801 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز 70 نفر 177.554 نمره 153.078 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان 38 نفر 175.216 نمره 154.709 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید خوست 5 نفر 171.98 نمره 159.822 نمره
انستیتوت های نیمه عالی ولایت پکتیکا 115 نفر 168.649 نمره 150.185 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی 4 نفر 161.668 نمره 153.057 نمره
ناکام 21879 نفر 149.999 نمره 0 نمره
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en