نتیجه مجموع بالاترین نمره پاینترین نمره
پکتيا 112 نفر 298.551 نمره 78.666 نمره
ارزگان 42 نفر 331.065 نمره 88.4454 نمره
غزني 520 نفر 331.164 نمره 126.499 نمره
فراه 193 نفر 330.257 نمره 102.7848 نمره
سرپل 236 نفر 302.728 نمره 102.366 نمره
کابل 1704 نفر 343.423 نمره 103.1891 نمره
پکتيکا 52 نفر 252.013 نمره 127.4994 نمره
هرات 637 نفر 350.251 نمره 100.3404 نمره
. 19 نفر 283.805 نمره 132.713 نمره
ميدان وردگ 166 نفر 315.796 نمره 137.196 نمره
دايکندی 118 نفر 317.02 نمره 97.8432 نمره
خوست 73 نفر 317.671 نمره 91.0182 نمره
زابل 13 نفر 217.748 نمره 149.805 نمره
جوزجان 568 نفر 310.655 نمره 96.2202 نمره
ننگرهار 652 نفر 321.879 نمره 67.2536 نمره
لوگر 228 نفر 300.713 نمره 121.791 نمره
سمنگان 173 نفر 322.662 نمره 105.8508 نمره
غور 80 نفر 311.906 نمره 120.436 نمره
بغلان 246 نفر 298.901 نمره 106.054 نمره
لغمان 120 نفر 254.329 نمره 129.081 نمره
نيمروز 36 نفر 338.458 نمره 123.188 نمره
بادغيس 21 نفر 261.096 نمره 146.201 نمره
کندهار 289 نفر 325.397 نمره 88.5336 نمره
بلخ 498 نفر 317.923 نمره 90.45 نمره
کندز 182 نفر 322.974 نمره 109.58 نمره
باميان 840 نفر 325.311 نمره 92.5836 نمره
فارياب 175 نفر 303.714 نمره 75.4674 نمره
تخار 476 نفر 324.588 نمره 107.93 نمره
کنر 112 نفر 302.642 نمره 86.5158 نمره
هلمند 210 نفر 294.646 نمره 82.6356 نمره
پروان 269 نفر 312.067 نمره 96.123 نمره
نورستان 23 نفر 255.516 نمره 141.249 نمره
کاپيسا 164 نفر 305.027 نمره 105.9474 نمره
بدخشان 725 نفر 314.119 نمره 82.8018 نمره
پنجشير 52 نفر 234.134 نمره 133.214 نمره
در